@-GRIS 27 februari 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster! Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Grispriserna vecka 10
Grispriserna fortsätter uppåt i de flesta länder i Europa! I Tyskland med 9 cent (drygt 80 öre) och i Danmark 20 danska öre (ca 25 svenska). Även Frankrike höjer kraftigt, medan priset fortsätter nedåt i Italien.
I Sverige har Ginsten Slakt AB beslutat höja priset med 10 öre till jämna 11 kr, enda slakteriet som höjt hittills. Swedish Meats höjer inte priserna på slaktsvin nästa vecka, med hänvisning till att det inte går att höja partipriset mer än vad som skedde innevarande vecka. Smågrispriset går upp 10 öre.
De övriga privatägda slakterierna har antingen bestämt oförändrat slaktsvinspris nästa vecka, eller avvaktar med prissättningen till måndag.
Futurepriserna i Hannover har gått upp mer eller mindre för samtliga månader under resten av året, mest i början. För mars betalas 90 öre mer än förra veckan, juni 30 öre och december 15 öre.
Svenska kronan har försvagats mot flera valutor och det kostar idag 7.42 kr att köpa dollar, 9.22 för euro och nära 1.24 att komma över en dansk krona. Det betyder att svenskt griskött med hjälp av statens finanspolitik (eller kanske valutaspekulanter) nu stärkt sin konkurrenskraft gentemot importen, t ex från Danmark och Tyskland. Omräkningen nedan av danska kronan är gjord till 1.24 skr, det är vad en svensk importör får betala idag. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 10
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.00 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. Bästa slaktvikt 65 – 94,9 kg.
9.95 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
9.70 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.05 kr, över 140 kg 5.30 kr.
9.70 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
9.70 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.

Sätter priset på måndag, innevarande veckas priser:
9.70 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
9.70 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
9.70 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
9.70 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt. (OBS! Olika länders avräkningspriser kan inte alltid jämföras med varandra, beroende bl a olika köttprocent och växelkurser).
10.05 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 81,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin går upp ytterligare 20 danska öre till 8.10 dkr. Vid kurs 1.24 är noteringen nära 10.05 skr. Suggor över 129,9 kg går upp 20 öre och betalas med 6,00 dkr, nära 7.45 skr.
22.80 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset 21,72 nkr x kurs 1.05.
10.25 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 74 – 90 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (70 % av grisarna) Avräkningspriset är höjt 3 cent till 1.11 euro. Eurokurs 9.22 skr.
10.75 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Oförändrat pris, priset för kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna), 1.17 euro (garanterat lägsta pris till 31 mars 2004).

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.22 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Frankrike + 0,065 euro till1.147 euro, 10,60 skr
Tyskland + 0,09 euro till 1.38 euro, 12.70 skr
Belgien oförändrat 0.97 euro, 8.95 skr.
Italien –0.012 euro till1.018 euro, 9.40 skr.
Holland +0.004 till 1.158 euro, 10.70 skr.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Det är gott om kött på svenska marknaden. Vi har fått igenom den partiprishöjning på 30 öre och höjning för vissa detaljer som vi aviserade för den här veckan, men det går inte att ta ut något ytterligare för nästa. Därför ligger vi stilla med slaktsvinspriset den här veckan, trots fortsatta höjningar i Danmark och Tyskland.
-En orsak till det stora utbudet av griskött i Sverige är att vi ligger lågt med exporten av griskött, eftersom den är kostsam för oss. Resultatet blir dock ökade mängder kött som ska säljas i Sverige och pressat inhemskt grispris.
-Det är viktigt för oss alla som har lager av kött, att vi inte släpper ut för mycket på marknaden, fortsätter Johan. Ingen tjänar på priskrig inom landet och det är först när vi får lägre utbud det går att få upp priserna. Vi går mot bättre tider och bättre priser, så grisköttet bör stanna i lagaren en tid.
-Priset i Sverige är alltid trögrörligare än i andra länder och prisuppgången kommer senare, men även prisnedgången, påminner han. Slaktkön är måttligt stor.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Jag är förvånad över att Swedish Meats inte höjer grispriset. Med tanke på den starka prisökningen i Danmark och Tyskland, bör det finnas utrymme för prisförbättringar. Jag ska kontrollera våra griskalkyler under helgen och ge besked om slaktsvinspriset på måndag.
Sydkött, Rolf Olsson: -Marginalerna inom slakt och styckning är lägre i år än i fjol och de var dåliga 2003. Det går inte att höja grispriset utan att partipriset höjs.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Marknadssituationen har förbättras och det ser nu bra ut framöver. Vi hade överskott på griskött i januari och februari, men det är Inga stora mängder. Vi tror på en bra balans 2004 om vi kan öka konsumtionen något.
Danish Crown. Efterfrågan på skinka på de tyska och italienska marknaderna har dämpats, men prisnivån är i huvudsak oförändrad, liksom i UK och Frankrike där handeln varit hygglig. Bog och charkråvara säljs till oförändrade priser, men mängderna är inte stora.
Baconmarknaden är nu i bättre balans, sedan aktörerna med utbud till lägre priser höjt prisnivån. Vi förväntar något högre baconpriser i mars.
Det är fortsatt god handel med Japan, som beror på frånvaron av importerat fjäderfäkött och nötkött. Efterfrågebilden förändras med varje nytt rykte om fågelinfluensan och BSE-relaterade problem.
Köttförbrukningen i Tyskland väntas stiga efter denna veckas karnevalsfestligheter, vilket kan stabilisera priserna. Marknaderna i Ryssland och övriga Östeuropa är oförändrade. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 10
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 10 öre för ordinarie sortimentet, Bis Plus till13.25 kr, Bis 12.65 och Bas 11.70 kr. Nyavvanda plus 20 till 25.600 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 35 öre och blir för Bis Plus 23.55 och KRAV Bis till 22.85 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus höjs med 5 öre till 13,55 kr/kg och KLS Grund 12,92 kr/kg. Inget marknadsavdrag. Det är balans mellan tillgång och efterfrågan.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna går upp 5 dkr för 7-kilosgrisar och ekogrisar, 9 dkr för 30-kilosgrisar och 6 dkr för ekogrisar. Omräkningskursen är 1.24.
BASIS 7 kg 181 dkr (224 skr), 30 kg 318 dkr (395 skr)
SPF+MYC 7 kg 186 dkr (231 skr) 30 kg 323 (400 skr)
SPF 7 kg 190 dkr (236 skr) 30 kg 327 dkr (405 skr)
Økologi 30 kg 472 dkr (585 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Vi har ett smärre underskott på smågrisar till nästa vecka. Nyanmälan är låg och försäljningen bra, vilket innebär att det är ökat underskott på smågrisar att vänta nästa vecka.
-Markandsavdraget halveras till 10 kr. Extra avdraget för att finansiera den tidigare smågrisexporten, 10 kr, är kvar. /LG

Nyheter
Ekonomin i grisproduktionen mycket sämre än 1999
Ekonomin i svinproduktionen är mycket sämre än den var 1999. Det visar Per-Inge Nilsson, Ö S Svinfarm, Kristianstad, i en kalkyl. 1999 var resultatet per slaktgris i integrerad besättning –55 kr, nu är det –189 kr. Läs mer: GRIS i dag.

Atrias vinst ökade 20,9 % till 30,9 milj euro (285 mkr)
Atrias vinst fortsätter stiga och blev nära 285 mkr i fjol. Det är en ökning med 20,9 %. Lithells AB svarade för största delen av ökningen.
Omsättningen inom koncernen ökade från 707 milj euro till 765,1 milj euro, en ökning med 8,2 %. Verksamheten i Sverige svarar idag för 40 % av Atrias omsättning.
Lithells köpte Samfood hösten 2002. Redan vårvintern 2003 gick Samfood med vinst under Lithells ledning och vid årsskiftet fusionerades Samfood AB med Atria Lithells AB. Lithells svarar nu för en fjärdedel av hela den svenska marknadens produktion av köttprodukter och Lithells fabrik i Sköllersta är Sveriges största enskilda produktionsenhet för köttvaror. Källa: Atria, börsmeddelande.

Ökad rysk spannmålsproduktion
Rysslandsjordbruksminister Alexei Gordeyev tror på 20 % högre spannmålsproduktion i år jämfört med 2003, eller 75 – 80 milj ton ren vara. 2003 var skörden 67,2 milj ton. Källa: Agriprim/Erik Brink

KLS gick back 5,6 mkr i fjol
KLS rörelseresultat uppgår till –19,7 mkr, att jämföra med fjolårets 1,7 mkr. Efter goodwillavskrivningar och korrigering för jämförelsestörande poster av framförallt strukturell karaktär, uppgår rörelseresultatet till – 5,6 Mkr, medan det ifjol var 8,3 mkr före slutbetalning. Det innebär en försämring med 13,9 Mkr. Resultatet efter finansiella poster är – 23,6 mkr. Soliditeten har försämrats genom såväl resultat som förvärv och uppgår till 29 %, jämfört med fjolårets 38. Nötkriget, salmonella som drabbade 20 % av grisslakten, samt ett skyfall, bidrog till förlusten. Ett åtgärdsprogram beräknas förbättra resultatet med 20 mkr i år. Källa: KLS, pressmeddelande.

Importförbud för fjäderfä och fjäderfäprodukter från USA
EU-kommissionen har beslutat att förbjuda import av levande fjäderfä, fjäderfäprodukter och fåglar från USA till följd av ett utbrott av fågelinfluensa i delstaten Texas. Importförbudet gäller fram till den 23 mars.
Högpatogen (i hög grad sjukdomsframkallande) fågelinfluensa har påvisats i en anläggning med slaktkycklingar i Gonzales County, Texas. Detta är USAs första fall av denna typ av fågelinfluensa sedan 1984. Källa: Jordbruksverket.

England diskuterar skatt på fett och skräpmat
Diskussionen går hög i England om skatt på fet mat och livsmedel med lågt näringsvärde, där nämns t ex smör, helmjölk, hamburgare, chips och läsk. Vidare diskuteras standardiserad märkning av fett och socker i hel och halvfabrikat.
Downing Street förnekar lagförslag, men säger att regeringen är observant på den överdrivna fetman. Källa: The Times.

Fettskatt utreds även i Sverige
Särskild fettskatt ska utredas av Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket, men folkhälsominister Morgan Johansson säger spontant att det kan bli gränsdragningsproblem. Fettskatt eller subvention av särskilt nyttiga livsmedel har diskuterats till och från. När Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket i år tar fram underlag till en nationell handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet ska också möjligheter till ekonomisk styrning av matvanorna granskas. Källa: DN.
 
Dansk satsning på gödselbehandlingsteknik
Viborg amt, Agro Business Park och Danmarks JordbrugsForskning ska inrätta ett nytt center för gödselbehandlingsteknik vid Foulum. Budgeten är 8 milj dkr, varav EU och Fødevareministeriet stöttat med 4 milj dkr.
Søren Mikkelsen, v vd i Danmark JordbrugsForskning säger att det handlar om att optimera processerna och hur man behandlar och använder restprodukterna. Den tekniska utrustningen finns det företag som utvecklar.

Snabb uppgång för Smithfield Foods
Världens största köttkoncern, amerikanska Smithfield Foods, redovisar ett nettoresultat på 46,1 milj dollar tredje kvartalet och väntas uppnå 104,4 milj dollar innevarande verksamhetsår (i fjol 21,2). Den snabba resultatförbättringen beror på köpet av Farmland Foods.
Smithfield har en längre tid påbörjat engagemang i Europa. Senast köpte man 15,2 % av aktierna i Campofrio, Spaniens största grisköttföretag, för 87,8 milj dollar. Man äger även engelska Norwich Food Company och Ridpath Pek. Källa: MaskinBladet.
 
Sju kurser redan hållna om delegerad läkemedelsbehandling
Sedan 1 oktober får du inte utföra några läkemedelsbehandlingar på grisar, inte ens efter anvisning av veterinär, om du inte har den speciella utbildningen som lagen kräver. Sju kurser har redan hållits av Lundens Djurhälsa. Läs mer om kurserna och kursplan i GRIS i dag.
 
Allt fler danska grisuppfödare vill sälja. Ska man köpa?
Det har helt plötsligt blivit många svingårdar till salu i Danmark. Många orkar inte hålla igång svinproduktionen och vill lägga av. Skulle jag kunna, så skulle jag också sälja, skriver Annica Granström i sin krönika i GRIS.
Eller ska man passa på att köpa en granngård till, nu när det finns, funderar hon. Läs mer: GRIS i dag.

Grispolis föreslås i Danmark
Den danske landstingspolitikern Thomas Krogh, SF, föreslår att det snarast möjligt inrättas en särskild grispolis i Danmark, som enbart har till uppgift att avslöja försyndelser inom grisproduktionen. Förslaget kommer efter avslöjandet att grisbesättningarna håller fler grisar än tillåtet. Källa: LandbrugsAvisen.

Rekordgalt på 900 kg i Kina hamnar i Guinness rekordbok
Den tyngsta gris som hittills registrerats dog 5 februari och vägde då 900 kg, fem år gammal. Det är 200 kg mer än regerande tungviktaren på 700 kg, också den från Kina.
Grisen var 2,5 m lång, hade ett omfång på 2,23 m och hade 14,4 cm långa betar. Uppfödare är Xu Changjin, en bonde vid staden Wafangdian, som säger att grisen haft bra stia och bra foder hela sitt liv.
-Grisen var för stor för att kunna röra sig och dog i brist på motion, säger forskaren, Liu Mingyu, vid Liaoning University, som svarar för noteringen i Guinness rekordbok. Han har också gjort en avbildning av grisen till provinsens lantbruksmuseum. Källa: Xinhua News Agency.

Företagsnytt
Ferkel-värmelampan godkänd igen
Värmelampan från Ferkel, som fick försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket när provningsbestämmelserna ändrades, är nu godkänd igen efter modifiering. Lampan säljs bl a av Willab och Lantmännen. Läs mer: GRIS idag.
 
Jyden lanserar vattenrenare med ozon
Jyden har fått ensamrätten på försäljningen av en ny vattenrenare med ozon, en svensk uppfinning med världspatent. Dricksvattnet cirkulerar förbi en UV-lampa. Försök i Rullande Avprövningar registrerar en tillväxtförbättring hos smågrisar med 3 %, vilket finansierar anläggningen. Läs mer: GRIS i dag.
 
Ny lätttransporterad Landia-gödselpump med sugslang
Flera brunnar per besättning och brunnar täckta med tak. Det är Landias motiv till en ny lättransporterad gödselpump, där endast slangen behöver in genom taket eller under duken till gödselbrunnen. Läs mer: GRIS i dag.

Ramsta Robot i holländskt test, lansering på gång i Finland
Ramsta Robotics har installerat sin tvättrobot CleverCleaner vid Wageningens testgård i Sterksel i Holland, där en jämförande studie ska göras mellan robottvättning och manuell tvättning. I första hand ska studien omfatta kostnader och arbetsmiljö.
I mars startar Ramsta Robotics lanseringen av CleverCleaner i Finland med demonstrationer.

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och
@-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.