Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerera redan nu på GRIS t o m december 2006! Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS.
190 kr, inkl moms i Sverige, 40 euro i övriga Europa, 50 euro utanför Europa.
När du betalat in avgiften, skickar jag faktura med moms för din bokföring.
Bg 440-0123, pg 692221-5, IBAN SE6980000000076511701751
i Finland 405511-235625 Aktia Sparbank.
GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090, lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656, nils@agrar.se

Senaste ändring 051122 17,00
Swedish Meats har köpt SLP!
Swedish Meats har köpt SLP Pärsons AB, där även SLPs slakteri i Helsingborg ingår. Ett pressmeddelande publicerades kl 12, sedan facket och personalen har informeras.
-SLP Pärsons AB ska drivas som ett dotterbolag till Swedish Meats och det finns inga beslut om förändringar av varken personal eller anläggningar, säger SLPs vd Peter Johansson.
-Jag välkomnar det här steget, som innebär att skiljelinjen mellan kooperativ förening och privat slaktverksamhet definitivt suddas ut. Vi måste enas inom landet och rikta konkurrensen mot omvärlden, säger han.
Som exempel nämner han att Smithfields investerar 6 miljarder i Rumänien och vi måste tänka på vad det skapar i fråga om förändringar på den internationella marknaden. Hela internationella slakten och förädlingen går åt större enheter.
-Swedish Meats övertagande sker 15 januari och då bör även konkurrensmyndigheterna ha hunnit granska ärendet.
-SLPs vision av framtiden ska finns kvar i företaget, med bl a satsning på ökad grisproduktion. Vi har levererande besättningar runt om i Skåne som planerar bygga ut för sammanlagt 3 000 suggor. Det är nog en del av den satsningen som Swedish Meats också är intresserad av, säger Peter.
Bo Stendahl äger 51 % av SLP Pärsons aktier och Jan-Peter Pärson och Håkan Alqvist övriga 49 %, som Swedish Meats övertar. Bosse drar sig tillbaka med pension, medan Jan-Peter och Håkan fortsätter i företagsledningen. Peter Johansson blir kvar som vd för SLP.

Grupp ska se över strukturen i de båda företagen
-Det är min förhoppning att den här affären ska stabilisera marknaden för både gris- och nötkött, säger Bo Stendahl. Det är ett första steg till bättre priser. Det är jag övertygad om, men det kan ta lite tid. Jag tror inte på någon nämnvärd förändring av leveranserna till SLP, eftersom SLP ska drivas vidare som ett helägt och självständigt dotterbolag.
-En arbetsgrupp ska se över vad som är det bästa för företaget, men det händer inget under den närmaste tiden. Vi är väldigt effektiva här i Helsingborg. Målsättningen är ökad grisproduktion, som ska fylla upp slakterierna. Bl a är det priset det hänger på. Om vi kan betala bra, så får vi mer slakt.
-Men vi måste också få nya bättre regler inom produktionen, säger Bo. Största orsaken till att vi började importera smågrisar från Finland, var att vi ville ha uppmärksamhet för att få snabba ändringar av djurskyddsreglerna. Vi ska ha bra djurskydd, men realistiska, säger han.
Ugglarps initiativ att ta bort 1 kr från avtalen och lägga på noteringen, tycker Bo Stendahl är bra. Men alla leverantörer har minst 1 krona i tillägg, så effekten på avräkningsnotan blir minimal.
-Så mycket som möjligt bör ligga på noteringen, säger Bo.

-----------------------------------

Pressmeddelande:

Swedish Meats förvärvar SLP Pärsons-koncernen
– skapar efterlängtad effektivitet i svensk slakt- och charkindustri
Swedish Meats har signerat en överenskommelse avseende förvärv av SLP Pärsons. Avsikten är att företaget övertas den 15 januari 2006. SLP Pärsons är ett integrerat slakt- och köttförädlings-företag som omsätter 1 200 MSEK och som under de senaste åren har haft stora framgångar med ”Pärsons tunna skivor”.
– Swedish Meats har genomfört omfattande kostnadsbesparingar under ett antal år, men för att ytterligare öka den efterlängtade industrieffektiviteten har vi om och om igen påpekat vikten av att sammanslagningar och förvärv måste ske. Nu har vi äntligen fått ett genombrott som hela branschen och därmed svenska bönder kommer att få stor nytta av, understryker Sören Kvantenå, styrelseordförande, Swedish Meats. Förhoppningsvis leder detta också till ytterligare intresse för vidare konsolidering av branschen.
SLP Pärsons är ett välskött företag med en 100-årig historia som under de senaste fem åren har haft stora framgångar med Pärsons tunna skivor. Samtidigt har man varit väldigt duktiga på att driva sin produktion och logistik på ett välbalanserat och kostnadseffektivt sätt. SLP Pärsons slakteri är idag ett av Sveriges mest effektiva anläggningar.
– Tillsammans med Swedish Meats får vi bättre möjligheter att stärka varumärket Pärsons, vilket är till fördel för både våra leverantörer och kunder. Synergieffekterna vi ser framför oss kommer att ytterligare förstärka vår konkurrenssituation och vi får därmed också lättare att möta den allt tuffare internationella konkurrensen som vi just nu upplever, säger Jan-Peter Pärson, VD och delägare, SLP Pärsons.
Varumärket Pärsons, som är svensk marknadsledare inom smörgåsmat, kommer att vidareutvecklas i Swedish Meats ägo. Med förvärvet ökar Swedish Meats förädlingsgrad till 45 procent, vilket också har varit ett uttalat strategiskt mål.
– Vi har tidigare genomfört ett antal mindre förvärv i branschen, etablerat produktion i Polen och dragit ned våra kostnader rejält. Allt för att skapa en kostnadseffektiv bas som ger oss, men också branschen, en möjlighet att möta den internationella konkurrensen. Vi har samtidigt varit helt öppna med att en omstrukturering av kött- och charkindustrin också är nödvändig, förklarar Peter Rasztar, koncernchef, Swedish Meats. Äntligen har vi funnit en ”partner” i SLP Pärsons som ger oss stora möjligheter till att effektivisera vår industri och därmed stärka betalningsförmågan till svenska slaktdjursproducenter.
– Vi har stor respekt för nuvarande ägarna till SLP Pärsons och deras medarbetare. Därför har vi försäkrat oss om att få ta del av deras erfarenhet och kunskap framöver.
SLP Pärsons kommer att drivas som ett enskilt företag inom Swedish Meats koncernen. En gemensam arbetsgrupp kommer snarast att tillsättas som får i uppdrag att på bästa sätt ta tillvara på samordningsfördelarna.
Avsiktsförklaring avseende förvärvet förutsätter att Konkurrensverket inte har några invändningar mot överenskommelsen.

Nyheter
Ugglarps höjning med 1 kr gynnar utvecklingen inom grisproduktion
Ugglarps Slakteri höjer grundnoteringen på slaktgrisar med 1 kr på måndag. Samtidigt sänks avtalstilläggen motsvarande. För de producenter, huvudsakligen mindre, som inte har 1 krona i tillägg, blir noteringen ett lyft. Ugglarps grundnotering är från måndag 12,80 kr.
-Bakgrunden är att vi inte tycker den nuvarande situationen gynnar svensk grisproduktions möjlighet att växa, säger Ugglarps vd Thomas Olander. Avtalstilläggen från marknadens slakterier är stora och fortsätter att öka. Detta kommer primärt stora grisproducenter till godo. Samtidigt som det automatiskt håller tillbaka storleken på noteringen för alla producenter.
-Ugglarps vill på detta sätt klarare visa det verkliga avräkningspriset och därigenom öka möjligheten för fler grisproducenter att utveckla sin produktion på ett lönsamt sätt.
-Vi vill också attrahera producenter, vilka levererar till andra slakterier i dag till lägre avräkningspris. Vi har god avsättning på gris. En ökad slakt kommer att gynna företaget och leverantörerna.

Enbart sogrisar i kullen möjlighet om ca två år
Ingen kastrering, ökade avelsframsteg, lättare att utfodra optimalt och därmed bättre foderutnyttjande och mindre miljöbelastning, det blir några möjligheter om enbart sogrisar föds i kullen. Om två år räknar det kanadensiska företaget Sequent Biotechnologies ha teknik klar för könsseparation av grissperma. Könsceller med X- eller Y-kromosomer delas upp i två fraktioner genom en antigen antistoff-reaktion. Sedan tillsätts en vätska som får de oönskade könscellerna att klumpa sig samman och kan avskiljas.
-Den del av sperman som används är helt orörd och det är inte tal om genförändringar, säger Peter Blecher, som är företagets grundare.
En dansk veterinär bedömer att det är möjligt att sortera 90 % av sperman. Avelsframstegen kan ökas om avelsurvalet kan göras bland dubbelt så många suggor. Källa: LantdbrugsAvisen.

Moderna grisar blir stora som kor, om de får leva
Galtar väger uppåt 500 kilo och suggor över 400 kg om de får leva till vuxen ålder vid 2,5 – 3 år och får optimalt foder under hela tillväxttiden. De blir stora som kor, i varje fall jerseykor. Vid 130 kg övergår kastrater från att anlägga företrädelsevis protein till att anlägga mest fett och hos sogrisar går den gränsen vid 120 kg och hos galtgrisar 105 kg. En kastrat har 7 000 – 8 000 gånger mer fett i kroppen som fullvuxen, jämfört med vid födseln.
Enligt äldre beräkningar anlägger en utvuxen kastrat 35 – 40 kg protein, de här försöken visade att rätt siffra är 80 kg. Benen hos en del suggor och kastrater höll inte mer än till 1,0 – 1,5 års ålder.
Försöket gjordes för att få fram en tillväxtkurva från grisars födsel till vuxen ålder. Samtidigt fick man fram moderna grisars tillväxtkapacitet. Källa: Danmarks JordbrugsForskning.

Många smågrisuppfödare i Norge slutar
Under de första 7 månaderna 2005 slutade hela 5 % av Norges smågrisuppfödare. Samma tid minskade antalet suggor med 1,2 %. De smågrisuppfödare som fortsätter blir större. Genomsnittsbesättningen är för första gången uppe i 30 suggor.
Överproduktion och dålig lönsamhet är orsaken till den snabba minskningen av antalet producenter. Källa: Norsvin.

Företagsnytt
Danska uppfödarna får 0,90 resp 1 kr i efterbetalning
Danish Crowns leverantörer av slaktsvin får 70 danska öre i efterbetalning och Ticans får 80 öre. I svenska pengar blir det 90 öre resp dryga 1 kr. Båda slakterierna betalar ca 60 danska öre i efterbetalning till smågrisproducenterna. Källa:Danish Crown.

Tican slaktade mer, men tjänade mindre
Ticans ekonomiska resultat blev 126 milj dkr senaste verksamhetsåret, 7 milj mindre än föregående år. Antalet slaktade grisar ökade dock 5 %, vilket medförde en omsättningsökning, men en brand i en engelsk baconfabrik sänkte både omsättningen och vinsten. Källa: Tican.

Självdöda grisar blir bilbränsle
Daka, som tar hand om slaktavfall, ska göra bio-diesel av fett från döda djur och anläggningen ska igång snabbt. Danska regeringen har avsatt pengar till försök med bio-diesel, och då vill Daka vara med i frontlinjen.

-----------------------------------
Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats

Johan Andersson: -Marknaden är lik förra veckan, med god avsättning, särskilt för charkråvara, men något trögt för sida och givetvis säsongsprodukterna kotlett och karré.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det händer inte mycket på marknaden just nu, utan försäljningen är rätt bra och utan dramatik.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Försäljningen går fortfarande bättre än väntat och julförsäljningen är nu på väg. Stämningen är mycket bra inom företaget. Sidan är lite seg att sälja. Det är stor brist på svensk skinka.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen rullar på. Det är ett visst motstånd mot kotlett och karré, i i övrigt är grisköttmarknaden tillfredsställande.

SLP
Peter Johansson -Det är lite trögt för karré, men ingen panik. I övrigt hyfsad försäljning. Diskussion med finnarna om ev ytterligare smågrisimport tas på måndag.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Inga ändringar av goda marknadsläget.

Danish Crown
På skinkmarknaderna var det i allmänhet motstånd mot prishöjningar, men det lyckades att höja på någon marknad. För bog och charkråvara var handeln lugn med oförändrade priser. Baconmarknaden visar god efterfrågan till nuvarande prisnivå, men det är stort motstånd mot prishöjningar. Polska marknaden har varit påverkad av ryska importstoppet, som medför stora utbud på inhemska marknaden och därmed en svacka i importen.
Efterfrågan på stekar till julhandeln i Sverige och Tyskland startar nästa vecka till stigande priser. Generellt väntas god avsättning till nuvarande prisnivå de kommande tre veckorna. Därefter väntas julefterfrågan avta på exportmarknaderna. /LG

@-GRIS 18 november 2005
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar. Du kan uppdatera @-GRIS från måndag med ev senare satta noteringar, genom att klicka på länken över sidan, eller kopiera in den i din webbläsare.
Grispriserna vecka 47
Ugglarps Slakteri höjer slaktgrisnoteringen med 1 kr!
Ugglarps Slakteri är ensam om att höja slaktgrisnoteringen på måndag, bland de slakterier som satte priset på fredagen. Inte nog med detta, man höjer med en hel krona! Bakom höjningen finns en ändrad noteringsstrategi. I stället för att vissa större uppfödare får individuella tillägg, läggs kronan på grundnoteringen.
Med andra ord, de Ugglarpsleverantörer som redan har höga tillägg får ingen eller liten merbetalning nästa vecka, men de som inte har mer än grundnoteringen och vaniga prestationstillägg får ett rejält lyft.
-Det här kommer att kosta oss en del extra pengar från nästa vecka, säger Ugglarps vd Thomas Olander. Vi har vidtalat alla med höga avtal om noteringsändringen och de är positiva till förändringen.
-Samtidigt behöver vi fler grisar att slakta och hoppas att även mindre producenter blir stimulerade av höjningen och bygger ut sin produktion.
Trenden under senare år hara varit att många grisuppfödare förhandlat fram egna avtal med slakterierna och fått mycket betydande tillägg. Slakteriernas jakt på grisar att slakta innebär att man köper över producenter. Tillägg på ett par kronor per kilo förekommer.
Även slakterierna räknar nytillkomna grisar som marginalgrisar i slakten och slaktkostnaderna inte skulle sjunka utan dessa grisar, så sker säkert merbetalningen på bekostnad av grundnoteringen.
Möjligtvis ser vi med Ugglarps initiativ början till en omsvängning i betalningsstrategin, som kanske närmar sig dansk modell. Där har stora som små producenter ganska lika betalt för slaktgrisarna.

Danska slakterierna höjer både slaktsvin och suggor
De danska slakterierna höjer både slaktsvinspriset och suggnoteringen med 20 danska öre på måndag. Swedish Meats snävar in viktgränserna ytterligare till 71 - 88,9 kg. I övrigt är det lugnt på marknaden.
Henton har inte publicerat några futurepriser denna vecka. Andra rapporter visar dock nedtendens under mycket stor ommsättning, 100 000 grisara på två dagar. Ju större omsättning, desto säkrare trend, är väl en rimlig slutsats.
/LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 47.

Slaktsvin, grundnoteringar
Slakteri Viktgr kg v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Ginsten 65-94,9 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Ugglarps 70 - 94,9 12,80 11,80 11,80 11,80 11,80
KLS 64-90,9** 12,25 12,25 12,15 12,05 12,05
Skövde 75-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95
Dalsjöfors 70-94,9 11,95 11,95 11,95 11,95 11,80
Swedish Meats 71-88,9* 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80
Ystad 71 – 95 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80
SLP 70 – 94,9 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80
* Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.
** Marknadstillägg ingår med 20 öre/kg för slaktsvin i viktintervallet 64 – 86,9 kg. Grundnoteringen 12,05 ligger kvar i intervallet 64 – 94,9 kg
Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.

Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 47 v 46 v 45
11,61 Danish Crown 70,0–84,9** dkr 9,00 8,80 8,80
24,90 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 21,10 21,10 21,10
11,94 Österbottens 70–86 euro 1,24 1,24 1,24
13,00 Snellman 78–101 euro 1,35 1,35 1,35
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Övre slaktviktgräns sänks v 48 t o m v 1.

Europa
Skr Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Grundpriser euro
10,98 Frankrike 1,141 1,142 1,14 1,14
13,67 Tyskland 1,420 1,420 1,42 1,42
10,11 Belgien 1,050 1,040 1,04 1,04
10,83 Italien 1,125 1,125 1,12 1,12
Korrigerade
14,02 Italien 1,462 1,462 1,538 1,538 1,468
13,92 England 1,452 1,438 1,438 1,438 1,438
13,94 Portugal 1,448 1,448 1,418 1,418 1,418
13,29 Tyskland 1,386 1,366 1,366 1,386 1,366
13,17 Sverige 1,368 1,368 1,368 1,368 1,335
13,07 Holland 1,357 1,348 1,348 1,348 1,328
12,86 Belgien 1,341 1,329 1,341 1,341 1,329
12,81 Österrike 1,330 1,330 1,350 1,330 1,290
12,73 Frankrike 1,328 1,294 1,304 1,315 1,321
12,35 Danmark 1,283 1,283 1,283 1,283 1,283
11,86 Spanien 1,237 1,225 1,225 1,260 1,260
13,25 Tjeckien 1,393 1,401 1,408
12,82 Polen 1,337 1,334 1,322
13,02 Irland 1,358 1,353 1,353 1,353
Grundpriserna är officiella noteringarna 10 november 2005 enl Henton Børsmæglerselskab. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se på trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Futurepriser
Mån v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Nov 1,448 1,440 1,420 1,455 1,430
Dec 1,445 1,437 1,418 1,430 1,385
Jan 1,382 1,380 1,366 1,374 1,323
Feb 1,402 1,409 1,392 1,404 1,355
Mars 1,402 1,409 1,390 1,400 1,350
April 1,407 1,407 1,400 1,420 1,365
Maj 1,410 1,420 1,400 1,430 1,410
Juni 1,410 1,420 1,400 1,435 1,410
Juli 1,372 1,386 1,401 1,415 1,385
Aug 1,380 1,380 1,375 1,400 1,385
Sep 1,375 1,375 1,375 1,400 1,375
Okt 1,370
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 10 november, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Dalsjöfors 58% 7,05 7,05 7,05 7,05 6,85
Dahlbergs 140- 7,25 7,25 7,25 7,25 7,05
Swedish Meats 140- 7,05 7,05 7,05 7,05 6,85
Skövde 140- 7,05 7,05 7,05 7,05 6,95
Ugglarps 140,1 kg- 7,55 7,55 7,55 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 7,55 7,55 7,55 7,55 7,35

Suggor, utland
Skr Slakteri Kg valuta v 46 v 45 v 44
9,15 Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 6,90 6,90
4,42 Österbottens Fria vikter, E euro 0,46 0,46 0,46
4,52 Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47

Valutor
Fredagar idag v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Pund 14,06 14,33 14,19 14,01 13,97 13,74 13,60
Dollar 8,19 8,23 8,03 7,85 7,88 7,83 7,68
Euro 9,59 9,63 9,58 9,52 9,48 9,41 9,34
Dansk 1,29 1,29 1,28 1,27 1,27 1,26 1,25
Norsk 1,22 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,18
Yen 6,87 6,98 6,82 6,80 6,82 6,83 6,77

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 47 v 46 v 45 v 44
Bis Plus,23 kg 18,35 18,35 18,30 18,20
Bas, 23 kg 17,00 17,00 16,95 16,85
Nyavvanda, 9 kg 37,00 37,00 36,80 36,60
KRAV, 23 kg 25,00 24,50 23,95 23,85
KLS
KLS Smågris 19,00 19,00 18,85 18,75
SLP
SLP+ 18,90 18,85 18,85 18,70
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,85 18,70 18,70 18,70
Ugglarpsgrisen 17,85 17,70 17,70 17,70
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,93 18,93 18,76 18,62
SwedeHam 17,53 17,54 17,38 17,25
Vita 16,36 16,36 16,22 16,1
Dahlbergs
Särklass D 18,70 18,70 18,70 18,60
Balans, förmedling
Swedish Meats 25 000 26 000 27 000 23 000
Ugglarps Slakteri 1 500 1 500 1 500 1 500
Skövde Slakteri 2 640 2 000 2500
SLP 2 500
KLS brist brist brist brist

Kommentarer, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Fredrik Håkansson
Marknadstillägg 30 kr/smågris. Krav går upp 50 öre pga höjt Kravtillägg i slakten.
-Bristen på smågrisar nästan oförändrad.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, Norden
Vecka v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr Danish Crown dkr dkr
259 Basis 7 kg 201 196 196 196 196
448 Basis 30 kg 348 339 339 339 340
265 SPF+Myc 7 kg 206 201 201 201 201
455 SPF+Myc 30 kg 353 344 344 344 345
271 SPF 7 kg 210 205 205 205 205
460 SPF 30 kg 357 348 348 348 349
932 Økologi 30 kg 723 716 716 707 707
Norsk Kjøtt nkr nkr
585 25-kilos 480 500 520 520 520
Snellmans euro euro
597 Grund 30 kg A1* 62 62 62 62 62

Kommentarer, Norden
Dansk notering Smågrispriserna har gått upp
Norsk Kjøtt Kurs 1.18 Smågrispriset oförändrat.
Snellmans Smågrispriset oförändrat.
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.