@-GRIS 24 september 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS och distribueras utan särskild kostnad. Du betalar för @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.

Tipsa om nyheter, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!


Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2004! Det kostar endast 190 kr, inkl moms10,75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura till gris@agrar.se

Grispriserna vecka 40
Swedish Meats höjer slaktsvinen, suggorna och partipriset med 25 öre, men sänker viktgränserna
Swedish Meats höjer såväl partipriset, slaktsvinspriset och suggpriset med 25 öre nästa vecka, men sänker bäst betalda slaktvikt med ytterligare 2 kg. Bäst betalda slaktvikt har nu sänkts 4 kilo på två veckor. Den 25-öriga höjningen täcker inte värdet av sänkningen av intervallet i bäst betalda viktgrupp, varför nästa veckas prishöjning i realiteten är en intäktsminskning, om du ska se till den egna plånboken. Se notis nedan. Förr ersattes kostnaden för tidigare slakt inför julen bättre än under senaste åren, låter några av våra läsare meddela.
Ginsten, SLP och Ugglarp har redan höjt 25-öringen för två resp en vecka sedan och sätter inte nästa veckas priser förrän på måndag. Andra privatslakterier höjer 25 öre på måndag, men ingen har rört viktsintervallet ännu.
I Finland höjer Österbottens slakt slaktsvinspriset med 3 cent (dryga 25 öre) på måndag och Snellmans höjer vecka 41.
Samstämmiga bedömningar om grisköttmarknaden är att grisköttet är lätt att sälja, (några gör undantag för karré) och att priserna är stigande. Likaså är intresset för svensk charkråvara och feta produkter stort på export med fortsatt fler nya förfrågningar.
Danish Crown bedömer att de internationella grispriserna nått toppen för den här gången.
Futurepriserna i Hannover har nu vänt nedåt för de närmaste månaderna, men är oförändrade eller t o m högre längre fram. Oktoberpriset är sänkt 6 cent till dryga 1.46, novemberpriset 5 cent till 1.42, december 3 cent till 1.37, januari 1.34, februari 1.39, mars 1.43, april 1.45, maj 1.46, juni 1.46, juli 1.43, augusti 1.43 och i september betalar man 1.61, dvs nästan på dagens nivå.
Dollarn är hela 19 öre billigare än förra fredagen och står i 7.37 skr. Euron har sjunkit 8 öre till 9.04 kr, pundet har sjunkit 18 öre till 13.23, norska kronan står i dryga 1.08 och danska kronan kostar strax under 1.22 kr. Valutaförändringen innebär att det blir mindre pengar när dollar, euro och pund växlas till danska och svenska kronor /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 40
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
11.95 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
11.70 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg. Sugga 7.60 kr.
11.70 kr. Swedish Meats. Bäst betalda slaktvikt sänks från 73 – 94,9 kg till 71 till 92,9 kg. Sugga och grisar över 109,9 kg höjs 25 öre till 7.35 kr.
11.70 kr. Alviksgården.
11.70 kr. Dalsjöfors Slakteri.
70 – 94,9 kg. Suggor 7.35
11.70 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.

Sätter priset på måndag:
12.75 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.70 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg
11.70 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
11.45 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg, suggor över 140 kg 7.30 kr.

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.70 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset är 9.50 dkr. Kurs 1.23. Suggor 8.20 dkr, nära 10.10 skr.
21.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 75 kg) 19.89 nkr x kurs 1.08 skr.
11.30 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Priset gäller bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset höjs 3 cent till 1.25 euro, utan ändringar av viktsgränserna. Sänkt eurokurs 9.04 kr.
11.20 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Priset på kvalitetsklass Lantgårdens Bästa (99 % av besättningarna) betalas med 1.24 euro även vecka 40, eurokurs 9.13 kr. Priset höjs dock 3 cent vecka 41. Snellmans garanterade minimipriser är för oktober 1.22 och november och december 1.24 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.04 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
14.50 kr Tyskland 1.60 euro, priset sänkt 3 cent
11.30 kr Frankrike 1.25 euro, priset har sänkt tendens
11.75 kr Belgien 1.19 euro, priset sänkt 4 cent
12.40 kr Italien 1.37 euro, priset är sänkt nära 2 cent

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Efterfrågan på griskött är bra. Partipriset och priset på flertalet styckade detaljer höjs, liksom på charkråvaran. Skinkpriset är på väg upp inför julslakten. Tillförseln av grisar är bra.
SLP, Peter Johansson: -Säsongsmässigt kommer något färre grisar till slakt. Det är normalt för september och bristen återspeglas på slaktsvinspriset.
-Exportförfrågningarna fortsätter förvåna. Nya kunder frågar efter biprodukter. Det är både förfrågningar direkt från charkindustrin i Tyskland och via mellanhänder. Det är en fruktansvärt intressant utveckling just nu, säger Peter.
-Om vi får mer betalt för en biprodukt (eller annan produkt) med 40 öre per slaktgris, alltså inte per kilo, utan per slaktgris, så innebär detta en merintäkt för slakteriet med 120 000 kr per år. Det är värt mycket om vi kan ta vara på dessa merpengar, säger han. En ny kund frågar denna vecka efter ister.
-Ändå har vi inte nappat på alla sådana möjligheter, eftersom vi måste vårda våra gamla kundrelationer.
-Vi har flera intressanta offerter ute på leveranser på årsbasis under nästa år. En del är redan antagna. De visar på både merförsäljning p g a ökad marknad och ökad marknadsandel.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Det går lätt att sälja de flesta produkterna. Karrén är dock svårsåld. Ett bra tecken är att det inte är så mycket rabatter på grisköttet i butikerna just nu.
Sydkött, Rolf Olsson: -Försäljningen går bra och är i takt med slakten. Exportförfrågningarna fortsätter öka. Denna vecka kom en förfrågan från Tyskland om 1 000 helfall per vecka och budet var 16.50 kr (men ville inte gå med på 17 kr) fritt Ystad, hämtat med kundens egna bilar. Den ordern har vi tyvärr inte kapacitet att leverera. Hemmamarknaden är också viktig. Önskemålet är även fetare grisar.
-Den tyska kunden berättade att det är kaos på tyska grismarknaden, där alla slakterier bjuder över alla och gör förluster.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Marknadsläget är oförändrat från förra veckan. Vi tror på fler prishöjningar inom kort. Läget känns rätt behagligt. Vi behöver ytterligare några hundra grisar nästa vecka.
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Vi höjer 3 cent nästa vecka p g a den positiva utvecklingen med ökande efterfrågan på griskött. I många länder är fryslagren antagligen tomma, eller håller på tömmas. Det känns tydligt att marknaden drar.
Danish Crown: Skinkmarknaden är ungefär oförändrad. I Italien och Frankrike är det stor konkurrens från billig spansk skinka, som resulterat i ett mindre prisfall i Italien. Bog och produktionskött handlas till stigande priser, men särskilt för bog går det ut över den volymmässiga avsättningen.
Baconmarknaden är stabil och bättre priser väntas för oktober.
Japanska marknaden är fortsatt lugn, men efterfrågan är livlig från Ryssland, som nu åter har stängt för import från Brasilien. Men ingen vet hur länge.
Sammantaget är bedömningen att priserna har toppat för denna gång. Det är trögt för förädlingsindustrin att få ut de ökade råvarukostnaderna från av livsmedelskedjorna. Många av Danish Crowns kunder disponerar därför inköpen mycket försiktigt och kortsiktigt. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige går upp 25 öre vecka 40.

Smågrispriserna vecka 40
Swedish Meats.
Smågrispriset höjs med 20 öre nästa vecka till för Bis Plus 17.15 kr, Bis 16.40 och Bas 15.30 kr. Nyavvanda höjs 45 öre till 34.40 kr. Marknadstillägget 10 kr tas bort.
Priset på KRAV-smågrisarna är går upp 5 öre förändrat, för Bis Plus 25.65 och KRAV Bis 24.90 kr. Kravtillägget är nästa vecka oförändrat 8:50 kr per kg.
KLS. KLS Smågris höjs 20 öre till 17.40 kr/kg. Marginellt överskott på smågrisar till vecka 40.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna är oförändrade vecka 40. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 208 dkr (255 skr), 30 kg 364 dkr (448 skr)
SPF+MYC 7 kg 213 dkr (262 skr) 30 kg 369 (453 skr)
SPF 7 kg 217 dkr (267 skr) 30 kg 373 dkr (459 skr)
Økologi 30 kg 592 dkr (728 skr).

Sätter priset på måndag, innevarande veckas priser:
Skövde Slakteri. SwedeHam Plus 17 kr, SwedeHam 16.25, Vita 15.15 kr.
SLP. SLP Plus 17 kr. Marknadstillägget 10 kr.
Ugglarps Slakteri. Ugglarp Särklass 16.95, Ugglarpsgrisen 15.95 kr.
Dahlbergs Slakteri: Smågrisar Särklass D 17 kr

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: –Vi har ett litet överskott på smågrisar, men det är inom den normala variationen. /LG

Nyheter
Låt dig inte luras av sänkta slaktvikter!
Viktsintervallet för bäst betalda slaktvikt har sänkts inför julslakten i två omgångar á 2 kg veckorna 39 och 40  = 4 kg, men höjningen av slaktsvinspriset nästa vecka blir 25 öre per kg. Låt dig inte luras att sänka vikterna på dina egna grisar. Då tappar du pengar.
Titta på kalkylen i Gris nr 6, som kom idag. Sätt in de nya värden som gäller från nästa vecka. Sänker du slaktvikten från 87 till 85 kg, enligt Swedish Meats notering för vecka 40, får du 10 kr mer per slaktkropp nästa vecka, jämfört den publicerade kalkylen. 10 kr dividerat med 85 kg blir 11,76 öre per kg. Knappt hälften av veckans prisökning!
Alltså behåll din ordinarie slaktvikt. Men se till att undvika för tunga grisar. Med bibehållen köttprocent, om jag förstått rätt, minskas priset med 15 öre per kg om vikten överstiger 92,9 kg kommande vecka. Minskas köttprocenten sker det en minskning även på denna.
Övriga kostnader är ju mer eller mindre oförändrade.
Som också framgår av GRIS minskar antalet insemineringar av suggor. Det minskar produktionen av grisar under 2005. Då bör det bli producenternas marknad. Så, säg upp dina leveransavtal, förhandla om, och sälj grisarna dit du får bäst betalt. Var och en måste vara sig själv närmast. De senaste årens dåliga lönsamhet har gett (stora) hål i ekonomin och dessa måste fyllas igen! /Nils

45 kr för förtidsslaktade grisar endast efter samråd
-I 70 % av våra leveranskontrakt har vi inskrivit att vi betalar 25 kr per vecka för slaktgrisar vi slaktar i förtid p g a att vi behöver slakta fler grisar än anmälda, säger Magnus Lagergren, Skövde Slakteri. I övriga kontrakt har vi inskrivit att ersättning utgår efter samråd.
-Vi har noterat att vissa lantbrukare kräver 45 kr extra per gris och per vecka, men det betyder inte att vi automatiskt betalar detta. I första hand tar vi grisar från andra leverantörer och i nödfall från de leverantörer som kräver mer. Där sker en förhandling i varje enskilt fall.
-Samarbetet med leverantörerna sker så att båda parter har så gott utbyte av affärsrelationen som möjligt och strävan är att betala så bra för slaktgrisarna som möjligt, tillägger Magnus.
I GRIS (som kom i dag) säger Sven Jerpdal, Upppigg, att skälig ersättning för förtidsslaktade grisar är 40 – 50 kr per vecka, inkl ersättning för tomma stallar i väntan på nya smågrisar. En kalkyl i tidningen visar 36 kr, exkl tomma stallar i väntan på smågrisarna.
-Jag har inte räknat på vilket belopp det ska vara, utan har accepterat Swedish Meats kalkyl. Ersättningen ska självfallet vara verklighetsnära och det är möjligt att vi får titta närmare på kalkylen, säger Magnus Lagergren.
-Är det för dyrt att slakta i förtid kan det vara lönsammare att avstå och lägga in utbildningstid, e dyl. /LG

3,2 % färre slaktsvin i Tyskland första kvartalet 2005
Slaktsvinsproduktionen i Tyskland väntas minska med 3,2 % första kvartalet 2005 och 1,5 % andra kvartalet. De tyska grisuppfödarna väntas därmed få fortsatt bra betalt för sina grisar, vilket de tyska futurepriserna också antyder.
Grisproduktionen minskar eller är oförändrad även i flera tyska grannländer, vilket gör att importtrycket är måttligt. Källa: LandbrugsAvisen, som citerar schweine. net som citerar tyska konsumentministeriet. /LG

Ökade problem Danmark i fjol med salmonella i griskött
År 2000 blev 77 danskar sjuka i salmonella av att äta danskt griskött. 2003 hade antalet sjuka ökat till 202.
Danske Slagteriers ordförande Bent Claudi Lassen pekar på det positiva i att antalet smittade minskat från 1 144 fall 1993 till 202 i fjol och att svinsektorn starkt bidragit till att antalet salmonellasjuka minskat. Salmonellanivån är exeptionellt låg i Danmark internationellt sett, säger han.
-Att antalet salmonellafall ökat 2003 kan ha med den varma sommaren att göra, då man grillade mycket, tror han.
Kommentar: Sverige, Norge och Finland har väsentligt bättre salmonellastatus inom grisproduktionen än Danmark. Även i Sverige ökade antalet sjuka i salmonella i fjol. Men detta beror inte i något fall på svenskt griskött, utan på importerat, enligt Livsmedelsverket.  /LG

Danish Crown får böta för snusk på svinslakteri
Danish Crown har åter igen problem med renligheten i ett slakteri, den här gången i Odense. Styckarna tvättar inte knivarna mellan varje slaktkropp. Det ökar risken för att salmonella sprids från en djurkropp till en annan. Källa: Børsen, som citerar Fødevaredirektoratet. /LG

Norska PMWS-besättningarna har slaktats ut
De två norska besättningar som fick PMWS 2003 har slaktats ut. Det var två smågrisbesättningar som fick PMWS med ett par veckors mellanrum sommaren 2003, men till synes utan att ha kontakt med varandra.
Näringen gemensamt tog kostnaden för utslaktningen, 2 milj nkr, och hittills har smittan inte spridits till andra besättningar. Källa: Norsvin. /LG

Ingen norsk suggslakt mot överproduktionen
Norsvins styrelse har beslutat att inte tillgripa suggslakt för att råda bot på den besvärande överproduktionen på griskött. Det skulle inte få effekt, eftersom de flesta producenter har moderna ej avskrivna stallar som ändå inte skulle ställas tomma.
I stället fortsätter man med lägre slaktvikter, export (till förlustpriser) och smågrisslakt. Källa: Norsvin. /LG

Griskkritisk föreningsordförande fick avgå
Ordföranden i Horsens Landboförening i Danmark, Holger Hedelund Poulsen, som var kritisk mot svinlukt och att grisuppfödare investerar när man klagar på grispriset, fick ta konsekvenserna av sina uttalanden och har avgått. Men han menar fortfarande att debatten är nödvändig. Nu blir det extraordinär generalförsamling med val av ny ordförande. Källa LandbrugsAvisen. /LG

Fast golv, asfalt eller spalt, är lika bra i transponderstaller
Rullande Afprövninger i Danmark har undersökt tre olika golvtyper för transponderstallar, fast golv, asfalt och spalt. Resultatmässigt blev det ingen skillnad. Läs mer: GRIS.

Företagsnytt
Stoftavskiljare på foderslingan ger jämnare foder
StallSystem i Dalby introducerar en stoftavskiljare till torrutfodringar, som kan placeras någonstans mellan silon och första nedsläppet på fodertransportören. Den kan användas på fodertransportörer med rördiameter 35 till 75 mm, men även andra rördimensioner efter beställning.
-Stoftavskiljaren tillverkas i Danmark och det är speciellt kalvuppfödare som frågat efter stoftavskiljare, säger Gert Persson, StallSystem. Men problemet med foderesparation finns även inom grisproduktionen. Med jämnare foder minskar magstörningarna. Läs mer: GRIS.

Mer än 30 % norska varor hos norska Lidl
Marknadsledande kooperativa köttföretaget Gilde (motsvarande Scan Foods i Sverige) är en av leverantörerna till nyöppnade Lidl i Norge. I Norge har Lidl valt att ha så mycket som drygt 30 % av varuutbudet av norskt ursprung. Det är väsentligt mer än i Sverige och andra länder. Andra norska basvaror är ägg från Norgården och mjölk från Tine. Källa: Forbruker-rapporten
Kommentar: En del norrmän tror att Lidl valt norska varor för att kunderna ska vänja sig vid butiken och att det blir mer import så småningom. En annan trolig orsak är att importtullarna på livsmedel är höga. Tullen på köttbullar, t ex, är enl uppgift högre än hela varans värde.
TV 2 Nettavisens pristest viser at både lågprisföretagen Rema och Bunnpris är billigare än tyska Lidl. Det gäller t ex köttprodukter och ägg. /LG

Ica i Norge inför prisgaranti
För att återta den ledande platsen och bli marknadsledare i Norge senast 2008, samt mota lågpriskedjorna, inför Ica i Norge prisgaranti på ett antal hundra viktiga vardagsvaror. Hittar någon varor till lägre pris i annan butik, märks varorna om till det lägre priset.
-Vi inför systemet i samband med lansering av Maxikonceptet, säger Erland Björn, som nu är vd för Ica i Norge. Systemet har redan införts i Icas butiker i Lettland. Källa: Verdens Gang. /LG

Flintasteken gick som smör i solsken, trots regn
Trots det usla grillvädret i somras sålde Scan 25 % fler flintastekar än förra året. Och då sålde man 25 % fler stekar än föregående år. Cirka 40 procent av alla sålda stekar kommer från Scan.
Konsumenterna tycks fortfarande älska sin flintastek. Den är inte töntig och den är inte på väg ut. Källa: DN. /LG

Agenda
Karjatila 2004 finsk husdjursmässa 30 september - 2 oktober
30 september - 2 oktober hålls Karjatila 2004 i Tammerfors. Det är en nationell mässa för husdjursproduktion och mekanisering. Bl a visas grisar och andra produktionsdjur, traktorer och maskiner. Läs mer: www.tampereenmessut.fi

Redaktion: GRIS, Lars-Gunnar Lannhard, Nils Andersson. Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla. Tel 019-576090, fax 019-580050.