Nyheter
Svinpest i Tyskland
I dag konstaterades svinpest i en besättning vid Kreis Recklinghausen, som ligger i Ruhrområdet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Det finns misstanke om en ytterligare en smittad besättning. En skyddszon har upprättats på 3 km runt besättningen. Grisarna i den smittade besättningen är avlivade och destruerade och samma sak väntas ske med alla grisar i besättningarna inom zonen.
Om myndigheterna snabbt får kontroll över situationen, behöver utbrottet inte betyda så mycket. Det händer då och då att tamsvin smittas. Det har sedan många funnits smittade vildsvin i Tyskland.
Så sent som i veckan gjorde danska naturskyddsföreningen ett utspel för att förmå danske jordbruksministern att acceptera vildsvin i Danmark. Det har danska grisuppfödarna absolut satt sig emot och har betalat skottpengar på varje vildsvin som avlivas norr om Kiel-kanalen.

Grisar som får fågelinfluensa kan bli ”blandarkar”
-Grisar bör hållas inomhus, så de inte kan komma i kontakt med smittade fåglar, deras avföring, eller människor som varit i kontakt med viruset H5N1, säger Jens Peter Nielsen, professor vid Landbohøjskolen, Danmark. Det är inte bara fjäderfä som kan smittas, säger han.
-Om Danmark får in fågelinfluensa, kommer det att hållas särskild kontroll på landets 12,6 milj grisar, säger han. Grisar har inte på långt när så lätt att smittas med fågelinfluensa som fåglar, men i delar av världen där särskilt smittsamma och dödliga typer av fågelinfluensa finns, har även grisar blivit smittade.
-Grisar som smittas kan dock utgöra fara för människor, om de får både fågelinfluensa och mänsklig influensa, vilket grisar kan få, säger Jens Peter. Grisar kan då fungera som ett ”blandarkar”, mixing vessel. Det kan bli problematiskt. Det är därför man är särskilt rädd för att få grisar smittade. Fåglar har svårare än grisar att få båda influensatyperna.
-I våra regioner är risken dock nära noll, säger han. Källa: Politiken.

Fisk orsak till fågelinfluensans utbredning?
-Sänk blicken från fåglarna och titta ner på fiskarna. Där finns orsaken till fågelinfluensan, tror Jon Fjeldså, Zoologisk Museum, Danmark. Fiskar i många länder, bl a i karpdammar österut, utfodras med foderpellets som tillverkas av hönsgödsel, eller annan husdjursgödsel, i bl a Kina. Den är inte värmebehandlad.
-Den teorin för spridningen av influensa över världen stämmer bättre än flyttfåglarnas sträck, säger han. På många håll där man fått fågelinfluensa, har man förvånats över att det är nära fiskdammar. Källa: Politiken.
Kommentar: Håller teorin, kan det åter igen vara människans obetänksamhet, och girighet, som orsakar stora sjukdomsutbrott, nu fågelinfluensan. I dag har vi fått första fallet av BSE i Sverige. BSE startade i bl a England med att man utfodrade nöt med kött- och benmjöl gjort av kadaver och slakteriavfall. Därmed blev djuren kannibaler, åt sina egna artfränder. Det kanske inte är ofarligare att utfodra med artegna gödseln, även om man kan tycka att hönsen borde få kontakt med den ändå.

BSE bekräftat på ko från Västmanland
Referenslaboratoriet i Storbritannien konfirmerade idag att den ko som tidigare misstänktes bära på BSE (galna ko-sjukan) bar på sjukdomen. Detta bekräftar tidigare undersökningsresultat vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Därmed har det första fallet av BSE konstaterats i Sverige.
Jordbruksverket ska nu undersöka hur kon smittats, men tror att detta kan ha skett för mer än 10 år sedan, då de nuvarande foderrestriktionerna inte fanns.

Akut brist på livdjur, QG har 15 000 och Avelspoolen 7 000 betäckta gyltor i orderboken
-Vi gör nu allt i vår makt för att få fram gyltor till alla beställningar. Idag har vi beställning på 15 000 gyltor, säger Johan Andersson, QG.
-Kapaciteten hos livdjursproducenterna räcker inte till. Vi har beslutat betäcka 50 slaktsvin att börja med. Hans Agné undersöker möjligheten att importera gyltämnen från Norge eller Finland för både QGs och Avelspoolens räkning.
-Vi har ansökt hos Jordbruksverket att få importera avelsdjur, säger Hans Agné. Det är inte samma regler som när smågrisar importeras. Avelspoolen har 7 000 gyltor i orderboken, inkl SLPs ca 4 000 som nämnts tidigare. Totalt i landet torde det vara ca 25 000 suggplatser på gång att fylla, säger Hans.

All time high igen för Avelspoolens semin
Avelspoolens seminförsäljning fortsätter öka. I januari noterade man återigen all time high med snudd på 20 000 doser såld grissperma. I februari var siffran 16 241.
-Vi har varit över 19 000 doser en månad tidigare, säger Hans Agné. Vi får se om det blir över 20 000 någon månad under året.
Själv tror han det. Några nya producenter har kommit till och seminanvändningen fortsätter öka.
-Framför allt är skillnaden mot tidigare att hela systemet körs för fullt. Alla betäcker så många suggor man kan och många lägger på några extra, om man har möjlighet.
Försäljningen av SP2 har ökat med 8,5 % och vit semin med 13 % under årets 2 första månader.
-Även QG har ökning av seminförsäljningen under årets första månader. Vi ökade ca 2 %, säger Johan Andersson. Framför allt har semineringarna med vita raserna ökat.

KLS-medlemmar 2005 får 1,56 kr upp på två år vid fusion
Om KLS-medlemmarna antar Swedish Meats bud till fusion, får alla producenter 1,56 kr per kg upp på noteringen under två år + garanti för att transportkostnaderna inte blir högre än till slakteriet i Kalmar under 10 år även om slakteriet läggs ned + att medlemmarna kan räkna med 30 öre mer i grundnotering p g a synergivinster. KLS medlemmar blir även fullvärdiga medlemmar i Swedish Meats och kan påverka föreningens framtid.
1,56 kr per kg griskött är de 50 mkr som Swedish Meats utlovar under två år som extra betalning vid fusion, om det läggs ut på de slaktdjur som levererades till KLS under 2005. Det är Swedish Meats som gjort omräkningen och det är KLS-leverantörer under 2005 som får tilläggsbetalningen.
Budet distribuerades idag till massmedierna, men det är lika mycket riktat direkt till medlemmarna i KLS. KLS medlemmar uppmanas nämligen i pressmeddelandet att maila till Swedish Meats på info@swedishmeats.com för att få svar på sina direkta frågor.
Kommentar: Se Mats Olssons kommentar i spalten t h.

Inget ställningstagande vid KLS styrelsemöte idag
KLS styrelse hade idag ett mycket långt sammanträde om fusionsdiskussionerna. Inte heller i kväll vill dock KLS ordförande Mats Olsson säga något om varken Swedish Meats bud, några andra bud eller andra diskussioner.
-Jag har sett Swedish Meats pressmeddelande. Det är ett ensidigt pressmeddelande, som inte vi står bakom, och det är ju inte så himla käckt. Det kan du väl förstå, säger en något irriterad Mats Olsson.
-Först avvaktar vi Konkurrensverkets ställningstagande till affären med SLP. Det kommer 9 mars. Detta svar är mycket viktigt för vårt ställningstagande. Sedan ska vi ha medlemsmöte, säger Mats.
-Så jag säger inget om varken Swedish Meats bud eller något annat.

SLU daterar upp näringsrekommendationerna
I vår kommer en ny upplaga av Fodermedel och Näringsrekommendationer för gris. Allan Simonsson, HUV, SLU, lägger just sista handen vid manuskriptet. Nyheter är bl a att grisens behov av protein och aminosyror anges i standardiserad ilealt smältbara mängder (Sis) mot tidigare fekalt smältbara. På motsvarande sätt anges fodermedlens innehåll av protein och aminosyror i Sis. Rekommendationerna för fosfor sänks, samt rekommendationerna för A, D och E-vitamin revideras.
Skriften kommer att kunna beställas från HUV, SLU, per telefon 018-672817 eller mail Margareta.Norinder@huv.slu.se

Atrias aktieutdelning 35 % av nominellt aktievärde 2005
Atria-koncernens omsättning ökade med 17,2 % 2005 till 976,9 milj euro (833,7). Resultatet före skatt blev 37,8 milj euro (44,6). Styrelsen föreslår att bolaget för 2005 delar 0,595 euro per aktie eller 35 % av aktiernas nominella värde.
Omsättningen ökade bl a genom köp av estniska AS Valga, m fl enheter. Nya grisslakteriet och förädlingsanläggningen i Nurmo tas i bruk i april. Logistikcentralen håller på att byggas ut. Investeringarna 2005 uppgick till 107,3 milj euro.
Hanteringen av griskött ökade nära 5 %, nöt minskade 2 %, när volymen i hela landet minskade med 7 %. Utbudet av köttråvaror i Finland var balanserat 2005 och höjning av råvarupriserna kunde delvis föras vidare till konsumentpriserna. Resultatet från industriledet förbättrades också och försäljningen av k-packat blev större än väntat. Skärpt konkurrens och höjda köttpriser gjorde att resultatet inom färdigmatstillverkningen inte nådde förväntningarna. Källa: Atria.

Lithells ökade omsättningen, men resultatet försämrades
Omsättningen inom Lithells-koncernen ökade 2005 till 314 milj euro, 1,2 %. Resultatet sjönk däremot till 5,8 milj euro (10,4). Särskilt Atria Lithells AB resultat sjönk avsevärt p g a höjda köttpriser, som endast delvis kunde föras vidare till konsumenterna. Lönsamheten i Atria Concept AB och Svensk Snabbmat AB var god, varför koncernens samlade resultat blev tillfredsställande.
Lithells har 25 % marknadsandel på korv. Tillväxten för Atria Concept AB är störst i Finland, Baltikum och Polen. Verksamhet inleddes i Ryssland och de första Sibylla Shop in Shop öppnades i och kring St Petersburg i februari 2006.
Svensk Snabbmat ökade för sjunde året i rad och 2005 med 9 %. Källa: Atria.

Strukturkostnaderna sänkte vinsten för Lantmännen
Lantmännens koncernomsättning uppgick 2005 till 29 807 mkr (28 197), dvs plus 6 %. När Kronfågels omsättning räknats bort var omsättningen i stort oförändrad sedan föregående år. Affärsområdena Energi ökade med 20 % och Anläggnings- och Lantbruksmaskiner med 10 %, men Lantbruk minskade med 7 %, där foderförsäljningen minskade mest, men även spannmål och gödsel.
Koncernens rörelseresultat blev blyga 120 mkr (778), vilket är en kraftig minskning från 2004. Minskningen förklaras av strukturkostnader, mest nedskrivningar av silor och foderfabriker (många anläggningar ska läggas ner), varumärkesbyte inom Lantmännen Maskin, nedskrivningar av kvarnar i Lantmännen Mills, samt nedläggningen av två bagerier. Strukturkostnaderna var 500 mkr.
Resultatet efter finansnetto blev 526 mkr (720) och har påverkats positivt av främst reavinster vid försäljning av aktier. Utdelningen till ägarna ökade till 290 mkr (287).


Grodden muterar och får ny chefredaktör
Lantmännens ägartidning Grodden har helt nytt utseende när den kommer i slutet av mars. Mediakonsulten OTW har fått i uppdrag att designa om och formge tidningen, så den får mer modern framtoning och mer speglar hela Lantmännen-koncernens verksamhet och profil.
-Vi ser över allt, från typografi, färgskalor, papper och format, säger Jonas Nilsson, OTW. Källa: OTW.
Ny chefredaktör för den uppfräschade Grodden blir Anna Carlström. Hon kommer från lantbrukarfamilj och har tidigare varit vd vid Svenska Ägg. Helena Holmkrantz fortsätter som redaktör.

Sydamerikanska sojaskörden större än väntat
Sydamerikanska sojabönsskörden blir signifikant större under 2005/06 än förra säsongen och exporten beräknas öka 8 milj ton sedan förra året från Argentina, Brasilien och Paraguay. I Brasilien är skörden normal eller något större än förra året och större än vad amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, prognostiserat. Brasiliens sojabönsareal är 5 – 6 % lägre än för några år sedan, men skördeökning har kompenserat arealbortfallet.
Senaste USDA-rapporten visar att Brasilien väntas producera 58,50 milj ton, vilket är 5,5 milj ton mer än året tidigare.
Det här rapporterar en ekonom från Iowa State University, Robert Wisner, efter en rundresa i Brasilien. Men det är en tidig rapport, säger han, det är tre, fyra veckor kvar av skördesäsongen i norra delarna och det kan hända mycket ännu.

Resistent sojaböna mot rost om två, tre år
Rost på sojabönorna har fått kostnaderna för kemisk bekämpning att rusa i höjden för Brasiliens odlare och många har gått över till bomull, majs och socker. Fem, sex besprutningar per år har blivit för dyrt och därför har arealerna soja minskat.
Nu aviseras en bönsort som är resistent mot rosten och den väntas vara på marknaden om två, tre år, enligt Mato Grosso Fundation. EMBRAPA, Brasiliens jordbruksdepartement, är dock försiktigare om tidpunkten för när den rostresistenta sorten är ute på marknaden.

Danska polisen ska kolla djurtransporterna mer
Danska polisen ska fördubbla antalet kontroller av djurtransporter 2006. 25 kontroller speciellt inriktade på djurtransporter är inplanerade. Omräknat innebär det att 82 dagar används för ändamålet. Källa: Danske Svineproducenter.


Dålig slakthygien orsak till norsk E coli?
Norska Mattilsynet tror att det är dålig slakthygien som är orsak till att E coli 0103 hamnat i köttfärsen vid Gildes anläggning på Rudshøgda. Tarmar på nötkreatur kan ha punkterats och innehållet kommit i kontakt med köttet.
Analyserna försenades av att laboratoriet först letade efter E coli 0157, innan det visade sig att de sjuka barnen var infekterade med 0103.
Gilde drog tillbaka 65 ton köttfärs. Enbart förlorade produktionskostnaderna är nu uppe i 4 milj nkr.
Gilde tycker Mattilsynet gått ut för tidigt om källan till coliinfektionen och tror på fler källor. Vid provtagning har ingen E coli hittats i aktuella fabriker och inte heller i återkallad köttfärs. Källa: Norska tidningar.

Kontroller ska ske utan förvarning
Efter att Sverige fått kritik från EU-kommissionen och riskerar böter, kommer länsstyrelsernas kontrollbesök hos jordbrukarna i större utsträckning att ske utan förvarning. Hur stor andel av kontrollerna som kommer att ske utan avisering är inte klart. Länsstyrelsen kontrollerar EUs jordbruksstöd.
Förändringen påverkar både länsstyrelserna och jordbrukarna. Länsstyrelsen får svårare att planera och riskerar få vända hem med oförättat ärende och jordbrukaren kan få störningar i i sitt arbete, eftersom kontrollanten i många fall behöver hjälp med att t ex ta fram dokumentation eller samla in djuren. Brukaren ska vara behjälplig, annars kan stödansökan avslås. Källa: Pressmeddelande.

Företagsnytt
Sveaverken bygger upp ny säljorganisation
Det är nu klart att Sveaverken bygger upp en ny säljorganisation för utrustning för grisstallar. För byggnation fortsätter man samarbetet med Bygglant. Jonas Hagström, som tidigare jobbat inne på kontoret i Katrineholm, får en mer säljande roll. Nya säljare ute i landet ska anställas.
-På sikt blir det säljare över hela landet, kanske inte sex som tidigare, men tre, säger Adam Jansson, marknadschef vid Sveaverken. Namnet Simia blir kvar och vi har en rad produkter inom egna huset som är grundstommen i sortimentet. Det är mekanisk och naturlig ventilation, Rotage silor, Odin utgödslingar, MasterSafe larm för stallar, Sveaskruven och samma betonginredningar som tidigare.
-Vid försäljningen av blötutfodringar i samband med annan stallutrustning, ska vi samarbeta med de aktörer som redan finns på marknaden. Det finns inte utrymme för ytterligare fabrikat på den lilla svenska marknaden, säger han.
-En nyhet är samarbete med Outokumpu om inredningar av ultrahöghållfast rostfritt stål. De ska säljas under märket Simax. Simax-inredningarna ger oss även plastinredningar, eftersom mellanväggar och grindar kan fyllas med plastplanka.

Allan Simonsson slutar vid SLU i vår, ingen ersättare utses
Allan Simonsson slutar med pension i början av maj, formellt 1 augusti, men innestående semester gör att han slutar tidigare.
-Vi har inte utsett någon efterträdare, utan lägger över Allans arbetsuppgifter på andra medarbetare på HUV, säger Erling Burstedt, prefekt vid Djurfakulteten. Vi måste spara pengar.
-Men när vi kommit i balans ekonomiskt ska vi anställa igen. Vi ska inte dra ner på svinforskningen, säger Erling. EU har bestämt att den europeiska konkurrenskraften inom animalieproduktionen ska stärkas.
-SLU har investeringsplaner för nya stallar för gris, fågel och nöt vid Lövsta och institutionsbyggnader för den nyligen bildade Djurfakulteten. Där ska både veterinärer och annat husdjursfolk samlas, som har anknytning till praktisk forskning och försök. Det är investeringar på över 100 mkr och byggnationen blir klar tidigast 2008.

Danska DLG gjorde rekordresultat
Danska motsvarigheten till Lantmännen, DLG, gjorde sitt bästa resultat någonsin 2005. Nettoomsättningen blev 15 miljarder dkr, 1,2 mer än 2004. Resultatet blev 234,4 milj dkr, 39 % bättre än 2004. Bästa affärsutvecklingen hade man vid nyköpta HaGe i Kiel.
DLG minskade fodertillverkningen totalt, men ökade på grisfodren, särskilt fjärde kvartalet.
DLG äger Svenska Foder tillsammans med Lantmännen och äger genom Vitfoss 50 % i Fodermix. Lantmännen och DLG startade i februari 2005 Scandinavian Farmers AB för att bygga upp aktiviteter i Baltikum och Polen. 2006 ska man bygga upp spannmålshantering i Litauen. Källa: DLG.

Danskt gris-, nöt- och fjäderfäkött går samman i Dansk Kød
1 april samordnas verksamheterna i de tre organisationerna Danske Slagterier, Kødbranchens Fællesråd och Det Danske Fjerkræraad, som man beslutade om i november, och man sparar 23 milj dkr. Nya namnet på organisationen blir Dansk Kød, eller Danish Meat Association, DMA.
Kött och ägg är den största sektorn i danskt lantbruk och svarar för huvudparten av exporten. -Med den nya organisationen för danska lantbrukarna ökad internationell styrka för pengarna, säger Danske Slagteriers vd Christina Hvid, som även blir chef för Danish Meat Association.
26 medarbetare blir dock övertaliga.

Ny kommunikationschef i Danske Slagterier
Karsten Anker Petersen (35) blir kommunikationschef i Danske Slagterier 1 april, eller Dansk Kød som den sammanslagna organisationen ska heta. Han kommer från TDCs kommunikationsavdelning och han undervisat i kommunikation på Handelshøjskolen i København. Han efterträder Jørgen Jensen, som slutade sista februari.

Anders Ronander försäljningsdirektör för Scan Foods Restaurang & Storhushåll från 1 mars
Anders Ronander har utsetts till tf försäljningsdirektör för Scan Foods AB Restaurang & Storhushåll från 1 mars. Han var till dess vd för Swedish Meats dotterbolag Annerstedts, som importerar och exporterar av köttprodukter. Anders kommer även fortsättningsvis att ingå i styrelsen för Annerstedtgruppen. Källa: Pressmeddelande.

Lisette Schulman ny kommunikationsdirektör för Lantmännen
Lisette Schulman utsågs till tf kommunikationsdirektör för Lantmännen 1 mars och till i första hand årets slut. Hon efterträdde Lotta Löwhagen Lundberg, som varit Lantmännens kommunikationsdirektör sedan januari i fjol och sedan 1996 inom Cerealia, som ingår i koncernen. Hon övergår till annan verksamhet.
Lisette Schulman är jur kand och har tidigare varit informationschef vid Avesta AB och Procordia AB. Hon har arbetat med CEO Support på AB Volvo och på SAS AB med ekonomisk information och ledarinformation.
Lantmännen har ett tiotal medarbetare som arbetar med informaton.

AnalyCen köpte Pegasus 1 mars
Lantmännenägda AnalyCen köpte alla aktier i analysföretaget Pegasus lab i Uppsala 1 mars. Pegasus lab är specialiserade på mögel och kemiska analyser av inomhusluft i byggnader. Verksamheten startade 1984. Från 1 mars blir Pegasus ett varumärke inom Lantmännen. Källa: Pressmeddelande.

Oscar Nilsson slutar på LRF Konsult och bygger eget stall
LRF Konsults byggrådgivare Oscar Nilsson, Örebro, har slutat vid LRF Konsult för att arbeta i den egna grisproduktionen vid Spångboda norr om Örebro. Han fortsätter dock i mindre skala med olika uppgifter som timanställd.
Oscar är hälftenägare tillsammans med Ludvig Nilsson i 500-suggorsbesättningen man byggde för ett par år sedan. Den ska nu dubbleras och byggstart sker när tjälen går ur marken.

Nya L 100 lockade Sivert Johansson tillbaka till näringen, börjar vid LRF Konsult på måndag
Sivert Johansson, tidigare vid Funki i Klippan och ännu tidigare Cinö Byggtjänst tillsammans med Conny Nyhlin, börjar på måndag jobba på LRF Konsult i Varberg. Där sammanstrålar han med den gamle parhästen Conny igen och ska börja jobba tillsammans.
-Jag tröttnade på grisproduktionen och slutade på Funki när den nuvarande Djurskyddslagen 2003 förstörde byggintresset hos smågrisproducenterna, säger Sivert. Jag stod helt enkelt inte ut med allt tjafs om de vansinniga regler som kom till i L 100. Sedan dess har jag jobbat med att utveckla ventilation för billackeringsboxar.
-Innan jag slutade på Funki skriv jag artikeln i GRIS om nuvarande L 100. Den borde publiceras igen, säger han.
-Ventilationsproblem vid sprutlackering av bilar är inte riktigt min grej, så nu ska det bli roligt att jobba för grisproducenterna igen, säger han.

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.

@-GRIS 3 mars 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt och fredagens grisnoteringar.
Tryck för senaste uppdatering här!
Senaste uppdatering 9 mars 17.00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt
genom att lämna tips och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90

Senaste nytt
Slaktgrisar, suggor och smågrisar går upp i Danmark
Slaktsvinsnoteringen går upp 20 danska öre nästa vecka till 8,70 dkr och smågrisarna följer med. Suggorna går upp hela 40 danska öre, 50 svenska, på en gång.

Slaktsvinspriserna lyfter i Europa
Noteringarna på slaktsvin lyfte denna vecka mellan 10 och dryga 40 öre i flera EU-länder och följer därmed tendensen på futuremarknaden, där det varit höjda priser några veckor. I Frankrike gick nu priset upp dryga 40 öre och Frankrike har nu fyra veckor med prisökning.
Marknaden är dock fortsatt osäker, beroende på hur fjäderfäinfluensan utvecklar sig. I veckan tillkom osäkerheten om svinpestens utveckling, men hittills tyder inget på att myndigheterna tappat kontrollen över utbredningen. Det är tre smittade besättningar nu. Att man har kontroll över situationen visas bl a av att inga exportförbud från Tyskland är utfärdade.
Prisuppgången anses generellt bero på att utbudet av slaktsvin är begränsat, medan efterfrågan är god. Bedömningen för närmaste tiden är fortsatt positiv tendens. Det gäller även Tyskland, så länge inget exportförbud utfärdas.

Livsmedelshandlarna sågar Swedish Meats köp av Pärsons
Livsmedelshandlarna, SSLF, tycker i sin remiss till Konkurrensstyrelsen att Swedish Meats inte ska få köpa Pärsons. De båda får en för dominerande ställning i Sverige, både som råvaruleverantör och som konsumentvaruproducent. Ett samarbete kan leda till utarmning i branschen och i butikshyllorna. Marknaden för smörgåspålägg, t ex, påverkas negativt.
Från handelns perspektiv är det oacceptabelt med en dominerande köttleverantör, säger SSLF. Vi tvingas söka alternativa leverantörer, eftersom svenska tillgången på kött är otillräcklig. Import är då enda alternativet, men ur konsumentperspektiv är minskad andel svenskt kött negativt. Det måste finnas en flora av varumärken att tillgå. Små lokala varumärken kan utvecklas sämre eller försvinna om deras råvara kontrolleras av en dominerande råvaruleverantör, som samtidigt är deras konkurrent på konsumentmarkanden, säger Livsmedelshandlarförbundet.

Tyska suggpriset upp 4 cent
Det tyska suggpriset steg idag 4 cent, drygt 35 öre, enligt ZNGV. Smågrisarna är oförändrade.

Rättelse
1,56 kr upp, då tar KLS fusionsbudet direkt!
-Du har räknat fel, säger Mats Olsson, ordförande i KLS, om min beräkning i fredagens @-GRIS av vad Swedish Meats fusionsbud innebär ekonomiskt för KLS medlemmar. Swedish Meats förslag till fusionsbud är inte lika bra som det ser ut.
-Om det är 1,56 kr upp på slaktsvinspriset, då tar vi fusionsbudet direkt, säger Mats. Men så bra är det inte. Realistiskt sett kan budet vara värt 25 – 30 öre.
Mats Olsson understryker att budet fortfarande är ett förslag. Det kan se annorlunda ut i slutskedet, säger han.
-Men det är inte de kortsiktiga pengarna KLS styrelse tittar mest på, understryker Mats, utan det långsiktiga utfallet för KLS medlemmar i alternativen fortsatt egen förening, eller tillsammans med Swedish Meats. För dagen redovisar KLS inte särskilt bra resultat, men det gör inte Swedish Meats heller.
Här är en ny beräkning, med korrigerade förutsättningar, enligt Mats Olsson:
-Swedish Meats erbjuder 50 mkr fördelat på två år, dvs 25 mkr per år, att dela ut till de KLS-medlemmar som var leverantörer 2005. KLS betalar ut 500 mkr i slaktavräkningar och 80 mkr för livdjur. 50 mkr blir 8 - 9 % på KLS totala avräkningsvärde.
-Alla leverantörer ska ha del av Swedish Meats 50 mkr, säger Mats, alltså inte bara slaktsvinsproducenterna. Pengarna ska fördelas på leverantörer av nöt-, lamm-, slaktsvins- och smågrisproducenter. På slaktsvinspriset faller ca 1 kr, att dela upp på två år. Då är vi nere på 50 – 55 öre per kg slaktgris, inte 1,56 kr.
-Sedan glömde du att KLS medlemmar redan idag har 25 öre över Swedish Meats på noteringen, varje vecka, år efter år sedan mycket länge. Du räknade alltså på vad dagens KLS-leverantörer får mer än övriga leverantörer till Swedish Meats efter en ev fusion, men inte på vad KLS-medlemmar har idag.
-Då minskar fusionsbudets effekt på slaktsvinspriset från 50 – 55 öre till 25 – 30 öre.
-Swedish Meats menar att hela noteringsnivån kan lyftas med ca 30 öre, om Swedish Meats och KLS går samman. Om fusionen verkligen får den effekten på slaktsvinspriset, det måste också bedömas. Kan noteringen verkligen höjas redan de två första åren, när fusionen med nedläggningen av KLS-slakteriet, personalförändringar och därmed sammanhängande strukturkostnader kommer att kosta Swedish Meats mycket pengar, kanske mer än 30 öre per kg slaktgris?
-Låt oss därför stanna vid att fusionseffekten för KLS slaktgrisuppfödare blir i storleksordningen 25 – 30 öre, säger Mats.
-Vare sig styrelsen rekommenderar ett ja eller nej till fusionen, håller KLS medlemsmöten 20, 21 och 22 mars. Då ska vi diskutera budens innehåll ytterligare, säger Mats Olsson.

2 500 grisar i 7 tyska besättningar avlivade p g a pesten
2 tyska besättningar konstateras ha svinpest och grisarna har avlivats och ytterligare fem i grannskapet har också slagits ut. Totalt 2 500 grisar.
En tre kilometers spärrzon har upprättats, där det råder 40 dagars transportförbud. Vidare finns en 10 km stor övervakningszon med 7 dagars transportförbud och en 20 km buffertzon. Tills vidare råder transportförbud inom alla zoner.
400 grisar har även slagits ut på en gård i Vechta, ett av Tysklands och kanske Europas mest svintäta områden. Gården fick 24 februari smågrisar från smittområdet.
Det förefaller som om myndigheterna har kontroll över svinpesten och omvärlden har reagerat måttfullt. Det råder transportrestriktioner i enstaka tyska regioner och Holland kräver rengöring och desinfektion av transportbilar till Tyskland. Källa: Danske Svineproducenter.
Kommentar: Vid svinpestutbrottet 1997 - 1998 tvingades man avliva 1,2 miljoner grisar.

Grispriserna vecka 10
Suggpriset och smågristillägget går upp, stor brist på livdjur
Swedish Meats höjer suggpriset 25 öre och marknadstillägget på smågrisar 10 kr till 30 kr. Österbottens Kött sänker slaktsvinspriset 1 cent och Norsk Kjøtt sänker smågrispriset. Det är fortsatt uppåt i Frankrike och Belgien och futurepriserna fortsätter uppåt för tredje veckan i rad för de närmaste månaderna.
Några spår till ökad efterfrågan på griskött som följd av minskade fjäderfäförsäljningen, syns fortfarande inte.
Smågrisbristen i Sverige ökar till nya rekord, 30 000 enbart inom Swedish Meats. SLP har minskat bristen genom en ny leverans smågrisar från Finland.
Seminsiffrorna har gått upp och i januari slog Avelspoolen nytt rekord i levererade semindoser igen, samtidigt som QG också hade ökning.
Avelsdjur är en ny bristvara och både QG och Avelspoolen har väldigt stora beställningar. QG har beställningar på 15 000 suggor och Avelspoolen 7 000. Enbart till SLP har man en beställning på 4 000 suggor.
Detta gör att alla avels- och uppförökningsbesättningar (som är fria från PMWS-misstankar) är övertecknade och Swedish Meats betäcker nu upp ett 50-tal utvalda slaktsvin. Hans Agné undersöker möjligheten för både Avelspoolen och QG att köpa gyltämnen i Norge och Finland.
Både eruo, dkr och nkr har försämrats mot skr i veckan. Kurserna har dock inte räknats om nedan denna vecka.

Konsumenterna oroas
Det är nu oroligt inom animaliesektorn och i TVs soffor sitter rader av experter och analyserar de stora "katastroferna". Först fågelinfluensan, nu BSE. Vi får hoppas att inte svinpesten breder ut sig och närmar sig Danmark.
Alla larm om sjukdomar påverkar konsumenternas val av den mat som läggs i kundkorgen.
I dag publicerades även teorin om att fisk, särskilt karp, som föds upp på pelletterat foder gjort av hönsgödsel i Asien, kan via fiskdammarna vara smittvägen för fågelinfluensan. Det är således bäst att avstå från rysk kaviar en tid!
Svinpesten eller inte, på svinbörser i Tyskland noterades tendens till panikförsäljning fredag eftermiddag. Först gick marskontrakten ned 40 cent och junikontrakten 30 cent, men sedan skedde viss återhämtning strax före stängning. Vi vet inte omfattningen på svinpesten, men breder den ut sig kan det bli masslakt och lageruppbyggnad och på länge sikt om utbrottet blir stort, en efterfrågedriven marknad. /LG

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 10.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Gröna siffror =Prishöjning Röda = Prissänkning Oförändrat.
Slakteri Viktgr kg v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Swedish Meats 73-92,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
SLP 70–94,9 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg, bl a i samband med utbyggnader.

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck här nedan för pris, skriv ut fakturan själv:

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Markandssituationen är lugn och stabil, med kanske något bättre efterfrågan på skinka. Övrigt är oförändrat.
-Livdjursförsäljningen är mycket stor. Vi gör nu allt i vår makt för att få fram avelsdjur till de stora beställningarna.

SLP
Peter Johansson: -Tillförseln av slaktsvin har varit bra även denna vecka. Slakten har passerat 6 000 grisar. Vi låg på 5 000 tidigare. Anmälningarna är bra även nästa vecka. Även styckningsvolymerna håller i sig.
-Smågrisbristen kunde minskas något till nästa vecka, tack vare en import på 620 grisar från Finland. De levereras till samma besättningar som tidigare.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Slakten är fortsatt låg, ett läge som ytterligare försämrats genom att en stor slaktsvinsleverantör fått salmonella och djuren destruerats.
-Försäljningen av styckade detaljer följer den cykliska bilden som gäller för årstiden. Volymen påskskinka är bra. Charken utvecklas fortsatt positivt.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Slaktutvecklingen är som planerat, försäljningen gick bra i (löne-)veckan som jag trodde. Det ser bra ut även nästa vecka.
-Jag deltog i Swedish Meats regionmöte i Vännäs idag och blev medlem i Swedish Meats. Så nu har jag bytt sida.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Vi sänker priset på slaktsvin nästa vecka för att anpassa priset till marknaden. Det är press på finska markanden.

Danish Crown
Karnivalen i Tyskland har i veckan varit köttkundernas argument för att få ned priserna och fågelinfluensan har varit köttleverantörernas argument för att höja priserna. Resultatet blev i stort sett oförändrade priser. Alla talar om minskad försäljning av fjäderfäkött, men det finns ingen som kan peka på att försäljningen av griskött ökar.
Utsikterna för första delen av mars tyder på fortsatt lugn marknad. Det kan dock ändra sig om utbudet på slaktsvin går upp eller ned, eller om situationen med fågelinfluensan blir allvarligare.

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 11 v 10 v 9
10,96 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,70 8,50 8,50
23,28 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 20,07 20,07
11,34 Österbottens 76–92 euro - 1,20 1,21
12,48 Snellman 78–105 euro - 1,33 1,33
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
2 mars grundpriser euro euro euro euro euro
10,98 Frankrike - 1,173 1,173 1,170 1,139
13,14 Tyskland - 1,400 1,400 1,400 1,380
9,76 Belgien - 1,040 1,120 1,020 1,000
10,84 Italien - 1,155 1,240 1,240 1,265
28 feb korrigerade*
14,16 Spanien 1,509 1,509 1,509 1,509 1,493
13,90 Italien 1,481 1,481 1,532 1,595 1,620
13,23 England 1,410 1,410 1,410 1,410 1,410
13,50 Frankrike 1,438 1,394 1,353 1,317 1,314
12,92 Tyskland 1,376 1,346 1,346 1,346 1,316
12,86 Österrike 1,370 1,340 1,340 1,340 1,310
12,59 Belgien 1,341 1,329 1,329 1,304 1,279
12,65 Holland 1,348 1,309 1,289 1,289 1,222
12,01 Sverige 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
11,67 Danmark 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243
12,13 Tjeckien 1,278 1,292 1,320
10,65 Polen 1,135 1,135 1,138
12,47 Irland 1,329 1,329 1,329 1,329
Valuta enligt dagens kurs. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård. Enl ISN.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Mars 1,492 1,480 1,490 1,462 1,478 1,480
April 1,498 1,488 1,480 1,455 1,460 1,465
Maj 1,525 1,517 1,500 1,470 1,478 1,480
Juni 1,530 1,523 1,510 1,486 1,498 1,500
Juli 1,487 1,481 1,463 1,452 1,455 1,458
Aug 1,480 1,480 1,485 1,466 1,465 1,475
Sep 1,460 1,469 1,452 1,429 1,439 1,448
Okt 1,383 1,383 1,385 1,383 1,374 1,383
Nov 1,388 1,388 1,380 1,387 1,378 1,378
Dec 1,385 1,385 1,385 1,382 1,385 1,385
Jan 1,350 1,335 1,340
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 2 mars, enl Henton Børsmæglerselskab.

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 10 v 9 v 8 v 7
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
Dalsjöfors 58% 5,75 5,50 5,50 5,50
Swedish Meats 140- 5,75 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- 5,75 5,50 5,50 5,50
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Ugglarps 140,1 kg- 5,75 5,50 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 6,20 6,20 6,20 6,20
SLP 140,1 kg- 6,25 6,00 6,00 6,00

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 11 v 10 v 9
8,30
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,20 6,20
16,10
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,32
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,41
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
10,23
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
10,70
ZNVG 6 mars 56 % euro - 1,14 1,10

Valutor
Fredagar idag v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Pund 13,77 13,81 13,73 13,50 13,67 13,49 13,60
Dollar 7,86 7,88 7,91 7,73 7,68 7,58 7,73
Euro 9,45 9,39 9,39 9,27 9,29 9,25 9,34
Dansk 1,26 1,25 1,25 1,24 1,24 1,24 1,25
Norsk 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15 1,14 1,15
Yen 6,76 6,76 6,70 6,56 6,49 6,52 6,70

Smågrisar, Sverige
Swedish Meats
Klass, kr/kg v 10 v 9 v 8 v 7
Bis Plus,23 kg 17,20 17,20 17,15 17,15
Bas, 23 kg 15,95 15,95 15,90 15,90
Nyavvanda, 9 kg 34,65 34,65 34,55 34,55
KRAV, 23 kg 22,00 22,00 21,95 21,95
KLS
KLS Smågris 17,70 17,70 17,70 17,70
SLP
SLP+ 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,60 17,60 17,60 17,60
SwedeHam 16,31 16,31 16,31 16,31
Vita 15,21 15,21 15,21 15,21
Dahlbergs
Särklass D 17,25 17,25 17,25 17,25
Balans i förmedling
Swedish Meats 30 000 23 000 20 000 20 000
Ugglarps Slakteri 2 000 2 000 1 500 1 000
Skövde Slakteri 3 300 4 072 3 660 3 750
SLP 1 200 2 145 2 256 1 700
KLS brist brist brist brist

Kommentarer smågrisar, Sverige
Färgerna visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Smågrisbalansen: Överskott, brist
Swedish Meats
Carl-Olof Port
Marknadstillägget höjs till 30 kr/smågris.
-Bristen på smågrisar ökar p g a stora beställningar och låg anmälan. Ökade beställningarna beror inte på t ex nya stallar, utan troligen på att man tömt ut stallarna och att det är en naturlig variation. Minskade anmälan av smågrisar verkar bero på ökade omlöp och därmed sämre produktionsresultat.
KLS Marknadstillägg 15 kr/smågris.
Ugglarp Marknadstillägg 30 kr/smågris, en höjning med 10 kr.
Skövde Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
SLP Marknadstillägg 20 kr/smågris, ej vid mellangårdsavtal.
Dahlbergs Marknadstillägg 20 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 197 193 193 193 193
429
Basis 30 kg 341 333 333 333 333
254
SPF+Myc 7 kg 202 198 198 198 198
435
SPF+Myc 30 kg 346 338 338 338 338
259
SPF 7 kg 206 202 202 202 202
424
SPF 30 kg 350 342 342 342 342
912
Økologi 30 kg 724 712 712 713 713
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
713
25-kilos** - 610 630 630 630
Snellmans euro euro euro euro euro
564
Grund 30 kg A1* - 61 61 61 61
Tyskland
518
ZNVG 28 kg 20 feb - 58,00 58,00 58,00 58,00

Kommentarer, Norden
Snellmans *) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Agenda
Finska avelsstationen invigs 7 mars
På tisdag inviger finske jordbruksministern de finska svinavlarnas prövningsstation i Längelmäki. Det är öppet hus 9,30 – 15 och själva invigningen hålls kl 10,30 i ett tält i ena gödselbrunnen.
Försöksstationen har t ex utrustats med österrikiska Schauers blötutfodring, som ger exakta portioner, var och en blandade för varje grisbox.
Delägare till stationen är Längelmäki kommun, seminandelslaget FABA och Finlands Svinavel AB, som driver försöksverksamheten. Kostnad ca 2,2 milj euro, varav utfodringsautomatik och -utrustningen står för en fjärdedel. Projektet har beviljats investeringsstöd med ca 0,5 milj euro.

Tysk mässa om datorer till lantbruk 11 – 13 mars
11 – 13 mars hålls Agrarcomputer Tage 2006 i Oldenbrug. Den är inriktad på lantbrukets behov av hårdvara och mjukvara. Flesta nyheterna rör dock växtodlingen.
Den som är intresserad av datorteknik i största allmänhet är Cebit en större mässa i Hannover 9 – 15 mars. Det går alltså att pricka in båda på samma resa. Båda ligger lite mer än 30 mil söder om Danmark. Källa: Landscentret. Läs mer: www.agrarcomputertage.de och www.cebit.de

Foodexpo i Danmark 19 – 22 mars
19 – 22 mars hålls Foodexpo i mässhallarna i Herning, Danmark. Det är Skandinaviens största fackmässa för detaljhandeln, livsmedels-, hotell- och restaurangbranschen. 500 utställare är anmälda. Danske Slagterier delar ut slaktarpriset 2006.

Karin Lyberg blir doktor på fosfor 28 april
28 april försvarar Karin Lyberg sin doktorsavhandling om fosfor i Undervisningshuset, Ultuna. Den handlar om fosfor i grisfoder, effekter vid tillverkning av våtfoder, fosfornivåer, tillsättning av fytas, samt smältbarhet och produktionsresultat.

Utbildning för grisskötare
LRF Konsult anordnar fortbildningskurser för grisskötare som varit i yrket minst 6 månader. De hålls 6 - 7 mars i Bräkne-Hoby, 28 - 29 mars vid Truvegården, Karlstad, 11 - 12 april i Havor, Gotland, och 2 - 3 maj åter i Bräkne Hoby.
8 - 9 maj håller LRF Konsult en förmansutbildning. Den hålls vid Annelövsgrisens stallar.

Förslag till ny L 100
Djurskyddsmyndigheten har skickat ut ett förslag till ny L 100. Du kan ladda ner förslaget nedan och se ändringarna förstrukna.
Du kan även ladda ned nuvarande L 100 som jämförelse.
Remissen till nya L 100
Djurskyddsmyndighetens konsekvensanalys
Nuvarande L 100, som jämförelse

Klicka här för dina kommentarer om L 100

Kommentarer till förslaget till nya L 100
Den i nuvarande L 100 kritiserade s k 2-meterscirkeln tas bort i suggboxar. I nuvarande L 100 krävs ett fritt utrymme på 2 m bakom sugginredningen för suggan att vända sig på. Djurskyddsmyndigheten säger att 2-metersutrymmet aldrig behövts av djurskyddsskäl och att det aldrig fanns någon vetenskaplig grund för införandet i reglerna.
Andelen fast liggyta i suggboxar enligt nuvarande L 100 har också kritiserats. Liggytan i suggboxar ska enligt förslaget vara minst 4 kvm och ha minst tre fjärdedelar fast golv, medan en fjärdedel får ha urindränerande golv, dvs 11 mm spalt och högst 35 % öppningar. I en box på 6 kvm ska således minst 3 vara fast golv och 1 kvm får vara urindränerande golv och 2 kvm blir gödseldränerande spalt. Men därmed blir det tre slag av golv i boxarna!
§ 29 har fått en annan formulering, där ordet fixering av suggan tas bort och djurskyddet fokuseras mer på smågrisarnas välfärd och även mer på arbetsmiljön för djurskötarna. Det som tidigare hette fixeringsgrind, kallas nu skyddsgrind för smågrisar, vilket den alltid varit. Fixeringen högst en vecka har bytts ut till antal dagar, där djurskötarens bedömning får mer inflytande över grindanvändningen.
I § 32 a sägs att strömedel ska finnas i sådan mängd att djurens sysselsättningsbehov tillgodoses och suggorna ska enligt § 32 b kunna få utlopp för sitt bobyggnadsbeteende. Enligt allmänna råden ska de dessutom kunna äta strömedlet.
Ett nytt allmänt råd är att slaktsvinsstallar bör vara utrustade med duschsystem för svalka på sommaren (§ 37) och värmeisolerade stallar utrustade med tillskottsvärme under kalla årstiden.
Enligt § 39 är larm obligatoriskt i mekaniskt ventilerade stallar. Nytt är att larm även ska ha varning vid fel på minimiventilationens fläktar. Larm ska också vara utformade så att de larmar säkert och i god tid. /LG

Det finns ett antal nya synpunkter på nya L 100, som vi publicerar i nästa GRIS.