@-GRIS 1 oktober 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS. Du betalar @-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Du får återanvända innehållet när du anger
@-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!


Rationell utfodring? I GRIS finns adresserna till företagen som säljer utfodringsanläggningar!  
I GRIS finns den information och de annonser du söker. Prenumerera redan nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! Det kostar endast 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, eller maila och beställ faktura på adress gris@agrar.se

Grispriserna vecka 41
Danska grispriset sänks 30 öre (35 svenska)
Danska grispriset sänks med 30 öre till 9.20 dkr på måndag. Det är ett bakslag även för den svenska grisproduktionen, som sett fram emot en bra höst med stigande priser. Både inom Swedish Meats och privatslakten är man dock fortsatt optimistiska om grispriserna inför julslakten, men det har varit klart bättre om danskarna inte sänkt.

Svenska marknaden är god och exporten av de tidigare billiga feta produkterna och framdelsköttet fortsätter till goda priser. Fett utan svål som såldes till tekniska ändamål i våras för några ören per kilo, kostar nu 11 kr, enligt Rolf Olsson, Sydkött. Men toppen kan vara nådd. Från Tyskland rapporteras stagnerande priser. Fortfarande rapporteras dock om baltiska företag som vill teckna långsiktiga kontrakt. Enligt uppgift finns en delegation med köpplaner i Sverige nästa vecka.
Futurepriserna i Hannover är ganska oförändrade. Oktoberpriset ligger fortsatt på 1.46, novemberpriset har gått upp 2 cent till 1.44, december 1 cent upp till 1.38, januari oförändrat 1.34, februari och följande månader sänkt 1 cent till 1.38, mars 1.42, april 1.44, maj 1.45, juni 1.45, juli 1.43, augusti 1.43.
Dollarn har fortsatt ner 8 öre till 7.29 skr. Euron har gått upp 1 öre till 9.05 kr, pundet har sjunkit 3 öre till 13.20, norska kronan står i dryga 1.08 och danska kronan kostar strax under 1.22 kr. Den pågående dollarförsvagningen kan vara en av orsakerna till det svagare danska grispriset, vid sidan av ökat utbud av griskött från fler länder. /LG

Avräkningspriser, grundnoteringar vecka 41
Till slakteriernas grundpriser nedan tillkommer i de flesta fall tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd.
12.75 kr. Ginsten Slakt. Inkl marknadstillägg 1 kr. 65 – 94,9 kg.
11.95 kr. KLS. 64 - 94,9 kg = Har största spann, 31 kg.
11.70 kr. Skövde Slakteri. 71 – 94,9 kg. Sugga 7.60 kr.
11.70 kr. Swedish Meats. 71 till 92,9 kg. Sugga 7.35 kr.
11.70 kr. Dahlbergs Slakteri. 71 - 94,9 kg. Sugga 7.30 kr.
11.70 kr. Alviksgården.
 
Sätter priset på måndag
11.70 kr. Dalsjöfors Slakteri. 70 – 94,9 kg. Sugga 7.35.
11.70 kr. Sydkött. 71 – 100 kg.
11.70 kr. SLP. 70 – 94,9 kg.
11.70 kr. Ugglarp. 70 - 94,9 kg

Internationellt
Observera att länders avräkningspriser inte alltid kan jämföras med varandra p g a olika prissättningssystem.
11.30 kr. Danish Crown och TiCan. 67,0 – 82,9 kg. 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket ska beaktas vid jämförelser med svenska avräkningspriser. Avräkningspriset sänkt 30 öre till 9.20 dkr. Kurs 1.23. Suggorna sänks 30 öre till 7.90 dkr, ca 9.70 skr.
21.50 kr. Norsk Kjött. (55,1 - 73 kg) 19.89 nkr x kurs 1.08 skr.
11.30 kr. Österbottens Kött/Atria. 59 %, 70 – 86 kg. Bästa kvalitetsklass (90 % av grisarna) Avräkningspriset är 1.25 euro. Eurokurs 9.04 kr.
11.50 kr. Snellman, Finland. 59 %, 78 – 100 kg. Lantgårdens Bästa (99 % av besättningarna) Priset höjs 3 cent till 1.27 euro. Garanterat minimipris för oktober 1.22, november och december 1.24 euro.

Officiella priser i Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab, eurokurs 9.04 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Prisändringar kan i en del länder ske fler än en gång per vecka. Priserna här är jämförda med förra fredagen.
13.85 kr Tyskland 1.53 euro, priset sänkt 7 cent
11.30 kr Frankrike 1.25 euro, priset sänkt 7 cent
11.10 kr Belgien 1.12 euro, priset sänkt 7 cent
12.00 kr Italien 1.33 euro, priset är sänkt 5 cent

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Johan Andersson: -Marknaden är oförändrad. Efterfrågan är stor på skinka och charkråvara. Det är oroväckande att danskarna sänker grispriset, men jag är fortsatt optimistisk om marknaden i fortsättningen.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är som förra veckan. Det är fortsatt lätt att sälja.
Sydkött, Rolf Olsson: -Vi bör kunna hålla våra grispriser, trots att danskarna sänker. Allt som slaktas säljs. Det är brist på svenskt griskött på marknaden.
-Efterfrågan på industrikött är stor. Leveranserna går till Litauen, Tyskland och företag i Sverige. Fläsktvåan står i 17 kr och fett utan svål 11 kr. Det är en betydande prisökning. Tidigare fick vi knappast inget för fettet, endast några öre till nedsmältning. Prisförbättringen gör 45 öre per kilo griskött (7 ton/vecka x 11 kr, dividerat med 2 000 grisar á 84 kg). Å andra sidan är karrén säsongsmässigt billig.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Försäljningen ser fortsatt bra ut. Skinkan stiger sakta i pris. Danska sänkningen är ett bakslag, men jag tror ändå på prishöjningar inför julen, om det inte händer något på den internationella marknaden.
-Antalet grisar till slakt är 300 – 400 för många nästa vecka, vilket betyder överstående och förskottsslakt är inte aktuellt.
-Exporten är oförändrad sedan fyra veckor och prisbilden bra på framdelsprodukterna och feta produkter. Ryssland, Tyskland och Polen är aktuella exportländer. Tyskarna säger att prisbilden börjat försvagas.
-Det viktiga är den långsiktiga trenden. Om grisproduktionen minskar kan vi vänta bättre priser.
Alviksgården, Mikael Hugoson: -Småfläsket och charkråvarorna kan nu säljas till ”rätt” prisnivå. Det är krig om råvaran och vi får bra betalt. Kotlettraden får vi riktigt hyggliga priser för. Karrén är kärvare.
-Marknaden är klart på väg uppåt och jag tror och hoppas att danska prissänkningen är tillfällig. Semineringsminskningen gör att prisnivån kan bli god nästa år.
-Nästa vecka kommer polacker till Sverige på uppköpsrond. De vill ha mycket långsiktiga kontrakt. De talar om 10 år!
Österbottens Kött, Magnus Skullbacka: -Marknaden är fortsatt god, både vad gäller tillförsel och avsättning. Prognosen är fortsatt god marknad närmaste tiden.
Danish Crown: De senaste veckornas eufori (lyckorus) avtar och vi går mot mer normal prisnivå. Orsaken är ökande slakt i Holland, Tyskland och Danmark, samt ökat utbud på styckningsdetaljer från Spanien. Många förädlingsindustrier har svårt att genomföra prishöjningar hos livsmedelskedjorna. Skinkmarknaden är under press och handlas till lägre priser i Italien, Tyskland och Frankrike.
Färsk bog säljs generellt till lite lägre priser. Efterfrågan på charkråvara och späck är fortsatt god. Denna situation väntas fortsätta de närmaste två månaderna.
Baconmarknaden går in i sin prismässigt bästa period. Utbudet stiger dock av särskilt spanska kotlettrader, som spelar en stor psykologisk roll på marknaden.
Ryssland och de nya EU-länderna visar fortsatt stor efterfrågan, men med vissa prisjusteringar nedåt på den polska marknaden. Japanska marknaden är fortsatt oförändrad. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Smågrispriserna vecka 41
Swedish Meats.
Smågrispriset höjs med 10 öre nästa vecka till för Bis Plus 17.25 kr, Bis 16.50 och Bas 15.40 kr. Nyavvanda höjs 20 öre till 34.60 kr.
Priset på KRAV-smågrisarna är oförändrat. Bis Plus 25.65 och KRAV Bis 24.90 kr. Kravtillägget är oförändrat 8:50 kr per kg.
KLS. KLS Smågris höjs 15 öre till 17.55 kr/kg. Balans mellan tillförsel och försäljning.
Danish Crown och TiCan. Smågrispriserna har sänkts för vecka 41. Omräkningskursen är 1.23.
BASIS 7 kg 206 dkr (253 skr), 30 kg 360 dkr (442 skr)
SPF+MYC 7 kg 211 dkr (259 skr) 30 kg 365 (449 skr)
SPF 7 kg 215 dkr (264 skr) 30 kg 369 dkr (453 skr)
Økologi 30 kg 590 dkr (725 skr).
Norsk Kjøtt. Smågrisar 25 kg 420 nkr.

Sätter smågrispriset på måndag:
SLP. SLP Plus 17.15 kr. Marknadstillägg 10 kr.
Dahlbergs Slakteri: Smågrisar Särklass D 17.20 kr.
Skövde Slakteri. SwedeHam Plus 17.19 kr, SwedeHam 16.45, Vita 15.33 kr.
Ugglarps Slakteri. Ugglarp Särklass 17.20, Ugglarpsgrisen 16.20 kr.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: –Överskottet på smågrisar är ca 4 000, en ganska normal situation. /LG

Nyheter
Uppfödaren gör vinst på förskottsgrisar vid ersättning 25 kr, säger Swedish Meats
I @-GRIS och i GRIS har vi skrivit om ersättningen för grisar som tas in till slakt i förväg, en vecka. Swedish Meats och en del andra slakterier ersätter uppfödarens kostnader med 25 kr, men en del uppfödare anser att ersättningen inte räcker. Nils Andersson räknade fram att 36 kr är skälig ersättning, medan Sven Jerpdal, Upppigg vill ha 45 kr.
Rolf Svensson, inköp gris, Swedish Meats, har sänt oss olika kalkyler, dels beräknade på 7 dagars förtida hämtning, dels på 5 dagar. Förskottsgrisar hämtas endast i undantag 7 dagar i förväg, säger han. 5 dagar är det vanliga. I kalkylen räknar han även med lägre tillväxt per dag i slutet av uppfödningsperioden, än Nils gjort. Rolf menar att grisen växer mindre efter 80 kg, än genomsnittligt under uppfödningen. I alla kalkyler gör uppfödaren vinst vid ersättning 25 kr, konkluderar han.
Nils håller fortfarande inte helt med Rolf om beräkningen, men ni får räkna själva med hjälp av de olika kalkylerna, som vi publicerar i nästa GRIS. /LG

Inget Elmia Inomgård nästa år!? MBR förlänger Elmia-avtalet till 2007
Maskinbranschens Riksförbund, MBR, förlänger det uppsagda avtalet med Elmia ytterligare 3 år till 2007. Avtalet sades upp i fjol. Enligt uppgift till @-GRIS i dag är förslaget, efter ett möte i går kväll mellan MBR och Elmia, att man tar time out med lantbruksutställningarna nästa år och håller Elmia Inomgård först i oktober 2006. Nästa Elmia Maskin hålls därefter i oktober 2007. Då har det gått tre år och man tar nya beslut. Under tiden diskuterar man olika utställningslösningar, t ex Elmia vartannat eller vart tredje år.
Magnus Arbell, vd för Sveaverken och MBRs ordförande, vill inte kommentera överenskommelsen i sin helhet innan den är undertecknad, men medger fortsatt uppdelad utställning. Han hänvisar dock till en kommuniké nästa vecka. Pär Thunström, MBRs sekreterare, säger att avtalet är treårigt, men bekräftar som gammal maskinförsäljare inte ett avtal förrän signaturerna är på plats. Magnus Ringqvist, områdeschef Lantbruk och Miljö, Elmia, vill inte kommentera uppgörelsen alls.
Enligt vad @-GRIS erfar har man ingående diskuterat hålla både Maskin och Inomgård samtidigt, alltså allt för lantbruk på samma mässa. Monterytan kanske får minskas något för vissa utställare, men lösningen är möjlig, hävdar källorna. Även andra tidpunkter på året har varit på tal. Alltså under varmare årstid, då det även går att hålla utställning utomhus. Men huvudalternativet är fortsatt mässa i oktober, när lantbrukarna planerar för nästa växtodlingsår. Ett starkt alternativ efter den nu avtalade treårsperioden är att hålla Elmia Lantbruk vart tredje år (ev vartannat) och då för hela lantbruket samtidigt.
Enligt uppgifter inifrån MBR är ett alternativ att MBR arrangerar lantbruksmässorna i egen regi. Detta behöver dock inte betyda att man lämnar utställningslokalerna vid Elmia. Jönköping ligger bra till geografiskt mitt i lantbruks-Sverige.
-Både lantbrukarna och maskinbranschen är under stark ekonomisk press och vi måste spara pengar. Kan vi få ner utställningskostnaderna, kan vi ha utställningar oftare. Med fortsatt höga kostnader, måste vi öka intervallet mellan utställningarna. Det är min personliga åsikt, säger Kjell-Åke Larsson, Lantmännen Maskin, ledamot i MBRs styrelse.
Förutom kostnadsbesparingarna är diskussionen om Elmia att avstånden krymper och allt fler stora företag tar med sig sina kunder till de internationella utställningarna. Allt fler svenska lantbrukare besöker utländska utställningar och Elmia är bland de minsta utställningarna och har enbart nationell prägel.
Men samtidigt är Elmia en stark svensk institution hos de svenska lantbrukarna. /LG

Maskinbranschens Riksförbund blir sektion i MaskinLeverantörerna
Vid Maskinbranschens Riksförbunds, MBR, stämma 21 oktober på Elmia föreslår styrelsen att förbundet går in som sektion i MaskinLeverantörerna, ML. Där finns f n sektioner för Bygg- och Anläggning, Truck, Skogsmaskin samt Vägunderhåll.
-Som femte sektion i ML kan vi få gemensamt kansli med fast juridiskt stöd, agera gemensamt vid förhandlingar och bli en tyngre remissinstans, säger MRFs sekreterare Pär Thunström. Branschen krymper i takt med antalet jordbrukare och nästa år kan branschen påverkas negativt av den nya jordbruksreformen. Det gör att även vi måste se om vårt hus.
MRF firar i år 10-årsjubileum i år. Det firas med studieresa till lantbruksutställningen i Bologna i november.
I MBR ingår ca 135 företag och även de som tillverkar och säljer produkter till grisnäringen. MBR blir en relativt stor sektion i ML, i antal företag räknat, men ML har alltid varit mycket mäktigare och har lättare att få myndigheter att lyssna.
-I ML kan vi få draghjälp av de stora företagen, typ Volvo. Då lyssnar man, när frågor går på remiss, säger en av MBR-medlemmarna. /LG

Svenskt griskött till Tyskland, tyskt griskött till Sverige – med samma bilar
När vi gör bedömningar om marknadsutsikter och frågar oss varför det inte går att få upp vissa grisdetaljer i pris och varför grispriserna inte kan höjas, då måste vi ta hänsyn till vårt internationella beroende och hur snabbt även färskvaror förflyttar sig över gränserna. Enbart i exemplet nedan förflyttas ca 50 ton griskött i vardera riktningen mellan Sverige och Tyskland, per vecka. Allt beroende på prisskillnader mellan länderna.
-När vi exporterar framdelskött och charkråvara från Skövde till Tyskland, tar de bilar som fraktar köttet till Tyskland med sig tyskt griskött som returfrakt till Sverige, berättar Magnus Lagergren, Skövde Slakteri. Det är nu i första hand skinka, som har ett lägre marknadsvärde i Tyskland, jämfört med Sverige, säger han.
-Vem köparna till skinkan är, vet jag inte. Förmodligen går skinkan till någon processindustri, som behandlar den och kan sedan sälja den som svensk skinka.
-Man kan säga att grisköttet åker till Tyskland och vänder, säger han. /LG

Rivstart för fyraårig norsk forskning om galtlukt
Det norska forskningsinstitutet Matforsk har fått 9 milj nkr till forskning om galtlukt. Projektet startar omedelbart, eftersom norska Stortinget beslutat förbjuda kastrering av smågrisar från 2009. I dag får kastrering ske med hjälp av veterinär och bedövning.
Redan i oktober bjuds internationella experter in till workshop vid Matforsk för att snabbt få igång forskningsprojektet. Målet är att hitta en tillförlitlig metod att sortera bort luktande grisar vid slaktlinan. Källa: Nationen. /LG

12 % av danska suggorna dör i stallarna och antalet ökar
-Det är ett bekymmer vi arbetar mycket med, att 12 % av suggorna i Danmark dör i stallarna och inte kan skickas till slakt. Bekymret är också att tendensen är ökande.
Det skriver Landsudvalget for Svin i ett svar till djurskyddsorganisationen Dyrenes Beskyttelse, som efter att ha tagit del av en rapport från Landsudvalget ”slagit larm” i danska medierna.
-Vi söker lösningar på problemet, skriver ordföranden i Landsudvalget for Svin, Lindhart B Nielsen, och tar gärna råd även från djurskyddsorganisationen. Paradoxalt har antalet döda suggor i stallarna ökat p g a vi försökt öka djurens välfärd,säger han. 60 % av suggorna är nu frigående och det är i stallar för frigående suggor dödligheten ökar, bl a på grund av suggorna vid aggressivitet kan göra varandra illa.
-Ett annat skäl till att många suggor inte går till slakt är de ökade djurskyddskraven vid slakt. Suggor med skador, t ex bogsår får numera inte skickas till slakt, utan måste avlivas på gården. De får inte ens skickas till nödslakt.
-Målet är att 90 % av suggorna ska kunna slaktas vid slakteri, säger Lindhart B Nielsen. Källa: Dyrenes Beskyttelse och Danske Slagterier. /LG

Hysterisk rädsla för att skicka skadade suggor till slakt
-Att antalet suggor som dör eller avlivas på gårdarna ökar och således inte skickas till slakt, det förvånar inte mig, säger Annica Granström, dansk grisuppfödare. Rädslan för att skicka skadade suggor är nästan hysterisk, säger hon.
-Jag tänkte skicka en sugga till slakt häromdagen, men chauffören ville inte ta den ombord på bilen. Han upptäckte ett sår på bogbladet som inte var större än ett par millimeter. Jag såg det inte själv.
-Den suggan bidrar till statistiken över suggor som dör i stallarna, säger Annica. Men jag förstår även chauffören. Om han tar med en skadad sugga, riskerar han böter på 5 000 dkr. Själv får jag böta kanske 10 000 dkr om jag skickar en skadad sugga. Det blir för dyr slakt! Alternativet att avliva suggan på gården framstår som bättre, trots olägenheten.
-Inte heller går det att skicka suggor med läkta sår på bogbladet. Även dessa klassas som skadade, när det läkta såret upptäcks vid slakten. /LG

Allvarlig skördekris för norrländska grisuppfödare
-I dag är det 1 oktober och jag har 140 hektar korn otröskat och kommer inte ut på åkrarna. Det regnar varje dag och även om regnet håller upp korta perioder, bär inte de blöta fälten tröskan.
-Sedan måste all gödsel spridas. I mitten på oktober kan det vara snö. Då får gödsel inte spridas alls. Det berättar Mikael Hugoson, Alviksgården, Luleå.
-Situationen är likartad för många lantbrukare i norr och den värsta jag varit med om. En grisuppfödare har 200 hektar oskördat. 400 ton spannmål till grisarna ersätter man inte på ett enkelt sätt och särskilt inte ekonomiskt, om skördevädret skulle bli omöjligt.
-Förr fanns stödpengar att söka om skörden slog fel. Dessa finns inte längre. Om inte vädret blir bättre, kan många lantbrukare och särskilt grisuppfödare hamna i en akut kris, säger han.
-Men det har ju också hänt att vädret varit bra till jul, säger den dock alltid optimistiske Mikael. /LG

Danska bankerna drar öronen åt sig
-Prissänkningen med 30 danska öre på måndag är inte bra. Vi är till freds med dagens notering, men ser sänkningen med oro. Vi har behövt högre grispris en längre period för att täta de hål i ekonomin som de flesta grisuppfödare i Danmark har. Det säger Annica Granström, krönikör i GRIS.
-Vi hör allt fler rapporter om att bankerna säger att ”vi stoppar här”. Inga flera lån. Än så länge har jag inte hört om några tvångsauktioner, men de kommer om grispriset sjunker för mycket. /LG

Norrmännen ökar på överskottet av griskött
Norska grisuppfödarna fortsätter öka överskottet på griskött även nästa år fram till maj. Semineringarna för perioden juni till augusti är i genomsnitt hela 8,2 % ökning, jämfört med fjolåret.
Prognosen för slakten 2005 visar därmed 6 % ökning. I första tertialet hela 12 %, men under de två sista tertialen 2005 endast 3 %. Källa: Norsvin.
Norska grisuppfödarna förlorar i genomsnitt 100 000 nkr på överproduktionen
Konsumenterna får billigare griskött, men Norges 4 000 grisuppfödare förlorar i genomsnitt 100 000 nkr var per år på den stora överproduktionen.
-Fläskberget består f n av 4 000 ton och växer oroande, säger Norsvins ordförande Live Høystad. Det kan bli tufft att överleva för en del uppfödare. Källa: NRK Hedmark og Oppland. /LG

Första grisen slaktad i Danish Crowns nya storslakteri
De första 100 grisarna slaktades i veckan i Danish Crowns nya slakteri i Horsens. Allt fungerade över förväntan. En av de nya maskinerna som dock behövde justeras var skållningskabinen för hängande skållning, där grisarna fick för mycket värme. Men så är skållningskabinen också den första av sitt slag i världen. De flesta nya maskinerna är provkörda i andra slakterier och barnsjukdomarna är avhjälpta.
Mätning av köttprocent sker med autofom (klassningssystemet har bl a prövats vid Swedish Meats i Skara). I det nya slakteriet transporteras grisarna in i ena änden och kommer ut i pappkartonger i den andra. Helintegrerat alltså. Källa: Danish Crown. /LG

Manual om svansbitning
Om du har problem med svansbitning hos grisarna kan en koll i Landsudvalget for Svins anvisningar om svansbitning, Manual om halebid, vara ett tips. Där finns en checklista som bör gås igenom och det finns råd om vilka åtgärder som kan vidtas. Manualen uppdateras i takt som ny kunskap tillkommer. Mer info: www.lu.dk

Företagsnytt
Simia flyttar till Eskilstuna i höst, men inte till nybygget
Sveaverkens nybyggnadsprojekt i Eskilstuna är lagt på is. Byggandet av anläggningen där hela koncernen var tänkt att samlas under samma tak i moderna lokaler blir inte av, i varje fall inte just nu. Ev tittar man efter en annan fastighet i Eskilstuna.
-Dels har man hittat fornlämningar på den tomt vi tänkt bygga. Det försenar bygget avsevärt, säger Sveaverkens vd Magnus Arbell. Det är inte säsong för arkeologiska utgrävningar.
-Dels är marknaden osäker. På kosidan har svenska investeringarna gått ned 40 % och på svinsidan är det liknande tendenser. Det är färre som bygger och reparerar och de som bygger är få med stora objekt, säger han. På kosidan samarbetar vi med De Laval, som jobbar över hela världen, så en viss utjämning av konjunkturerna sker.
-Men flyttprojektet går vidare som planerat, säger han. Simias huvudkontor och verksamhet flyttar i stället under hösten in i Sveaverkens lokaler i Rosenfors. Där samordnas projektkontor o dyl. Säljkåren behålls intakt och berörs inte.
Sveaverken Odin vid Skavsta flygplats flyttar till Eskilstuna nästa år. /LG

Green Farm Energy är igång igen
Det konkursdrabbade danska bioenergiföretaget Green Farm Energy har rekonstruerats och är igång igen. Det rekonstruerade företaget får samma adress och fem friska miljoner i aktiekapital. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Agenda
Elmia Maskin 20 – 23 oktober
Elmia Lantbruk hålls 20 – 23 oktober i Jönköping. I år är temat Maskin & Fält och det blir alltså ingenting om inomgård och grisar. Men gödselhantering på fält hör till temat. Mer info: www.elmia.se

Grismöte på Elmia 17 november
17 november, i Elmias föreläsningssal, håller LRF det i våras aviserade grismötet i Jönköping, där man bl a ska försöka reda ut varför inte lönsamheten i grisproduktionen är bättre än den är i Sverige. Det blir bl a seminarier och miniutställning. Mer info: Malin Brättemark malin.brattemark@konsult.lrf.se

Årets jordbrukskonferens hålls 23 – 24 november
Årets jordbrukskonferens på Lanbruksuniversitetet i Uppsala hålls 23 - 24 november. För mer info: www.slu.se/jordbrukskonferensen
 
Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se