@-GRIS 23 januari 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Grispriserna vecka 5
Grispriserna är oförändrade i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland, men sänkta 2 cent i Finland hos Österbottens Kött.
Lönsamhetskrisen för grisproduktionen i Europa fick EU att idag besluta om ett bidrag till export av griskött till tredje land (dock inte de 12 kandidatländerna) med 40 euro per 100 kg (3.65 kr per kilo). EU-kommissionen motiverar beslutet med att situationen för grisproduktionen är exceptionell, med låg dollarkurs och dyrt foder, samtidigt som efterfrågan på griskött är låg.
Idag beslutade även EU att stoppa importen av fjäderfäprodukter från Thailand, sedan fjäderfäinfluensan spritt sig från Vietnam. Fall rapporteras även från Kambodja. Thailand är världens störste fjäderfäexportör och svarar för en betydande del av fjäderfäköttet i Europas livsmedelsbutiker.
Dollarn står i 7.18 skr, euro 9.12, danska kronan 1.22 och norska 1.06. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 5
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
10.60 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. Bästa slaktvikt 65 – 94,9 kg.
9.65 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
9.40 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 4.65 kr.
9.40 kr. Skövde Slakteri. 67 – 92,9 kg.
9.40 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
9.40 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.

Sätter priset på måndag, innevarande veckas priser:
9.50 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
9.50 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.
9.40 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.

Internationellt. (OBS! Olika länders avräkningspriser kan inte alltid jämföras med varandra, beroende bl a olika köttprocent och växelkurser).
8.85 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är 7.30 dkr. Vid kurs 1.21 är noteringen 8,85 skr. Suggor över 129,9 kg 5,30 dkr, ca 6.40 skr.
22.80 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 79 kg) Priset 21,72 nkr x kurs 1.05.
9.85 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 93 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset är sänkt till 1.08 euro. Eurokurs 9.12 skr (ändrad).
10.65 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Oförändrat pris, priset för kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna), 1.17 euro (garanterat lägsta pris till 31 mars 2004) x justerad kurs 9,12.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Bo Larsson: -Gångna veckan har varit en tämligen normal januarivecka. Vi har nu haft några veckor som präglats av att butikerna fyller upp sina lager av köttvaror efter helgerna. Samtidigt pågår försäljning av t ex skinka som inte sålts tidigare. Det finns gott om fläskkött i landet.
-Vi är nu spända på att se vad som händer på marknaden nästa vecka när EU stoppat importen av kyckling från Thailand.
-Slaktkön är nu två dagars slakt. Vi har noterat färre slaktanmälningar och även tillbakadragna anmälningar.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Antalet överstående slaktsvin denna vecka är 3 500, men kön är borta nästa vecka. Antalet överstående smågrisar är 600 – 700.
-Det känns som om vi står vid ett vägskäl nu, där vi lämnat bottenläget bakom oss och kan se förbättringar på marknaden. Men försäljningen är fortfarande trög.
-I slakten ser vi en kraftig och tydligt ökad suggslakt, ca 100 %, jämfört med förra året. Det är äldre smågrisuppfödare som lägger av, ofta i storlekskategorin under 150 suggor.
Ginsten Slakt AB, Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden har hårdnat till nu, men rullar på.
Sydkött, Tommy Olsson: -Vi har haft en typisk januarivecka, men där marknaden blir allt mer mättad. Vi känner av en betydande dumpning av priserna.
SLP, Peter Johansson: -Avsättningen på griskött är normal för året.
Österbottens Kött, Stefan Saristo: -Priset sänks 2 cent och övre viktgränsen höjs 3 kg, till 74 – 93 kg. Prissänkningen är orsakad av ökat tryck på marknaden. Marknaden är normal för januari, men vi hade väntat en mera positiv trend. Alla håller nu andan för att se vart priset går.
-Både den finska produktionen och konsumtionen ökade något 2003, produktionen något mer. Ett exportstöd från EU är välkommet för att minska inlagringen, eftersom vi ju vet att köttet ska ut ur frysarna någon gång.
Danish Crown. De tomma lagren av griskött är nu fyllda och tillförseln av slaktsvin är på hög nivå i hela Europa. Detta dämpar marknadsförväntningarna. Skink- bog och charkråvarumarknaden är oförändrad.
Baconmarknaden är åter under press från Holland, Tyskland och Frankrike, med stort utbud och låga priser. Det är fortsatt stor efterfrågan på nackar och bröstfläsk från Japan.
Ryssland väntas köpa stora mängder griskött, men det är fortfarande administrativ osäkerhet om kvoterna. Försäljningen är god av köttprodukter som inte omfattas av kvoterna.
Det är svårt att spå om effekterna av exportbidraget från EU, som kommit till främst efter påtryckningar från franska grisuppfödare. Men konkurrenskraften bör främst bli stärkt på den ryska markanden. Därutöver blir nog effekten inte så stor. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 5
Swedish Meats.
Smågrispriset på ordinarie sortimentet är oförändrat, Bis Plus 13.00 kr, Bis 12.40 och Bas 11.45 kr. Nyavvanda 25.15 kr. Marknadsavdrag 40 kr på övrig förmedling. Utslaktningsrabatten är 30 – 120 kr per gris.
Priset på KRAV-smågrisar Bis Plus är 20.75 och KRAV Bis 20.15 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus oförändrat 13,45 kr/kg, KLS Grund 12,82 kr/kg. Marknadsavdrag 30 kr per gris. Minskande överskott på smågrisar, idag ca 1 000 st..
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade, utom økologi, som gått ned 1 dkr. Notera att danska kronan stärkts två öre, här är omräkningen gjord till 1.21.
BASIS 7 kg 159 dkr (192 skr), 30 kg 284 dkr (343 skr)
SPF+MYC 7 kg 164 dkr (198 skr) 30 kg 289 (349 skr)
SPF 7 kg 168 dkr (203 skr) 30 kg 293 dkr (418 skr)
Økologi 30 kg 445 dkr (538 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Försäljningen av smågrisar har ökat och därtill kommer exporten av 1 260 smågrisar till Tyskland. Överskottet idag har därför minskat till 20 000.
-Försäljningen ser bättre ut även nästa vecka. Även nästa vecka transporteras 1 260 smågrisar till Tyskland.
-Försäljningen av smågrisar inom gruppen övrig försäljning är extremt dålig, näst intill obefintlig. Vi tittar på lösningar för den gruppen smågrisar. /LG

Nyheter
EU inför exportbidrag redan från 27 januari för att försöka vända griskrisen
EUs medlemsstater sa idag ja till kommissionens förslag att införa ett bidrag för export av griskött till tredje land. Bidraget väntas träda i kraft 27 januari och ska vara avvecklat före april månads utgång. Bidraget utgår med 40 euro per 100 kg (3.65 kr per kilo) för färska eller frusna halva kroppar, alla viktiga styckningsdetaljer, dock  25 euro för inälvsdetaljer (bellies). Med tredje land räknas inte de 12 kandidatländerna.
Flera länder har, som vi nämnt tidigare, tryckt på för att EU ska göra något utöver det beslutade stödet till infrysning. Hittills har 85 000 ton griskött frusits in med EU-stöd och hindrat ett ännu större prisfall. Framför allt är det Frankrike som tryckt på hos EU-kommissionen.
EU-kommissionen säger att grisköttsektorn är i en allvarlig kris och att det nu finns exceptionella omständigheter som gör att grispriset behöver höjas. Man pekar bl a på den starka euron i förhållande till dollarn och högt foderpris p g a torkan i Europa i somras och att dessa problem kommer ovanpå ett f n lågt pris med säsongsmässigt låg preferens för griskött hos konsumenterna.  Källa: EU.

Grisslakten i Sverige ökade 0,6 % förra året
Sista kvartalet i fjol ökade grisslakten i Sverige 1,6 %, jämfört med samma kvartal 2002. Totalt under 2003 ökade grisslakten i Sverige 0,6 % till 3 301 920 grisar (jämfört med 3 282 238 år 2002, 3 198 140 år 2001 och 3 257 552 år 2000).
Swedish Meats minskade under 2003 slakten 1,3 %, KLS 2,0 % och de småskaliga 8,7 %, medan privatslakten ökade 5,5 %. I absoluta tal slaktade Swedish Meats 2 049 102 grisar, KLS 221 834, småskaliga 10 967 (skattad siffra) och privatslakterierna 1 020 017 grisar.
Under fjolåret stördes grisproduktionen i Mellansverige av salmonellautbrottet, varför det är svårt att dra exakta slutsatser om förskjutningen av marknadsandelar mellan blocken och mellan slakterierna. Dvs om utbrottet inte skett. 2003 slaktade Swedish Meats 62,1 %, privatägda slakterierna 30,9 %, KLS 6.7 % och småskaliga slakterierna 0,3 %. Privatslakten befäster således med årets siffror sin ställning från i fjol med en marknadsandel på gott 30 %.
Bland förändringarna inom det privata blocket kan nämnas att SLP har en marknadsandel på 8,6 % (-1,5 %), Skövde Slakteri 6,9 % (+6,4), Ugglarps Slakteri 5,0 % (+7,1), Sydkött 3,2 % (+13,9), AJ Dahlbergs 2,4, Alviksgården 1,2 (+38,4), Ginsten 1,3 % (+4,3), Dalsjöfors 0,8 % (+4,4).
Alviksgården har den största ökningen med 38,4 %, om vi undantar förändringar i de riktigt små slakterierna. Sydkötts 13,9 är inte heller dålig. Siljans Chark har 0,1 % marknadsandel och har ökat slakten väsentligt under fjolåret. Källa: Kött- och Charkföretagen som samarbetar om statistiken med Jordbruksverket.

Importstopp av fjäderfäprodukter från Thailand
EU-kommissionen beslöt idag att stoppa import av tamfjäderfä, struts, vilt och hägnat befjädrat vilt från Thailand. Importstoppet beror på att Thailand har rapporterat ett allvarligt utbrott av influensa på fjäderfä. En person rapporterats ha insjuknat i influensan.
Importstoppet gäller färskt kött och köttprodukter från fjäderfä, köttberedningar som består av eller innehåller kött från fjäderfä, samt foderråvara från fjäderfä avsett för sällskapsdjursfoder och ägg för humankonsumtion.
Det är redan förbjudet att ta in levande djur av fjäderfä från Thailand. Källa: Jordbruksverket.

Japanska konsumenter mycket rädda för BSE och fågelinfluensa
-Risken att bli sjuk av BSE-kött från USA och fågelinfluensa från Vietnam är oändligt liten, men de japanska konsumenterna är ändå mycket rädda och väljer annat kött. En kycklingfarm på 30 000 djur har dock slaktats ut i Japan p g a misstänkt samröre med Vietnam. Det berättar Hideaki Miyagawa, som jag träffade på Agromek. Han importerar Funkis stallinredningar.
-Det är massmedierna som blåser upp nyheterna om djursjukdomar till krigsrubriker, vilket får till följd att konsumenterna blir skrämda. Restauranter tog bort nötkött från matsedeln när BSE-larmet gick, eftersom man inte vill förknippas med risker och konsumenterna ändå väljer annat kött. De larm som gått nu gynnar grisköttet. /LG

Kött- och Charkföretagens medlemmar fick EMV-information
Kött- och Charkföretagen, KCF, har hållit konferens under torsdagen och fredagen och bl a informerats om de olika modeller som diskuteras för EUs jordbrukstöd, om EMV, nya djurskyddsmyndigheten, m m. ICA har som mål att uppnå 15 % EMV, medan Vivo inte har några EMV-planer. ICA framhöll de svenska mervärdena och sa att svenska grisnäringen är huvudleverantören även när det gäller försäljning i förpackningar med eget varumärke.
Att logistiken blir så enkel och mycket effektivare med färdigpackat kött var inte alla slaktare och charkuterister helt överens med ICA om.

Företagsnytt
Oförändrat i styrelsen för Danish Crown
Danish Crown kommer att ledas av en oförändrad styrelse kommande verksamhetsår.  Niels Mikkelsen omvaldes som ordförande och B Claudi Lassen och Jens Lorenzen som vice ordföranden. Det blev även oförändrad representation från Danish Crown i andra styrelser, bl a Danske Slagterier, där Bent Claudi Lassen är ordförande. Källa: Danish Crown.

Från Vin & Sprit till Livsmedelsverket
Inger Andersson utsågs i torsdags till generaldirektör för Livsmedelsverket och tillträder 3 maj. Hon civilingenjör och är f n vice vd i koncernledningen för Vin & Sprit AB, men hon har även jobbat många år hos Arla på olika poster, bl a som mejerichef i Uppsala. Källa: Livsmedelsverket.

Ny utgåva av tryckta Fass Vet
I boken Fass Vet finns alla djurmediciner katalogiserade och beskrivna, med dosering, verkningssätt och ev biverkningar. Priset är 165 kr och boken kan beställas på 08-462 37 00, eller linfo@lif.se. Fass Vet finns även på internet under läkemedelsportalen fass.se. Källa: Pressmeddelande.

Agenda
Årsmöte med Skaraborgs smågrisproducenter 28 januari
Chefen för den nya djurskyddsmyndigheten i Skara är gäst när Skaraborgs Smågrisproducenters Intresseförening håller årsmöte 28 januari kl 18 i Scanhallen, Skara. Frågan till Mats blir: Är framtiden grisar eller §§§§ i stallarna?

Seminarium om svinproduktionens utmaningar 27 januari
27 januari håller Landbo Midt i Danmark ett seminarium för grisuppfödare i Viborg där man diskuterar svinproduktionens utmaningar, bl a om PMWS, grisproduktionen de nästa fem åren med fokus på politiken, lukter och emissioner, stordriftsfördelar i grisproduktionen, räntor, foderpriser och avräkningspriser de närmaste månaderna, samt nyckeln till framgång.

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och @-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion:
GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93  Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.