Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerera nu på GRIS t o m december 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS.
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

Nyheter
Nya L100 tidigareläggs
-Matz Hammarström, gd för Djurskyddsmyndigheten, har bekräftat att han tänker medverka till att L100 skrivs om med förtur. Revideringen av L100 ingår annars i det stora projektet om revideringen av alla djurskyddsreglerna, säger Åke Rutegård, Kött- och Charkföretagen, KCF. Förslaget kan väntas i februari, mars, remissen sänds därefter ut och i bästa fall kan reglerna börja gälla någon gång vid eller efter halvårsskiftet.
-Tidsvinsten mot tidigare bud skulle i så fall bli ett halvår, vilket är mycket viktigt för alla som planerar bygga ut smågrisproduktionen.
-Blir det som vi nu tror, är det en klar framgång för vår lobbyverksamhet, säger Åke. KCF, Djurhälsovården och Sveriges Grisuppfödare har gemensamt uppvaktat Djurskyddsmyndigheten och fått tjänstemännen att lyssna, säger han. /LG

Ingen efterlikvid från Swedish Meats för 2005
Swedish Meats har gjort en bra uppryckning av resultatet i slutet av året och det blir plus på sista raden i bokslutet. Men inte så bra resultat så det blir pengar att dela ut som efterlikvid. Den bedömningen gör Peter Rasztar på årets näst sista dag och hans sista arbetsdag för honom som vd.
-Det skulle förvåna om det blir efterlikvid, säger han. Det blir ingen stor vinst och då är det bättre att låta överskottet stanna i företaget.
-Året började dåligt, med lång slaktkö. Försäljningen första halvåret var inte bra. Sedan förbättrades resultatet och Magnus Lagergren har sett till att produkterna sålts, varför vi går starkt ut ur 2005, säger han. Vi har sålt mer än förra året och julhandeln har varit bra.
-Vi har hållit vår marknadsandel på 27 % märkesvaror och har dessutom ökat EMV. Målet är dock fördubbling av EMV på 3 år. Även köttbullar och prinskorv har gått bra, särskilt i jul. Vi är helt nöjda med försäljningen.
-Intressant är att ekologiska produkterna ökat mycket inför julen. Det är mycket psykologi i den försäljningen. Men det handlar inte om beslutet att tillåta GMO-spannmål i grisfodret, säger han. Det ser ut som en stabil efterfrågeökning. /LG

Bra grisår 2006 att vänta
-Nedgången i grispriserna är mindre efter jul än vanligt och jag väntar att svackan i januari bli kortvarigare än tidigare år. Jag är optimistisk inför nya året och jag tror på ett bra 2006 för grisproduktionen, säger Peter Rasztar.
-Vi har nästan ingen slaktkö i Sverige och jag tror på en stabil europeisk marknad under året. Vi får mindre slakt och ibland rejäl brist på griskött. Det är alltså många positiva faktorer just nu, som väntas hålla grispriset uppe under nästa år.

Sänkta slaktmarginaler 2006, färre helfall
-Huvudinriktningen nästa år blir att slaktmarginalerna ska bli lägre och mer pengar ska betalas ut till grisuppfödarna, säger Peter Rasztar. Skillnaden mellan avräkningspris och helfallspris sjunker. 2005 har slaktmarginalerna varit bättre än normalt. De som säljer helfall får lägre pris för grisarna.
-Swedish Meats inriktning är att stycka så mycket som möjligt i egen regi och då blir det inte mycket över till de fristående styckarna.
-En konsekvens av detta blir att helfallsprislistan mer eller mindre spelat ut sin roll för marknadens prisvägledning. Det blir inte många grisar som säljs efter den listan.

Nästa steg i bolagiseringen 9 januari
Swedish Meats har nästa styrelsesammanträde 9 januari. På föredragningslistan står bl a frågan om bolagisering.
-Frågan om bolagisering är absolut intressant för Swedish Meats framtid, säger Peter Rasztar. Som aktiebolag öppnar sig nya vägar till bättre finansiering av investeringarna.
-Vilken modell vid bolagiseringen som aktuell, kan jag inte säga. Det finns många modeller att välja på.

Englandsskinka börjar skivas i Swinoujscie nästa vecka
Svensk skinka börjar skivas i Skånekötts nya anläggning i Swinoujscie nästa vecka, om veterinärerna hinner godkänna anläggningen. Skinkan ska säljas i England.
-Det är nu mycket olönsamt med obearbetad skinka på export, sedan försäljningen av julskinka upphört. Kan vi förädla den i samband med export, förbättrar vi kalkylerna på skinkan, säger Peter Rasztar.
-När vi får den planerade styckningsanläggningen i Swinoujscie färdig om något år förbättras möjligheterna ytterligare att exportera förädlade produkter. Bygglovet är klart.
-Men vi är fortfarande för små för att marknadsföra produkterna själva på europeiska marknaden, säger han. För detta behöver vi en redan etablerad samarbetspartner.
-Det är rätt som det stod i förra veckans @-GRIS, vi är alltför beroende av svenska marknaden. När luften går ur marknaden i Sverige, som efter jul, faller grispriset för mycket. Då behöver vi en partner som är etablerad på andra marknader. /LG

Swedish Meats tidigarelägger köpet av resten av Skånekött AB
Swedish Meats tar redan från 1 januari över hela aktiekapitalet i Skånekött-koncernen med dotterbolagen Kreatina Danmark och Kreatina Polen. Sedan tidigare ägde Swedish Meats 50 % av aktiekapitalet med rätt att förvärva resterande delen av aktierna.
-Vi planerade köpa resten av akterna om ett par år, men gör det redan nu, säger Peter Rasztar. Det beror på att Skånekötts nästa investering i Polen på 30 mkr är en stor investering för Skånekött och svår att finansiera, men det är en ganska liten investering för Swedish Meats. /LG

Scanskinkan såldes slut, genombrott för färdigkokt skivad
-Scans julskinka blev helt slutsåld, andelen färdigkokt ökar och svarar för halva försäljningen och den färdigkokta skivade julskinkan fick starkt genombrott på marknaden.
Det summerar Magnus Lagergren, divisionschef vid Swedish Meats, årets julförsäljning. Dessutom blev det en klar ökning av kravskinka.
Scan Foods svarar för 45 % av försäljningen av julskinka i Sverige. -Även försäljningen av övriga julprodukter, t ex korvar, köttbullar, sylta m m, har gått mycket bra, säger Björn Bennström försäljningsdirektör på Scan Foods. Vi är också oerhört nöjda med att vi har lyckats hålla en hög leveranssäkerhet. Källa: Pressmeddelande. /LG

Biologi bekämpas med biologi
I blötutfodringsrörens insida finns en mycket tunn mikrofilm. Där finns miljarder av olika bakterier. Dessa påverkar och lever av fodrets olika näringsämnen (aminosyror, mineraler och vitaminer) som minskar. Olika jästsvampar finns också.
Allt detta sker vid naturlig fermentering som bidrar till många tusen jästceller, ättik- och smörsyror och kadaverin, som gör att fodret börjar ruttna. Energin minskar eftersom det bildas alkohol och ättiksyra. Tillsättning av syror i fodret verkar på olika sätt. En del mikroorganismer är mer eller mindre motståndskraftiga mot syran. Förbättringen kan vara en kort tid för att därefter vara tillbaka i tidigare situation. Mikroorganismerna anpassar sig och blir motståndskraftiga.
Aktiva mjölksyrabakterier kan råda bot på allt detta. Mjölksyrabakterierna växer till snabbare än andra bakterier och sänker pH till värden där andra bakterier inte kan leva. Läs mer: Nästa GRIS /Nils

75 dbA eller mer, nu trolig bullergräns i slakterier
En vetenskaplig studie, som presenterades dagen före julaftonen, visar att grisar i slakteriernas stallar och inför slakt inte stressas av mekaniskt buller om ljudnivån är 75 dbA eller något mer. Detta kan innebära att nivån 65 dbA, som var tänkt att bli maxnivå 1 januari, inte blir införd. P g a KCFs lobbying för att en vetenskaplig studie måste genomföras före införandet, sköts införandet av 65-nivån upp ett år till 2007.
-Det är en väldig skillnad i investeringar vid slakterierna att få ned bullret till 75 dbA, jämfört med 65 dbA, säger Kött- och Charkföretagens vd Åke Rutegård. Studien har utförts vid Alviksgårdens slakteri av SLU i Skara och JTI och visar att grisarna inte stördes vid 75 dbA och troligen inte heller något högre bullernivå. Däremot noterades störningar vid 95 dbA.
Slakterier är en bullrig miljö. Personalen kan ha hörselskydd, men det kan inte grisar. Det är grunden till att Djurskyddsmyndigheten vill ha en övre bullergräns, för att undvika stress hos grisarna p g a höga ljudnivåer. /LG

SLP årets leverantör
För 3e gången har Pärsons utsetts till årets leverantör inom dagligvaruhandeln, denna gång av Vi-butikerna i Stockholm.
Vi-butikerna är en del av f d Vivo./LG

Salmonellafynd i mjölfoder i Åhus
Lantmännen har funnit salmonella i utlastningsprover av mjölfoder till gris i foderfabriken i Åhus. Tillverkningen av mjölfoder är stoppad. De kunder som fått av de smittade leveranserna har informerats och fodret byts nu omgående ut mot nytt foder. Lantmännen har i sin ordinarie veckoprovtagning i foderfabriken i Åhus funnit ett positivt prov på salmonella i produktionslinjen för mjölfoder till gris. I den uppföljning som omedelbart gjordes hittades salmonella i 8 av totalt 199 analyserade utlastningsprov.
Tillverkningslinjer i Åhus som tillverkar värmebehandlat foder berörs ej. Mjölfoder levereras tillsvidare från Lantmännens foderfabrik i Falkenberg. Källa: Pressmeddelande. /LG

Nya regler för säkrare livsmedel och bättre kontroll
Från årsskiftet måste livsmedelsföretagarna ta större eget ansvar för att livsmedlen är säkra. Nya regler för hela EU delar upp ansvaret mellan livsmedelsföretagarna och myndigheterna. Myndigheterna ska kontrollera att företagens säkerhetsrutiner fungerar.
De nya reglerna utgår från konsumentens självklara rätt till säkra livsmedel och att inte bli lurad. Reglerna kännetecknas av fyra grundtankar:
* Hela livsmedelskedjan. Reglerna gäller hela livsmedelskedjan ”från jord till bord”, från foder till färdiga livsmedel och servering.
* Risk. Varje livsmedelsföretagare ska analysera vilka risker i den egna verksamheten som kan påverka livsmedlen och använda goda säkerhetsrutiner.
* En tydlig uppdelning av ansvar. Livsmedelsföretagaren har ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras framåt och bakåt i hanteringen.
* Helhetssyn inom kontrollarbetet. Kontrollförordningarna reglerar myndighetens uppgifter och befogenheter. Själva kontrollen inriktar sig huvudsakligen på företagarens förmåga att leverera säker mat till konsumenten, genom att kontrollera företagarens rutiner och att de fungerar över tid./LG

Företagsnytt
Skiold Datamix blir namnet
Skiold har beslutat att namnet på den svenska filial, som vi berättade om 16 december, blir Skiold Datamix. Skiold har som bekant beslutat sälja blötutfodringar, inredningar och allt övrigt för svinstallar i egen regi från 1 januari.
- Skiold Datamix är ett väl inarbetat namn i Sverige, säger Skiolds vd Samuel Waldorph. Nästa vecka kan vi ha fler detaljer på plats, säger han. /LG

Peter Rasztar ska strukturera om norska slaktbranschen
Peter Rasztar tänker inte sluta engagera sig i slaktbranschen. Han har uppdrag kvar i bl a Skånekött, Nyléns & Hugosons, m fl Swedish Meats-bolag. Men han påbörjar även nya slakteriprojekt. Redan i januari börjar han som rådgivare till styrelsen och ledningen hos Kjöttbransjens Landsforbund i Norge och ska delta i alla deras styrelsesammanträden. Det är privatslaktens riksorganistation. I Norge ska han se över slakteristrukturen och administrationen och bistå med näringspolitiska och fackliga frågor och till att börja med besöka samtliga anläggningar.
-Precis som i Sverige för några år sedan, är norska slaktbranschen för mycket präglad av politik och för lite av att göra affärer, säger Peter Rasztar. Strukturen måste ändras, vare sig man vill eller inte. Det kan vara klokt att någon utifrån tittar på strukturen i norska köttbranschen, säger han.
Han hoppas även bli en brobyggare mellan privat slakt och kooperativ slakt i Norge, på samma sätt som han tagit bort gränserna här i Sverige. Källa: Tidningen Kjøttbransjen./LG

Konsum Norrbottens vd slutar, Thomas Johansson ny vd
Glenn Mörk, vd i Konsum Norrbotten, har sagt upp sig med verkan från 31 december. Han ersätts som tf vd av Thomas Johansson, nu utvecklingschef i Konsum Norrbotten, och för ca 4 år sedan vd i Nyhléns. Källa: NorrbottensKuriren.
Kommentar: Konsum Norrbotten är en av Nyhléns & Hugosons viktigaste kunder. /LG

LRF Konsults vd slutar
Peter Hagström har sagt upp sig från vd-jobbet i LRF Konsult och börjar vid Bonnierkoncernen, men upprätthåller tjänsten tills vidare. Källa: Lantbruk. /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

Ladda ner PDF här! Ger bäst pappersutskrift!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF, om du önskar. Vill du ha snygga utskrifter på papper är vägen över PDF enkelt och bra alternativ.

@-GRIS 30 december 2005
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Datera upp priser och nyheter här!
Senaste uppdatering 3 januari 13.00
Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

OBS! Fakturera dig själv för GRIS nästa år!
Överst på sidan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Senaste nytt
Tyska grispriset chocksänks med nära 10 cent
Tyska slaktsvinspriset chocksänktes med nästan 10 cent, 91 öre, vecka 1 och den under senaste tiden stabila europeiska markanden blev betydligt osäkrare.

SLP höjer ytterligare 30 öre idag till 12,40 kr!
SLP beslöt idag att höja slaktsvinsnoteringen med ytterligare 30 öre, utöver den noteringshöjning på 1,10 som meddelades i fredags (se nedan). SLPs notering är således från idag 1,40 kr högre än förra veckan, summa 12,40 kr
-30-öreshöjningen idag är ingen överflyttning av betalning från avtalen till noterigen, som den vi meddelade förra veckan, utan ett lyft av hela betalningsnivån, säger Peter Johansson, vd i SLP.
-Det är inte heller någon tillfällig höjning, tillägger han. Den ska ligga kvar på den nya nivån tills vidare. Sedan kommer betalningen från vecka till vecka att röra sig upp och ned kring den nya nivån.
-Beslutet om höjningen har mognat fram senaste tiden och är ett led i vår självständiga företagsstrategi. Vi har således inte haft några överläggningar med Swedish Meats om den nya prissättningen, om någon tror det, säger Peter.

Grispriserna vecka 1
SLP höjer nivån på grundnoteringen med 1,10 kr på måndag
Det händer inte så mycket med grispriserna nästa vecka, varken i Sverige eller i andra länder. Internationella prisnivån är påfallande stabil. Alla svenska slakterier (som satt priserna) har oförändrat grispris nästa vecka, om vi undantar SLP som flyttar betalning från avtalen till grundnoteringen, se nedan.
I Norge gör man något liknande med smågrisarna och lägger in olika tillägg i ordinarie notering, varför grundnoteringen stiger radikalt.
Både danska slaktsvinspriset, suggpriset och smågrispriset är oförändrat nästa vecka efter de två sänkningarna tidigare.
Mest anmärkninsvärt är att finska prisnivån ligger stabil sedan långt före jul och har inte fallit. Men oron finns att danska och svenska sänkningarna kan dra med även finska priset.

Tyska grispriset under press
Några dagar före jul vände marknaden för slaktkroppar i Tyskland och priserna kom under press. Priset var oförändrat även vecka 51, men 52 tvingade marknaden fram en sänkning.
I de flesta länder gick endast en slaktdag bort vecka 52 och exporten fortsätter, så prisfallet väntas bli begränsat.
I Portugal ligger grispriset oförändrat på 15,25 (efter valutajustering) och i Frankrike höjdes grispriset veckan efter jul.

SLP ändrar noteringsstrategi 1 januari.
SLP är nästa slakteri som flyttar över betalning för slaktsvin via avtalstillägg till grundnoteringen. På måndag höjs därför SLPs grundnotering med 1,10 kr och samtidigt tas integreringstillägget på 60 öre och kvalitetstillägget på 50 öre bort.
-Vi gör förändringen därför att vi tycker att grundnoteringen bättre ska spegla aktuell prisnivå på marknaden, säger Peter Johansson, SLPs vd. Vi sätter inte nästa veckas notering förrän på måndag, men innan noteringen är satt motsvarar veckans 11 kr 12,10 på måndag.
Veckotilläggen blir kvar som tidigare. Likaså utvecklingskontrakten.
-Kvalitetstillägget har utgått med 50 öre per kg för felfria grisar. De flesta grisar är felfria, varför tillägget inte behövs, säger Peter. Genom att samtliga grisar nu betalas med 50-öringen blir det några öres nettohöjning av noteringen.
-När vi offentliggjorde Swedish Meats köp av SLP, framhöll vi att SLP ska fortsätta vara ett självständigt företag, med egen notering och att vi ska fortsätta betala efter konkurrenskraft, säger Peter Johansson. Nu visar vi att vi sätter de priser och leveransvillkor som vi tror på inom företaget.
-Under 2005 har vi haft en merbetalning över riksnoteringen med 8 öre. Vårt mål är att även under 2006 ha en merbetalning, om marknaden och driftsresultatet tillåter det, säger han.
-Den höjda grundnoteringen för slaktsvin ska även återspeglas på smågrispriserna. Den högre notering som redan påbörjats, ska harmoniseras med den nya.

Tack till Peter Rasztar och Bo Stendahl
Vid årsskiftet slutar två betydelsefulla personer inom svensk grisnäring, som lett det största resp näst största svenska slakteriföretaget, Peter Rasztar och Bosse Stendahl.
Peter slutar som vd i Swedish Meats, men fortsätter med olika uppdrag i bl a dotterbolagen. Han ska även ta sig an nästa utmaning, att strukturrationalisera norsk slakt- och vidareförädling, se notis.
Tack så länge i alla fall, Peter, för gott samarbete! Vi får säkert höra mer av dig och har anledning att fortsätta hålla kontakten.
Samtidigt hälsar vi Åke Modig välkommen!
Bosse, som lämnade över vd-skapet för några år sedan, men fortsatt verka inom SLP-Pärson-koncernen, sätter sig nu på åskådarplats, som han säger i ett tackbrev till sina leverantörer.
Tack även du Bosse! det kan nog finnas anledning att höra vad du ser från din åskådarplats, någon gång.

@-GRIS nu på fjärde året
Förra veckan fyllde @-GRIS 3 år och är nu kanske den mest lästa GRIS-publikationen, ingen vet. Idag sänds @-GRIS till 2086 abonnenter. Till detta kommer alla kopior som distribueras i företagens interna datanät, eller vidareskickas på annat sätt, eller skrivs ut och sätts på anslagstavlor.
Samtidigt är @-GRIS den kanske mest citerade grispublikationen, för att inte tala om alla som hämtar inspiration och idéer.
Tack alla för att ni läser och inte minst viktigt, lämnar tips och synpunkter! Kontakten med @-GRIS är för alla läsare väldigt nära, ett tryck på svaraknappen!

Jag önskar alla
Gott Nytt År!
Lars-Gunnar Lannhard

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 1.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 1 v 52 v 51 v 49 v 49
SLP 70–94,9 *12,40 11,00 11,30 12,05 12,05
Ginsten 65-94,9 12,20 12,20 12,50 13,20 13,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,30 12,80 12,80
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,65 12,25 12,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,50 12,00 12,00
Dalsjöfors 70-94,9 11,00 11,00 11,50 11,95 11,95
Swedish Meats 73-92,9** 11,00 11,00 11,30 12,00 12,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,30 11,80 11,80
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,30 11,80 11,80
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,30 11,95 11,95 11,95
*SLP har ändrat strategin för noteringen från nyår, så noteringen generellt läggs 1,40 kr över fjolårets nivå. Ca 1,10 kr tas från fjolårets avtalstillägg, resten är nivåhöjning.
** Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg, för jämnare grisar.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr.

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden har varit hyfsad i mellandagarna, men läget är svårbedömt under helgerna och i början av året. Skinkan tynger kalkylen, med stort exportbehov.

SLP
Peter Johansson: -Vi har slaktat undan det mesta och styckningen har fortsatt på hög nivå under mellandagarna. Det finns inga lager till nästa vecka.


Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Charken har visat cykliskt låg försäljning i veckan, medan försäljningen av styckade detaljer varit ok, dvs varken bra eller dålig. Det har varit relativt tyst från kundsidan, vilket tyder på stora volymer osålda i butikerna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det blev lugnare när vi passerade jul, men nyår är också stor mathelg, så vi har haft en ganska bra vecka. Det har inte varit många helgdagar och vi trodde konsumenterna skulle köpa mindre, men vi noterar nu större försäljning än väntat.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Inga grisar blev överstående till efter jul, vilket det brukar vara. Det innebär låg slaktvolym och balans mot den låga försäljningen i veckan och även nästa vecka. Många äter av sin julmat ännu och till nyår är det framför allt filé som efterfrågas. Vecka 2 väntas försäljningen öka.

Dalsjöfors Slakteri
Per-Åke Larsson: -Vi är slutsålda på allt utom kotlett och karré. Veckans försäljning har således varit god.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -För lite oxfilé att sälja till nyår, annars är allt bra. Vi försöker ersätta med fläskfilé, men nyårsfirarna har sina krav. Balansen mellan slakt och försäljning har varit bra ända till årets sista försäljningsdag. Nu räknar vi pengarna och kan meddela att Nyhléns & Hugosons visar klar vinst första verksamhetsåret.

Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Avräkningspriset är oförändrat sedan december och vi har en bra marknad, men vi är oroliga för vad sänkta avräkningspriserna i Sverige och Danmark för med sig. Skinkförsäljningen har gått mycket bra, men nu har konsumenterna ätit sig mätta på skinka och kanske byter till nötkött.

Danish Crown
Mellan jul och nyår är det knappast någon marknad alls för griskött och många av kunderna, förädlingsanläggningarna, använder lågsäsongen till utökad ledighet. Därför fryses en stor del av produktionen in, det som annars säljs som kyld vara.
Tack vare den korta julhelgen och att det var god försäljning nära inpå jul, är behovet av infrysning lägre än normalt. Generellt sett gick julhandeln bra och våra kunder har därför inte heller några stora lager. Vi går därför in i det nya året med goda förutsättningar, även om efterfrågan blir mer dämpad än i december.

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 1 v 52 v 51
10,92 Danish Crown 70,0–82,9** dkr 8,60 8,60 8,80
23,51 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 20,10 20,10 20,60
11,69 Österbottens 74–90 euro 1,24 1,24 1,24
12,73 Snellman 78–101 euro 1,35 1,35 1,35
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Övre slaktviktgräns sänkt t o m v 1.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
27 dec grundpriser euro euro euro euro euro
11,24 Frankrike - 1,192 1,202 1,165 1,162
13,86 Tyskland - 1,470 1,510 1,510 1,510
10,56 Belgien - 1,120 1,120 1,140 1,090
9,66 Italien - 1,025 1,020 1,020 1,020
28 dec korrigerade
15,25 Portugal 1,618 1,618 1,618 1,578 1,548
13,82 England 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466
13,32 Tyskland 1,316 1,413 1,456 1,456 1,406
13,39 Österrike 1,320 1,420 1,420 1,420 1,370
13,23 Belgien 1,279 1,403 1,427 1,390 1,366
13,15 Spanien 1,395 1,395 1,395 1,338 1,328
13,02 Frankrike 1,357 1,375 1,350 1,343 1,331
12,96 Holland 1,289 1,367 1,406 1,406 1,357
12,47 Italien 1,335 1,323 1,323 1,323 1,323
12,07 Sverige 1,280 1,280 1,313 1,368 1,368
11,84 Danmark 1,256 1,256 1,283 1,283 1,283
13,74 Tjeckien 1,472 1,458 1,441
11,80 Polen 1,249 1,252 1,265
12,53 Irland 1,329 1,329 1,329 1,358
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Jan 1,360 1,378 1,402 1,400 1,383 1,357
Feb 1,421 1,420 1,426 1,425 1,405 1,389
Mars 1,419 1,420 1,422 1,425 1,400 1,390
April 1,416 1,415 1,418 1420 1409 1400
Maj 1,418 1,420 1,424 1,430 1,410 1,401
Juni 1,428 1,426 1,430 1,430 1,430 1,405
Juli 1,400 1,390 1,381 1,400 1,380 1,380
Aug 1,395 1,390 1,390 1,400 - 1,380
Sep 1,390 1,390 1,390 1,400 - 1,388
Okt 1,375 1,375 1,375 1,400 - 1,375
Nov 1,370 1,370 1,370
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 27 december, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,85 7,85
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,30 7,05 7,05
Swedish Meats 140- 6,00 6,00 6,30 7,05 7,05
Skövde 140- 6,00 6,00 6,30 7,05 7,05
Ugglarps 140,1 kg- 6,00 6,50 6,80 7,55 7,55
SLP 140,1 kg- 6,50 6,50 6,80 7,55 7,55
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,50 7,25 7,25

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 1 v 52 v 51
8,25
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,70
Finland
4,33
Österbottens Fria vikter, E euro 0,46 0,46 0,46
4,43
Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
9,14
ZNVG 2 jan 56 % euro 0,97 onot 1,00

Valutor
Fredagar idag v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Pund 13,72 13,84 13,97 13,97 14,00 13,89 14,06
Dollar 7,95 7,96 7,91 7,99 8,10 8,08 8,19
Euro 9,43 9,45 9,47 9,42 9,49 9,50 9,59
Dansk 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,29
Norsk 1,17 1,17 1,19 1,19 1,20 1,20 1,22
Yen 6,76 6,82 6,81 6,62 6,72 6,78 6,87

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 1 v 52 v 51 v 50
Bis Plus,23 kg 17,40 17,75 18,00 18,20
Bas, 23 kg 16,10 16,40 16,65 16,85
Nyavvanda, 9 kg 35,00 35,75 36,30 36,70
KRAV, 23 kg 22,10 22,35 22,60 23,80
KLS
KLS Smågris 18,15 18,40 18,65 19,00
SLP
SLP+ 18,00 18,25 18,60 18,95
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,25 18,60 18,95 18,95
Ugglarpsgrisen 17,25 17,60 17,95 17,95
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,03 18,32 18,69 18,93
SwedeHam 16,70 16,97 17,31 17,54
Vita 15,58 15,84 16,15 16,36
Dahlbergs
Särklass D 17,75 18,35 18,70 18,70
Balans i förmedling
Swedish Meats 20 200 23 000 27 000 29 000
Ugglarps Slakteri 1 000 1 000
Skövde Slakteri 1 850 2 100 - 2 000
SLP
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 20 kr/smågris.
-Smågrisbristen minskar, vilket beror på att vikten på slaktgrisarna är på väg uppåt. Det minskar smågrisförsäljningen.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 10 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 10 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Fortsatt brist på smågrisar nästa år
Prognoserna över tillgång och efterfrågan på smågrisar visar ungefär samma situation för 2006 som under 2005, säger Carl-Olof Port, Swedish Meats. Betäckningsstatistiken har vänt, men marginellt. Effekterna av de stora nybyggnationerna ser vi inte förrän till hösten.
Thomas Olander tror att Ugglarps Slakteri kan rätta till obalansen i smågrisförmedlingen under året. Det kommer till en del nya leverantörer.

Smågrisar, utland
Vecka v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
247
Basis 7 kg 195 195 200 197 197
428
Basis 30 kg 337 337 345 341 341
254
SPF+Myc 7 kg 200 200 205 202 202
434
SPF+Myc 30 kg 342 342 350 346 346
259
SPF 7 kg 204 204 209 206 206
439
SPF 30 kg 346 346 354 350 350
906
Økologi 30 kg 714 714 721 720 720
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
737
25-kilos** 630
678
20-kilos** 580
Snellmans euro euro euro euro euro
584
Grund 30 kg A1* 62 62 62 62 62
Tyskland
476
ZNVG 25 kg - 50,50 50,50 50,50

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg
Norsk Kjøtt **) Noteringsgrunderna ändrade 2006, se notis.

Helsogris ny smågrisnotering i Norge
Från 2 januari ändrar Gilde Norsk Kjøtt noteringen för smågrisar, så att pristillägget på 100 nkr och tillägget för Noroc ingår i basnoteringen. Två noteringar införs, en för 25 kg och en för 20 kg.
Avdragen blir 30 nkr för Samgris och 90 nkr för Standardgris.
Överskjutande vikt 25 till 35 kg betalas med 10 nkr/kg. Över 35 kg ingen ersättning om inte annat avtalas.
Puljetillägg 25 – 49 st blir 10 nkr/smågris, 50 och fler 20 nkr/smågris.
Vid lägre vikt än 25 kg ned till 20 kg görs avdrag med 10 nkr/kg, under 20 kg 30 nkr.
För LY- och LD-korsningar fråndras 20 nkr/smågris.
I noteringen ingår ersättning till smågrisuppfödarna (för slaktgrisuppfödarens del) med 10 kr för veterinär kastrering av smågrisen. Källa: Norsk Kjøtt. /LG

Till sist
Hummer ska avrättas med kniv
Om du inte äter fläskfilé till nyårssupén i morgon kvall, utan hummer, tänk då på följande som danska Dyrenes Beskyttelse (djurrättsorganisation) distribuerat till tidningsredaktionerna.
Köper du levande hummer, koka den inte levande, som du kanske alltid gjort med hummer, kräftor, krabbor, osv. Det är djurplågeri. Lägg hummern i en påse i frysen. Det växelvarma djuret blir då slött och får nedsatta kroppsfunktioner. Skär därefter av huvudet med kniv. Koka.
Hela hummerns väg från fångstburen till köksbordet är kantad av djuretiska problem, varför hummer borde strykas från menyn, fastslår djurskyddsorganisationen.
Kommentar: Börja organisera slakten redan nu inför kräftfisket i augusti! /LG