Nyheter
Sverige blir Danmarks tredje största marknad för griskött 2009
Sveriges import av danskt griskött ökar varje år. Mycket tyder på att Sverige blir en större marknad för danskt griskött än Italien fram till 2009. Därmed övertar Sverige tredjeplatsen, vad gäller danskt griskötts viktigaste exportland. Tyskland och England är fortsatt de båda största marknaderna.
Danmark exporterar griskött till 140 länder. Källa: Danske Slagterier. /LG

Produktionen av griskött i världen väntas öka med 2,2 % per år
Världsproduktionen av grisar väntas stiga med i snitt 2,2 % per år de nästa fyra åren. Mest växer produktionen i Ryssland, Kina och Brasilien, medan produktionen i EU endast ökar lite.
Världshandeln med griskött väntas under samma period öka med 4,7 %.
Danska produktionen blir i stort sett oförändrad fram till 2009, med en export på 1,9 milj ton, dvs samma som 2005.
Nya marknader blir snart Rumänien och Bulgarien. Källa: Danske Slagterier. /LG

PMWS-försäkringen upphörde 1 februari
För många och för stora besättningar har fått PMWS. Ersättningarna har blivit för kostsamma för Agria och premierna blir därför alltför höga. Blir premierna alltför höga, blir det för få som tecknar försäkringen. Besättningar som får PMWS efter 1 februari är därför utan försäkringsskydd.
-PMWS har under 2005 varit med som ersättningsgrund i den svinhälsoförsäkring som Agria erbjuder genom Djurhälsovården. Nu närmar vi oss 50 smittade besättningar och vi kan inte härleda orsaken till fel i djurflöden eller djuromsorg, säger Jan Åke Robertsson, Svenska Djurhälsovården. Hela grisbranschen är därför enig om att utesluta PMWS från försäkringsskyddet och behålla premien på 19,50 kr per sugga i produktion oförändrad.
Parterna har däremot kommit överens om att ha kvar ett försäkringsskydd för PMWS i avels- och gyltproducerande besättningar, om man tecknar en tilläggsförsäkring.
-Salmonellautbrotten i Skåne har också medverkat till besluten, säger han. De drabbade kommer också att vända sig till Agria med ersättningsanspråk. Källa: Pressmeddelande. /LG

-Vi räknar ständigt på nya affärer, säger Sören Kvantenå
-Styrelsen vet ingenting om det strukturförslag som publiceras i ATL idag och koncernledningen vet ingenting, men vi har en grupp personer som räknar på nya affärer och möjliga utvecklingsalternativ. Det är en självklarhet inom varje företag, säger Swedish Meats ordförande Sören Kvantenå. Vi måste hålla en internationell kostnadsnivå och då måste vi ständigt undersöka hur vi kan klara den nivån.
Sören förnekar inte att en arbetsgrupp kan arbeta med de idéer till strukturförändringar som ATL publicerar idag och arbetsgruppens arbete bekräftas även i ett pressmeddelande från Swedish Meats idag.
-Men det är långt från kalkyler till förslag som företagsledning och styrelse ställer sig bakom, säger både han och även Åke Modig i pressmeddelandet.
-Det är olyckligt att kalkylmaterial kommer i orätta händer men också att material på villovägar hamnar i en tidning, som dessutom är vår egen, tycker han. Det här är vår egen Muhammed-affär, som orsakat kaos och gett många telefonsamtal och frågor allt ifrån styrelseledamöter till oroliga medarbetare.
-Jag kommenterar således inte innehållet. Dessutom får vi inte göra planer tillsammans med tänkta partners förrän Konkurrensverket gett klartecken till affären, säger han, med syftning på SLP-förvärvet.
-Det enda jag kan kommentera, som tidigare, är att nybygge av ett storslakteri blir alldeles för dyrt, säger Sören.
I ATLs artikel beskrivs fyra strukturalternativ, där alla fyra innebär nedläggning av KLS slakteri i Kalmar, om fusionen blir av. Det är inget oväntat. I ett alternativ läggs hela slakteriet i Helsingborg ned, medan man satsar på nötslakt i ett annat. Även den spekulationen känns igen från i höstas, liksom tanken på avveckling av Kävlinge i vissa alternativ.
Det finns även detaljerade alternativa planer för styckning och chark, där satsning på omfattande utökad charktillverkning i Halmstad kanske är den största nyheten. Men Halmstad framställdes redan i samband med diskussionen om SLP-affären som en bra enhet.
Mest avslöjande är kanske nedläggningstakten av alla ”överflödiga” produktionsanläggningar och byggandet av nya. En hel del förutsätts hända redan i år och i början av 2008 ska allt strukturarbete vara överstökat.
Det verkar rent imponerande! Det kan tyda på att förslagen inte varit inne i den demokratiska processen. /LG

Slakteriinspektioner utan pågående slakt
Kommunernas inspektörer kritiseras och det finns brister i tillsynen av slakterierna, framgår det av en utredning gjord av Djurskyddsmyndigheten. Bl a ha slakterierna inspekteras i 40 % av fallen utan att det pågått slakt. Vid en del slakterier används fortfarande elpådrivare och det brister i kontrollen av att djur inte vaknar upp från bedövningen före slakt. Källa: Djurskyddsmyndigheten. /LG

Danish Crown inte berörda av muslimernas köpbojkott
Danish Crowns ledning blir dagligen tillfrågade av massmedierna om företaget drabbats av muslilmernas bojkott av danska varor.
-Vi förklarar att efterfrågan på griskött är liten i denna del av världen, säger kommunikationsdirektör Anne Villemoes. Och politiken lägger vi oss inte i. Källa: Danish Crown. /LG

Dubblad grisköttexport till öst gav extra miljard
Värdet av exporten av danskt griskött till de nya EU-länderna i öst fördubblades 2005 och inbringade 1,6 miljarder dkr, vilket är en fördubbling mot 2004. Det är en ökning med nästan en miljard i svenska pengar. Enbart Polen köpte för 1,1 miljard dkr, 1,36 miljarder skr.
Även engelsmännen köpte mer danskt griskött. Exporten uppgick till 6,1 miljarder, vilket är mer än 1 miljard mer än 2004.
Ökningen av exporten till dessa båda marknader är huvudorsaken till att danska exporten av griskött ökade från 25,7 miljarder dkr 2004 till 27,3 i fjol.
2009 beräknas exporten passera 30 miljarder. /LG

Yersinia vanligt på griskött
Livsmedelsverket har genomfört en serie provtagningar på griskött under 2004 och 2005 för få en uppfattning om bakterieförekomsten. Yersinia fanns i 16 % av de ca 600 proverna, medan salmonella och EHEC inte hittades alls. Campylobacter och Listeria monocytogenes hittades bara i enstaka prov. Stafylokocker var vanligare men halterna var låga.
-Resultaten bekräftar att yersinia är en bakterie som förekommer på griskött. Analysmetoden är känslig och upptäcker även låga halter, säger mikrobiolog Mats Lindblad. Källa: Livsmedelsverket. /LG

Småskaliga slakterier klarar hygienen bättre än stora
Livsmedelsverkets undersökning av bakterieförekomst på griskött omfattar både stora och små slakterier. Små hade lägre förekomst av vissa bakterier och detta visar att småskalig slakt inte innebär hygieniska risker.
Undersökningen visar även att den svenska salmonellakontrollen fungerar bra. Källa: Livsmedelsverket. /LG

Förvaltningsrådet står bakom Swedish Meats styrelses framtidsstrategi
Förvaltningsrådet beslöt på måndagen ställa sig bakom styrelsens framtidsstrategi, som innebär utveckling av ägarformen (t ex bolagisering, som ger nya möjligheter till finansiering och ge delägarna del i företagets tillväxtvärde), sökande efter internationell partner för att göra företaget mindre beroende av svenska marknaden, samt att effektivisera och göra företagsköp för att stärka företaget.
Beslutet idag stämmer väl överens med det som nämnts i debatten och i @-GRIS under senare tid. Källa: Pressmeddelande. /LG

Företagsnytt
Fler svenska Funki-säljare och ökat säljstöd från Danmark
NOJ i Västergötland och Funki i Skåne säljer båda Funki blötutfodringar och övrig Funkis utrustning för grisstallar. Nu utökas den svenska organisationen med två medarbetare för bl a östra Sverige och dessutom ställer ACO Funki i Danmark två medarbetare till förfogande för projektering och experthjälp, t ex när stora stallprojekt planeras. De danska produktcheferna ställer också upp för mer detaljerad information vad gäller t ex blötutfodringar, ventilation och luftrening.
-Den svenska grisproduktionen är inne i en rivande utveckling när det blir ny djurskyddslag, säger Mikael Kirk-Andersen, regional exportchef vid ACO Funki. Det finns en stark och välorganiserad organisation hos NOJ och Funki AB, som står för kontinuiteten, och så sätter vi in nya medarbetare för expansionen.
-Det finns redan 4 säljare i svenska organisationen och det tillkommer 2 i Sverige. Med de 2 projektsäljarna blir vi 8 som jobbar på svenska marknaden med att hjälpa grisuppfödarna under planerings- och monteringsfaserna.
-Funki arbetar utefter två linjer i försäljningen av stallutrustning, dels med produkter som krubbor, gjutjärnsspalt, plastplankor till inredningar, m m, som säljs till alla, säger Mikael. Dels hela paketet med blöt- och torrutfodringen och ventilationen och luftreningen. NOJ och Funki jobbar med hela programmet.
-Sedan vi fick nya styrningen FunkiNet Autofeed, har vi full säkerhet för noggrannheten även vid små fodermängder, som krävs i Sverige. Systemet finns nu hos 10 svenska uppfödare. Vi har även fått flera stora andra nyheter, bl a elektronisk stängning av ätbåsgrindarna, som kan styras med blötutfodringen. Läs mer: Nästa GRIS. /LG

Kjeld Johannesen blir ordförande i Tulip
Danish Crowns vd Kjeld Johannesen blir från nästa styrelsemöte ordförande för Tulip Food Company. Niels Mikkelsen blir vice.
Flemming Enevoldsen tillträdde som vd 1 februari. Källa: Danish Crown. /LG

Matti Tikkakoski efter Seppo Paatelainen i Atrias styrelse
Atrias förvaltningsråd har utsett Matti Tikkakoski i Atrias styrelse, efter Seppo Paatelainen, som pensionerats som vd. Atrias styrelse består nu av ordförande Martti Selin, vice ordförande Timo Komulainen, samt Tuomo Heikkilä, Runar Lillandt, Erkki Roivas, Matti Tikkakoski och Ilkka Yliluoma.
Förvaltningsrådets ordförande Ahti-Pekka Vornanen. Källa: Pressmeddelande. /LG

Europris öppnar 200 butiker
Den norska lågpriskedjan Europris ska etableras i Sverige, med ca 200 butiker att börja med. Bakom Europris står riskkapitalbolaget Industrikapital och Thomas Hansen, som tidigare arbetat med etableringarna av Lidl och Netto i Sverige, håller i förberedelserna även hos Europris. Av 3 000 – 4 000 artiklar blir 20 – 30 % dagligvaror, både EMV och märkesvaror, men inte färskvaror. Källa: Fri Köpenskap.

Svenska Neuero i konkurs
Svenska Neuero AB i Kävlinge har satts i konkurs. För grisproduktionen såldes bl a spannmålssilor, gastäta och andra, samt utrustning för gödselhantering och spridning. Bl a uppförde Svenska Neuero mottagningsanläggningen för råvaror (t ex soja) vid Kalmar Lantmän för ett par år sedan. /LG

Agenda
Space 2006 hålls 12 – 15 september i Rennes
Utställningen Space för specialiserad animalieproduktion hålls nästa gång 12 – 15 september i Rennes i Bretagne, Frankrike. 103 000 fransmän och 8 500 utlänningar besökte utställningen i fjol. 1 300 utställare ställde ut. Läs mer: www.space.fr /LG

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 3 februari 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Tryck för senaste uppdatering här!
Senaste uppdatering 3 februari 19.00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Danska suggpriset sänks vecka 7
Det danska suggpriset sänks med 20 öre till 6 dkr nästa vecka. Övriga noteringar för slaktsvin och smågrisar är oförändrade.

Italien gick över 15 skr, Holland på jumboplatsen, dioxinskandalen klyver Europas grisköttmarknad
Uppgång i England och Spanien, mycket upp i Italien, oförändrat i Sverige och Danmark, ned i övriga länder, t o m mycket ned i Holland. Det är grisköttmarknaden denna vecka. Europa är en kluven marknad, där det är stora prisökningar i en del länder och stora sänkningar i andra. Orsaken är dioxinskandalen i Belgien.
Holländska noteringen föll med 12 cent, 1,11 skr, som en följd av att Sydkorea, Japan och Taiwan stängde gränserna för holländskt kött. Belgiska priset sjönk 5 cent. Holland har därmed EUs sämsta grispris.
Italienska priset, som var på uppgång redan tidigare, steg ytterligare som en följd av att man inte vill köpa holländskt griskött.
Även tyska prissänkningen beror på dioxinskandalen. Inledningsvis trodde man även tyska grisuppfödare köpt av det förorenade fodret, men det visade sig sedan vara fel. Men slaktsvinspriset sjönk ändå.
Marknaden är nu osäker. Det är inget stort utbud av grisar i EU, men dioxinskandalen kastar en skugga över marknaden. Källa: ISN.

Även SLP höjer marknadstillägget på smågrisar
Även SLP beslöt på måndagen höja marknadstillägget på smågrisar. Det är svår brist på smågrisar i södra Sverige och bristen ökar. Bristen på smågrisar inom SLP ökade med 500 denna vecka.
-Vi har slaktsvinsleverantörer som vill bygga ut, men har lagt planerna på is p g a den stora smågrisbristen, säger vd Peter Johansson, SLP.

Grispriserna vecka 6
Ugglarp höjer marknadstillägget på smågrisar!
Ugglarps Slakteri höjer marknadstillägget på smågrisar med 10 kr på måndag, från 10 till 20 kr.
-Försäljningen av kött och chark kräver det, säger Thomas Olander. Vi kan sälja mycket mer, men har för lite råvara. Vi behöver fler smågrisar för att få slaktsvin till slakt.
Förra veckan berättade vi om Ugglarps kraftigt förbättrade rörelseresultat.
-Om vi får bättre tillgång till slakt, kan resultatet bli ännu bättre, säger Thomas. Tillgången på smågrisar och därmed slaktgrisar är ett problem.

Ystad Slakteri börjar slakta suggor, 7,50 kg
I övrigt är de svenska slaktsvinspriserna och smågrispriserna oförändrade. Däremot lyfter suggpriserna i södra Sverige i och med att Ystad Slakteri börjar slakta suggor.
-Vi började slakta suggor i veckan, berättar Tom Hansson, Ystad Slakteri. Det är efter önskemål från dem som annars säljer till Tyskland. Man vill slippa de långa djurtransporterna.
-Vi slaktar suggorna två timmar efter det de anlänt till slakteriets stall, vilket blir viss skillnad mot transporterna till Tyskland.
-Jag tror inte smågrisuppfödarna bryr sig så mycket om ifall det skiljer några tioöringar mot tyska priset, utan är mer intresserade av att kunna slakta på hemmaplan. Priset på suggorna sätts dock i relation till tyska prisnivån, minus fraktkostnaden vid export som är ca 2,50 kr per kg. Vi går inledningsvis ut med 7,50 kr per kg för suggorna och fria vikter.

Sänkning i Finland och Norge
Österbottens Kött sänker slaktsvinspriset med 1 cent på måndag till 11,25. Norge sänker ungefär lika mycket.
I flera EU-länder var det stigande tendens under veckan, med flera länder som höjde priserna. Undantaget är Belgien, som skakas av dioxinskandalen.
Tyska smågrispriset går upp till ca 585 kr på måndag.

O
säkerhet på Europas grisköttmarknad efter dioxinlarmet
Som vi nämnt tidigare är uppfödarna i Sydeuropa återhållsamma med att leverera slaktgrisarna p g a kylan. Den spanska prishöjningen uppges bero på att man vill ha grisarna kvar i stallarna för uppvärmningen. En förklaring till den kraftiga italienska prisökningen uppges, förutom kylan, vara ökad efterfrågan på griskött under vinter-OS i italienska alperna inom kort.
Utbudet av griskött är begränsat i EU, medan exportmöjligheterna är goda. Tendensen är således fortsatt stabil marknad i Europa, med reservation för vad som händer som följd av den nya dioxinskandalen i Belgien. En möjlighet är att Belgien och Holland för se sin grisnotering sjunka, medan den går upp i andra länder. Källa: ISN. /LG

Sydkorea stoppade grisköttimporten från Belgien och Holland, 371 besättningar spärrade
Belgiskt fett kontaminerat med dioxin har upptäckts i Holland, vilket i sin tur föranlett Sydkorea att stoppa importen av griskött från Holland och Belgien. Holländska livsmedelsmyndigheten VWA
har funnit dioxinet i foder avsett för grisuppfödning. 96 gris- och kycklingfarmer stängdes i fredags i Belgien och i Holland har 275 besättningar stängda. Kontaminationen är dock av begränsad omfattning och inte i dignitet med den skandal som uppdagades för 7 år sedan. Källa: The Pig Site.
Holländska myndigheter ser än så länge med lugn på utvecklingen, men om även Ryssland följer Sydkoreas exempel, kan situationen bli mycket allvarligare med kraftigt prisfall. Källa: ISN.
Kommentar: Det är nog bra att ha någon att hålla i handen, om det går åt rätt håll. Mjölken har nu Muhammed och grisköttet har dioxinerna. Mjölkbönderna har internationella Arla, vad det nu kommer att innebära internationellt. Grisbönderna har ännu inte Vion, eller vad det kan bli. Är vi med internationellt, måste vi dela både fördelar och risker. /LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 6.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
SLP 70–94,9 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 *12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-92,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.
OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknadssituationen är ganska oförändrad sedan förra veckan.


SLP
Peter Johansson: -Artikeln i dagens ATL har gett mig fullt upp med att lugna personalen, så jag är helt oinformerad om veckans marknadsläge.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det går fortfarande bra att sälja griskött och det har nu varit flera hyfsade veckor i början av året.


Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är fortsatt väldigt bra. Det är mycket bra efterfrågan på nöt, men även bra på gris.
-En orsak till vår goda försäljning är nog att ingen kan slå oss på kvalitet och leveranssäkerhet på stockholmsmarknaden. Det är rätt att stycka i Stockholm, det ger utdelning. Vi har korta ledtider och kan ordna leveranser på kort tid.
-Vi säljer alla detaljer på grisen till bra priser, vilket är viktigt.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Inget väsentligt har förändrats på grisköttmarknaden, vi följer budget.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av styckade detaljer är i nivå med tidigare försäljning, men charkförsäljningen har rusat iväg och gått upp med 40 proc. Det innebär att vi nu kör med fulla maskiner, inkl den nya vi installerade i december.
-Men vi behöver mer råvara och höjer marknadstillägget på smågrisar 10 kr nästa vecka.

Ystad Slakteri
Tom Hansson: -Jag firar nu ettårsjubileum som slaktare och har den här veckan slaktat 2 100 slaktgrisar och 35 suggor. Vi har alltså börjat slakta suggor och ska fortsätta med det.
-Det är bra sug i marknaden efter helfall och tillförseln är god. Sannolikt ökar vi slakten de första månaderna av året. Det är dock alltid trögt på marknaden så här års och vi väntar ökad efterfrågan. Det är inte längre många slakterier som säljer helfall.
-Vi har inte ändrat betalningssystemet och har inte tagit ställning. Nuvarande system fungerar också bra och det torde inte finnas någon av mina leverantörer som ligger under 1,40 kr i tillägg.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Sänkningen av slaktsvinspriset nästa vecka är en normal anpassning till marknadsläget. Vi har haft en stabil prisnivå i vinter, med jämn efterfrågan, men det är väldigt hård konkurrens.

Danish Crown
Det är ganska liten tillförsel av slaktgrisar till slakterierna i både Danmark och Tyskland, men tillräcklig för att tillfredsställa februari månads efterfrågan på griskött. Februari är ofta präglad av låg efterfrågan. I ljuset av detta är prisnivån både för skinka och bog ganska bra, medan kotletterna är den svaga delen av marknaden.
Trots att tyska slaktsvinsnoteringen gick upp denna vecka, har det inte återspeglat sig på köttmarknaden. Alla priser är i stort sett oförändrade. Inte heller på EU-marknaden ses några förändringar.

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 7 v 6 v 5
10,54 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,50 8,50 8,50
23,08 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 20,07 20,07 20,16
11,24 Österbottens 76–92 euro - 1,21 1,22
12,35 Snellman 78–105 euro - 1,33 1,33
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
30 jan grundpriser euro euro euro euro euro
10,76 Frankrike - 1,159 1,152 1,130 1,091
13,47 Tyskland - 1,450 1,420 1,370 1,370
9,29 Belgien - 1,000 1,040 1,040 0,970
11,42 Italien - 1,230 1,135 1,135 1,065
8 feb korrigerade
15,04 Italien 1,620 1,494 1,494 1,392 1,354
13,86 Spanien 1,493 1,459 1,418 1,395 1,395
13,09 England 1,410 1,396 1,396 1,396 1,280
12,22 Tyskland 1,316 1,366 1,366 1,316 1,276
12,20 Frankrike 1,314 1,343 1,326 1,260 1,302
12,16 Österrike 1,310 1,390 1,360 1,300 1,466
11,89 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
11,88 Belgien 1,279 1,329 1,329 1,242 1,242
11,54 Danmark 1,243 1,243 1,216 1,189 1,216
11,35 Holland 1,222 1,338 1,338 1,280 1,241
12,60 Tjeckien 1,357 1,366 1,416
11,00 Polen 1,185 1,173 1,182
12,34 Irland 1,329 1,329 1,329 1,329
11,79 Portugal - - - - 1,270
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Feb 1,475 1,472 1,477 1,463 1,452 1,421
Mars 1,478 1,480 1,480 1,463 1,438 1,419
April 1,460 1,465 1,473 1,456 1,435 1,416
Maj 1,478 1,480 1,490 1,471 1,443 1,418
Juni 1,498 1,500 1,475 1,475 1,448 1,428
Juli 1,455 1,458 1,461 1,449 1,420 1,400
Aug 1,465 1,475 1,453 1,453 1,425 1,395
Sep 1,439 1,448 1,440 1,440 1,400 1,390
Okt 1,374 1,383 1,389 1,389 1,400 1,375
Nov 1,378 1,378 1,385 1,385 1,400 1,370
Dec 1,385 1,385 1,399 1,390
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 30 januari, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58% v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Ystad Slakteri fria vikter 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Swedish Meats 140- 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Ugglarps 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 7 v 6 v 5
7,44
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,00 6,20 6,20
15,96
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr 13,88 13,88
Finland
4,27
Österbottens Fria vikter, E euro - 0,46 0,46
4,36
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
9,84
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
9,75
ZNVG 6 feb 56 % euro - 1,03 1,05

Valutor
Fredagar idag v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Pund 13,67 13,49 13,60 13,62 13,56 13,72 13,84
Dollar 7,68 7,58 7,73 7,71 7,72 7,95 7,96
Euro 9,29 9,25 9,34 9,31 9,34 9,43 9,45
Dansk 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25 1,27 1,27
Norsk 1,15 1,14 1,15 1,16 1,17 1,17 1,17
Yen 6,49 6,52 6,70 6,73 6,67 6,76 6,82

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 6 v 5 v 4 v 3
Bis Plus,23 kg 17,15 17,15 17,15 17,15
Bas, 23 kg 15,90 15,90 15,90 15,90
Nyavvanda, 9 kg 34,55 34,55 34,55 34,55
KRAV, 23 kg 21,90 21,90 21,90 21,90
KLS
KLS Smågris 17,70 17,70 17,75 17,75
SLP
SLP+ 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,00
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,60 17,60 17,60
SwedeHam 16,31 16,31 16,31 16,31
Vita 15,21 15,21 15,21 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,25 17,25 17,25 17,25
Balans i förmedling
Swedish Meats 20 000 20 200 20 200 20 200
Ugglarps Slakteri 1 000 950 1 000 700
Skövde Slakteri 4 300 3 063 3 000 3070
SLP 3 000 2 500 2 000 2 000
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägg 20 kr/smågris.
-Smågrisar har importerats till Norrland.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägget höjs till 20 kr/smågris.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägget höjs till 20 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 6 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
239
Basis 7 kg 193 193 193 188 182
412
Basis 30 kg 333 333 333 325 317
245
SPF+Myc 7 kg 198 198 198 193 187
419
SPF+Myc 30 kg 338 338 338 330 322
250
SPF 7 kg 202 202 202 197 191
424
SPF 30 kg 342 342 342 334 326
882
Økologi 30 kg 712 712 712 705 699
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos** 630 630 630 630 630
Snellmans euro euro euro euro euro
564
Grund 30 kg A1* 61 61 61 61 61
Tyskland
518
ZNVG 28 kg 6 feb - 58,00 58,00 56,00 53,00

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.