@-GRIS 6 februari 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Grispriserna vecka 7
Slaktsvinspriserna i Norden är oförändrade nästa vecka, men har gått upp dramatiskt i Tyskland och något i Frankrike och Belgien. Danmark höjer suggpriset 20 öre. Norge sänker övre viktgränsen 2 kg.
Tyska grispriset gick upp med 7 cent i veckan, vilket i första hand sägs bero på brist på slaktsvin. Därmed bör det tyska grispriset ligga högre än det svenska och danska, även efter korrigering av prissystemen, enligt Alf Nilsson, LRF Kött. (Dagens pris är 1.27 euro, futurespriset i Hannover för april är 1.31, maj 1.34 och juni 1.36, därefter sjunker priset igen och är i december 1.30 euro)
Delar av de nya stödreglerna för jordbruket presenterades i veckan. Nötköttsproduktionen väntas minska, vilket kan gynna grisproduktionen.
Fjäderfäinfluensan fortsätter sprida sig och konstateras nu även bland vilda fåglar i Asien, vilket kan vara oroande även med tanke på årstiden då flyttfåglarna är i rörelse över jordklotet. Någon klar indikation på att problemen med den asiatiska fjäderfäproduktionen påverkar grispriserna i Europa finns inte ännu, men Danish Crown säger mycket tydligt att man snart väntar en prispåverkan uppåt. Importstoppet för fjäderfä från viktiga produktionsländer i Asien är förlängt till 15 augusti.
Februari är traditionellt en tråkig månad för grisköttet, med fyllda lager i butikerna, låg konsumtion och sportlov. Det senaste som hänt på grismarknaden internationellt (exportstöd, fågelinfluensa, tyska grispriset) kan dock väcka förhoppningen om att botten är nådd för grispriset och att en vändning kommer snabbare än väntat.
Dollar kostar idag 7.32, euro 9.20 och danska kronor 1.23 (omräkningen nedan fortsatt 1.21). /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 7
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
10.60 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. Bästa slaktvikt 65 – 94,9 kg.
9.65 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
9.40 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.00 kr.
9.40 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
9.40 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
9.40 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.

Sätter priset på måndag, innevarande veckas priser:
9.40 kr. SLP. 70 – 94,9 kg. Men blir ingen sänkning.
9.40 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt. (OBS! Olika länders avräkningspriser kan inte alltid jämföras med varandra, beroende bl a olika köttprocent och växelkurser).
8.85 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin är 7.30 dkr. Vid kurs 1.21 är noteringen 8,85 skr. Suggor över 129,9 kg går upp 20 danska öre till 5,50 dkr, ca 6.65 skr.
22.80 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset 21,72 nkr x kurs 1.05.
9.95 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 93 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset är1.08 euro. Eurokurs 9.20 skr (ändrad).
10.75 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Oförändrat pris, priset för kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna), 1.17 euro (garanterat lägsta pris till 31 mars 2004) x justerad kurs 9,20.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Vi är fortsatt inne i den period då lagren i butikerna är uppfyllda efter helgerna och konsumtionen av griskött är låg. Det är således fortsatt tufft på marknaden. Ännu syns ingen reaktion på svensk marknad av fågelinfluensan.
-Det tyska grispriset gick upp kraftigt i veckan, 7 cent, men det beror i huvudsak på att det är brist på slaktsvin i Tyskland.
SLP, Peter Johansson: -Inga överstående grisar, inga problem att sälja grisköttet. Efterfrågan är god på alla köttdetaljer.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Slaktkön har minskat till 1 500. Grisköttmarknaden är avvaktande och störs traditionellt av sportlovsveckorna. Februari är alltid en tråkig månad för köttmarknaden.
-Det är positivt att slaktsvinspriset går upp i Tyskland, men det är dålig affär att sälja helfall till Tyskland, där man kan få ut ca 10.50 skr.
Sydkött, Rolf Olsson: -Marknaden verkar mättad nu i februari och sportloven har börjat. Men det passar oss bra när vi har mindre slakt p g a att slaktkön är borta. När februari passerat brukar grispriserna vända, men i år bör de vänta tidigare p g a fågelinfluensan. Det är märkligt att vändningen inte redan kommit.
Atria, Juha Gröhn: -Vi har balans i produktion och konsumtion, efter att ha haft överskott efter julen. Februari är en tråkig konsumtionsmånad.
Danish Crown. Skinkmarknaden är fortsatt trög, men priserna i stort sett oförändrade. Vi har höjt priserna på charkråvara och bog, men detta går ut över försäljningen i Tyskland, där priserna inte vill följa med. Försäljningen utvecklar sig dock bra i de tredjeländer som infört restriktioner för fjäderfäkött.
Baconmarknaden är fortsatt under press p g a för stort utbud och ökar inte trots lägre februaripriser.
Ryssland köper en del billigare varuslag, men är fortsatt avvaktande med de produkter där vi konkurrerar med Brasilien och östeuropeiska länder.
Vi har fortsatt uppfattningen att grisköttpriserna snart måste stiga p g a situationen på fjäderfäområdet. Men tecknen på detta är ännu svaga. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 7
Swedish Meats.
Smågrispriset på ordinarie sortimentet är oförändrat, Bis Plus 13.00 kr, Bis 12.40 och Bas 11.45 kr. Nyavvanda 25.15 kr. Marknadsavdrag 50 kr på övrig förmedling. Utslaktningsrabatten är 30 – 120 kr per gris.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 60 öre. Bis Plus är 21.60 och KRAV Bis 20.40 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus oförändrat 13,45 kr/kg, KLS Grund 12,82 kr/kg. Marknadsavdraget sänks med 10 kr till 20 kr per gris. Minskande överskott på smågrisar.
Skövde Slakteri. Smågrispriset väntas bli oförändrat, men sätts på måndag. Denna vecka SwedHam plus 13.01, Swedham 12.41, Vita 11.50 kr. Marknadsavdrag 50 kr i övrig förmedling. 500 smågrisar överstående.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna sänks 1 kr per gris, utom ekogrisar. Omräkningskursen är 1.21.
BASIS 7 kg 158 dkr (191 skr), 30 kg 283 dkr (342 skr)
SPF+MYC 7 kg 163 dkr (197 skr) 30 kg 288 (348 skr)
SPF 7 kg 167 dkr (202 skr) 30 kg 292 dkr (417 skr)
Økologi 30 kg 445 dkr (538 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Sören Eriksson: -Smågriskön är nu totalt 8 000, därav övrig förmedling 4 000.
-De insatser som gjorts för att minska smågrisöverskottet, med utslaktningsbidrag, en extra gris per slaktsvinsbox med dispens från Jordbruksverket, inhyrning av tomma stallar och nu i slutändan export, har haft effekt på smågriskön. Kön på 27 000 smågrisar, när den var som störst, innehöll dock även en del luft. Nu hoppas vi att smågrisproducenterna fortsätter producera, så det inte blir smågrisbrist längre fram i år, säger Sören. /LG

Nyheter
Grisuppfödarna kan gynnas av nya jordbrukspolitiken
Jordbruksministern presenterade i veckan en del av den nya jordbrukspolitiken.
Kommentar från Alf Nilsson, LRF Kött: -För nötköttsproduktionen är det positivt med 75 % koppling till handjursbidraget, men vi är bekymrade över att 60 % av nötköttspengarna ska läggas in i regionaliseringen. Vi riskerar en omfördelning inom nötköttsproduktionen från yngre producenter med intensiv produktion, till extensiv produktion. Jag är tveksam om vi får fler nötkreatur på bete med reformen. EU kan inte ställa krav på betesdjur på beten. Summan kan bli mindre nötköttsproduktion i Sverige om inget görs.
-Men det är EU-marknaden vi måste titta på när det gäller utrymmet för grisproduktionen. Vad händer om vi får minskad nötuppfödning? Tyvärr kan det bli ökad import, vilket även kommande WTO-förhandlingar pekar på. Nötköttsimporten har ökat varje år och inget pekar på minskning när EU-reformen är genomförd.
-Men visst finns det en potential för ökad grisproduktion i Europa om nötköttsproduktionen minskar, säger Alf.
Magnus Lagergren, Skövde Slakteri: -Nötköttsproducenter med betesmark jag talat med verkar nöjda. Men den specialiserade nötköttsproduktionen kommer sannolikt att minska. Fler betesdjur väger inte upp tappet från de specialiserade. Förhoppningsvis når vi en balans, där nötköttspriset går upp och drar med sig fläsket.
Peter Johansson, SLP: -Jordbruksreformen verkar innebära att nötköttsproduktionen minskar. Det kan i sin tur gynna grisproduktionen. Om slakteriindustrin tappar boskap, måste slakterierna försöka ta igen detta med ökad grisslakt. Det kan leda till bättre priser på griskött. /LG

Tyska grismarknaden är prisstimulans för den svenska
Grispriset i Tyskland gick upp 5 – 6 % (7 cent) under veckan och har gått upp ca 1 kr under innevarande år. Priset i Sverige har varit oförändrat 9.40 kr hela året. Även i Frankrike och Belgien har grispriserna höjts, men mindre. Men det finns länder i EU som också fått sänkta priser, t ex Spanien och Österrike.
-Tyskland är en betydelsefull marknad och en motor för EU. Därför är det positivt för oss när tyska priset höjs, säger Alf Nilsson, LRF Kött. Det är brist på slaktsvin i Tyskland, vilket förklarar prisuppgången. Men fågelinfluensan kan även ha viss betydelse för den senaste tidens uppgång, även om den inte klart kan härledas. Det förlängda importstoppet till 15 augusti för fågelkött från smittade områden är ett faktum för grisköttmarknaden.
-Vi kan nog utgå från att vi har pluseffekter, säger Alf. Även på futuresmarknaden finns positiva signaler.
-Vår marknadsbedömning står fast och är att snittpriset för griskött 2004 ska ligga 5 – 10 % över fjolårets pris. Fågelinfluensans ev inverkan är inte inräknad.
Kommentar: Priset i Tyskland idag var 1.27 euro, nära 11.70 skr, som inte ska jämföras rakt av med svenska priset. I Sverige betalas ett grundpris plus tillägg, i Tyskland ett grundpris minus avdrag. /LG
 
Goda marknadsutsikter väntas för grisköttet i Norge
Den norska köttprognosen för 2004 har reviderats i januari och visar på ett underskott på 1,5 tusen ton nötkött och ett överskott på lika mycket griskött. Överskottet beror på ökade betäckningar med 4 % och kan balanseras genom sänkning av slaktvikterna med 1,1 kg per gris. 1 370 000 grisar beräknas slaktas 2004. Grisköttförsäljningen beräknas öka 2 % i år. I fjol ökade försäljningen 1,7 %. Källa: Norsvin. /LG

Svenskarna äter mer nötkött än någonsin
Konsumtionen av nötkött ökade preliminärt med 5 % ifjol till 25,3 kg (24,4 under 2002). Konsumtionen av griskött ökade från 36,2 kg 2002 till 36,4 kg i fjol. Får och lamm ökade från 0,9 till 1 kg.
Danskarna äter mest nötkött i Europa, 29 kg per person 2003. Källa: Swedish Meats. /LG

Tulip ökar kapaciteten i Tyskland med ännu en stycknings- och charkanläggning
Danska Tulip övertar 1 mars en stycknings- och charkanläggning på 34 000 kvm produktionsyta och 300 anställda Tyskland. Oldenburger Fleischwarenfabrik i Oldenburg Niedersachsen är byggd 1986, är i bra skick och ligger nära Tulips sedan tidigare ägda fabrik i Schüttorf. Tulip vill med förvärvet öka konkurrenskraften i Tyskland och utöka sortimentet med traditionella tyska köttprodukter.
Sedan några år hyr Danish Crown styckningsdelen med 150 medarbetare och Tulip inriktar sig nu på köttförädlingen. Tulip omsatte 2002/03 750 milj dkr i Tyskland. Källa: Pressmeddelande, Tulip. /LG

Danska slakteriarbetarna kritiska till Danish Crowns tyska satsning
De danska slakteriarbetarnas organisation, NNF, är mycket kritisk till Tulips nya tyska förvärv. Det visar att både Danish Crown och dotterbolaget Tulip ökar verksamheten kraftigt i Tyskland, vilket kan medföra fabriksnedläggningar i Danmark och färre anställda. Danish Crowns avdelning i Oldenburg skär redan nu 70 000 framkroppar per vecka. Dessutom har man en avdelning i Boizenburg.
-Den tyska slaktbranschen är ofta utan löneavtal och använder östtysk lågavlönad arbetskraft, säger förbundssekreterare Jens Peter Bostrup, NNF. Illegal arbetskraft och maffilaliknande tillstånd präglar branschen, säger han.
Han kräver att Danish Crown klargör sina avsikter med etableringen i Tyskland.
Idag krävde 200 slakteriarbetare på södra Jylland besked från Danish Crown om vad man egentligen avser med inköp av slakterikapacitet i Tyskland. Källa: Pressmeddelanden, NNF. /LG

Smågrisöverlevnaden  in i norskt avelsarbete
Över hela världen försöker smågrisuppfödare rädda så många smågrisar som möjligt. Norsvin ska genom aveln förbättra smågrisarnas möjligheter att överleva genom att inte bara lägga in modersegenskaper i avelsarbetet, utan även smågrisöverlevnad. Det premierar suggor som är goda mödrar och har hög mjölkproduktion. Smågrisöverlevnad är inte enbart en ekonomisk faktor, utan även en djuromsorgsfaktor.
Norsvin har också i samarbete med Helsetjensesten och Norges Landbrukshøjskole utarbetat ett studiehäfte om hur smågrisar bäst tas om hand. Källa: Norsvin. /LG

Färre sår på suggornas skuldror i Danmark
I november noterades ca 30 fall per vecka med sår på suggornas skuldror. Nu är frekvensen nere i 2 per vecka.
Informationskampanjen har således burit frukt, men skärpt straff bidrar också. 74 fall har polisanmälts sedan reglerna skärptes. Källa: Fødevaredirektoratet. /LG

Företagsnytt
Ökad seminanvändning hos Avelspoolens kunder
-Avelspoolens leverans av semindoser ökade 2 % under januari månad. Detta beror dock inte på ökad grisproduktion, utan troligen nya kunder, säger Avelspoolens vd Hans Agné.
-Däremot minskar livdjursförsäljningen och vi noterar ett dropp på hela 20 %. Smågrisproducenterna tar mycket stryk i griskrisen och den minskade försäljningen tyder på lägre rekrytering när ekonomin är svag. /LG

Rättelse
I förra @-GRIS saknades ett “h” i det nya veterinärproduktföretaget Pharmaxims emailadress. Rätt mailadress är info@pharmaxim.com och dessutom kan vi meddela nya postadressen, som är Stenbrovägen 32, 253 68  Helsingborg.

Agenda
Krismöte om grisproduktionen i Europa-LRF 18 februari
Den europeiska bondeunionen Copa/Cogecas grisgrupp ska samlas 18 januari i Bryssel för att diskutera krisen inom grisproduktionen i Europa. Hela den europeiska grisproduktionen lider under låga grisköttspriser och höga foderpriser. /LG

Svinavelskonferens och avelsmöten i Jönköping 24 – 25 februari
Sveriges Livsvinsproducenter, Quality Genetics och Avelspoolen håller gemensam svinavelskonferens på Scandic Hotel vid Elmia 24 februari. 25 februari. Håller Avelspoolen, QG och Sveriges Livsvinsproducenter möten.
Vid svinavelskonferensen diskuteras bl a alternerande återkorsning, PMWS och ekonomin i livsvinsproduktionen. Källa: QG. /LG

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och @-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.