@-GRIS 7 januari 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna.
@-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa!
Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
Du betalar för
@-GRIS via tidningens prenumerationsavgift.

Dags att prenumerera!

Prenumerera nu på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år) 2005! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75!
Betala själv på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5, så slipper jag arbetet och kostnaden för fakturor. Om du vill ha formell faktura, maila till gris@agrar.se som är den adress du kan skicka meddelanden till.

Grispriserna vecka 2
Tyska grispriserna sjunker, endast Österbottens Kött höjer
Swedish Meats och samtliga andra svenska slakterier som satt slaktsvinspriset för nästa vecka i dag har oförändrade priser. Österbottens Kött i Finland höjer dock priset tack vare höjt kvalitetstillägg från Atria, som ÖK köper in slaktgrisar för. Nästa veckas pris i Finland blir 11,85 kr, vilket ger oss svenskar en tankeställare. Snellmans ligger ännu högre sedan tidigare.
Tyska priserna har dock gått ned, både kontantpriset och futurepriserna för de närmaste månaderna. Även Frankrike, Italien och Belgien har sänkt priserna mer eller mindre kraftigt.
SLP sätter inte priset för nästa vecka förrän på måndag, men har under senaste tiden hållit ett högre pris än de flesta konkurrenterna på 10,95 kr. Samma som KLS. SLPs avtalsproducenter med långa kontrakt får därtill ett tillägg på ca 1,25 kr, vilket ger de flesta avtalsleverantörerna ett grispris på 12,20 kr. Om det priset skulle vara med i listan nedan, så toppar man den och slår t o m Ginsten, som med sitt generella marknadstillägg ligger på 12,15 kr.
De flesta slakterier har dock flera olika tillägg, vilket ger mig anledning att påminna att listan nedan endast anger officiella grundnoteringar och tillägg som alla får, och inte det pris som i verkligheten betalas i enskilda fall. Det är en brist, men jag har inte lyckats hitta något sätt att spegla grispriset så det visar rätt för alla. Förslag efterlyses!

Stiltjen efter helgerna börjar brytas
Det har varit nästan stiltje på grisköttmarknaden efter jul och nyårshelgen. Enligt flera uppgifter har handeln större eller mindre lager av produkter kvar, som man fortsätter sälja och det har således inte märkts någon stor rusning efter köttprodukter som komplettering i hyllorna.
Frånvaron av många helgdagar har förskjutit försäljningen från typiska julprodukter till traditionell vardagskost. Det säger bl a Thomas Olander, Ugglarps Slakteri, och andra bedömningar motsäger inte den uppgiften. På måndag börjar skolorna igen och veckorna blir normala, med den efterfrågan som då präglar marknaden. Enligt Rolf Olsson, Sydkött, har marknaden piggnat till de allra senaste dagarna.  
Enligt allas bedömning har julhandeln varit god, men ännu har ingen gjort någon djupare analys av försäljningen inför och under helgerna.

Fortsatt vikande tyska priser
De tyska grispriserna har fortsatt falla, vilket vi såg tendens till redan förra veckan. Tyskland har haft en stabil hög prisnivå under flera veckor, som nu bröts. I går föll slaktsvinspriset nästan en hel krona och är nu 12,95 kr. Trots fallet är detta ganska mycket i jämförelse med svenska priset på 10,70 kr + tillägg. Det torde vara svårt för svenska grisuppfödare att komma upp till tyska nivån, hur goda tilläggsstrateger och goda förhandlare man än är! Kritiken mot det svenska grisprisets nivå har varit kraftig senaste veckan och torde fortsätta.
Att märka är att futurepriserna i Tyskland inte sjönk lika mycket som kontantpriset, inte ens för januari, där priset stannade på 12, 85, dvs minus 45 öre när valutaförändringen är inräknad. För februari föll grispriset endast dryga 20 öre och vissa månader längre fram på året knappas inte alls. Omsättningen var mycket livlig för januari och februari, medan den var högst obetydlig för månaderna längre fram.  
Enligt Danish Crown har de europeiska grisköttpriserna tillfälligt påverkats nedåt av att katolska länder hade helgdag 6 januari. Den katolska helgdagen ger mer infryst griskött och därmed tryck på grispriserna, men helgdagen återkommer inte och påverkar inte priserna längre fram. Sett över längre period har den sjunkande dollarn sänkande tendens, eftersom försålda produkter på export ger mindre pengar vid växlingen. Dollarn har återhämtat sig något senaste veckan, men prognosen är fortsatt svag dollar.
Vi får hoppas att europeiska prisnivån återhämtar sig något när helgerna är över. Men att spå om framtida prisnivåer är svårt. Jag får säga som Stefan Saaristo, Österbottens Kött, som sa idag när jag ville ha en prisprognos för grisproduktionen i Finland:
-Det är bättre att säga att prisnivån väntas bli stabil, om den väntas bli positiv, utan att ange siffror. Positiva prognoser som inte infrias brukar man få äta upp. För det är svårare att förutsäga grispriser än aktiekurser! Antalet påverkansfaktorer på grispriserna verkar nästan vara oändliga.
Positiva faktorer är i alla fall att japanexporten snart öppnas och suger upp en hel del griskött på marknaden, samt att påsken är tidigt i år. Påsken och de följande helgdagarna brukar öppna för ökad efterfrågan på god mat, påpekar Bo Larsson, Swedish Meat. Sedan kan vi snart börja ställa förhoppningar till grillsäsongen igen.
Några negativa faktorer av någon dignitet syns inte f n, mer än att WHO varnar för ökad risk för spridning av fågelinfluensa i Vietnam och därmed även till andra länder. Nya BSE-fall har upptäckts i Canada. Men detta är inte direkt negativt för grisproduktionen i Europa. /LG

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 2.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr. I flera slakteriföretags pris ingår tillfälliga marknadstillägg för att öka anmälningarna inför julslakten.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 2     Slakteri        Bäst bet. viktgr kg         v 1        v 53       v 52     v 51      v 50    
 12,15
 Ginsten Slakt      65 - 94,9      12,15    <12,15   <12,40  12,75   12,75  
 10,95  KLS                    64 - 94,9      10,95   <10,95  <11,50   12,05 <12,05
ej satt  SLP                     70 - 89,9      10,95   <10,95  <11,20   11,85   11,95
  10,70  Ugglarps Slakteri  70 - 94,9      10,70  <10,70  <11,35   11,85   11,85
 10,70  Swedish Meats     73 - 94,9     10,70   <10,70  <11,20   11,80   11,95
ej satt  Dahlbergs Slakteri 71 - 94,9     10,70     11,70    11,70   11,70   11,70
 10,70  Skövde Slakteri    75 - 94,9      10,70   <10,70  <11,20 <11,70 <11,85  
 10,70  Alviksgården         fri viktvikt      10,70   <10,70  <11,20   11,70   11,70
ej satt Dalsjöfors Slakteri  70 - 94,9    10,70   <10,70  <11,20   11,85   11,85
 10,70  Sydkött                 71 – 95       10,70   <10,70  <11,20   11,70   11,70

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem. I Danmark avräknas vid 60 % kött. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk kurs 1.21, norsk 1.10, euro 9,06.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr  valuta       v 2        v 1      v 53      v 52
  
10,40
 Danish Crown/TiCan    67,0 – 80,9 kg       dkr      8,60       8,60       8,60    <8,60
  20,23  Norsk Kjött                     55,1 – 71,0 kg       nkr    18,39 <18,39  <18,89    19,89  
>11,86 Österbottens Kött             74,5 – 80 kg       euro    >1,31  <1,28        1,29    <1,29
 12,14 Snellman, Finland             78 – 100 kg       euro      1,34     1,34        1,34      1,34

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 6 januari och är omräknade till skr enl eurokurs 9.06 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land             v 1      v 53     v 52      v 51       v 50     v 49       v 48  
<10,50
  Frankrike    <1,16   >1,26  <1,24  >1,249  >1,193 >1,180  >1,135
<12,95   Tyskland     <1,43      1,54    1,54    >1,54     >1,51   1,480     1,480
>10,15   Belgien      <1,12      1,16  >1,16    >1,15      1,09  <1,090     1,100
<10,60    Italien         <1,17      1,21  <1,21    1,295    1,295  <1,295  <1,353

Futurepriser
Futurepriserna 6 januari i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån          v 1        v 53        v 52        v 51      v 50       v 49       v 48        v 47  
Jan     <1,419   <1,466   >1,486   >1,482  >1,469  >1,420   <1,379   >1,384
Feb     <1,461   <1,485  >1,496   >1,490  >1,489  >1,443   >1,417   >1,415
Mar     <1,476   <1,490  <1,494   >1,505  >1,481  >1,440   >1,424   >1,413
Apr      <1,484   <1,490    1,499   >1,499  >1,491  >1,448   >1,428   >1,410
Maj     <1,490   >1,499  >1,498   >1,500  >1,496  >1,470   <1,459    >1,465
Jun     <1,490   <1,492  >1,496     1,490  >1,490  >1,470   <1,456    >1,470
Juli     <1,448   <1,450    1,460     1,460  >1,460     1,430     1,430      1,430
Aug      1,428    <1,428    1,438   <1,438  >1,450    1,430     1,430    <1,430
Sep   <1,410   <1,425    1,430   <1,430  >1,450      1,425     1,425      1,425
Okt    <1,390   <1,405    1,415   <1,415  >1,430      1,415      1,415      1,415
Nov      1,390   <1,390    1,415   <1,415    1,430
Dec     1,380

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr    v 2     v 1     v 53    v 52   v 51
Swedish Meats       140 kg och över   6,35  6,35  <6,35  <6,85   7,35

Suggor, Norden
Skr   Slakteri                       Bäst bet. Viktgr   valuta      v 2    v 1    v 53   v 52  
  8,00  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg        dkr    6,80  6,80  >6,80   6,60
 3,25  Österbottens Kött        Fria vikter, 59 %  euro    0,36  0,36
        
Valutor
Fredagar     i dag            v 1          v 53          v 52         v 51       v 50       v 49    
Pund       >12,883  <12,678   <12,888   >13,113   >13,048   >13,00  <12,74  
Dollar          >6,86       <6,60        <6,71       <6,78        >6,81     >6,76     <6,71
Euro            >9,06       <9,00        >9,02       <8,99        >9,03      >8,98    <8,92  
Dansk           1,21          1,21          1,21         1,21           1,21      >1,21    <1,20     
Norsk            1,09         1,09          1,09          1,09         <1,09     <1,10        1,11         
Yen             >6,56       <6,37        <6,45       >6,49         <6,47      <6,54     <6,56     

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats,
Bo Larsson: -Grisköttmarknaden har kommit igång försiktigt efter helgerna, men det är först nästa vecka får se vad butikerna behöver komplettera med. Det är ingen boom i försäljningen, precis, utan butikerna försöker nu sälja slut på det som köpts in. Det finns mindre partier skinka kvar i handeln och även vi har en del kvar. Men det är små volymer i förhållande till vad som sålts. Totalt har julhandeln gått ganska bra, men den är inte utvärderad ännu. Skinka säljs nu på export bl a till Italien och England.
-Påsken kommer tidigt i år, vecka 12 i slutet på mars, vilket gör att vi ganska snart får ett positivt försäljningsklimat. Sedan kommer de andra helgerna efter. Med påsken brukar köttförsäljningen dra igång på allvar inför våren.
Ugglarp Slakteri, Thomas Olander: -Marknaden är ganska oförändrad sedan förra veckan. Det har inte varit något större riv efter produkter under mellandagarna och det förefaller som om det i butiksledet finns en del kvar att sälja. Vår stora försäljning av smörgåsmat före jul kan ha påverkat försäljningen efter jul, då smörgåsmatmarknaden varit lugnare än tidigare år.  
-Mitt intryck från förra veckan har förstärkts, att konsumtionen har sett annorlunda ut än vanligt i slutet av året, med mer traditionell mat efter julhelgen och mindre julmat.
-Våra prognoser för 2005 är fortsatt volymökning av smörgåsmat och andra charkprodukter. Jag är dock bekymrad över vad jag förmodar är tendens till ökad import av griskött och då framför allt till charkindustrin. Vi har tappat en del försäljning av skinka, vilket jag tolkar som ökade inköp av importvara. I annat fall måste andra svenska slakterier ha sålt billigare, vilket också är allvarligt med tanke på att vi måste ha priskurage inom näringen att sälja kött till priser som kan hålla slaktsvinspriset på god nivå.
Skövde Slakteri, Cato Gustafsson: -Vi har inga slaktköer och inga köttlager av betydelse. Det gör att början av året ser bra ut.. Nästa vecka börjar skolorna och det blir normala veckor.  
Ginsten Slakteri, Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är alltid trög efter helgerna och den är normal för årstiden. Efter en sänkning av partipriset är inköparnas hållning alltid reserverad en tid, eftersom det är mänskligt hos oss alla att vänta sig fler sänkningar i en nedgångsfas. På samma sätt väntar man på fler höjningar när priset går upp. Så till vida är det bättre att sänka rejält på en gång, såsom skett, i stället för att ta sänkningarna i småsteg fördröja en stabilisering på marknaden.
-Slaktvolymen har för vår del ökat 15 – 20 % under fjolåret och vi ligger nu på en volym som vi tycker harmonierar med våra resurser. En normalvecka slaktar vi 1 100 grisar, men under julveckorna låg vi på ca 1 200. Vi slaktar dock endast tre dagar per vecka och en ökning kräver en del förändringar.  
Sydkött, Rolf Olsson: -Försäljningen har varit ganska bra i mellandagarna och särskilt idag fredag har jag sett ökat intresse på marknaden. Vi väntar färre grisar på marknaden, så efterfrågan bör bli god på de grisar som slaktas.  
Österbottens Kött, Stefan Saaristo: -Grisköttmarknaden håller på att komma igång igen efter julhelgerna. Vi har alltid en lugn period i januari.
-Förväntningarna på 2005 är positiva, med stabil köttmarknad. Alla tecken tyder på ett stabilt år. En reservation är dollarns utveckling, som är avgörande för exporten.
-Österbottens Kött fyllde 70 år i fjol och det kunde vi fira med historiens största tillförsel av slakt. Det visar den preliminära statistiken. Uppgången i anskaffningen beror dels på ökat antal slaktsvinsplatser inom verksamhetsområdet, men även på att vi har en ledande position på marknaden, med service till grisuppfödarna med rådgivning och bl a foderhandel med alternativa foder, t ex vassle.
Danish Crown: Generellt sett präglas grisköttmarknaden av för stort utbud i förhållande till efterfrågan. Det beror till en del på att 6 januari är en helgdag i katolska länder. Det som inte kan säljas måste frysas in. Priserna på det som säljs spänner från oförändrade till svagt fallande, vilket gäller både skinka och charkråvara.
Baconmarknaden är också oförändrad, men det kraftiga fallet av pundkursen ger mindre pengar vid växlingen. Även dollar- och yenkursen har under senare veckor fallit i förhållande till euron och danska kronan. Eftersom januari månads försäljning inte sker till höjda priser, betyder kursskillnaderna att priserna på tredjelandsmarknaderna blir lägre i danska kronor räknat.
På längre sikt är förväntningarna en stabil grisköttmarknad i Europa. Lagren är små i början av året och antalet slaktade grisar blir mindre under kvartal 1 och 2. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Bis Plus och Bas går ned 30 öre, nyavvanda 65, Krav Bis Plus 30 och Krav Bis 35 öre.
Klass, kr/kg               v 2         v 1      v 53        v 52      v 51         v 50     v 49    
Bis Plus                <16,05  <16,35    17,05      17,45    17,45       17,45   17,45  
Bis                                           utgår    16,30      16,70    16,70       16,70   16,70
Bas                        <14,80  <15,10    15,20     15,55    15,55       15,55   15,55
Nyavvanda            <32,25  <32,90    34,45   >35,25    35,00      35,00    35,00
KRAV Bis Plus     <23,35  <23,65    24,05   <24,40  <24,85    <25,65 >25,80
KRAV Bis              <22,65  <22,90    23,30   <23,65  <24,10    <24,90  >25,05     

KLS Smågrispriset sänks 65 öre. Marknadstillägg 5 kr införs.
KLS Smågris       <16,35  <17,00  <17,35     17,65    17,65      17,65     17,65

Skövde Slakteri
SwedeHam+       ej satt    <16,54  <17,23    >17,54    17,53      17,53   17,53
SwedeHam         ej satt    <15,26  <16,50    >16,80    16,77      16,77   16,77
Vita                        ej satt    <14,18  <15,39    >15,67    15,64      15,63  >15,63

Ugglarp
Särklass              ej satt   <16,35  <17,05      17,45    17,45       17,45  >17,45
Ugglarpsgrisen  ej satt   <15,35  <16,05       16,45     16,45      16,45  >16,45

SLP
SLP Plus             ej satt   <16,35  <17,25      17,45   17, 45     >17,45  17,40

Dahlbergs
Särklass D          ej satt   <16,40    17,50      17,50    17,50       17,50  <17,50

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.
Alla smågrisklasser är oförändrade. Kurs 1.21.
Skr     Vecka, dkr           v 2  v 1   v 53    v  52   v 51    v 50   v 49   v 48
 
228  Basis 7 kg            189  189    189   <189   <199     202    202   202
 403   Basis 30 kg          333  333   333    <333  >350     349    349   349  
 235   SPF+Myc 7 k         194  194   194    <194  <204     207    207   207
 409   SPF+Myc 30 kg    338  338   338    <338   >355    354    354   354  
 239   SPF 7 kg               198  198   198    <198   <208     211    211   211
 414   SPF 30 kg             342  342   342    <342   >359    358    358   358
 738   Økologi 30 kg       610  610   610    <610     623  >623  >596   587

Norsk Kjøtt. Kurs 1.10
462   25-kilos                 420   420   420    420      420   420   420   420

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats,
Carl-Olof Port: -Bra nyanmälan av smågrisar, underskottet minskar med 4 000 till 4 000.
KLS, Karl-Ingvar Peterson: -Det är brist i förmedlingen till nästa vecka. Ett marknadstillägg införs på 5 kr per smågris. /LG

Nyheter
Danskarna lär sig
I ett försök som Landsudvalget låtit göra med att jämföra fyra veckors avvänjningstid med fem veckors avvänjningstid, blev det mycket positiva resultat för fem veckors avvänjningsålder. Dödligheten halverades, behandlingen av diarréer minskade en tredjedel och tillväxten ökade. Besättningen hade PMWS. Försöket ska upprepas i en besättning utan PMWS, om resultaten med högre avvänjningsålder är lika gott.
Ändamålet med försöket var att undersök affekten på produktionsresultat och hälsostatus hos smågrisarna vid de två avvänjningstillfällen. Källa: MaskinBladet /Nils

Dyrt stå i solen med varor i norska butiker
Leverantörer i Norge betalar runt en miljard nkr per år till dagligvarukedjor för att få de bästa hyllplatserna i livsmedelsbutikerna.
-Det är ett bekymmer, eftersom mindre leverantörer och nischprodukter inte kan vara med och konkurrera om konsumenternas pengar, säger Sifo-forskaren Arne Dulsrud. Han håller just på att avsluta ett forskningsprojekt ”Att sätta pris på hyllplatserna”. Källa: FK.
Bo Larsson, Swedish Meats, säger att situationen inte är samma i Sverige.
-Det sker ingen försäljning och köp av hyllplatser i Sverige, så vitt jag vet, säger han. Jag tror inte heller att försäljning av hyllplatser är intressant för svenska handlare. Våra handlare lyfter fram de produkter man tjänar bäst på och som säljs bäst. Det är där pengarna ligger! /LG

Konkurrensen vitaliseras av EMV, anser Konkurrensverket
Konkurrensen vitaliserats genom utvecklingen av handelns egna varumärken och genom inträde av nya (lågpris)aktörer. De svenska matpriserna ökar numera långsammare än KPI, även om prisnivån fortfarande är relativt hög. Det skriver Konkurrensverket i rapporten Konkurrensen i Sverige 2004.
Dagligvaruhandeln kan grovt delas in i tre led: producent- eller leverantörsledet, parti- eller grossistledet, samt detaljhandelsledet. Historiskt har leverantörerna setts som den starkare parten, men i takt med strukturförändringar i handelsledet har styrkeförhållandena förändrats. Beslut om butikernas sortiment fattas numera i stor utsträckning centralt inom kedjorna och handelskedjorna har stärkt sin förhandlingsposition gentemot leverantörerna.
1992 var försäljningsandelen ca 2 %, vilket kan jämföras med en andel på mellan 7 och 11 % i dag, en andel som sannolikt kommer att öka den närmaste tiden. Såväl Ica som Axfood har angivit att de har som mål att de egna märkesvarorna ska svara för cirka 25 % av försäljningen.
Märkesvarorna kan vara ett led i strävan att profilera kedjan, samtidigt som de stärker detaljhandelns position gentemot leverantörerna. Detaljhandlarnas marginaler är dessutom vanligen högre vid försäljning av de egna märkesvarorna än för andra märkesvaror. De egna märkesvarorna är utpräglade lågprisprodukter, vars pris kan ligga mellan 10 och 40 % under marknadsledarnas priser. Men det finns länder, som t.ex. Storbritannien, där egna märkesvaror också utformas och marknadsförs som varor av hög kvalitet.
De svenska matpriserna är fortfarande höga i ett internationellt perspektiv. Exkl moms ligger Sverige 9 % över Nederländerna och Tyskland. Källa: Konkurrensverket. /LG

Swedish Meats provstyckning i Polen genomförd
-Den tidigare nämnda provstyckningen av grisdetaljer i Polen är genomförd, berättar Bo Larsson, Swedish Meats. Det rör sig om en sammanlagd mängd av 10 ton framparter och skinkor. Utvärderingen pågår.
En ev styckning i Polen syftar till att få ner Swedish Meats kostnader. Men innan ytterligare steg tas ska det ske förhandlingar med facket. /LG

Omstridda Tulip-fabriken i Ringsted stänger
I dag fick de första 40 av 230 anställda i Tulips anläggning i Ringsted besked om uppsägning. I går beslöt Tulips ledning att anläggningen stängs 1 maj. De anställda försökte först sänka sina löner, men kollegerna vid andra Danish Crown-anläggningar accepterade inte detta, vilket resulterade i en lång rad vilda strejker. Därefter har de anställda på olika sätt försökt finna rationaliseringsvinster motsvarande den omöjliga lönesänkningen, dock utan att lyckas. /LG

40 – 50 dkr/tim är lönen vid tyska förädlingsanläggningen
-Korvproduktionen vid Tulip i Ringsted flyttar nu till Oldenburg i östra Tyskland. Där har de anställda har 50 – 70 dkr per timma i lön. Många av de anställda är gästaarbetare från Polen, säger vice ordföranden Jens Peter Bostrup och tillträdande förbundsordförande Ole Wehlast i danska slakteriarbetarnas organisation NNF, som besökt fabriken.
-Det är svårt för danskar att konkurrera med den lönen. Fabriken är mycket stor och ser ut att fungera bra. Vid fabriken utförs samma slags arbeten som i den fabrik som nu stängs i Ringsted. Källa: Pressmeddelande, NNF.
Kommentar: I tidigare meddelanden har framgått att lönenivån vid danska anläggningar är runt 140 dkr per timma. /LG

Priset på jordbruksmark väntas fortsätta stiga i Danmark
Det finns inga tecken på att priserna på jordbruksmark ska sjunka i Danmark. Tvärtom, säger fastighetsmäklarnas organisation Landbrugsmæglerne I/S. Det blev rekordmånga som sålde i fjol, men det finns fortsatt ännu fler som vill köpa, vilket väntas bestå. Låg ränta och en viss liberalisering av förvärvsreglerna ökar dessutom intresset. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Vietnam väntar epidemi av fågelinfluensa
Fågelinfluensan i Vietnam har skördat 2 nya offer på en vecka. En pojke på 6 år och en på 9 har dött och en 16-årig flicka är inlagd på sjukhus. 22 vietnameser har dött av virussjukdomen sedan december 2003.
WHO varnar nu för höjd risk för epidemi, eftersom änder och kycklingar nu flyttas runt i landet i anslutning till firandet av nyår i slutet av januari. Sedan december 2004 har 34 000 ytterligare fjäderfän avlivats. Källa: Danmarks Radio. /LG

Två nya fall av BSE i Canada
På kort tid har två nya fall av BSE konstaterats i Canada. Nyligen förklarade amerikanska jordbruksdepartementet att man planerade öppna gränserna till Canada för import i mars, vilket nu kanske inte blir av.
Inget har sagts om japanska reaktioner, men Canada har tidigare lidit hårt av stoppad köttexport till Japan. /LG

Agenda
Öppet stall, visning av nytt slaktsvinsstall hos NOJ, Fågelum, Skaraborg, 12 januari
Onsdag 12 januari kl 11 – 14,30 visar NOJ Serviceverkstad, Swedish Meats och Svenska Foder ett nytt slaktsvinsstall hos familjen Johansson (NOJs ägare). Stallet ligger utmed vägen mellan Fågelum och Sa Härene (E20). Stallet är på 800 platser och är byggt enligt senaste teknik.
Inbjudande företag, samt Sparbanken och MG Bygg, finns på plats för information. Lunch kl 12. Ingen föranmälan. Mer info: NOJ Serviceverkstad, 0512-542 90.

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se