@-GRIS 15 april 2005
@-GRIS är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och nyheterna. @-GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar.
Använd gärna innehållet i
@-GRIS för att sprida kunskap om näringen, men ange då @-GRIS som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och tjänster!
@-GRIS finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) och @-GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro 440-0123 eller postgiro 692221-5. Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till gris@agrar.se eller ring 019-576090.

Grispriserna vecka 16

Påvens död trycker grispriserna, danska suggorna sänks ytterligare 50 öre
Påvens död och begravning var stora händelser i hans hemland Polen. Polackerna sörjde och mässorna avlöste varandra för att hedra påvens minne. Detta gick ut över industriproduktionen och inte minst förädlingsindustrin för griskött.
-Polska importen av griskött gick i stå, säger Arne Moesgaard, Danske Slagterier. Det blev totalstopp för exporten till Polen och detta blev i sin tur en av orsakerna till den oväntade trögheten på den europeiska marknaden vid sidan av det kalla och ruskiga vädret. Men nu är importen igång igen och under produktionsstoppet i Polen har man tagit ur kyllagren.
Danska slaktsvinspriset är oförändrat nästa vecka, men suggpriset sjunker kraftigt ännu en gång, nu med 50 danska öre, dryga 60 svenska. Därmed har danska suggpriset sjunkit 1,50 dkr på tre veckor, nära 1,85 skr.
Ändrade suggpriser följs ofta av ändrade slaktsvinspriser. Vi kan dock konstatera att slaktsvinspriset klarat sig bättre än suggpriset den här gången. En teori kan vara att suggpriset är starkt beroende av europeiska marknaden och i synnerhet tyska och därmed bl a polska. Europeiska valutorna följer varandra ganska väl. Slaktsvinspriset däremot är mer beroende av dollarkursen och dollarn har gjort en kraftig återhämtning med dryga 40 öre på fem veckor. Dollarn väntas fortsätta stärkas. Det blir alltså mer pengar för det griskött som säljs i dollar och det är mest kött från slaktsvin som exporteras till dollarländer.
Arne Moesgaard vill dock inte helt skriva under den teorin som fullständig förklaring. Sambanden är mer komplicerade än så.
Olika kommentatorer av grisköttmarknaden säger att den stigande dollarn väntas bidra till en stabilisering av prisnivån på griskött framöver.

Japanmarknaden kommer, men sakta
Japanmarknaden beskrivs från olika håll som trögare än vanligt, sedan safe guard-reglerna nu liksom tidigare år togs bort 1 april. Arne Moesgaard säger att exporten kan upplevas som trögare just nu, men det beror på att det låg stora mängder griskött i japanska hamnarna före 1 april och dessa partier tullades in när importrestriktionerna hävdes. Det har helt enkelt skeppats iväg stora mängder griskött till Japan redan före 1 april. Det blev ingen propp som drogs ur vid detta datum, som många väntat. Men nu börjar japanerna åter fråga efter mer griskött, säger han.
En annan uppgift gör dock gällande, och uppgiften lär också härstamma från källor inom Danske Slagterier, att Brasilien håller på med en kraftfull inbrytning på japanska marknaden. I Ryssland har man lyckats komma in med sitt griskött mycket väl och då samtidigt tryckt tillbaka EU-exporten.

Fortsatt oförändrat grispris vid Skövde och Ginsten
Tyska slaktsvinspriset sjönk dryga 80 öre under veckan och samma sänkning gäller futurepriset för april. Sänkningen blev kraftigast för de korta kontrakten, medan de långa påverkades mindre. Terminspriserna i början av nästa år sjönk inte alls.
I Sverige fortsätter slakterierna att dela upp sig i två prisläger, de som sänkte förra veckan och de som inte sänkte. Cato Gustafsson, Skövde Slakterier, säger idag att man har för avsikt att hålla ut med 11 kr tills slaktsvinspriset vänder även hos konkurrenterna. Bättre (grill-)tider väntas inom kort. Cato understryker att det inte är något reklamtrick att konfrontera med ett högre grispris, utan att det är en strikt bedömning av marknaden. Skövde Slakteri säljer bra och det  finns inget i kylarna till nästa vecka. En sänkning av slaktsvinspriset är därför fortfarande inte motiverad.
Ginsten Slakteri svävade inte heller på målet. Priset ligger fast nästa vecka. SLP och Dahlbergs sätter priset på måndag, men Peter Johansson hade vissa betänkligheter mot oförändrat suggpris, med tanke på den kraftiga danska sänkningen.

Konkurrenten till Danish Crown har etablerat sig
Veckans branschhändelse är att Danish Crown fått den konkurrent på hemmamarknaden, som danska konkurrensverket krävde när Steff-Houlberg fusionerade med Danish Crown 2001. Danish Crown tvingades gå med på att släppa ifrån sig ett slakteri med full drift, säkra tillgången på slaktgrisar och dessutom betala driftskostnader till den nye slaktkonkurrenten med ett mycket stort antal miljoner. Det blev stora rubriker i dansk press för några månader sedan när slakterigiganten Best Meat aviserade sitt intresse att bli Danish Crown-konkurrent på dessa fina villkor. Best Meat såg ut att bli en rejäl utmanare till Danish Crown.
Nu är det klart att holländska Meat Business Europe köper Struer slagteri och får alla dessa startförmåner. Danska konkurrensverket har godkänt köpet. Därmed kan man nog säga att Danish Crown kom undan äventyret med blotta förskräckelsen. Meat Business Europé är inte vem som helst det heller. Ägaren Frans Stortelder är f d direktör i storslakterier som Dumeco och Sturkomeat, som nu ingår i tysk-holländska Vion. Musklerna är dock inte alls lika stora som hos Best Meats och dessutom uppges Frans Stortelder och Danish Crowns vd Kjeld Johannesen vara gamla goda vänner sedan åtskilliga år.
Det man som svensk betraktare kan fråga sig är hur Danish Crown och Steff-Houlbergs ledningar tänkte, när man 2001 genomförde fusionen och utsatte sig för den stora risken att få in en farlig konkurrent på sina väl inmutade revir på en närmast totalt kontrollerad hemmamarknad. Steff visade 2001 mycket sämre resultat än DC och erbjöd DC fusion. Risken för strömhopp av uppfödare från Steff till DC bedömdes som stor när det sämre resultatet skulle bli känt. En del hade redan lämnat skeppet.
Man kan förstå att Steff ville sluta med flaggan i topp och inte som ett sjunket skepp, men genom den tidiga fusionen medförde risk för stränga krav från konkurrensmyndigheterna. Man förutsåg nog inte att Konkurrenceverket skulle ställa så tuffa villkor.
    
Till sist några funderingar över kvarnar som mal och återupprättad union
Smågrisunderskottet var den här veckan 30 000 grisar inom Swedish Meats, men minskar och är runt 25 000 till nästa vecka. Övriga slakterier har ungefär motsvarande underskott. Väntan på att få smågrisar efter utslaktning är upp till fem veckor.
I Norge är smågrisöverskottet runt 2 000 per vecka och det lär ha slaktats upp emot 2 500 vissa veckor, men oftast något färre.
Någon gång i början av året upptäckte man både på norsk och svensk sida att alla skulle tjäna på om de norska överskottsgrisarna stoppades in i tomma svenska slaktsvinsstallar. 16 februari skickades en ansökan till Jordbruksverket om att Sverige ville importera de norska överskottsgrisarna.
Nu tar vi fram räknedosan: 2 000 slaktade smågrisar i Norge x 900 nkr (1 000 skr) i utslaktningskostnad = 2 000 000 skr x minst 8 veckor sedan idén om import av norska grisar föddes = 16 mkr + häftig negativ debatt om slakt av smågrisar i Norge.
I Sverige kostar det kanske i värsta fall tomma stallplatser 4 – 5 veckor x 2 000 smågrisar som kunnat importerats från Norge + förlorade intäkter vid slakterier och förädling + ökad import vid brist på svenskt griskött (minus export av vissa köttdetaljer som kan ge förlust).
Vad det kostar att ha stallarna tomma, kan du bäst räkna ut själv. Det vi lätt kan räkna ut är att det är dyrt med gränser mellan länderna. Väntan mellan ord och handling kostar väldigt, väldigt mycket pengar.
Nu ska vi ha en gemensam avel, i varje fall i Sverige och Norge, men sannolikt så småningom Finland. Då blir gristrafiken ännu större mellan Sverige och Norge, och i viss mån Finland. Då är det är läge att göra Sverige, Norge och Finland till ett gemensamt “grisområde”!
Som Tryggve Brandrud, Norsk Kjött, säger i en notis nedan: Varför inte återupprätta unionen igen, åtminstone för grisar! /LG  

Partipriset
Partipriset i Sverige är oförändrat vecka 16.

Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.
Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan.
V 16       Slakteri                           Viktgr kg        v 15     v 14       v 13      v 12      v 11   
   
12,20
 Ginsten Slakt           65 - 94,9    12,20  12,20   12,20  12,20   12,20   
  10,95  KLS                         64 - 94,9  <10,95  11,25   11,25  11,25   11,25  
  11,00  Skövde Slakteri        75 - 94,9    11,00  11,00   11,00  11,00   11,00  
  10,70  Swedish Meats          73 - 94,9  <10,70  11,00   11,00  11,00   11,00   
  10,70  Alviksgården            fri viktvikt <10,70   11,00   11,00  11,00   11,00
  10,70  Ystad Slakteri AB      71 – 95    <10,70   11,00   11,00  11,00   11,00
  10,70  Dalsjöfors Slakteri     70 - 94,9  <10,70   11,00   11,00  11,00   11,00
 10,70  Ugglarps Slakteri       70 - 94,9  <10,70   11,00   11,00  11,00   11,00  
Ej satt  Dahlbergs Slakteri     71 - 94,9    11,00   11,00   11,00  11,00   11,00   
Ej satt   SLP                          70 – 94,9    11,00   11,00   11,00  11,00   11,00

Slakteriernas medelpris 2004
En del slakterier tittar fortfarande på beräkningsgrunderna.

Norden
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.23, norsk 1.11, euro 9,16.
Skr       Slakteri                        Bäst bet. viktgr    valuta        v 15      v 14      v 13  
10,57
Danish Crown/TiCan   67,0 – 84,9 kg       dkr     <8,60   <8,80     9,00      
20,92  Norsk Kjött                55,1 – 73,0 kg       nkr    18,85    18,85   18,85  
11,72 Österbottens Kött            70 – 86 kg      euro     1,28      1,28     1,28      
12,36 Snellman, Finland          78 – 100 kg      euro     1,35      1,35     1,35

Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Senaste priserna är från 14 april och är nu omräknade till skr enl eurokurs 9.16 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna.
Skr           Land             v 15        v 14       v 13       v 12      v 11      v 10   
 <9,43   Frankrike   1,03    <1,05   <1,10   <1,14    1,17    1,17
<12,36  Tyskland  <1,35      1,44     1,44   <1,44  >1,47    1.40   
  <9,16 Belgien    <1,00     1,07    <1,07   >1,09    1,08  <1,08
  >9,61  Italien       1,05     1,05    >1,05     1,04    1,04    1,04

Futurepriser
Futurepriserna 14 april i euro ett år framåt, per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Källa: Henton Børsmæglerselskab.
Mån          v 15         v 14         v 13          v 12         v 11          v 10        
Apr     <1,331  <1,428   <1,459   <1,475   >1,508    <1,498
Maj     <1,439  <1,497   <1,516   <1,528   >1,544    <1,535
Jun     <1,456  <1,500   <1,523   <1,534   >1,544    <1,539
Juli     <1,450  <1,469   <1,493   <1,495   <1,507    <1,509
Aug    <1,450  <1,467   <1,496   <1,508     1,510    <1,510  
Sep    >1,445  <1,443   <1,486   <1,491     1,500    <1,500  
Okt    <1,375  <1,415   >1,441   <1,440   >1,446    <1,445   
Nov    <1,371  <1,423   >1,445   <1,440   >1,448    <1,445
Dec    <1,352  <1,391   >1,402   <1,401     1,415    <1,415   
Jan    <1,350  <1,365   >1,376   <1,355     1,375    <1,375
Feb     1,385   <1,385   >1,395   <1,385   <1,395      1,400
Mars  <1,390    1,395

Svenska grispriset jämfört med andra EU-länders priser
Euro, omräkningskurs 9,16, korrigerade priser så de kan jämföras. Källa: ISN
Skr      Land                 v 15         v 14        v 13       v 10        v 6
13,88
  England       1,516   <1,516    1,544   1,503   1,421
13,08   Portugal      1,428     1,428    1,428    1,508   1,418
12,78  Spanien      1,395    <1,395    1,433   1,471   1,376
12,28  Belgien     <1,316      1,341    1,341   1,378   1,390
12,27   Österrike    1,340      1,340    1,340   1,370   1,400
11,87  Tyskland  <1,296      1,346    1,346   1,416   1,416
11,53  Italien      <1,259    <1,310    1,342   1,316   1,316
11,50   Danmark  <1,256    <1,283    1,310   1,310   1,257
11,47   Holland    <1,253      1,282    1,282   1,331   1,380
11,42   Sverige      <1,247       1,280     1,280    1,280    1,247
11,12   Frankrike  <1,214  <1,235     1,284   1,347   1,368

     * Irland             ------      -----     1,331  1,331   1,351
     * Tjeckien            ------    -----    1,411   1,399   1,319
     * Polen                ------   ----- -   1,305    1,361   1,346
*senaste notering saknas

Suggor, Sverige
Slakteri                    Bäst bet. viktgr          v 16       v 15     v 14      v 13  
Swedish Meats       140 kg och över      6,50   <6,50    7,00     7,00  
Ugglarps Slakteri             57 – 59 %     7,00    7,00    7,50    7,50    
Dalsjöfors Slakteri                  58 %      6,50   <6,50    7,00    7,00           
Dahlbergs Slakteri 140 kg och över     ej satt     7,20    7,20    7,20    
SLP                       140,1 kg- 58 %    ej satt     7,50    7,50

Suggor, utland
Skr   Slakteri                          Bäst bet. Viktgr    valuta       v 16      v 15      v 14   
<8,11  
Danish Crown/TiCan   Över 129,9 kg       dkr   <6,10    6,60     7,20  
  4,21  Österbottens Kött    Fria vikter, klass E  euro  ej satt     0,46*   0,36   
  4,30  Snellmans                     Klass E            euro    0,47     0,47     0,47    
*) Noterade klassen ändrad till Klass E, som ligger 10 cent högre.

Valutor
Fredagar       i dag       v 15     v 14        v 13        v 12        v 11        v 10    
Pund        >13,47   13,34  >13,34  >13,12  >13,09  <12,99  >13,16
Dollar         >7,17  >7,14    >7,06    >7,01   >6,81    <6,76    >6,90     
Euro           >9,17    9,16    >9,16    >9,11   >9,10    >9,07    <9,05    
Dansk          1,23    1,23    >1,23      1,22     1,22      1,22      1,22   
Norsk         <1,11  >1,12      1,11      1,11     1,11    >1,11      1,10  
Yen           >6,62   <6,57   <6,58    >6,60   >6,50     <6,49    >6,54

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Svenska marknadssituationen är ganska oförändrad sedan förra veckan. Det är fortsatt trögt på europeiska marknaden och även internationellt, särskilt den japanska. Japan har inte öppnat upp sin marknad som förväntats efter 1 april.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Det är lite trögt för småfläsk, halsbit och sidor, resten flyter på. Charkproduktionen är fortsatt positiv. Fortsatt brist på grisar.  
Skövde Slakteri
Cato Gustafson: -Jag har fått många uppskattande mail om att vi behållit oförändrat grispris denna vecka. Vi sänker inte heller nästa vecka, utan ska försöka hålla emot och arbeta för en höjning.
-Slaktsvinspriset är helt marknadsmässigt satt. Vi har t ex inget kvar i frysen till nästa vecka. Försäljningen är således fortsatt god.
Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden nästan oförändrad. Vi har lite jobbigt med kotletterna, men om det blir lite bättre väder försvinner de snabbt.
SLP
Peter Johansson: -Suggpriset är under stark press. Trycket totalt mot grisköttpriset har accelererat senaste månaderna. Just nu överväger vi vilka priser vi ska gå ut med inför grillsäsongen.
Ystad Slakteri
Tom Hansson
-Vi har fortfarande inte kommit igång riktigt och slaktar fortsatt 1 500 grisar per vecka. Det är fortsatt trögt att sälja helfall
Danish Crown
Priset på färska skinkor sjönk ytterligare något under veckan i Europa. Det har också varit trögt för bog och andra råvaror för charkproduktionen och priserna har fallit ytterligare. Det kalla vädret i Europa är en bidragande orsak till situationen.
Den engelska baconmarknaden är fortsatt under press, bl a p g a stora utbud från andra leverantörer på kontinenten. Tredjelandsmarknaden är oförändrad. Ryska marknaden är stilla och japanmarknaden är avvaktande till nya order. /LG

Smågrispriser, Sverige
Swedish Meats. Smågrispriset sänks för alla klasser. Marknadstillägget är 15 kr/smågris.
Klass, kr/kg            v 16          v 15        v 14      v 13        v 12   
Bis Plus            <16,30   <16,40    16,55   16,55   16,55
Bas                  <15,05   <15,10    15,25   15,25   15,25  
Nyavvanda        <32,90   <33,10    33,40   33,40   33,40
KRAV                <22,90   <22,95    23,10   23,10   23,10

KLS Smågrispriset sänks 5 öre. Marknadstillägget oförändrat 15 kr/smågris.
KLS Smågris    <16,70   <16,75  >16,85   16,80  >16,80  

Ugglarp  Smågrispriset sänks 15 öre Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Särklass             16,90    17,05   >17,05  16,95  16,95   
Ugglarpsgrisen    15,90    16,05   >16,05  15,95  15,95  

Skövde Slakteri Marknadstillägg 15 kr
SwedeHam+       ej satt   16,60   16,60   16,60    16,60
SwedeHam         ej satt   15,32   15,32   15,32    15,32
Vita                   ej satt   14,25   14,25   14,25    14,25

SLP
SLP+               ej satt   17,30   17,30   16,95    16,95  

Dahlbergs
Särklass D       ej satt    16,60   16,60   16,60    16,60

Smågrispriser,  Norden
Danish Crown/TiCan.  Kurs 1.23.
Skr     Vecka, dkr             v 16    v 15     v 14     v 13     v 12     v 11      v 10
228   Basis 7 kg         >190  <189   <186   <195    200   >200   <199    
409   Basis 30 kg       >334    333   <333   <341    349   <349   >350   
238   SPF+Myc 7 k      >195    194   <194   <200    205   >205   <204  
415   SPF+Myc 30 kg  >339    338   <338   <346    354   <354   >355
243   SPF 7 kg           >199    198   <198   <204    209   >209   <208
420   SPF 30 kg         >343    342   <342   <350    358   <358   >359   
786   Økologi 30 kg   >640  <636    >639  <636    642   <642   >643  

Norsk Kjøtt. Smågrispriset är oförändrat. Kurs 1.11
488   25-kilos           440     440       440     440     440    440     440  

Snellmans Euro, kurs 9,08
567  Grund 30 kg A1*   62    62       62       62      62       62       62   
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Marknadskommentarer, smågrisar
Swedish Meats
Carl-Olof Port: -Underskottet av smågrisar har minskat något till ca 25 000.
KLS
Karl-Ingvar Peterson: -Fortsatt brist på smågrisar till vecka 16.
Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Fortsatt smågrisbrist till nästa vecka.

Nyheter
Jordbruksverkets ställningstagande till norsk smågrisimport uppskjutet till nästa vecka
Jordbruksverket tog inte ställning till Swedish Livestocks begäran om att få importera norska smågrisar denna vecka. Men nästa vecka kommer nog beslutet.
-Semestrar och att vi är kort om folk gjorde att beslutet blev uppskjutet, säger Göte Frid, t f chef på avdelningen. Vi ska göra några fler kollar nästa vecka, men jag ser idag inga betänkligheter, säger han. Tillståndet kommer sannolikt att gälla ett år, om det beviljas.
-Om det är brådskande ärenden är det bra om ansökaren (eller andra) “lobbar” aktivt, säger han. Det gäller både att höra av sig och försöka skynda på ärendet och att komma med så mycket information som möjligt som kan underlätta våra bedömningar. Vi ser inget negativt i detta, säger Göte, som själv har ett förflutet som sekreterare i en av dåvarande Svenska Svinavelsföreningens (nu Sveriges Grisproducenters) länsföreningar. Vi är inte alltid uppdaterade om hur tidsmässigt angeläget ett visst ärende är för näringen, utan måste få den informationen utifrån. Ansökan är en ganska kortfattad skrivelse, som inte ger mer än en översiktlig beskrivning av ärendet. Den kompletterande informationen måste vi inhämta.
Förfrågan om Jordbruksverkets syn på import av smågrisar från Norge inkom 16 februari. /LG

Norska överskottet av smågrisar snart borta
Semineringarna har minskat i Norge och överskottet på smågrisar blir nu snabbt mindre.
-Vi är dessutom inte helt säkra på hur produktion och konsumtion utvecklar sig. Prognosen visar starkt minskad slakt av smågrisar redan närmaste veckorna. I slutet av maj väntar vi oss ha balans, säger Tryggve Brandrud, Norsk Kjött. Antalet grisar som kan vara disponibla för export till Sverige minskar och finns inte alls om några veckor. Det veterinära tillståndet vi väntar på från Sverige kanske inte kan utnyttjas så mycket under 2005. Men produktionen går i cykler och vi kan få tillbaka överskottet ett kommande år.
-Vi har slaktat 1500 – 2000 smågrisar under senare tid, men trappar nu ner till 1000. Det skulle vara intressant att skicka något lass för att se hur det fungerar, men vi har inte längre fokus inställt på några stora exportvolymer i år.
-Varje slakteri måste arrangera och finansiera exporten till Sverige enskilt. Vi har mycket stränga konkurrenslagar i Norge, som inte tillåter samarbete mellan slakterier. Och vi får inte utnyttja den av staten kontrollerade regleringskassan, även om det är grisuppfödarna som betalat in pengarna. Vi har också en exportkvot på 3 500 ton som vi inte får överskrida när pengar ur regleringskassan används.
-Om det inte blir någon export nu, kan vi sikta in oss på t ex en reguljär export om ca 5 år, föreslår Tryggve Brandrud. Norska grisuppfödare är mycket fokuserade på produktion i familjejordbruk, med begränsad storlek. Familjejordbruket är mycket lämpat för smågrisproduktion. I Sverige är ni fokuserade på rationella slaktsvinsenheter. Vi kan bli producenter av smågrisar för dessa enheter?!
-Vi kanske kan fixa det landsöverskridande samarbete Volvo inte lyckades med? Och vi har ju lång tradition av samarbete. Vi kan återupprätta unionen, i varje fall inom grissektorn? /LG

Var femte grisuppfödare bygger om eller till nästa år!
Grisproducenterna är den mest optimistiska gruppen om framtiden bland svenska bönder. Var femte uppfödare tänker bygga om eller till sina stallar nästa år.
Men 30 % av mjölkproducenterna överväger att sluta med mjölkproduktion, men många yngre satsar på ökning.
Det är några smakprov av innehållet i årets lantbruksbarometer, som presenteras 21 april i Stockholm. Källa: LRF. /LG

Inget besked om var Swedish Meats 226 tjänstemän ska tas bort
Förra veckan bekantgjorde Swedish Meats att 226 tjänstemän ska bort till 2006, vilket motsvarar 30 % av tjänstemannakåren. Var ska dessa plockas bort?
-Vi har givetvis redan pekat ut de personer som ska bort, eftersom vi har lagt fram planen, en arbetsmiljökonsekvensbeskrivning, för facket på central nivå och fått ett godkännande, säger Magnus Lagergren, Swedish Meats. Nu fortsätter förhandlingarna lokalt. Men vi kommer inte att tala om resultaten offentligt och personalminskningen ska ske under en period fram till 2006. Inga slakterienheter ska läggas ned, men avdelningar kan försvinna och det kan bli sämre service på vissa områden.
-Det som gick medierna förbi är att det egentligen är ca 500 personer som ska bort, alltså även minst 200 personer bland de kollektivanställda, säger han.
-Därefter ska vi vara nere i en kostnadsmassa och effektivitet, som jämställer Swedish Meats med de europeiska slakteriernas läge idag. Detta innebär dock inte samma effektivitet 2006, eftersom vi förutsätter att de europeiska slakterierna också fortsätter rationalisera.
-Att jämföra oss med konkurrenter i Sverige är meningslöst, fortsätter Magnus. Det är den kontinentala nivån vi måste ned till. När vi jämfört oss inför den här åtgärden, har vi legat 80 öre per kilo kött över Tyskland och 40 öre över Danmark.
På min fråga om Swedish Meats någonsin kan jämföra sig lönemässigt med de kontinentala slakterierna, som kanske betalar en tredjedel av svenska slaktarlöner, säger Magnus:
-Vi har också konkurrensfördelar i Sverige. Billigare el, lägre vattenkostnader och lägre avloppskostnader, är exempel. Dessutom har vi och i synnerhet danskarna överlägsen automation i slakterierna. Vi kan använda större transportbilar, vilket i viss mån kompenserar för våra långa avstånd.  
-En omställning där ca 500 personer ska tas bort, kostar mycket stora pengar. Swedish Meats har paradoxalt nog helt enkelt inte haft råd att göra den här rationaliseringen tidigare, säger han.
Min invändning att det då är ett lägre grispris under senare tiden, än optimalt, som ska betala den beslutade rationaliseringen får svaret:
-Swedish Meats ska ha rätt betalningsförmåga och ett grispris som ligger långsiktigt högt. Man kan inte se på varje enskild veckas avräkningspris. /LG

Handlingsplan klar för avelssamarbetet Sverige – Norge
Förra veckans möte i Norge om avelssamarbetet mellan Sverige och Norge gick helt enligt planerna, dvs mycket bra, och vi har utkastet klart för en handlingsplan. Det säger vd Harald Gjein, Norsvin. Planen ska dock kompletteras med ett par kostnadsutredningar, som ska påbörjas under kommande vecka.
-Nästa möte hålls i början av juni och då hoppas vi ta en del beslut.
Från Sverige deltog representanter för QG och SLU. /LG

Förtydligande
I notisen i @-GRIS 8 april om små köttföretag som slås ut av EMV, kan sista raden i notisen om 10 000 anställda och 25 miljarder i omsättning ge uppfattningen att det gäller enbart de små företagen, men sifferuppgiften gäller de 140 medlemsföretagen i KCF (inkl Swedish Meats och andra större företag). /LG

Företagsnytt
Ystad Slakteri får vänta på medlemskap i Avelspoolen
Avelspoolens styrelse beslöt vid sammanträde i Norge förra veckan att fortsätta avvakta med Ystad Slakteris anslutning till Avelspoolen. Leveranser av sperma och livdjur fortsätter dock utan medlemskap fram till sista juni.
-Vi har inte fått papper på hur ägarförhållandena är i nybildade Ystad Slakteri (efter Sydkötts konkurs) och innan vi får det kan vi inte ta ställning, säger Mikael Hugoson, Alviksgården, ordförande i Avelspoolen. Bollen ligger hos Tom Hansson.
-Vi har inget emot Tom Hansson, varken personligen eller som ägare av slakteriet. Men vi måste få papper på vem vi ansluter till Avelspoolen, säger Mikael.
-Vi för en dialog om Ystad Slakteris anslutning, säger Tom Hansson. Jag äger alla aktier och kan visa papper på det, men inte hela kapitalet. Men jag vill inte betala en anslutningsavgift på 3 mkr, när övriga gått in gratis. Jag vill vara med, men 3 mkr fördelat på 8 leverantörer är häftigt. Avgiften måste bli rimligare. /LG

Omarbetad skrift om flugbekämpning
Parmaxim har reviderat Handbok för bekämpning av flugor. Den berättar om flugornas liv och leverne och ger råd om hur man bekämpar dem. Den 28-sidiga foldern finns i lantbrukets handel, t ex Granngården, eller kan beställas via www.pharmaxim.com

Ny fastgödselspridare från Nordfarm
EVR 21-15 är en ny jumbospridare från Jeantil, som säljs av Nordfarm. Den har en behållare på 20,6 kbm och lastar 15 ton. Den riktar sig framför allt till maskinstationer och  stora animalieproduktionsenheter. Källa: Nordfarm.

Agenda
Swedish Meats årsstämma 19 april i Stockholm
Swedish Meats årsstämma hålls på World Trade Center i Stockholm 19 april. Bl a medverkar EUs jordbrukskommissionär Marianne Fisher Boel, som talar om Internationella förutsättningar för tillväxt. /LG

Utfodringsseminarium i Herning 27 april
27 april håller Landsudvalget for Svin ett utfodringsseminarium i Herning Kongrescenter, Herning. Seminariet är öppet för alla med intresse för utfodring, men vänder sig särskilt till foderbranschen, konsulenter och grisproducenter.
Rubrikerna är bl a: Betalar smågrisarna dyra råvaror? Nytt om foder. Fett och E-vitamin. Toxiner, Fytas. Foderprovtagning. Probiotika. Foderjämförelser på seriöst sätt. Mer info: www.lu.dk

Seminarium om etablering i Ukraina 28 april
Sønderjysk Landboforening har 28 april en temadag som riktar sig till grisuppfödare som funderar på att etablera produktion i Ukraina. Tidigare har liknande temadagar hållits om etablering i Polen och andra baltiska stater.  
Olika experter redogör för politiska, ekonomiska, kulturella och sociala förhållanden i Ukraina, som är ett mycket stort jordbruksland.
Temadagen hålls på landbrugscentret i Vojens. Mer info: www.slf.dk eller telefon 0045-73202600. /LG

Redaktion:
GRIS
Berga, Stenåsen 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard, 019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson , 0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se