@-GRIS 16 juli 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!


Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 30
Slaktsvinspriset går upp 25 öre på måndag, både i Sverige och Danmark
Swedish Meats höjer grispriset med 25 öre och övriga slakterier som satt grispriset i dag följer med. Danska priserna går också upp ca 25 öre (20 danska). Grispriset i Tyskland fortsätter stiga och ligger nu på ca 14.35. Fortsatt stabil grisköttmarknad väntas. Även vädret väntas bli stabilare närmaste tiden, vilket är positivt för prisutvecklingen. De tekniska resultaten i både smågris- och slaktsvinsstallar rapporteras ha varit positiv under våren och försommaren.
En stor del av grillsäsongen har dock gått utan att det blivit riktig fart på grillandet. En rundringning till butiker, som SLP gjort, visar att försäljningen ligger 10 – 15 % under det normala för årstiden.
Futurepriserna i Hannover fortsatte upp de närmaste månaderna med 3 cent till 1.58 euro (14.45 skr) för griskött att leverera i juli. Höjningen är 2 cent till 1.52 euro för augusti, 2 cent till 1.45 för september, oförändrat 1.35 för oktober. De övriga månaderna fram till juni är i stort sett oförändrade.
Dollarn har vänt upp några öre under veckan till 7.43 skr, euron har stärkts ytterligare ett öre till 9.19, pundet har gått upp 3 öre till 13.76 och danska kronan står i drygt 1.23. Korrigeringar är inte gjorda för valutaförändringarna nedan. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 30
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
12.00 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.25 kr. Skövde Slakteri. Inkl marknadstillägg 30 öre. 71 – 94,9 kg.
11.20 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
11.05 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg.
10.95 kr. Swedish Meats. 75 – 96,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg 5.35 kr.
10.95 kr. Alviksgården.
10.95 kr. Sydkött.
71 – 100 kg.

Sätter priserna på måndag, innevarande veckas pris:
10.70 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg.
10.80 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
10.70 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.20 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset på slaktsvin går upp 20 öre till 9.30 dkr. Vid kurs 1.23 är noteringen 11.45 skr. Priset på suggor går upp med 40 öre till 7.30 dkr, ca 9 skr.
22.75 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) Priset är 20.67 nkr x kurs 1.10 skr.
10.70 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset är 1.17 euro. Eurokurs 9.14 kr.
11.05 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (96 % av grisarna) betalas med 1.21 euro, eurokurs 9.14 kr. Snellmans garanterade minimipris fram till v 36 är fastlagt till 1.16 euro, från v 37 1.18 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.14 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
14.35 kr Tyskland 1.57 euro, priset höjt 3 cent.
11.00 kr Frankrike 1.20 euro, priset sänkt en knapp cent
10.90 kr Belgien 1.19 euro, priset höjt 1 cent.
10.60 kr Italien 1.16 euro, priset sänkt 3 cent.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Matts Rosendahl: -Vi har fått lite bättre mix på marknaden med mindre export och ökad köttförsäljning i Sverige. Men marknaden är fortfarande ansträngd. Det är svårt att få upp priserna. I grunden är det för stort utbud av svenskt kött och något svagare konsumtion.
-Handeln är väldigt tuff med fokus på lågpris, mer än tidigare.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren. –25-öreshöjningen är en förespegling om vad som väntas komma. Väderprognoserna är bättre. Julskinka börjar snart lagras in, vilket gör att exporten försvinner. Tyska grispriset fortsätter stiga och futurepriserna är höga.
-Förädlingsindustrin har ytterligare ett par tunga veckor, men sedan väntas det bli bättre. Grisuppfödarna har bra tillväxt i stallarna p g a det kyliga vädret. Jag tror att uppfödarna kan se närmaste tiden med tillförsikt, säger Magnus.
SLP, Peter Johansson: -Den kyliga väderleken gör att det går väldigt trögt att sälja kött. En rundringning till ett antal butiker visar att försäljningen ligger 10 – 15 % under normala försäljningsnivån för årstiden. Det är mycket.
-Prishöjningarna på griskött uppfattas positivt bland uppfödarna och blåser nytt liv i investeringsviljan. Vi sätter priset på måndag.
-Terminshandeln visar fortsatt höga priser i Tyskland, men vi måste få fart på försäljningen i Sverige. Andra branscher som är beroende av vädret, t ex glasstillverkarna, permitterar personal.
-Det är fortsatt stor slakt av grisar, för vår del hittills den högsta julisiffran någonsin.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -En del av sommarförsäljningen är nu förlorad och den dåliga starten på våren och försommaren går inte att ta igen, även om vi hoppas på bra väder. Många aktörer på marknaden trycker priserna.
Sydkött, Rolf Olsson: -Det går bra att sälja grisköttet, men priset behöver bli bättre. 50 öre till, då ska jag sluta gnälla. Jag tror priserna blir bättre till hösten. ICAs satsning på förpackning i Västerås blir draghjälp för svenskt kött.
Dalsjöfors Slakteri, Magnus Larsson: -Grisköttförsäljningen tickar på, men det är sämre försäljning av nötkött. Det beror på regn och semestrar både i egen produktion och i vidareförädlingen. Samt givetvis att skolorna är stängda.
Atria/Österbottens Kött: Marcus Skullbacka: -Med tanke på vädret är efterfrågan på griskött på hygglig nivå, men vi har givetvis väntat oss mer vid vackert väder. Det har regnat otroligt mycket senaste tiden.
-Det är balans mellan tillgång och efterfrågan på smågrisar. Efterfrågan på smågrisar väntas öka närmaste veckorna. Fortsätter den svala sommaren väntas höjda resultat både i smågrisproduktionen och slaktsvinsproduktionen. Men sommaren är ju inte slut ännu.
Danish Crown: Handeln med skinka har varit god under veckan och till oförändrade priser. På italienska marknaden har priset gått upp något. I övrigt är kunderna försiktiga med inköpen, när industrisemestern närmar sig i Sydeuropa.
Tack vare låg tillförsel av grisar till slakt i Tyskland och Holland, sker försäljningen av bog och charkråvara till stigande priser. P g a det kalla vädret är handeln med karré dålig.
Polska marknaden, som varit mycket stark en tid, har försvagats något den gångna veckan. Engelska baconmarknaden är fortsatt pressad av för stort utbud särskilt från Tyskland och Holland. Detta skylls på sviktande grillmarknad i dessa länder.
Den låga tillförseln av grisar i Tyskland och Holland sätter en våldsam press uppåt på slaktsvinsnoteringarna i dessa länder. Detta pressar i sin tur upp priset på köttmarknaden, även om efterfrågan egentligen endast är moderat. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 30
Swedish Meats.
Smågrispriset går upp 25 öre för Bis Plus till 15.15. Bis betalas med 14.45 kr. Bas 13.40 kr. Nyavvanda går upp hela 1.10 kr till 29.65 kr.
KRAV-smågrisarna går upp 15 öre till för Bis Plus 25.10 och KRAV Bis 24.35 kr.
KLS. Smågrisar KLS Plus går upp 25 öre nästa vecka till 15.35 kr/kg och KLS Grund till 14.64 kr/kg. Balans för smågrisar.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna går upp 6 dkr för 7-kilos grisar och ekologiska och 8 dkr för 30-kilos. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 211 dkr (259 skr), 30 kg 365 dkr (449 skr)
SPF+MYC 7 kg 216 dkr (266 skr) 30 kg 370 (455 skr)
SPF 7 kg 220 dkr (271 skr) 30 kg 374 dkr (460 skr)
Økologi 30 kg 566 dkr (696 skr).

Smågrispriser vecka 29, sätter nytt pris på måndag:
SLP. SLP+ 14.95 kr.
Ugglarp. Ugglarp Särklass 14.80 kr, Ugglarpsgrisen 13.80 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam+ 14.92 kr, SwedeHam 14.23 kr. Vita 13.19 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Försäljningen av smågrisar ökar. Antalet överstående till innevarande vecka var 10 000 smågrisar. Till nästa vecka är antalet överstående nere i 6 000. Antalet nyanmälda smågrisar minskar och försäljningen är god. Antalet överstående smågrisar kommer därför att reduceras ytterligare närmaste tiden. Marknadsavdraget sänks från 40 till 20 kr.
-Vid beräkning av nästa veckas smågrispris har en balansrevidering utförts. Procentsatsen ökar med 0,5 % till 39,4 % för Bis Plus. I revideringen ingår bl a uppräkning av antalet födda smågrisar med en tiondel, kortare omgångstid, ökad tillväxt, minskad foderförbrukning hos slaktsvin och höjd för suggor, dyrare slaktsvinsfoder. Allt enligt PigWin.
-Särskilt kraftigt har balansrevideringen slagit igenom för nyavvanda, där priset går upp 1.10 kr. /LG
Nyheter
Förbättrat halvårsresultat för Swedish Meats
Andra kvartalets rörelseresultat för Swedish Meats blev plus 9 mkr, att jämförta med minus 36 mkr i fjol. P g a det svaga första kvartalet blev halvårsresultatet  + 1 mkr (-74 mkr).
-Vi har svårt att få upp priserna på grisköttet. Det beror på struktursituationen i Sverige, säger vd Peter Rasztar i en presskommentar.
-Det är kostnadsbesparingar som gjort resultatförbättringen, säger vvd Matts Rosendahl. Men marginalerna är lägre och försäljningen lägre p g a lägre priser. Volymen chark är oförändrad, men det har varit jobbigt att få ut köttet i butikerna och vi har tvingats öka exporten.
-Samarbetet med Danish Crown väntas innebära ökade intäkter för exporten, men detta kommer inte att slå igenom förrän nästa verksamhetsår. Även om avtalet med Danish Crown träder i kraft 1 oktober, tar det en tid innan det får full effekt.
-Det gäller sedan att hitta bra marknader för det svenska köttet. Tillsammans ska vi titta på möjligheterna att få ut något av de mervärden som det svenska köttet kan ha. /LG
 
Danish Crowns efterlikvid väntas bli 0,75 dkr
Danish Crowns efterlikvid väntas bli 0,75 dkr, drygt 0,90 skr. Det är en tämligen normal nivå, men högre än i fjol. Källa: Børsen.  /LG

ICA har sålt sina danska butiker
ICA ger upp sina 13 butiker i Danmark och satsar på att utveckla sig som marknadsledare i de länder ICA har mer betydande verksamhet. Danska butikerna har gått under namnet ISO. Köpare är Dagrofa A/S. /LG

Polen får miljarder från EU
EU ger Polen 9 miljarder kr i bidrag för vidareutveckling av polska lantbruks- och livsmedelsindustrin. Samtidigt bidrar polska staten med 4,46 miljarder kr. Det blir en bred utveckling och modernisering av lantbrukssektorn, förbättringar av förbättringsindustrin och utveckling av landområden. Källa: MaskinBladet/Nils

Japanska safe guard återinförs 1 augusti
Japan väntas införa skyddstullar från augusti för att minska grisköttimporten. Skyddstullarna införs per automatik om volymen importerat griskött under ett kvartal överstiger medelvolymen importerat griskött under de tre senaste åren, enligt japanska tidningen Nihon Keizai.
 För griskött införs skyddstullar om volymen importerat griskött för ett kvartal överstiger 257 004 ton. Bara under april och maj uppgick grisköttsimporten till 223 246 ton, en ökning med 23,9 procent jämfört med samma period föregående år. Den stora grisköttsimporten beror på att Japan stoppat amerikanskt nötkött på grund av BSE-rädsla. Källa: agriprim.com/Carl Blomgren, som citerar The Age.

Försök med GMO-gröda förstörd i Spanien
Försöksodlingar med GM-vete i nordöstligaste Spanien har blivit helt förstörda av s k huliganer. Det var godkända vetenskapliga försök med GM-vete, som på sikt kunde minska behovet av kväve. Försöket finansierades av den spanska staten och EU. Samtidigt blev andra försöksodlingar också förstörda.
Kommentar: Människorna är tydligen rädda för genmanipulerade grödor, som ingen i dagsläget vet vad de kan medföra. Källa: MaskinBladet /Nils

Företagsnytt
Calle Ramvall lämnar Swedish Meats och blir köttinköpare på North Trade
Kruts vd sedan tre år och rådgivarnas rådgivare inom framför allt nötköttsproduktionen, Carl-Johan Ramvall, slutar i mitten av oktober och återgår till köttimportföretaget North Trade, där han blir inköpare av framför allt nöt, lamm och fågelkött från olika internationella marknader. Men företaget importerar även griskött. Grisköttet kommer bl a från Tyskland och nötköttet från i första hand Brasilien, men även Uraguay, Argentina och Irland.
-Det är en trist utveckling för svensk köttproduktion och det känns lite som att ”lämna ett skepp i sjönöd”, säger han. Nötköttproduktionen får svårare tider i hela EU som en följd av EUs nya jordbrukspolitik, men särskilt svårt får svenska uppfödarna av alla djurslag med de många särbestämmelserna som kostar pengar. Och som det inte går att ta ut pengar för av konsumenterna.
-Det är nödvändigt för svensk animalieproduktions överlevnad att inga nya regler och kostnader införs och att myndigheterna backar på en del lagkrav. Det räcker inte att Sverige väntar in andra länders lagstiftning, det dröjer för länge. Svensk animalieproduktion har redan för höga krav för att vara konkurrenskraftig jämfört med ett stort antal länder, säger Calle Ramvall. Lagstiftarna måste ta ett halvt steg tillbaka!
Krut är ett utvecklingsbolag inom Swedish Meats och Svensk Mjölk, som har till uppgift att översätta forskningsrön till praktisk produktion genom att utbilda rådgivare inom nöt- och mjölkproduktionen.
North T rade är ett privatägt importföretag för nöt-, får-, gris- och fjäderfäkött. Grisköttet säljs till industrikunder i Sverige. /LG

Nilfisks köp av Alto godkänt
Nilfisk-Advance köpte tidigare i år konkursboet efter Incentive A/S där konkurrenten Alto med högtryckstvättar och rengöringsmaskiner ingår. Konkurrensmyndigheterna i Danmark har nu godkänt köpet på 855 milj dkr och affären träder retroaktivt i kraft från 30 april. Källa: Københavns Fondbørs. /LG
Agenda
Konferens vid Alnarp 13 – 14 oktober: Vart är svensk djurproduktion på väg?
SLU Omvärld, Alnarp, anordnar 13 – 13 oktober en konferens med temat Vart är svensk djurproduktion på väg? Konferensen handlar om framtidsfrågor för animalieproduktionen, t ex om byggnader, miljö, djurskydd. Info och anmälan: www-alnarp.slu.se eller monica.johannesson@jbt.slu.se /LG

Herningkongressen hålls 26 – 27 oktober
Landsudvalget for Svin håller årsmöte i Herning Kongrescenter 26 oktober. Årsmötet fortsätter med Kongress for Svineproducenter samma dag, samt 27 oktober. På svinkongressen presenteras det senaste inom forskning och försök. Anmälan kan ske på www.lu.dk <http://www.lu.dk/>  från 1 september. /LG

Debattmöte och visning av kontroversiell film om dansk grisproduktion 18 juli
En kontroversiell film om dansk grisproduktion, Svine Riget, skulle visas i dansk TV för en tid sedan. Den stoppades. Nu visas filmen vid Gudenådalens Ungdomsskole söndagen 18 juli 14.30 – 17.30 vid ett debattmöte om dansk grisproduktion. Källa: Danish Crown. /LG

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.