@-GRIS 12 november 2004
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.
Prenumerera nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) t o m 2005! 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Maila gris@agrar.se om du vill ha faktura.

Grispriserna vecka 47
Förhoppningarna om höjt grispris försvagas
Svenska markanden är fortsatt stabil, men de positiva tendenserna tycks försvagas. Bo Larsson, Swedish Meats börjar nu tvivla på att grispriset kan höjas under julslakten. Karré och kotletter trycker marknaden och tendenser finns om början till överskott på skinka. Charkråvarans prisuppgång har brutits. Dessutom har valutorna försämrats väsentligt under veckan, vilket i första hand är ett danskt problem, men som påverkar oss även i Sverige. Johan Andersson varnade redan förra veckan om att optimismen varit för stor. I samband med justering av bästa slaktvikt kommer dock prishöjningar hos Skövde Slakteri från vecka 48 med 25 öre.
Samtliga slakterier rapporterar lugn, men stabil marknad. Ovanligt stabilt, kan man säga, vilket kan tyda på balans på marknaderna. Tyska grispriset ligger fortsatt stabilt på 1,48 euro, vilket i dagens sänkta kurs är 13.32 kr. Franska priset har gått ned något, medan italienska gått upp. Futurepriserna har vänt nedåt, utom för december.
I fjol var grispriset hos Swedish Meats vecka 47 10,20 + marknadstillägg 15 öre. Priset är alltså 1.35 bättre i år.
De stora rubrikerna denna vecka rör en svampsjukdom, rost, på sojaplantor i USA. Amerikanska jordbruksdepartementet har konstaterat sjukdomen, som kan orsaka mycket kraftig skördenedsättning och har gjort det i Asien.
Enligt irländska Farmers Journal väntas grisproduktionen i EU 15 minska första halvåret med 1,5 %, eller 5 miljoner grisar. Mest i Tyskland med 4,7 %, Belgien 10 % och Danmark 1,7 %. Detta, samt ökad export till de nya EU-länderna, väntas höja grispriset i Danmark med 6 %. Det ger en indikation på möjlighet till höjda priser även hos oss.
EuroTier i Hannover har hållits under veckan. Tendensen är nog att fler nyheter än vanligt presenterades, vilket brukar vara är ett tecken på förväntningar om köpintresse hos grisuppfödarna runt om i världen. Om ingen väntas investera, brukar nyheterna stanna ytterligare en tid i skrivbordslådan. Ökade investeringsaktiviteter rapporteras bl a från Ryssland, östra Tyskland och flera öststater. De stora anläggningar som övergavs för några år sedan, rustas nu upp.
Nyhetstendenserna finns först och främst på datatekniksidan, med standardhårdvara i stället för specialdatorer och allt fler och avancerade program. Den stora grejen är nu program som översätter andra program, så att en enda dator kan användas till övervakning och styrning av flera eller samtliga program och funktioner på gården. Enskilda företag har tidigare haft program som klarar övervakningen av samtliga egna gamla och nya datorer, för t ex utfodring, ventilation, management. Men tillverkarna går nu samman och tar fram program så att samtliga funktioner som styrs av datorer, kan övervakas och styras från samma dator. Den datorn kan vara en pc, men även en palmdator för bröstfickan. Systemet ger även möjlighet att övervaka och styra alla datorer via internet, från vilken plats på jordklotet som helst. Största projektet heter ISOagriNet och ska i färdigt skick koppla samman datorerna för såväl för gris-, mjölk- och fjäderfäproduktionen.
Många nyheter rör luft- och gödselbehandling. Ammoniak, lukt och damm kan tas bort i ordinarie ventilationstrummor på flera sätt och luktmolekylerna kan även tas om hand av biologiska substanser. Av gödsel kan man på gårdsnivå (stora gårdar) göra el av den flytande fasen och pellets till bränsle av den fasta.
Eftersköljning vid seminering ger lika bra resultat som den krångligare djupinsemineringen. Suggor med väst kan bli en vanlig syn i stallar med bogsår. För galtar finns “mjölkningsstation”, som spar jobb för seminpersonalen. Till 100 % steriliserat blötfoder med el är en ny möjlighet.  En våg visar inte bara grisens vikt, utan beräknar även procent skinka, kotlett, charkråvara och mage. ID-brickor och öronmärken kan förloras och även manipuleras, men ögats iris är det nya sättet att hålla 100 % koll på identiteten. Med första fotot av ögat vid djurets födsel och sista vid slakten (samtidigt sker GPS-positionering), kan djurets rörelser följas från plats till plats under hela livstiden. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår marknadstillägg med 1 kr. I KLS pris ingår marknadstillägg med 25 öre i det snävare viktsintervallet 64 – 84.9 kr. Kött-% 58. Bäst betalda viktgrupp varierar som synes i spännvidd. Vecka 47 snävar Swedish Meats in bäst betalda viktgrupp till 69 - 90,9 kg och vecka 48 till?67 - 88,9 kg.
Pil
> framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 47     Slakteri       Bäst bet.  viktgr kg      v 46     v 45     v 44     v 43       v 42    v 41  
 12,75
 Ginsten Slakt              65 - 94,9      12,75  12,75   12,75   12,75    12,75   12,75
 12,20  KLS*                             64 - 94,9*  >12,20  12,10 >12,10   12,05  >12,05   11,95
 11,70  Skövde Slakteri          71 - 94,9      11,70  11,70   11,70    11,70    11,70   11,70
  11,70  Swedish Meats          69 - 90,9      11,70  11,70   11,70    11,70    11,70   11,70
 ej satt  Dahlbergs Slakteri    71 - 94,9      11,70  11,70   11,70    11,70    11,70   11,70  
 11,70  Alviksgården               valfri vikt       11,70  11,70   11,70    11,70    11,70   11,70
ej satt  Ugglarps Slakteri      70 - 94,9      11,70  11,70   11,70    11,70     11,70   11,70  
ej satt  SLP                              70 - 89,9      11,70  11,70   11,70    11,70     11,70   11,70
 11,70  Sydkött                         71 - 100       11,70  11,70   11,70    11,70     11,70   11,70
ej satt Dalsjöfors Slakteri    70 - 94,9      11,70  11,70   11,70    11,70     11,70   11,70
  * =  Grundnotering 11.95 + marknadstillägg till 25 öre inom intervallet 64 - 84,9 kg

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.23, norsk 1.11, euro 9.00.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta    v 47   v 46       v 45     v 44     v 43    
   
11,07
 Danish Crown/TiCan   67,0 – 82,9 kg        dkr     9,00   9,00    >9,00     8,80   <8,80  
  22,07  Norsk Kjött                      55,1 – 73,0 kg        nkr   19,89 19,89   19,89  19,89   19.89
>11,60 Österbottens Kött*               70 – 86 kg      euro  >1,29      1,27      1,27  >1,27     1.25   
 11,60 Snellman, Finland             78 – 100 kg      euro     1,29    1,29   >1,29    1,27     1,27  
   * Grundnotering 1.25 euro + 4 cent inom viktområdet 74,5 – 80 kg  

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 11 november och är omräknade till skr enl eurokurs 9.00 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land               v 46       v 45        v 44       v 43        v 42        v 41       v 40  
 
<10,18
  Frankrike    <1,132  >1,134   <1,132    1,133   <1,133    <1,153   <1,183
  13,32   Tyskland       1,480    1,480     1,480  >1,480   <1,450    <1,480   <1,530  
     9,90  Belgien         1,100  >1,100   >1,090    1,070    1,070     <1,070   <1,120  
>12,20    Italien          >1,355    1,320   <1,320    1,335    1,335       1,335   <1,335

Futurepriser
Futurepriserna 11 november i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån      v 46      v 45       v 44       v 43       v 42       v 41      v  40      v 39  
Nov   <1,460  <1,461   <1474  >1,485  >1,459    <1,408    1,443  <1,426  
Dec  >1,428  <1,422  <1,432  >1,449  >1,398    <1,351  >1,380  <1,374  
Jan   <1,352  <1,355  <1,365  >1,380  >1,348    <1,311   <1,345  <1,348  
Feb  <1,359  <1,409   <1,412  >1,439  >1,395    <1,360   <1,378  <1,394  
Mar   <1,398  <1,405  <1,420  >1,440  >1,400    <1,378    <1,420    1,433   
Apr   <1,409  >1,412   <1,410  >1,450  >1,425    <1,404   <1,440  >1,448  
Maj   <1,446  >1,455  <1,450  >1,462  >1,440    <1,430    <1,454  <1,460
Jun   <1,447  >1,467  <1,450  >1,476  >1,453    <1,440   <1,453  <1,463  
Juli     1,430     1,430    <1,430  >1,450  >1,449   <1,426      1,429    1,429    
Aug  <1,440     1,450     1,450     1,450  >1,450    <1,430     1,435   >1,435    
Sep <1,425   <1,430     1,450     1,450  >1,445    <1,430       ----      1,610
Okt  <1,415      1,420  

Suggor, Sverige
Slakteri                        Bäst bet. viktgr    v 47  v 46  v 45  v 44  v 43  v 42  
Swedish Meats           140 kg och över   7,35   7,35   7,35  7,35 7,35  7.35

Suggor, Norden
Danska suggpriset är oförändrat. Kurs 1.23.
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr      v 47    v 46    v 45   v 44
 9,60  
Danish Crown/TiCan    Över 129,9 kg   7,80 <7.80  >8,00   7,40
                
Valutor
Fredagar    i dag     v 46       v 45       v 44      v 43       v 42        v 41    
Pund        <12,85 >13,01  <12,99   <13,17  >13,19  <13,10   <13.20  
Dollar         <6,96   <7,05     <7,09     <7,20     >7,34    >7,33     <7.29     
Euro           <9,00   >9,09     <9,04       9,09     <9,09    <9,04     >9.05   
Dansk        <1,21     1,22       1,22       1,22        1,22      1,22     >1.22      
Norsk           1,11     1,11     >1,11     <1,10      >1,11    >1,09      1.08      
Yen            <6,56   <6,65     <6,68       6,69      <6,69     >6,70      6,64

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Bo Larsson: -Marknadsläget är ganska oförändrat sedan förra veckan. Det är fortsatt mycket kotletter och karré på marknaden. De flesta skinkinköpen börjar nu vara gjorda inför julen och det finns därför även utbud av mindre partier skinka.
-Bäst betalda slaktvikt sänks nästa vecka för att få fram så många grisar till slakt som möjligt före jul och få så liten slakt som möjligt i julhelgen och efter jul, då priserna väntas sjunka.
-Priset på de feta produkterna till charkråvara har stagnerat. Det är inte längre samma efterfrågan från de nya EU-länderna.
-Min bedömning just nu är att den prishöjning på slaktsvin många talat om inte kommer, beroende på överskott på marknaden och stagnerade priser. Men andra kan ha annan bedömning av läget.
Skövde Slakteri, Magnus Lagergren: -Marknaden är i stort sett stilla, men på en god nivå. Vi har ett litet underskott i tillförseln av slaktgrisar och jag har väntat mig fler grisar till slakt vid denna tiden. Vi har god efterfrågan och har kunnat sälja mer, om  vi haft fler grisar.
-Viktstyrningen börjar vecka 48, då vi sänker övre gränsen för bäst betalda slaktvikt, som blir 71 – 92 kg. Ett marknadstillägg införs under veckorna 48 och 49 med 25 öre. Vecka 50 sänks marknadstillägget med 10 öre och blir 15 öre.
SLP, Peter Johansson: -Tillförseln av slakt är f n stor och vi slaktar även på lördag för att hålla undan. Veckorna 47 till 51 är viktiga veckor för julinköpen. Vi har konstant underskott på skinka, men just nu är underskottet särskilt stort.
-Bästa slaktvikt blir vecka 47 70 – 89,9 kg, en sänkning av övre viktgränsen med 5 kg. Veckorna 48 – 53 sänks övre gränsen till 86,9 kg. Rekommenderad snittvikt blir då 83, resp 81 kg.
Ginsten Slakt, Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen är fortsatt god.
Sydkött, Rolf Olsson: -Det är fortsatt lugnt på marknaden, men vi väntar ökad aktivitet närmaste tiden.  
Österbottens Kött, Marcus Skullbacka: -Utjämningstillägget ökas nästa vecka med 2 cent till 4cent för att få fram fler skinkor till jul och mindre slakt efter jul. Marknaden präglas av julinköpen och det verkar vara bra efterfrågan på den inhemska skinkan och ingen märkbar konkurrens från importen.
Danish Crown: Priserna var i stort sett oförändrade under veckan. Bog och charkråvaran låg på samma pris som veckan tidigare, liksom bacon. Den säsongsmässiga större konsumtionen av bacon just nu, motsvaras av stort utbud från många länder i EU. Japanska marknaden var också oförändrad, men efterfrågan har varit stor från Ryssland.
Fyndet av dioxin i grisfoder i Holland och Belgien har inte fått någon nämnvärd påverkan på marknaden. Undantaget är Korea, som stängde importen. Detta drabbade väsentligen bröstfläsket.  /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats.
Krav-smågrispriserna går upp 25 öre.
Klass, kr/kg         v 47     v 46     v 45      v 44        v 43      v 42  
Bis Plus                17,40  17,40   17,40    17,40   >17,40   17,25
Bis                         16,65  16,65   16,65    16,65   >16,65    16,50  
Bas                        15,50  15,50   15,50    15,50   >15,50    15,40  
Nyavvanda            34,85  34,85  34,85    34,85   >34,85    34,60  
KRAV Bis Plus  >25,70   25,45  25,45   -25.45     25,65    25,65    
KRAV Bis            >24,95  24,70  24,70   -24.70      24,90    24,90

KLS Smågrispriset oförändrat.
KLS Smågris      17,65  17,65   17,65    17.65    >17,65    17,55   

Skövde Slakteri
SwedeHam+      ej satt    17,50   >17,50  >17,49  >17,48  >17,32   
SwedeHam        ej satt  >16,75   >16,74  >16,74  >16,72  +16,57  
Vita                       ej satt     15,61   >15,61  >15,60   >15,59  >15,45

Ugglarp
Särklass               ej satt  17,40   17,40    17,40  >17,40    >17,25  
Ugglarpsgrisen   ej satt  16,40   16,40    16,40  >16,40    >16,25

SLP
SLP Plus              ej satt  17,40  17,40    17,40  >17,40     17,25

Dahlbergs
Särklass D          ej satt  17,45   17,45   17,45  >14,45     >17,30

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Smågrispriserna är oförändrade. Kurs 1.23.
Skr     Vecka, dkr          v 46   v 45   v 44  v 43   v 42  v 41   
>
249  Basis 7 kg          >203 >201  196  <196  <202  <206   
  429   Basis 30 kg         349  >349  341  <341  <349  <360  
>254   SPF+Myc 7 kg    >207 >206  201  <201   <207  <211   
  435   SPF+Myc 30 kg   354  >354  346  <346  <354  <365  
>259   SPF 7 kg             >211 >210  205  <205  <211  <215     
<435   SPF 30 kg           <354 >358  350  <350  <358   <369
>722   Økologi 30 kg     >587 >583  577  <577  <583  >590

Norsk Kjøtt. Kurs 1.11
466   25-kilos                 420   420     420  420    420   420

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Fortsatt något överskott på smågrisar, runt 3 000.
KLS: Balans i smågrisförmedlingen vecka 47. /LG

Nyheter
Rost på soja konstaterad i USA
Amerikanska jordbruksdepartementet har konstaterat rost på soja. Det är första gången i USA. Tidigare har länder i Asien och Sydamerika drabbats. Rost kan orsakas av två svampar, en asiatisk variant och en som kallas New World species. Det är den asiatiska typen som funnits i USA och som är den aggressivaste och kan orsaka svåra skador på sojaodlingarna. Rost kan spridas långt med vindarna. Källa: USDA.

Danska lantbrukarna förlorar mycket på valutafallet
Under tre år har danskt lantbruk förlorat 4 miljarder dkr på dollarfallet, som även orsakat fall för andra valutor. Danish Crown har 25 % av sin omsättning i pund, vilket drabbat mer än dollarkursen. Lantbrukets export till England väntas bli 7,1 miljarder i år, mot 7,6 i fjol och 8,8 2001. Källa: JyllandsPosten.

Intensiv produktion svarar för mesta nötköttet även i framtiden
Nötköttproducenterna är bekymrade för lönsamheten och ekonomin. Men den intensiva nötköttproduktionen blir viktigast vid försörjningen med svenskt nötkött även i framtiden, trots regeringens intentioner om ökad betesdrift, konstaterade man på Köttriksdagen i dag i Bohuslän.
-Men nu måste nötproducenterna fokusera på management och inte på bidragsoptimering. Marknaden ställer krav på kvalitet och jämna leveranser. Det är nu marknaden som ger signalerna, säger Magnus Lagergren, Skövde Slakteri, som också höll föredrag vid Köttriksdagen. /LG
 

Nyheter vid EuroTier i Hannover

OptiMast från Hölscher + Leuschner, är en sorteringsstation och optisk våg för stora grupper grisar, när grisarna ska utfodras olika. Vågen, som är en kamera och en dator, talar inte bara om grisens levendevikt, utan även beräknad slaktvikt och beräknad vikt på skinkorna, kotlettraden, bogen och magen. I Tyskland kan man sälja till olika slakterier, som från tid till annan är villiga att betala mer för vissa köttdetaljer.

Combipress
från Weda är en separationsanläggning för gödsel, som skiljer den torra och våta fasen. En snäckskruv trycker gödseln mot ett mothåll, som regleras och skyddas mot stenar och hårda föremål av en tryckluftscylinder. Den har två filter, ett grovt och ett fint.
 
TowerFilter från Weda är ett mikrofilter av duk, som tar bort ännu mer vatten ur gödseln och ökar torrsubstansen. Filtren är utformade som tuber, eller strumpor, monterade i ett torn av stål. Vattnet pressas ut ur gödseln genom att luft trycks in i tornet och kramar ut vätskan ur strumporna. Nyheten gav Weda en silvermedalj.
 
Ecowel från Weda, är ett gödselbehandlingssystem, där bl a Combipress och TowerFilter kan ingå. Ecowel innehåller biogasanläggning, filter, utrustning för att ta bort ammoniak och fosfor, samt pelleteringsanläggning om så önskas. Gödselpellets kan användas som bränsle i pelletsbrännare, eller för gödsling.  

Helix från Big Dutchman är en luftrenare som monteras i vanliga lufttrummor i taket och renar luften från ammoniak, lukt och damm. Dysor i trumman duschar vatten över utluften och en stor spiral i plast ökar penetreringen av luften. Det smutsiga vattnet går till sedimenteringsbassänger, där det renas.
 
XAir P1 från Big Dutchman, är en metod att förändra luktämnenas molekyler, så de inte upplevs som om de luktar illa för den mänskliga näsan. Metoden tar inte bort några luktämnen, döljer dem inte heller som vid parfymering, utan strukturerar endast om dem. Av ca 300 luktämnen, är det endast ett fåtal som vi tycker luktar illa.

Helmix från Big Dutchman, är ett en spiralfjäder som kan monteras in i blötfoderrören, om det är risk för att fodret separerar i vissa partier av foderslingan. Spiralen kan t ex monteras där separationsrisk föreligger, eller varje 50 till 100 m för att hålla foderströmmen i röet i rotation hela tiden fram till grisboxen.

Guide vane från Big Dutchman, är en stillastående “extrafläkt” för ventilationstrummorna, som gör att luftströmmen förs mycket längre upp över taket än från vanliga ventilationsfläktar. I Tyskland anses detta vara mycket viktigt och Big Dutchman fick en silvermedalj för nyheten.

Microdoserare från Big Dutchman, är en doseringsanläggning dockad till blötutfodringen, som väger upp t ex lysin, metionin, mineraler och vitaminer.

MactoKill från Weda, avdödar alla levande organismer, såväl onda som goda bakterier, i utgående foderrör från blötutfodringen. Det sker med elektrisk högspänning, 10 000 volt (men inte så många ampere). För att få tillbaka de goda bakterierna i fodret tillsätts en bakteriekultur, som bereds i en liten fermenteringsanläggning,  LactoStar. För att rengöra kärlen till fementeringsanläggningen ingår en vanlig diskmaskin.
 
ISOagriNET är en plattformsoberoende datorkommunikation som gör de möjligt att koppla samman alla datasystem på gården och styra dem från t ex en handdator. De flesta större tillverkare av utrustning för grisar, kor och fjäderfä samarbetar om denna ISO-standard, som väntas bli fastställd senast 2006. ISOagriNET är motsvarigheten till växtodlingens ISOBus.
 
Optibrand System är ett amerikanskt identifikationssystem som visades av Agrosom. Ögats iris fotograferas och bilden lagras i en dator. Samtidigt sker positionering med GPS. Djurets identitet går därefter alltid att fastställa och även på vilka platser djuret varit. Systemet används på människor i bl a USA och Holland i passkontrollen.

Farmers Friend från Hoffrogge & Döhring Consulting Company är en handdator som kommunicerar med slakteriet och återför slaktdata som kan användas för att förbättra nästa slaktomgång. Genom att justera förra omgångens inställningar för ventilation, utfodring, m m, kan man trimma upp produktionen. Datorn kan även överföra information till slakteriet, t ex nödvändig information om medicinering och karensdagar.

Milan MPX från Mannebeck, är en handhållen fuktskyddad Palmdator, som kan läsa öronmärken, chips, streckkoder o dyl och därmed identifiera grisar med ID-märken. Den identifierade grisens utfodring kan sedan ändras i utfodringsdatorn. Vid inseminering kan galtens data överföras till suggans identitetsdata och vidare till smågrisarna när de föds.
 
Texwall från Agrotel är mobila väggar som kan ställas upp som avgränsning mellan olika spannmålspartier vid spannmålslagring på golv.
 
Animal LCD Scanner från Draminski i Polen, är en batteridriven dräktighetstestare för bl a suggor, och kan kopplas till dator för lagring av bilder och information. 200 scannade bilder kan sparas i scannerminnet. Pris 3 750 euro.
 
Vetko är en batteridriven scanner från Noveko i Canada som kan dräktighetsscanna linjärt och i sektorer, samt ryggspäck. Pris 7 000 euro.

Skyddsväst för bogen till suggor visades av Kruuse. Vid tendens till bogsår förses suggan med en väst, som skyddar mot sår på bogen.

Neopredisan 135-1 från Menno Chemie-Vertriet, är det första kommersiella desinfekteringsmedlet som är effektivt mot prioner.

Du kan läsa mer om EuroTier-nyheterna i ett kommande nummer av GRIS.

Företagsnytt
Gunnela Ståhle leder nytt kansli för matkvalitet
Ett fristående kansli för matkvalitet har inrättats av representanter för Sveriges Konsumentråd, Svenska Naturskyddsföreningen, Centrum för tillämpad näringslära, samt Svenskt Sigill, där kansliet med Gunnela Ståhle i ledningen ska arbeta. Källa: LRF. /LG

Ventilation blir billigare
PE-trummorna, de i plast hos Stallsystem i Dalby, har prissänkts med ca 20 proc. Det beror på att den danske tillverkaren effektiviserat och ändrat produktionsmetoderna. PE-trummjorna är i sin tur gott och väl 20 proc billigare än aluminiumtrummorna. Gert Persson berättar även att frekvensstyrningarna är på väg att bli billigare. De mindre utrustningarna har gått ned i pris, medan de för större system ligger stabilt i pris

500 anmälda till Lönsammare Grisproduktion 17 november
Ca 500 deltagare är nu anmälda till seminariedagen för lönsammare grisproduktion vid Elmia17 november. Mer info: malin.brattemark@r.lrf.se


Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se