@-GRIS 30 april 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!

Prenumerera nu!

Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 19
Grispriset sänks 30 öre på måndag!
Swedish Meats och KLS har beslutat sänka slaktsvinspriset 30 öre på måndag. Övriga slakterier tar ställning till grispriset på måndag och det verkar inte helt säkert att alla följer med ned hela vägen. Partipriset sänks 20 öre. Det danska grispriset har sänkts två gånger med vardera 20 danska öre (ca 25 svenska) på två veckor, men prissänkningen i Sverige var ändå något oväntad och särskilt att det blev hela 30 öre just inför grillsäsongens start.
I Finland ligger grispriset fast efter höjningen förra veckan.
Orsaken till Swedish Meats sänkning är att man inte lyckats ta ut den partiprishöjning som genomfördes för en tid sedan. Nu backar man för att komma in på banan igen. Stor kontinuerlig export av griskött till låga priser är en annan förklaring.
Andra slakterier har inte riktigt samma syn på marknadsläget. Man säger visserligen att marginalerna är ansträngda, men att försäljningen är god och på väg att bli ännu bättre.
Som synes i de danska kommentarerna kvarstår många av de problem på den internationella grisköttmarknaden, som vi signalerade redan i förra veckans @-GRIS. Den marknadsreglering som EU genomförde i början av året är i varje fall just nu en kopia av fjolårets. Med fryslagring av griskött i början av året kunde prisnivån hållas uppe (men Sverige kunde inte utnyttja situationen särskilt väl), men när regleringstiden nu är över kvarstår problemet. Stora mängder griskött har senaste tiden sålts till Japan, men nu har japanerna fullt av griskött i importhamnarna och behöver inte köpa.
Det finns dock skillnader från i fjol, men det EU-lagrade köttet (85 000 ton när det var som mest) ska ut på marknaden och därtill finns mycket kött på marknaden och en del grisar i levandelager. Det är inga stora mängder, men marknaden tål inga överskott.
Ett onödigt problem är danska slaktkön på f n fyra dagar. Den tillkom som följd av olagliga strejker och betyder nu att kvantiteterna från en extra slaktdag i veckan under fyra veckor ska ut på marknaden. Detta under en tid då det inte ens går att sälja det som normalt produceras. Bra väder kan dock tömma lagren snabbt.
En för året ny situation är det utvidgade EU. Alf Nilsson, LRF Kött tror inte att inträdet blir en prispress, utan en möjlighet till avsättning. Det finns t o m de som tror att situationen med Tysklands återförening ska upprepa sig, där den efterblivna produktionsapparaten till stor del slogs ut. I så fall blir delar av det nya EU en ännu intressantare marknad. Mycket hänger på hur många västeuropeer som satsar i öst, menar Alf.
Den danska slaktbranshen, men även fødevareministern, har under veckan varit under mycket stark politisk press, som vi berättade om redan i förra @-GRIS. Exportkött som avvisats av hygieniska skäl (salmonella) i bl a Sverige, har tagits tillbaka och sålts som färskt (men rabatterat) till danska konsumenter. Efter viss tvekan reagerade fødevareministern och sammankallade den danska slaktbranschen och man kom överens om att returnerat kött endast ska användas i upphettade produkter, t ex rökt korv.
Men massmedierna gav inte upp med det beskedet. De senaste dagarnas tema är frågan om den danska livsmedelskontrollen i allmänhet är vad den borde vara. Hur mycket importerat dåligt kött stjälper andra länder in i Danmark p g a den slappa kontrollen? Där står frågan idag och i någon tidning finns kommentaren att fødevareministern lever farligt, som inte sett upp med livsmedelskontrollen bättre.
Därmed inte sagt att vi i Sverige ska slå oss för bröstet. Snusk, fusk och råttgift i svenska butiker, är en rubrik ur Dagens Handel. Från Livsmedelsverkets inspektioner i dagligvarubutiker noteras som hårresande exempel att köttfärs och kyckling oemballerat förvarats tillsammans, råttgift förvaras farligt nära livsmedel och lokaler inspekterats där skadedjur fritt rör sig genom väggarna. Det är förhållanden som inte heller stimulerar konsumtionen! Livsmedelsverket är f n på offensiven och ska granska butikerna hårdare.
Futurespriserna i Hannover visar fortsatt sänkt tendens till december och oförändrat i början av nästa år.
Dollar har gått ned något till 7.65 skr, euro är oförändrad 9.14, pund något försvagad till 13.55 och danska kronan står fortfarande i knappt 1.23. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 19
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
10.20 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 6.00 kr.
10.45 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.

Sätter priset på måndag:
11.50 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
10.50 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg.
10.50 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.50 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
10.50 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.50 kr. Alviksgården.
10.50 kr.
SLP. 70 – 94,9 kg.
10.50 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
10.10 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin sänks till 8.20 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 10.10 skr. Priset på suggor över 129,9 kg sänks till 5.60 dkr 6.90 skr.
24.40 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 77 kg) Priset oförändrat 22.18 nkr x kurs 1.10 skr.
10.42 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 72 – 88 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (85 % av grisarna) Avräkningspriset är oförändrat 1.14 euro, eurokurs 9.14 kr.
10.95 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med oförändrat 1.19 euro, eurokurs 9.19 kr.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, sänkt eurokurs till 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Andringarna här är jämförda med förra veckan. Dagens uppgifter är dock från 27 april.
11.90 kr Tyskland 1.30 euro, nedgång sedan förra veckan.
10.62 kr Holland 1.162 euro, oförändrat
9.20 kr Frankrike 1.007 euro, någon ökning
9.14 kr Belgien 1.000 euro, oförändrat
9.18 kr Italien 1.005 euro, oförändrad

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Bo Larsson: -Vi har inte lyckats få upp priserna på styckade detaljer som vi räknade med. Därför sänks partipriset 20 öre, så vi kommer in på banan igen. Grillprodukterna börjar dra på marknaden, men inte så starkt att vi klarar pressen utifrån utan prisanpassning.
-Vi har även stort exportbehov, ca 20 %, med variation mellan olika köttdetaljer och vi måste även där anpassa oss till den internationella prisnivån. Vi blir allt mer beroende av andra länders priser.
-Internationellt har skinkpriset sänkts mycket kraftigt, med 1 kr och mer. Priserna i Europa är pressade av god tillgång på griskött och nu kommer 85 000 ton EU-inlagrat griskött också ut på marknaden.
-Det är alltså ingen trevlig situation just nu och vi är tvingade att föra över marknadens förutsättningar på grisproduktionen. Därför sänks slaktsvinspriset 30 öre.
-Men marknaden kommer att svänga inom kort, tror Bo Larsson. Vi kommer in i grillsäsongen, där efterfrågan på främst kotlett och karré ökar starkt, men även flintaskinka. Dessutom startar inlagringen av julskinka inom några veckor, vilket minskar utbudet något av skinka i Sverige.
-Vi lanserar även nya kryddade grillprodukter, som vi hoppas på ska öka försäljningen.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –Försäljningen var positiv inför valborgsmässohelgen, speciellt för grillprodukter som korv och karré. Priserna är stigande och inför helgen förekom inga rabatter.
-Partiprissänkningen kom överraskande med tanke på den väntade bättre försäljningssäsongen. Läget känns inte bra, men det är prisledaren som styr. Jag är oroad över grisproducenternas reaktioner.
-Vi har fortsatt underskott på slaktgrisar och tar in 500 i förtid per vecka, vilket blir en slakt av 5 100 per vecka.
Dalsjöfors Slakteri, Per-Åke Larsson: Det är jobbigt få ut priserna på detaljerna och grillsäsongen löser inte alla problem.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Det är gott om grisar till slakt, men det är lätt att sälja produkterna och efterfrågan var god inför helgen.
-Att partipriset gick ned inför en väntad försäljningsökning var oväntat, men jag tror inte sänkningen blir långvarig.
SLP, Peter Johansson: -Vi slaktar mycket, har inte mycket kött i lager och inga grisar överstående.
Danish Crown: Skinkpriserna är svagt sjunkande på alla marknader p g a för stort utbud. Bog och annan charkråvara faller också. Orsaken är att det levererats stora mängder kött till tredjelandsmarknader med hjälp av den nyligen avslutade restitutionen och de nu producerade mängderna ska därför placeras inom EU.
Karréförsäljningen har inte kommit igång riktigt, men kommer att bidra till bättre slaktmarginaler när vädret blir varmare. Engelska baconmarknaden är fortsatt pressad, både p g a låg efterfrågan och stort utbud från många EU-länder.
I Japan har importörerna fullt upp med att tulla in de kvantiteter man köpt de senaste månaderna, då importen av griskött f ö satte rekord. Rysslandsmarknaden är lugn numera. En liten marknadsförbättring är att vänta i de nya EU-länderna, där lagren av griskött är små och låga priser signalerar ökad konsumtion.
Totalt sett är det en besvärlig marknadsutveckling för grisköttet just nu, när det normalt sett är en årstid då det ska vara bra efterfrågan. Vi har själva bidraget till problemen p g a de vilda strejker som störde slakten före påsk. Det bidrar till stora utbud nu. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige sänks 20 öre.

Smågrispriserna vecka 19
Swedish Meats.
Smågrispriset går ner 10 öre för Bis Plus till 14.65 kr och Bis till 14.00 och Bas till 12.95 kr. Nyavvanda plus 25 öre till 28.10 kr.
Priset på KRAV-smågrisar går upp 10 öre i båda klasserna till för Bis Plus 25.25 och KRAV Bis 24.50 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus sänks 10 öre till 14.85 kr/kg och KLS Grund med 10 öre till 14.16 kr/kg. Ökande överskott till vecka 19.
SLP. SLP+ 14.80 kr, SLP 13.80, Treras 13.30 kr. Priset gäller v 18, nytt pris sätts på måndag.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.75 kr, Ugglarpsgrisen 13.75 kr. Priset gäller v 18, nytt pris sätts på måndag.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.90 kr, SwedeHam 14.21 kr, Vita 13,17 kr. Priset gäller v 18, nytt pris sätts på måndag.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna sänks med 5 dkr för sjukilos och 8 dkr för 30-kilos. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 186 dkr (229 skr), 30 kg 323 dkr (397 skr)
SPF+MYC 7 kg 191 dkr (235 skr) 30 kg 328 (403 skr)
SPF 7 kg 195 dkr (240 skr) 30 kg 332 dkr (408 skr)
Økologi 30 kg 496 dkr (610 skr).

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Rolf Johansson: -Tendens till ökat överskott, men vi hoppas det ska rätta till sig närmaste veckorna. Smågriskön är idag drygt 6 000 totalt i de olika klasserna, det var 2 200 innevarande vecka. Med ökad slakt av grisarna i slaktkön nästa vecka, stiger också efterfrågan på smågrisar. /LG

Nyheter
Lika Villkor-frågor till Bosse Ringholm 1 maj kl 11 i Fjugesta
Alla lantbrukare som har möjlighet att närvara uppmanas att komma till torget i Fjugesta 1 maj kl 11 där finansminister Bosse Ringholm talar vid Socialdemokraternas 1 maj-firande.
-Ingen demonstration, endast närvaro anbefalls, säger Anders Ekström, grisuppfödare och ledamot av kampanjkommittén, 070-6578970. Men efter Bosse Ringholms tal ska han få svara på fyra frågor.
Efter finansministerns färdväg står traktorekipage utställda på åkrarna med paroller från Lika Villkor-kampanjen: Lika Villkor, Svensk Mat = Jobb i Sverige, Svensk Mat = Öppna Landskap. /LG

Inget mer svenskkasserat salmonellakött i danska köttdiskarna
Det kött som kasserats i Sverige och de andra nordiska länderna ska inte längre få säljas som färskt kött i danska livsmedelsbutikerna Fødevareminister Mariann Fischer Boel höll 27 april möte med branscherna för gris-, nöt och fjäderfäkött, där man förband sig att inte sälja färskt kött över disk, som kasserats i den nordiska salmonellakontrollen. Detta returkött ska i stället bli industriråvara och användas till korv o dyl, där köttet värmebehandlas, t ex röks.
-Jag är mycket till freds med att problemet lösts, så danska konsumenter inte längre ska kunna köpa köttprodukter som andra länder avvisat, sa fødevareminister Fischer Boel. Det danska målet är att nå samma salmonellastatus som Sverige. Vi är på god väg. I fjol registrerades i köttkontrollen endast 1 724 salmonellafall, mot 5 015 under 1997. Källa: Fødevareministeriet.
Kommentar: Beslutet togs efter en häftig mediastorm vecka 17, där det avslöjades att danskt kött som fastnat i bl a svensk salmonellakontroll, togs tillbaka till Danmark och såldes som färskt kött i butik. /LG

Början av året bättre än i fjol för Atria
Atriakoncernens rörelsevinst första kvartalet uppgick till 5,2 milj euro (3,8). Resultatet före extraordinära poster utgjorde 4,0 milj euro (2,0). Omsättningen var 185,6 milj euro (173,8), resultatet per aktie 0,12 euro (0,09) och det egna kapitalet per aktie 10,74 euro (11,98).
Början av året är traditionellt svagt och det blir bättre under sommaren och senare delen av året.
Lithells AB omsatte 66,8 milj euro (67,3). Resultatet förbättrades tydligt från året innan.
Atria har beslutat modernisera svinslakten vid enheten i Nurmo som kostar ca 21 milj euro. Arbetena ska vara slutförda våren 2006.
Strategiska investeringar i Baltikum eller Ryssland kan öka investeringarna för hela året betydligt. Atria undersöker hur ställningen på marknaderna i Baltikum och Ryssland kan stärkas, med början i västra delen av Ryssland, där marknaden och handeln utvecklas synnerligen snabbt. Källa: Atria. /LG

Margot Wahlström bör ta Danmark i svinörat
De danska socialdemokraterna uppfordrar EUs miljökommissionär Margot Wahlström att anlägga sak mot den danska regeringen, därför att den inte gör något åt problemet med grisproducenternas överproduktion av grisar på gårdarna. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

87 danska grisproducenter polisanmälda för skuldersår
Från 24 november, då danska myndigheter skärpte djurskyddskraven för att förhindra uppkomsten av sår på suggornas skuldror, har 87 uppfödare polisanmälts för att ha levererat suggor med skuldersår till slakt. Statistiken omfattar tiden fram till sista februari. Källa: Fyens Stiftstidende.

Debatt om var maten ska produceras
KSLAs jordbruksavdelning har börjat sin satsning för att lyfta frågorna kring framtiden för svensk livsmedelsproduktion. Sammankomsten var ett startskott för KSLAs satsning på diskussion om förutsättningarna för en livskraftig livsmedelsproduktion i landet.
Jordbrukspolitiken måste ge klara spelregler och vara långsiktig, sa Ingrid Petersson, statssekreterare, Jordbruksdepartementet. Svenska bönder har samma konkurrensvillkor som EUs bönder och vi kommer inte att tillåta några försämringar i djurvälfärden.
–En del av jordbrukets intäkter kommer från staten och EU, men kommer att konkurrera med andra statliga utgifter som pensioner, sjukvård och skola, sa statssekreteraren.
–Maten i Sverige har aldrig varit så bra och billig jämfört med andra produkter, som den är nu, sa Agneta Dreber, vd Livsmedelsindustrierna.
Peter Dettman, vice vd ICA, var överraskad av bristen på framtidstro och jävlar anamma hos det svenska jordbruket.
– Det vore som vi i ICA skulle lägga oss ner och ge upp bara för att Lidl och Aldi kommer hit och etablerar sig, kommenterade Dettman.
Charlotte Hedin, generalsekreterare i Sveriges Konsumentråd, uppmanade svenska jordbruket att bli tydligare.
– Konsumenten behöver mer handledning i butiken. Som konsument är det svårt att se skillnaden på svensk och dansk fläskfilé när de ligger intill varandra i butiken, menade Hedin.
– Erfarenheten från ICAs butiker är att svenska konsumenter är beredda att betala 20 kr mer per kilo för svensk fläskfilé. Blir prisskillnaden till den danska filén större väljer konsumenten den, informerade Dettman. Källa: agriprim.com/ Erik Brink.

Företagsnytt
Birgitta Johansson-Hedberg ny vd för Lantmännen
Svenska Lantmännens styrelse har utsett Birgitta Johansson-Hedberg till ny vd från 1 oktober efter Håkan Hellmo, som avgår med pension 31 december. Hon var vd för FöreningsSparbanken 2000 till 2004 och Liber 1986 – 1999, samt är styrelseledamot i Skandia, Sveaskog och Fortum, samt ordförande i Lindex.
I går blev hon invald i styrelsen för Oriflame Cosmetics, ett kosmetikaföretag i Luxemburg. /LG

Mats Olsson ny ordförande i KLS
Vid konstituerande sammanträde efter KLS stämma i går nyvaldes Mats Olsson till ordförande och Per Pettersson till vice. Bakgrunden till ordförandeskiftet ska ses i ljuset av branschens besvärliga läge och behovet av förnyelse och utveckling av föreningens styrning. Magnus Aaby Ericsson valde med omedelbar verkan att lämna styrelsen.
Vid stämman nyvaldes på två år Katrine Rietz, Kastlösa, Mörbylånga. Källa: KLS. /LG

Agenda
Pigseminarium i Hörby 11 maj
Pig håller seminarium för företagare, anställda och rådgivare ”Personalpolitik och arbetsledning i grisproducerande företag” 11 maj på kursgården i Hörby. Bland rubrikerna: Används onödigt mycket fosfor i grisfoder? Hur mycket tid lägger vi per producerad gris och var finns tid att spara? Ledarskap i praktiken. Mer info: Eva.Persson@hmh.slu.se /LG

Swedish Meats har årsstämma vid Elmia 4 maj
Swedish Meats håller årsstämma 4 maj, även i år vid Elmia i Jönköping.
-Inga stora frågor står på dagordningen, med nedläggningar och liknande, säger ordföranden Sören Kvantenå. Men vi vill gärna ha öppningar för ett samarbete med andra slakteriföretag för att spara pengar till animalieproducenterna. Den olönsamma exporten måste också göras lönsam.
-Vi har bjudit upp till dans, men ingen partner har hittills tackat ja, säger han. /LG

I dag är sista dagen att sända PigWin-resultaten
För att vara med i medeltalsberäkningen för 2003 och ha möjlighet att kvala in på 10-i-topp listan över bästa besättningar i PigWin, måste du skicka in din rapport idag.

OBS! Det har förekommit klagomål om uteblivna och flera dagar försenade @-GRIS, v g meddela avvikelser till gris@agrar.se så felen vid berörda servrar kan rättas till.

För prenumeration (12 nr) på tidningen GRIS och
@-GRIS, maila till gris@agrar.se eller betala 190 kr (inkl 10.75 kr moms) på bg 440-0123 eller pg 692221-5.
Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93 ?Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.