Uppdatera här: www.grisportalen.se/egris
Nyheter
Norsvin gör stort genombrott i USAs svinavel
Norsvin International undertecknade 31 maj ett mycket omfattande avtal med avelsföretaget Genetiporc (GP) i USA. GP ska byta ut sin lantras och i stället marknadsföra norsk lantras och dessutom pröva LD och duroc. GP är USAs tredje största avelsföretag och har 15 % av USAs marknad.
-Avtalet är ett helt otroligt stort genombrott för Norsvins avel i USA, säger Harald Gjein, Norsvins vd. En verkligt betydelsefull milstolpe för vår svinavel.
GP är i stark tillväxt i USA och finns även i Mexico och Brasilien, men är grundat i Canada, där företaget har ännu större marknadsandel. Det ägs av canadensiska Breton Foods, som är ledande inom djurfoder, gris- och fjäderfä samt matvaror.
-Samarbetet passar oss mycket bra, säger Bjarne Holm, Norsvin. Vi är bra på genetik och djurhälsa, men vi har inte resurser för marknadsföring i USA. GP är bra på marknadsföring och väljer nu vår genetik med ensamrätt i USA. Vi har jobbat 7 – 8 månader på avtalet, som vi fick genom kontakter med Christensen Farms i USA, som köper avelsmaterial av oss och har lika många suggor som i hela Norge. Nu tillkommer GPs 90 000 suggor och 12 – 15 miljoner slaktsvin! GP producerar över en halv miljon moderdjur per år, dvs 10 gånger så många som i hela Norge.
-GP ska använda Norsvin som ”genetisk motor” i sitt avels- och uppförökningssystem, säger Harald Gjein. Man anser att vårt avelssystem och vår FoU är bland de förnämsta i världen. I första omgången är det lantras som ska in i GPs avel, men man vill också pröva LD och duroc. /LG

Svensk-norska avelssamarbetet avgörs på tisdag
Den internationelle expert, en holländare, som granskat samarbetet mellan Quality Genetics och Norsvin har avlagt sin rapport. Bl a har hälsoriskerna utvärderats. I Sverige har vi PMWS, medan Norge lyckats slå ut smittan när den vid något enstaka tillfälle dykt upp. Enligt uppgift är det inga stora röda flaggor som hissats från holländaren.
Det slutliga beslutet om svensk-norska samarbetet väntas tas av Norsvin på tisdag. /LG

Världsstörsta PIC klarade inte danska avelskonkurrensen
Världens största avelsföretag, PIC, har meddelat sina danska kunder att de lägger ner försäljningen av avelsmaterial i Danmark. Därmed är den inhemska kooperativa avelsorganisationen DanAvl helt herre på danska avelstäppan. PICs danska hemsida har stängts.
En orsak till nedläggningen av verksamheten är mycket dålig ekonomi i PICs danska del. En annan och kanske grundorsaken är för låg köttprocent. Man har inte lyckats höja den under alla de år man verkat i Danmark. En tredje är stora problem med PMWS.
2005 minskade omsättningen i Danmark 20 % till 30 milj dkr. Förlusten fördubblades till 15,8 milj dkr jämfört med 2004. Verksamheten hade ett negativt eget kapital på 72 milj dkr.
I fjol bytte man vd och försökte omstrukturera verksamheten, men nu ett år senare ger man upp. Källa: Danska tidningar.
Kommentar: Att inte PIC lyckats i Danmark måste betraktas som ett erkännande till nordisk svinavel. Lägger man sedan till att Norsvin börjar lägga under sig en stor del av den amerikanska avelsmarknaden, så finns det skäl att tala om bra avelsmaterial i Norden. /LG

Finska grisen är värd 5 milj euro mer än import
Den friska och produktiva finska grisen är på topp i världen och lönsammare än raser som importeras. På hela produktionskapaciteten på årsbasis blir skillnaden över 5 milj euro. Det framgick vid infomötet i Tammerfors 1 juni.
-Nu när Atria och HK meddelat att de grundar en egen galtstation, som bygger på utländskt avelsmaterial, är det skäl att diskutera den finska svinproduktionens framtid, sa Sami Yli-Rahnasto, producent från Kauhajoki. Linjevalet påverkar alla svingårdars verksamhet och ekonomi, menade han.
Duroc i köttraskorsningar ökar foderförbrukningen och minskar andelen rött kött i slaktkroppen med 1,4 %. Detta sänker tb per svinplats med 8 - 14 euro per år. I det stora försök som gjorts är köttandelen 4 %-enheter större då den var som bäst, berättade professor Asko Mäki-Tanila och forskare Marja-Liisa Sevón Aimonen från Forskningscentralen för jordbruks- och livsmedelsekonmi (MTT).
-Råvarans kvalitet, t ex låg fetthalt och slaktkroppens köttfullhet är speciellt viktiga för Snellmans. Därför använder Snellmans avtalsproducenter enbart finska svinraser lantras och yorkshire, sa Tomas Gäddnäs, Snellmans. /LG

Två externa styrelseledamöter väljs in i Danish Crown
Danish Crown får i framtiden två externa styrelseledamöter. Det beslöt Danish Crowns ordinare fullmäktigemöte i onsdags.
-Det är inte så att våra medlemmar inte är kloka nog för att styra Danish Crown, utan att det är klokt att även lyssna på andra, sa ordföranden Niels Mikkelsen. Särskilt när vi blir allt mer globaliserade.
Bland argumenten mot externa styrelseledamöter märktes sådana som att Danish Crown nu säljer ut kronjuvelerna i andelstanken, medan de positiva argumenten var sådana som att föreningen måste framtidssäkras.
Vid fullmäktigemötet beslöts även att styrelsen bantas från 21 till 15 ledamöter och fullmäktigeförsamlingen minskas från 323 till 235. Ändringen gäller från 1 januari 2007. Källa: Danish Crown.
Kommentar: Danish Crown har således svängt i frågan om externa ledamöter. Frågan har varit uppe flera gånger, men har tidigare helt avvisats. En utredning har föregått omsvängningen. /LG

Dansk uppfödarkritik mot fusion med Swedish Meats
Liksom tidigare tillfällen när en fusion mellan Danish Crown och Swedish Meats kommit på tal, har danska grisuppfödarnas organisation Danske Svineproducenter uttalat sig mycket kritiskt till sammanslagning. Så även denna gång.
-Man må säga att Swedish Meats har något att bjuda på, säger man i sitt medlemsmail. Livsmedelssäkerhet och djurvälfärd på en nivå, som inte ens de egna konsumenterna vill betala för. Löner på dansk nivå. Svenskarna har om möjligt varit ännu dåligare än oss att omsätta samhällets krav på djurvälfärd och miljö till något som kan säljas till merpris.
-Produktionen är fallande och grisarna ska transporteras relativt långt till de små slakterierna.
-De har visserligen fantastiska recept på köttbullar, man det är nog klokast att svenskarna försörjs med danskt griskött.
-Om svenskarna vill få turbo på sina affärer, så ska de öppna för danska smågrisar. Svenskarna är duktiga på att sköta slaktsvin och har massor av areal och bra platser där man kan lägga slaktsvinsstallar utan att störa omgivningen. Detta kan skapa dynamik och fylla svenska slakterierna. Källa: Danske Svineproducenter. /LG

Danska salmonellakrav på importkött kan kosta 30 miljarder
De senaste veckorna har en mediadebatt rasat i Danmark, som började med hygiensnusk i köttindustrin, för att senare styra över till salmonellaproblematiken. Först krävdes att importerade köttvaror ska ha samma låga salmonellaförekomst som danska, men senare att Danmark ska följa Sveriges exempel och utrota salmonellan. Bl a hänvisades till att Sverige lyckats.
En majoritet i danska Folketinget har ställt sig bakom kravet att utrota salmonellan och kräva samma från importen. Köttindustrin har också ställt sig bakom ökade krav på importen.
I dag kom en omsvängning. Nu sägs att danskarna får leva med att det kan vara salmonella i gris- och fjäderfäkött.
-Ett ensidigt och omgående danskt stopp för import kan bringa den danska köttexporten värd 30 miljarder dkr i fara, säger DMA, Danish Meat Associations vd Christina Hvid. 30 000 medarbetare i branschen är i fara. Danmark är nödd och tvungen att acceptera importerat kött med salmonella ännu en tid. Källa: Børsen.
Kommentar: Dansk köttindustri har länge oroats över att allt mer billigt kött importeras. Det har drabbat det betydligt dyrare danska köttet. Det importerade köttet har mer salmonella än det danska. Till att börja med blåste både lantbrukarnas organisationer och andra i danska köttindustrin under mediadebatten och krävde stopp för importen. /LG

Strukturåtgärderna i KLS genomförda, samarbete inte lika viktigt längre
-Det går bra för KLS nu. Konsumentpacken i Kalmar är nedlagd, Mantorp är på väg att överlåtas, vi fokuserar på slakt och styckning och förädlingsanläggningarna i Billesholm och Göteborg. Tillsammans med minskningen av personalstyrkan i staben, har vi sparat 20 – 25 mkr, säger KLS ordförande Mats Olsson. Vi har även tagit kostnaderna för strukturåtgärderna.
-Vi investerar och ökar styckningen, installerar ny kylanläggning och går över till SRS retursystem för backar, säger han. Vi möter således våra kunders krav.
-Förändringarna har gått snabbt och bra och nu vädrar vi morgonluft igen, säger Mats. Det gör att samarbete med andra företag i branschen inte känns lika angeläget längre. Vi fokuserar på att köra ensamma.
-Samarbete på olika sätt diskuteras alltid och kommer att fortsätta, men diskussionerna förs nu mera på våra villkor, när vi nått de ekonomiska besparingsmål vi satt upp, säger han. /LG

Nya leveransavtal hos KLS från 1 juli
-Även våra nuvarande leveransavtal är konkurrenskraftiga och fungerar till nyår då de ska ses över, men vi kommer med nya avtal 1 juli för dem som vill byta, eller börja leverera till oss, säger Mats Olsson, ordförande i KLS. Vi ska matcha Swedish Meats, säger han.
-Vårt nya leveransavtal blir något annorlunda än andras, eftersom vi inte ska ha lastningstillägg, utan årsbonus. Det är enklare för dem som flyttar leveranser av grisar mellan veckorna. /LG

Dåligt 2005 för Smithfield Foods
Smithfield Food hade ett dåligt år i fjol, med ett resultat 40 % sämre än 2004. Världens största slakteriföretag ökade omsättningen från 11,2 till 11,4 miljarder dollar, men resultatet sjönk från 296,2 till 172,7 miljoner dollar.
Smithfield har ökat förädlingsgraden och kunde köpa in billigare råvaror och man ökade marknadsandelarna för korv. Bacon är viktigaste produkten. Men man tappade på grisproduktionen, både på de amerikanska och polska. Källa: MaskinBladet.

Nej till fusionen gris och kyckling i Norge
Norska Konkurransetilsynet säger nej till Gildes och Priors avsikter att gå samman. Konkurrensen försämras och det finns risk för prisökningar. Konkurransetilsynet håller visserligen med om att de båda företagen jobbar med skilda köttslag, nöt- och griskött hos Gilde och kyckling hos Prior, men anser ändå att konkurrensen hämmas.
Gilde menar att samordningseffekterna 130 milj nkr skulle komma konsumenterna till godo. Källa: Gilde. /LG

Snabbklonade grisar födda i Danmark
Danmark (och Skandinavien) fick sina första klonade grisar 8 juni. De är klonade med en ny och billig metod, utvecklad av Gabor Vajta, Danmarks JordbrugsForskning, DJF.
De klonade grisarna ska användas i forskningen mot Alzheimers och diabetets. Fler kullar klonade grisar föds inom kort. Källa: DJF. /LG

Kalkyler för samverkan
För några veckor sedan refererade vi till en undersökning utförd av JTI i Uppsala, om vinster i samverkan mellan lantbrukare. I studien finns en del kalkyler som du kan hämta hem:
Häftet Samverkan vid skörd, torkning och lagring av spannmål är nr 112 i serien JTI informerar. Du kan hämta hem pdf-fil från www.jti.slu.se/publikat/ eller beställa genom JTIs publikationstjänst, bestallning@jti.slu.se, 018-67 11 00. /Nils

Företagsnytt
Slaktare ny vd för Tunetanken
Knud Hansen tillträdde som vd för Tunetanken 1 maj och Karl Hovad tog över ansvaret för utvecklingsarbetet och den nya produktgruppen sandrör. Sandrör är en sandwichkonstruktion, där skiktet mellan två glasfiberarmerade lager är sand. Rören ska bl a användas i markledningar, t ex för kloaker.
Knud Hansen, 38, kommer från slaktbranschen, där han haft toppjobb hos Skare Meat Packers och Danish Crown.
Søren Erik Pedersen är utsedd till fabrikschef.
Tunetanken är mest känd inom grisproduktionen för silor, inte minst gastäta för spannmål. Företaget bildades 1969 har idag 55 anställda. /LG

Agenda
Yorkshireklubben firar 50-årsjubiléum 14 juni
Sveriges Yorkshireklubb håller årsmöte och firar 50-årsjubileum 14 juni kl 17 i Starby Kungsgård, Vadstena. Kjell Andersson talar om yorkshire ur historiskt perspektiv. Anmälan till maria.kihlberg@qgenetics.com

Grisproducenternas årsstämma 15 juni i Vadstena
Sveriges Grisproducenter håller årsstämma i Vadstena 15 juni kl 15. Stämman inramas av föredrag och utställning med start kl 9 och avslutning 16 juni kl 13.

Sveriges Livsvinsproducenters årsmöte 14 juni
Sveriges Livsvinsproducenter håller årsmöte 14 juni kl 14,30 i Starby Kungsgård, Vadstena.

RestaurangExpo 26 - 27 september på Sollentunamässan
RestaurangExpo arrangeras för tredje gången 26 - 27 september på Sollentunamässan. Här möts livsmedelsproducenter, förädlare, inköpschefer, krögare, kockar och kökschefer. ResaurangExpo och Tillväxtgruppen för regional mat - småskalig livsmedelsförädling (som är ett samråd mellan LRF, Li, LivsmedelsSverige, SIK, LivsTek, Eldrimner och Hushållningsällskapen), bygger upp ett restaurantkök på mässan, med professionella kockar. Vill du delta? Mer info: malin.lundstrom@sollentunaexpo.se /LG

Slagvågar. Sinsuggbås
Kvarn
Smågrislampor
Transponderutfodring
Foderautomater

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Du kan nu ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 9 juni 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ny minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 15 juni 20,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90Senaste nytt
Danmark höjer slaktsvinen 20 danska öre, suggorna 40
Danska slaktsvinspriset stiger 20 danska öre på måndag, 25 svenska. Samtidigt höjs suggpriset 40 öre, 50 svenska.

Spanska grispriset 15,70 skr, tyska 14,60, och toppen är inte nådd!
Den spanska noteringen på slaktsvin, räknat efter eurokurs 9,34, ligger på 15,70 skr denna vecka och i Tyskland är priset 14,60. Svensk notering enligt samma beräkning är 11,77 och dansk 12,87 skr. Därefter kommer Italien på 13,88 skr, alla övriga ligger över 14 skr.
Det finns inget som denna vecka visar på avmattning i prisuppgången i Europa. Tvärtom spår många bedömare att priset ska fortsätta uppåt. Det har varit ett enastående vackert försommarväder i Europa, fotbolls-VM i Tyskland höjer den tyska konsumtionen och Ryssland köper bara mer och mer från EU-länderna, sedan Brasilien inte visar förmåga att få styr på mul- och klövsjukan. Fler och fler länder stoppar importen av griskött från Brasilien och den brasilianska exporten av griskött hade i maj sjunkit 88 %.
I veckan började man även i klartext tala om grisbrist i Europa. En rysk expert säger att ryska styckningsanläggningar kan komma att stängas nästa månad, eftersom man inte får de leveranser man önskar, sedan brasilianska importen minskat. Det får tyska slaktarna att se ännu fler eurotecken i ögonen.
Prognos: Sommar och värme, VM och matglada fotbollsfans, ökad rysk efterfrågan, samt brist på slaktsvin i EU, gör att prognoserna för ännu högre slaktsvinspriser är goda. Redan dagens pris tangerar grispriset i september 2004. Källa: ISN.

Även tyska suggpriset fortsätter stiga
Även tyska suggpriset fortsätter stiga denna vecka, från 1,16 till 1,19 euro. Aktuellt suggpris blir därför ca 11,10 skr. Tyska slaktsvinspriset tog ett riktigt skutt uppåt med 45 öre, som vi nämnt tidigare. Källa: ZNVG.

Grispriserna vecka 24
Fortfarande inget höjt svenskt slaktsvinspris
Alla tycks nu avvakta med höjningen av slaktsvinspriset och satsa på en allmän noteringshöjning 1 juli, sedan Swedish Meats beslutat lägga om sin betalningsstrategi och höja grundnoteringen 1,50 kr, men samtidigt sänka en del tillägg. Praktiskt taget alla slakterier har nu deklarerat att man följer med och höjer priset på ett eller annat sätt.
Många i branschen har dock väntat sig att något slakteri ska börja dra redan före 1 juli, men ännu syns inga sådana tendenser. Endast Skövde Slakteri har hittills gått ut offentligt och sagt att man höjer 1,50 vecka 27. Övriga håller höjningarna hemliga, men SLP släpper sin betalningsmodell på tisdag.
KLS har sagt att man följer med i noteringsuppgången, men ska inte ha lastningstillägg, utan årsbonus.
Oförändrat slaktsvinspris, alltså, nästa vecka i Sverige, medan slaktsvinspriset stiger med raketfart på kontinenten!

Uppdatera för att se senast inlagda uppgifter!


Tyska slaktsvinspriset över 15 skr nästa vecka!
Tyska slaktsvinspriset fortsätter stiga även nästa vecka, denna gång med hela 5 cent, ca 45 öre, till 1,62 euro, ca 15.13 skr. Priserna på slaktsvin har stigit i hela Europa under senare tid, vilket även futurepriserna aviserat.

Danska grispriserna oförändrade nästa vecka
Alla grispriserna i Danmark är oförändrade nästa vecka, således 9,50 dkr för slaktsvin, 11,87 skr, och 6,50 dkr för suggor, 8,12 skr.

VM trycker upp tyska grispriserna, men semester-Spanien betalar bäst
Tyskland har nu Europas näst högsta slaktsvinspris på 14,15 skr. Tacka VM för det, samt bättre väderprognoser! Grispriserna stiger i hela Europa, utom i Sverige. Spaniens grispriser fortsätter öka och är denna vecka så mycket som 15,45 skr. Det kan jämföras med svenska korrigerade priset 11,77 skr. Även om svenska priset kan väntas bli högre efter Swedish Meats höjning av noteringen efter 1 juli, är avståndet till de europeiska grispriserna stort.
Vad bör egentligen hända när ett land har väldigt låga priser och ett grannland väldigt höga? Jo, som i Frankrike. Franska inköparna har försökt hålla nere grisköttspriserna, och lyckats med det en tid. Men nu fyller de franska smågrisproducentera slaktsvinsstallarna i Spanien med smågrisar! Frankrike har därför veckans största prislyft med hela 8 cent, 75 öre, för att hålla tillbaka exporten.
P g a det dåliga grillvädret har priserna på grillprodukter inte stigit så mycket som man väntat, men skinka och kotletter efterfrågas bra. Nu väntas bättre väder i stora delar av Europa, så stämningen är god i slakteriledet. Generellt, säger slaktarna, att slaktsvinspriset stiger mer än vad handeln vill betala. Det är tydligen som i Sverige svårt att få igenom prishöjningar i butikerna.
Prognosen är fortsatt god efterfrågan på skinka och kotletter och dessutom bättre efterfrågan på grillprodukter, eftersom vädret väntas bli bättre och fotbolls-VM startar. Charkråvara till korv efterfrågas också mer, av samma orsak. Källa: ISN.

Suggorna fortsätter uppåt i Tyskland
Tyska suggpriset fortsätter uppåt, den här veckan är noteringen 1,16 euro, ca 10,83 skr. Smågrispriset är oförändrat. /LGPartipriset
Partipriset är oförändrat vecka 24.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Ginsten 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Dalsjöfors 70-94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Ugglarps 70-94,9 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
Skövde 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats 73-96,9* 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hug. 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Dahlbergs 71-94,9 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Premie 5 öre/kg tillkommer för slaktsvin 82 - 87,9 kg.
OBS! Detta är grundpriser. En del slakterier betalar mycket betydande tillägg.

Saknar du priser i tabellerna? Datera upp för
senast inlagda uppgifter!

OBS! Fakturera dig själv!
Nedan finns en annons för GRIS och @-GRIS. När du klickar på en gul ruta, t ex Sverige, får du upp en sida med en faktura där du kan fylla i dina namn- eller företagsuppgifter och själv printa ut fakturan.
Jag är tacksam om även du som tidigare år fått faktura, i år använder det nya sättet att fakturera.
Du kan även betala flera prenumerationer med hjälp av de nedladdningsbara fakturorna.

Prenumerera på GRIS 2006!
Prenumerationsavgiften finansierar
även @-GRIS
Tryck nedan för pris, skriv ut fakturan!

Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Den svenska marknaden är fortsatt stark och det ser positivt ut. Vi är dock inte mogna att ta steget att stärka noteringen, men möjligheterna förbättras.
-I Sverige är marknaden en sammanflätad kedja från lantbruk till detaljhandel, i Danmark kalkylerar man fortlöpande fram vad bonden kan få som notering, i Tyskland m fl länder är priserna helt marknadsstyrda. För- och nackdelar varierar över tiden.
-Nya kontrakten är en verklig succe, de flesta kontrakten är redan inne. Vi har även intresseanmälningar från leverantörer från övriga slakten och en del har redan signerat kontrakten.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Marknaden går bra fortfarande och det börjar dessutom bli grillväder nu.
-Jag har räknat på Swedish Meats leveransavtal och konstaterar att även våra nuvarande priser står sig. Ny prissättning är på gång.

SLP
Peter Johansson: -Marknaden visar på fortsatt stor efterfrågan, det är t o m svårt få fram alla produkterna till kunderna, så det räcker. Vi kommer att köra övertid i veckan och även i helgen för att kunderna ska få sina beställningar.
-Vi har ett nytt förslag till leveransavtal framme, som vi väntar ska bli klart på tisdag. Därefter skickas det ut till leverantörerna. Det kommer att bli konkurrenskraftigt.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Bra slakt och bra efterfrågan på i princip alla produkter. Även exportmarknaden är bra med hyfsade priser och vi säljer mest till öst, det som inte säljs i Sverige.
-Det fina vädret påverkar charken positivt.
-Vecka 27 höjer vi slaktsvinsnoteringen med 1,50 kr. Efter dagens noteringsnivå blir nya priset 12,70 kr, plus leveranstillägg.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Vi närmar oss midsommar och marknaden för grillprodukter blir piggare. Vädret har hittills varit mer stimulerande för traditionella produkter än för grillning.
-Vecka 25 sänks slaktvikten till 72 till 88 kg för att få in fler grisar till midsommar.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Vi har märkt av att det blivit bra väder, vi kan nu inte leverera alla beställningar av styckat för grillen. Även charkråvaran är slutsåld.
-Den egna charkförsäljningen är fortsatt god och särskilt Ugglarpskorven efterfrågs mycket i det goda vädret.

Danish Crown
Det är brist på skinka i hela Västeuropa nu och detta har medfört prisökningar i framför allt Tyskland, Italien och Frankrike. Det är nu en mycket hög prisnivå på skinkor och många av våra kunder kämpar hårt för att få igenom prishöjningar i detaljhandeln.
Även kotletter efterfrågas starkt, med prishöjningar som följd. För kotlett tar det längre tid innan höjningarna får full verkan på noteringen, då det är traditionellt att kotlett säljs på långa kontrakt.
Däremot är handeln lugn för karré, bog och övrigt produktionskött, som normalt sett är årstidens produkter. Ett bra grillväder kan dock snabbt ändra den situationen.
Baconmarknaden är fortfarande underförsörjd och marknaden mycket stark närmaste tiden.
Den ryska marknaden köper fortsatt gott, medan den polska marknaden har svårt att matcha den höjda prisnivån. /LG

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 25 v 24 v 23
11,87 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,70 9,50 9,50
24,08 Norsk Kjött 55,1–75,0* nkr - 20,07 20,07
11,11 Österbottens 76 – 92 euro - 1,19 1,19
12,32 Snellman 78–105 euro - 1,31 1,31
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
8 jun grundpriser euro euro euro euro euro
11,73 Frankrike - 1,256 1,176 1,174 1,139
15,13 Tyskland 1,620 1,570 1,530 1,500 1,470
10,83 Belgien - 1,160 1,160 1,130 1,080
9,94
Italien - 1,065 1,065 1,010 1,005
13 juni korrigerade*
15,69 Spanien 1,680 1,655 1,617 1,579 1,535
14,62 Tyskland 1,566 1,516 1,476 1,446 1,416
14,34 England 1,536 1,498 1,480 1,480 1,452
14,38 Österrike 1,540 1,490 1,460 1,410 1,410
14,25 Belgien 1,526 1,477 1,440 1,415 1,403
14,30 Holland 1,532 1,474 1,435 1,416 1,377
14,02 Frankrike 1,502 1,436 1,356 1,321 1,319
13,88 Italien 1,487 1,405 1,335 1,285 1,373
12,87 Danmark 1,378 1,378 1,351 1,351 1,351
11,77 Sverige 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261
--
13,19 Tjeckien 1,413 1,412 1,413 1,383
13,30 Irland 1,425 1,396 1,396 1,396
11.30 Polen 1,210 1,201 1,201
Eurokurs 9,34 kr. Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Juni 1,630 1,585 1,546 1,540 1,540 1,529
Juli 1,553 1,525 1,497 1,490 1,484 1,479
Aug 1,530 1,516 1,493 1,493 1,485 1,479
Sep 1,490 1,487 1,479 1,479 1,466 1,451
Okt 1,428 1,427 1,413 1,409 1,398 1,389
Nov 1,428 1,429 1,397 1,400 1,384 1,371
Dec 1,429 1,410 1,396 1,396 1,383 1,383
Jan 1,330 1,330 1,325 1,310 1,310 1,310
Feb 1,368 1,368 1,360 1,350 1,340 1,340
Mars 1,370 1,370 1,370 1,370 1,350 1,350
April 1,390 1,390 1,385 1,400 1,502
Maj 1,410
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 8 juni, enl Henton Børsmæglerselskab.Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 24 v 23 v 22 v 21
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 2,65 2,65 2,65 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 23
8,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,50 6,50
16,65
Norsk Kjøtt Fria vikter nkr - 13,88 13,88
Finland
4,29
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,38
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
-
Tyskt suggpris fritt slakteri euro - - -
11,11
ZNVG 6 juni 56 % euro - 1,19 1,16
Galtar
6,87
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,50 5,50

Valutor
Fredagar idag v 22 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Pund 13,46 13,45 13,63 13,80 13,71 13,62 13,35
Dollar 7,30 7,22 7,29 7,30 7,26 7,36 7,41
Euro 9,24 9,24 9,31 9,36 9,36 9,33 9,29
Dansk 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,18 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20 1,19
Yen 6,41 6,40 6,50 6,58 6,61 6,47 6,48

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 24 v 23 v 22 v 21
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
SLP
SLP+ 18,10 18,10 18,10 18,10
KLS
KLS Smågris 17,80 17,80 17,80 17,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 17,65 17,65 17,65 17,65
SwedeHam 16,35 16,35 16,35 16,35
Vita 15,26 15,26 15,26 15,26
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,35 17,35 17,35 17,35
Bas, 23 kg 16,10 16,10 16,10 16,10
Nyavvanda, 9 kg 34,95 34,95 34,95 34,95
KRAV, 23 kg 22,30 22,15 22,15 22,15
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 17 500 17 000 16 500 19 000
Ugglarps Slakteri 1 000 1 300 1 100 2 000
Skövde Slakteri balans balans balans 1 200
SLP 1 200 2 439 - 700
KLS brist brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -530 smågrisar från Finland kommer till Norrtälje nästa vecka.

KLS
Marknadstillägg 15 kr/smågris.

Ugglarp
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Thomas Olander: -Bristen på smågrisar har minskat och det är nu ca 1,5 veckas väntetid.

SLP
Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Anders Nilsson: -600 smågrisar kommer från Finland på onsdag.

Skövde
Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.

Dahlbergs
Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 25 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
276
Basis 7 kg 226 221 215 215 215
468
Basis 30 kg 383 375 367 367 367
282
SPF+Myc 7 kg 231 226 220 220 220
475
SPF+Myc 30 kg 388 380 372 372 372
287
SPF 7 kg 235 230 224 224 224
480
SPF 30 kg 392 384 376 376 376
953
Økologi 30 kg 770 763 756 752 752
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
672
25-kilos - 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
565
Grund 30 kg A1* - 59 60 60 60
Tyskland
560
ZNVG 28 kg 30 maj - 60 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.