@-GRIS 20 februari 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Grispriserna vecka 9

Slaktsvinspriset går upp 30 öre på måndag

Swedish Meats höjer slaktsvinspriset 30 öre på måndag. Smågrisarna går upp 15 öre. Samtidigt aviserar SM höjda partipriser med likaså 30 öre, samt nya höjningar för en del styckade detaljer.
Alla slakterier jag talat med och som satt priserna idag följer SLPs prishöjning från i måndags med 30 öre. Vilket pris SLP sätter för nästa vecka får vi inte veta förrän på måndag.
Även om den svenska höjningen ännu är relativt måttlig, jämfört med i Tyskland, Danmark och flera andra europeiska länder, så är januari- och februarinivån bruten av en uppåtgående trend. Den värsta perioden bör vara över för näringen, vad gäller grispriset. Foderkostnaderna är fortsatt kännbara.
Danmark höjer ytterligare 20 danska öre nästa vecka, vilket tillsammans med gångna veckans höjning blir 85 svenska öre. De flesta svenska slakterier (och även finska) anser att marknaden fortfarande är trög. Orsaken anses vara den mindre köttkonsumtionen under sportlovsveckorna. Men man säger samtidigt att man ser ljusningar.
I allt fler sammanhang hänvisar man till fågelinfluensan i Asien som orsak till den höjda prisnivån i Tyskland och andra stora konsumentländer. Från Japan rapporteras sonderingar om återupptagna leveranser av fjäderfäkött från Thailand och Kina, men Danish Crown framhåller att det inte är volymer som motsvarar behovet. M a o är behovet av annat kött fortsatt stort i Japan.
Priset fortsätter gå upp i Frankrike med dryga 30 öre, Belgien 45 öre och Holland hela 65 öre. Priset fortsätter något ner i Italien och är oförändrat i Tyskland.
Futurepriserna i Hannover är något lägre än förra veckan för de närmaste månaderna, men något uppåt fram på höstkanten.
Dollarn har åkt upp och ned under veckan och kostar idag 7.25 skr. Euro kostar 9.19 och danska kronan är stark mot den svenska med dryga 1.23. (omräkningen nedan är fortsatt 1.21). /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 9
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
10.90 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. Bästa slaktvikt 65 – 94,9 kg.
9.95 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
9.70 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.00 kr.
9.70 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
9.70 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
9.70 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.

Sätter priset på måndag, innevarande veckas priser:
9.40 kr. SLP. 70 – 94,9 kg. Men blir ingen sänkning.
9.40 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.
9.40 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.

Internationellt. (OBS! Olika länders avräkningspriser kan inte alltid jämföras med varandra, beroende bl a olika köttprocent och växelkurser).
9.55 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin går upp ytterligare 20 danska öre till 7.90 dkr. Vid kurs 1.21 är noteringen ca 9.55 skr. Suggor över 129,9 kg fortsatt 5,80 dkr, ca 7.00 skr.
22.80 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset 21,72 nkr x kurs 1.05.
9.95 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 93 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset är oförändrat 1.08 euro. Eurokurs 9.20 skr.
10.75 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Oförändrat pris, priset för kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna), 1.17 euro (garanterat lägsta pris till 31 mars 2004) x kurs 9,20.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Svenska marknaden är fortsatt ganska tung, men normal för årstiden. Det svenska priset kan emellertid höjas nu med draghjälp från den internationella marknaden.
Dalsjöfors Slakteri, Per-Åke Larsson: -Det är fortsatt trögt på marknaden. Priserna på vissa detaljer är historiskt låga. Det är svårt att få ut priset på skinka.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Enligt säljarna verkar marknaden något ljusare framöver för de flesta produkter.
Sydkött, Rolf Olsson: -Fortsatt tung marknad.
Atria, Juha Gröhn: -Marknaden är i stort sett oförändrad sedan förra veckan, med tendens till ljusning. Sportloven innebär köpsvacka för kött även i Finland.
Danish Crown. Skinkmarknaderna i Frankrike och England visar små förbättringar. Tyska och italienska marknaderna är oförändrade, men något osäkra. Bog och charkråvara är i stort sett oförändrad, med en positiv underton.
Tyskarna och holländarna har stramat upp lite på baconmarknaden, med bättre balans som följd. Det finns därför tecken på något bättre priser när marskontrakten ska tecknas.
Japan är fortsatt ivrig köpare av nackar, bröstfläsk och bog. Det är dock förhandlingar igång om möjligheterna att öppna den japanska handeln med Thailand och Kina vad gäller värmebehandlat fjäderfäkött. Det skulle hjälpa den japanska bristen på fjäderfäkött, men inte lösa den.
EU drog 16 februari in restitutionerna på alla varor till Japan, vilket mest drabbar exporten av bogkött.
Den tyska markanden är något tryckt p g a karnevalstid, men förbättras åter om ett par veckor. Andra marknader är oförändrad. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige höjs med 30 öre.

Smågrispriserna vecka 9
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 15 öre för ordinarie sortimentet, Bis Plus till13.15 kr, Bis 12.55 och Bas 11.60 kr. Nyavvanda plus 25 till 25.40 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 70 öre och blir för Bis Plus 23.20 och 65 öre på KRAV Bis till 22.50 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs med 5 öre till 13,50 kr/kg och KLS Grund 12,87 kr/kg. Inget marknadsavdrag. Det är balans mellan tillgång och efterfrågan.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna går upp 5 dkr för 7-kilosgrisar och ekogrisar, samt 18 dkr för 30-kilosgrisar. Omräkningskursen är 1.21.
BASIS 7 kg 176 dkr (213 skr), 30 kg 309 dkr (374 skr)
SPF+MYC 7 kg 181 dkr (219 skr) 30 kg 314 (380 skr)
SPF 7 kg 185 dkr (224 skr) 30 kg 318 dkr (385 skr)
Økologi 30 kg 466 dkr (564 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Fredrik Håkansson: -Överskottet på smågrisar är borta helt och det är i stort sett balans (ca 600 grisar i brist). Det finns risk för ökad brist. Försäljningen är bra nästa vecka. Markandsavdraget halveras till 20 kr. Ett extra avdrag för att finansiera den tidigare smågrisexporten, 10 kr, är kvar. /LG

Nyheter
Sämre totalekonomi på gården med nya arealstöden
De nya arealstöden blev kända i veckan. Stöden till åker minskas med ca 400 – 650 kr per ha, beroende på odlingsområde.  Detta innebär sämre totalekonomi på gården, vare sig grödorna säljs eller används i egen animalieproduktion.
Om fodret blir dyrare eller billigare beror på hur många fodersädsodlare som lägger ned produktionen.  Till viss del finns en lokal marknad. Priset för spannmål i Euopa är nu för fodervete ca 1.50 kr per kilo, men i Sverige ca 1.30 – 1.35. /LG

Konkurrenskraften jämfört med Danmark försämras kraftigt
Sverige har valt en hybridmodell för de nya jordbruksstöden som innebär minskade intäkter från åkerarealen (och nytt fullt arealstöd för hagmark). Danmark har valt en modell som endast förändrar lönsamheten för odling på åker med 50 kr per ha (och ger +500 kr för hagmark). Konkurrensförhållandet för svenskt lantbruk försämras därmed ytterligare för spannmålsproduktionen och därmed svinproduktionen, jämfört med danskt lantbruk. /LG
Hur andra länder lägger upp stöden vet vi inte ännu.  /LG

Dyrare foderspannmål i höst än under förra hösten
Bristen på spannmål i EU efter den torra sommaren och hösten i fjol väntas medföra högre spannmålspriser nästa odlingssäsong,  i varje fall under inledningen  av hösten.
Det spådde östgötske lantbruksrådgivaren Torbjörn Lovang, när han höll föredrag under Föreningssparbankens årliga lantbrukssammankomst i Örebro län. Att priset väntas bli högre beror på att lagren är små i EU. Priset för spannmål ur EUs interventionslager är i dag 1.37 kr per kg för vete och något lägre för korn.
Senare under säsongen är prognoserna mer osäkra och det kan bli lägre priser vid god skörd. EU kan även minska exportbidrag och lätta på tullar. /LG

Betydande ointresse för odling av foderkorn med nya jordbrukspolitiken
-P g a lägre arealstöd för åkermarken från 2005 blir spannmålsodlingen olönsammare. Det finns knappast inget intresse alls för att odla foderkorn bland mina rådgivningskunder i Östergötland, säger Torbjörn Lovang. Undantaget är animalieproducenter som odlar för eget behov och de som odlar för utsädesproduktion. Kalkylerna är framräknade med de nya förutsättningarna på 28 000 hektar.
-Havre visar ännu större minus i kalkylerna och platsar enbart som omväxlingsgröda.  Det blir mindre minus med träda, ev i kombination med gröngödslingsgröda för förfruktsvärdets skull. Ökad areal träda är därför att vänta.
-Endast höstvete ger visar plus i kalkylen. Övriga grödor får väljas med hänsyn till lägsta minus, eller ev med delfinansiering från ”gårdspotten” som EU betalar ut, konstaterade Torbjörn.
Han visade även på olika strategier för att sänka kostnadsmassan, t ex maskinsamverkan, samarbete mellan växtodlare och animalieproducent, samt reducering av jordbearbetningen. Även arrendepriserna bör sänkas med hänsyn till de förändrade arealstöden.
-Men det är svårt att sänka kostnaderna med i storleksordningen 500 – 600 kr per hektar, utan att det går ut över avkastningen.
-Det är läge för staten att ta bort ”ryggsäcken” nu, konstaterade han.  /LG

EMV ökade 3 % ifjol
Handelns egna märkesvaror ökade 3 % ifjol, från 9,4 % 2002 till 11.4 % 2003. Ökningen finns inom alla varukategorier. 3 % motsvarar 3 miljarder konsumentkronor. Källa: Fri Köpenskap. /LG

Smågrisarnas 3-veckorsvikt med i norsk avelsvärdering från i år
Norsvin är den första avelsorganisationen i världen som har smågrisarnas vikt vid 3 veckor med i avelsvärderingen. Sedan 2002 vägs alla grisar i avelsbesättningarna vid 3 veckor. 53 000 lantraskultingar har vägts med snittvikt 6,9 kg och 54 000 LxY med 7,1 kg.
Norsvin konstaterar att en norsk gris väger nästan lika mycket vid 21 dagar som en dansk vid 30 dagar, enligt dansk effektivitetskontroll (4,5 milj vägda 2003 med snittvikt 7,2 kg.)
Med den nya parametern i avelsvärderingen blir norska grisar ännu mer snabbväxande, framhåller Norsvin. Källa: Norsvin.
Kommentar: 3-veckorsvikten i Norge är mätt i avelsbesättningar, var vikten är mätt i danska besättningarna framgår inte. /LG

Ny norsk livsmedelsmyndighet fördyrar norsk grisproduktion
Norska statens tillsynsmyndigheter slås samman i en ny, som det heter, rationellare och effektivare organisation, Mattilsynet. I samband med detta ser man över avgifterna. Det innebär att grisuppfödarnas kostnader för tillsynen stiger med 50 öre och blir för en slaktsvinsbesättning med 2 100 grisar 150 000 nkr per år. Norsvins grisexport hotar att bli olönsam, eftersom årskostnaderna för utfärdade exportattester stiger från 50 000 nkr till över 800 000 nkr!
Efter en intensiv  lobbying börjar dock Arbeiderpartiet diskutera avgifterna och det verkar finnas öppning för sänkningar. Källa: Svin, Norge. /LG

Byggnaderna för danska storslakteriet klara
Byggnaderna för Danish Crowns nya storslakteri i Horsens är nu klara. Ca 500 hantverkare monterar nu maskinerna och ventilationen. Personalen som ska sköta anläggningen utbildas. Tidsplanen följs. Under försommaren ska slakteriet provköras utan kött och på eftersommaren med kött. De första grisarna ska slaktas i slutet av året. /LG

Swedish Meats förslust som väntat 25 mkr + strukturkostnader
Swedish Meats redovisar en rörelsevinst på 12 mkr och ett årsresultat efter finansnetto på minus 25 mkr. Till detta kommer beslutade strukturförändringar med minus 129 mkr. Som vi förutskickade i förra @-GRIS är förra årets förlust således 25 mkr. Någon efterlikvid betalas inte ut.
-Marknaden 2003 har varit ansträngd och präglas av stark internationell konkurrens, säger vd Peter Rasztar i en kommentar. Förlusten är otillfredsställande, men vi hade klart för oss situationen.
Balansomslutningen är 3 420 mkr. Swedish Meats soliditet har minskat från 32 till 30 %. Vinstmålet är 300 mkr 2006.
-Trots konkurrenstrycket redovisar Scan Foods ett klart positivt resultat. Satsningen på ökad förädling och på smörgåsmaten Må Gott har är riktig, säger Peter Rasztar. /LG

Företagsnytt
Ingela Velander blir genetiker vid Danske Slagterier 15 april
Ingela Velander börjar vid Danske Slagterier som genetiker 15 april och ska jobba med genetiska utvecklingsprojekt för dansk grisproduktion.
-Vi talar mycket om Danmarks framgångsrika grisproduktion. Det ska bli mycket spännande att jobba med deras utvecklingsprojekt, säger hon.
Ingela har lantbruk utanför Höör, men också en lägenhet i Malmö, varifrån hon ska pendla över bron. Hon är idag inköpschef vid Ugglarps Slakteri och har tidigare varit genetiker vid QG. Ingela är den förste svensk som rekryteras som genetiker till Danmark.
QG anställde från nyår en dansk genetiker, Anders Wernersson. /LG

Ny adress och nya medarbetare hos N-Vet
Nils-Göran Olsson, tidigare Pharmacia, flyttade vid årsskiftet över till uppsalaföretaget N-Vet och blev ansvarig för Skåneregionen inom N-Vet. Tidigare i höstas började Katarina Ågren vid N-Vet som ansvarig för försäljningen. Hon kom också från Pharmacia. N-Vet flyttade också i höstas till Uppsala Sceince Park, Husaren, Dag Hammarskölds väg 36 B, 751 83 Uppsala.
N-Vets produkter för gris är Noromectin skabb- och avmaskningsmedel, samt Natur-E Micelle naturligt E-vitamin.  /LG

Avesta Polarit heter Outokumpu sedan 12 januari
Stålkoncernen Avesta Polarit ingår numera i finska Outokumpu och det är namnet även på svenska delen av koncernen sedan 12 januari. Stallinredningsföretaget AIS, känd för tillverkning av inredningar av ultrahöghållfast rostfritt stål, ingår således i Outokumpu (som betyder ”liten kulle” efter platsen där man fann första kopparfyndigheten).  /LG

Hälsinge Lantkök vann kampen om LantKöket
Patentbesvärsrätten slår fast att det är Hälsinge Lantkök AB i Järvsö som har rätten att använda LantKöket i sin reklam och inte KLS, som också gjort anspråk på namnet.  /LG

Agenda
SLPs informationsträff för smågrisproducenter 25 februari
25 februari håller SLP träff för smågrisproducenter vid Pärsons anläggning i Halmstad. Det blir företagsinformation och fabriksvisning, Ingemar Svantesson, LRF Konsult, talar om fokusering på kärnkompetens, Maria Kihlstedt, Avelspoolen om PigWin Sugg och Hans Agné, Avelspoolen om Framsteg inom aveln. /LG

KSLA bjuder in till ekologiskt forum 2 mars
Strategier för fortsatt positiv utveckling av ekologisk produktion, behövs en tredje aktionsplan? Det är temat på ett ekologiskt forum som KSLA bjuder in till 2 mars  10.00 - 16.00 vid Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm. Mer info: www.ksla.se/sv/retrieve

Svenska Djurhälsovårdens fortbildningskonferens 24 – 25 mars
Svenska Djurhälsovården håller fortbildningskonferens på Billingehus, Skövde, 24 – 25 mars. På programmet bl a PMWS, salmonellautbrottet i somras i östra Mellansverige, djurskydd och om djurskyddsmyndigheten, svansbitning, stress och reproduktion. /LG

Framtidens avelsstrategi diskuteras på Norsvins årsmöte i Oslo 12 - 13 mars
Den norska avelsorganisationen Norsvin håller årsmöte i Oslo 13 mars. 12 mars inleds en diskussion, som sedan ska pågå under året, om avelsstrategin för åren 2005 – 2010. Källa: Norsvin. /LG

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och @-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.