Uppdatera här: www.grisportalen.se/egrisMarknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknadsläget är stabilt och oförändrat sedan förra veckan. Vi har fått igenom den höjning med 4 % som vi aviserat och försöker nu pressa upp priserna ytterligare så gott det går.

SLP
Peter Johansson: -Bekymren att få fram leveranser till efterfrågan fortsätte även i veckan, i övrigt är jag dåligt informerad p g a semester.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Allt går att sälja idag. Det vackra vädret gör att det är mycket folk på västkusten.

Ugglarp
Thomas Olander: -Fortsatt god försäljning, som senaste veckorna. Det gäller både styckat och chark. Charken ligger på fortsatt hög volym, men den här veckan är det skivade pålägg som gått särskilt bra.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Höjningen 1 cent nästa vecka beror på bättre marknad och den tidigare ändringen av viktgaffeln. Den bättre marknaden beror på bra grillväder. Produkterna för grillning säljs bra och priserna på produkterna har förbättrats.

Danish Crown
Det är just nu nervöst på den europeiska skinkmarknaden, dels p g a den relativt höga prisnivån, dels p g a den stundande industrisemestern i Sydeuropa. Industrisemestern medför alltid en svacka i efterfrågan. Detta betydde svagt sjunkande priser denna vecka.
För bog och annan industriråvara är marknaden oförändrad. För karré har efterfrågan förbättrats, men till lägre priser.
Baconmarknaden har normaliserats och synes nu vara i balans mellan utbud och efterfrågan. Övriga marknader var oförändrade. /LG

Nyheter
Arga slaktkonkurrenter i Norge bygger nytt gemensamt
Norges näst största köttförädlingsföretag Spis har tagit initiativet till ett nytt stort slakteri i Trøndelag och bjudit in sina konkurrenter att få del i bygget. Det ska omfatta slakteri, styckning och packning och kosta 125 milj nkr och få namnet Trønderslakt. Kapaciteten blir 10 000 ton per år.
De tre slakteriföretagen Midt-Norge Slakteri AS, Slaktehuset Eidsmo Dullum AS och Trondheim Slaktehus AS har tackat ja till inviten och tänker lägga ner sina verksamheter där de är lokaliserade idag. Samtidigt upphör en sedan många år aggressiv konkurrens om slakten i området!
-Vi skriver slakterihistoria, säger projektledaren Leif Stråtveit, Spis. Målet med satsningen är att bli andreaktören på norsk slaktmarknad efter bondeägda Gilde. Samtidigt tryggar Spis tillgången på köttråvara. Källa: Opdalingen. /LG

Snart slut med tatueringen av grisar?
Danish Crown har gett Slagteriernes Forskningsinstitut (SF) i uppdrag att ta fram ett system där tatuering av grisarna inte behövs. Därmed försvinner ett för skötaren tråkigt arbete och för grisen obehagligt moment.
Spårbarheten ska på sikt garanteras på annat sätt. SF har byggt en avdelning för försöket vid slakteriet i Esbjerg och det ännu i ett inledande stadium.
Systemet bygger på att djurtransportörernas körsedlar registreras vid slakteriet och på dessa finns leverantörsnumret. Detta nummer följer sedan grisen hela vägen genom slakteriet.
Innan tatueringen kan upphöra måste danska myndigheter och inte minst EU godkänna systemet, så att spårbarheten garanteras. Källa: Danish Crown. /LG

Gilde betalar böterna
Gilde Norsk Kjøtt har beslutat att inte överklaga böterna på 2 milj nkr för att man skickade ut beslagtaget kött på marknaden, medan utredning pågick om var källan till e coli var i våras. Det är bättre att betala och sätta fokus på framtiden, i stället för att rota i det förgångna, menar man. Källa: Gilde. /LG

Kraftigt minskad konkurrens från argentinskt kött
Argentinas export av nötkött minskade från 147 000 ton till 91 000 ton de första fem månaderna i år, jämfört med samma period 2005. Exporten nådde bottennivån i maj med 1 000 ton, jämfört med mars 34 000 ton. De minskade exportinkomsterna värderas till 540 milj skr. Källa: Meatingplace.
Kommentar: Orsaken till exportminskningen är givetvis mul- och klövsjukan, men samtidigt minskade trycket på köttmarknaden i Europa och i det stora importlandet Ryssland. Ryssarna köper nu mycket kött i Europa, vilket bl a höjt grisköttpriserna i Europa. /LG.

Salmonella på grisgård i Vassmolösa
Salmonella har konstaterats i en nötdjursbesättning i Vassmolösa, en och en halv mil söder om Kalmar. En besättning av svin på en av gårdarna intill har också visat sig bära på smittan och en människa har smittats av sjukdomen. Båda gårdarna är spärrade. Källa: Jordbruksverket. /LG

Mjältbrand breder ut sig bland nöt i Canada
Mjältbranden fortsätter breda ut sig i Canada, där provinsen Saskatchewan är särskilt utsatt med 45 smittade gårdar och 175 nötkreatur.
Mjältbrandsbakterier är svåra att få död på och kan ligga i jorden i årtionden och bli aktiva igen i kontakt med djur och människor. Senast mjältbrand förekom i Canada var 1990. En människa har blivit smittad under det nu pågående utbrottet. 8 000 djur har vaccinerats. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Pengar att hämta för goda idéer som ger jobb
Det med 1 miljard till 5 miljarder per år utökade landsbygdsprogrammet kan även användas av grisuppfödare. Mesta pengarna är dock redan intecknade till liggande miljöåtgärder, t ex vallodling och åtgärder som förhindrar växtnäringsläckage. 3,53 miljarder går till miljöområdet.
-Det är de goda idéerna som pengarna ska gå till, som ger nya jobb på landsbygden, dock inte nödvändigtvis inom traditionella lantbruket, förklarar Olof Johansson, Jordbruksverket. Staten kommer inte med några pekpinnar om vilka verksamheter som ska stödjas, utan det gäller att komma in med ansökningar som är intressanta.
-För själva grisproduktionen kan det t ex finnas pengar för att utveckla den ekologiska produktionen, åtgärder för att förbättra miljön, för energiåtgärder och åtgärder för att stärka konkurrenskraften. Då särskilt inom vissa regioner.

Spekepølse eller jordgubbar i honung
Bondens Marknad fortsätter i hela Norge hela sommaren, i höst och ända till jul. Semestrar du i Norge kan lära mer om norsk mat och norska traditioner. För att veta var, klicka på www.bondensmarked.no

Slagvågar. Sinsuggbås
Kvarn
Smågrislampor
Transponderutfodring
Foderautomater

Företagsnytt
Henrik Bäckman ny säljare för Kvarnbyfoder
Henrik Bäckman, nybliven lantmästare, är ny säljare hos Kvarnbyfoder i norra Östergötland och Närke med placering i Linghem.

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 21 juli 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ny minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 27 juli 13,30

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90Senaste nytt
Danska slaktsvinspriset höjs 20 danska öre på måndag
På måndag höjs danska slaktsvinspriset höjs 20 öre, 25 svenska, till 9,90 dkr, efter tre veckor på 9,70. Smågrisarna går också upp, medan suggpriset är oförändrat.

Tyska grispriset upp 30 öre, Sverige betalar bättre än Danmark
Tyska grispriset stiger igen, nu p g a låg tillförsel till slakterierna. I veckan höjdes priset nära 30 öre. Tyskland är nu det land som betalar näst bästa grispriset i Eurpa, före Spanien.
Som en följd av sänkta danska grispriset för ett par veckor sedan, ligger nu Sverige före Danmark i noteringstabellen. Men danskarna kan se fram emot bortåt kronan i efterlikvid och det kan vi nog inte räkna med i Sverige. Danskarna får hämta ut 50 danska öre i á-contobetalning på efterbetalningen redan nu.

Tropiska värmen fortsätter hålla grispriserna uppe i Europa
Den tropiska värmen i Europa fortsätter, vilket gör att grisarna växer dåligt och tillförseln av slakt till slakterierna är på allt lägre nivå vecka för vecka. Slaktvikterna fortsätter sjunka i många länder. Tyskland hade vecka 28 de lägsta slaktvikterna i år, 93,3 kg. Samma sak i Holland, där slaktvikten nu är knappa 89 kg.
Till detta kommer att det levereras allt färre slaktsvin, eftersom man försöker få upp vikterna trots värmen. Sammantaget gör den höga sommartemperaturen att grispriserna hålls uppe och t o m stiger.
Normalt sett brukar efterfrågan på griskött minska under semesterperioden, som i Europa är juli och augusti. Eftersom varma vädret väntas fortsätta och tillförseln av slakt därmed fortsatt väntas bli låg, så väntas även grispriserna vara stabila. Den höga temperaturen balanserar således den minskade efterfrågan på griskött. Källa: ISN.

Tyska smågrispriset sjönk
Tyska smågrispriset sjönk denna vecka till 59 euro per 28-kilosgris, efter att lång tid ha legat på 60 euro.
Suggpriset är fortsatt 1,18 euro per kilo.

Rättelse: Snellmans slaktsvinspris
Av misstag har vi haft 1,19 euro som slaktsvinspris hos Snellmans senaste tiden. Rätt pris ska vara 1,31 euro.

SLP och Dahlbergs höjer också smågrispriset
Både SLP och Dahlbergs höjde smågrispriset med 15 öre på måndagen.

Grispriserna vecka 30
Semestrar, datera upp för senaste noteringar!
Många har semester just nu och det är svårt att nå alla uppgiftslämnare. Jag lägger in uppgifterna efterhand. Uppdatera därför @-GRIS innan du börjar läsa, eller om du saknar noteringar som brukar finnas med. Även nyheterna dateras upp om något viktigt händer.

Smågrisarna fortsätter upp hos Swedish Meats och KLS Swedish Meats smågrispriser fortsätter uppåt även nästa vecka med 15 öre per kg, nyavvanda dock 30 öre. Höjningen beror på att det tar fyra veckor för prishöjningar av slaktgrispriset att slå igenom helt. Det blir alltså fyra veckor sedan slaktgrisarna höjdes med 1,50 kr.
Även KLS höjer smågrispriset med 15 öre, men tar bort 10 kr av marknadstillägget. Kvar blir 5 kr.
Både KLS, Ugglarps och SLP har balans i smågrisförmedlingen, medan underskottet ökat något i Swedish Meats.

Bra grillväder höjer slaktsvinspriset i Finland
Österbottens Kött höjer priserna på slaktsvin 1 cent, knappa 10 öre, nästa vecka. Orsaken är bl a god försäljning av framför allt grillsortimentet.

Danska suggorna går upp 30 öre, slaktgrisarna oförändrade
Danska slaktsvinspriset är oförändrat 9,70 nästa vecka och även smågrispriserna är samma som denna vecka, utom för ekologiska som stiger. Suggpriset går upp 30 danska öre, drygt 35 svenska, till 6,70 dkr.

Värme och tröskning fortsätter begränsa europeiska utbudet
Utbudet av slaktsvin på europeiska marknaden är fortsatt begränsad och medlemsländerna har oförändrade eller svagt stigande slaktsvinspriser denna vecka. Belgiska priset stiger dock 6 cent och franska och tyska 2 – 3 cent.
Mest notabelt är det begränsade utbudet av slaktsvin på marknaden. Det beror på svag tillväxt i det varma vädret. Därtill vill grisuppfödarna sitta på skördetröskan, vilket är högst prioriterat när grisarna ändå växer dåligt.
Prognosen är fortsatt liten tillförsel, eftersom temperaturen väntas fortsätta vara hög och tröskningen fortsätter. Marknaden väntas fortsätta vara stabil. Källa: ISN

Partipriset
Partipriset är oförändrat vecka 30.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 30 v 29 v 28 v 27
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,90 12,90 12,90 12,90
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
SLP* Avtal 70–94,9 12,85 12,85 12,85 12,85
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Dahlbergs 71-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,30 12,30 12,30 12,00
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25
Swedish Meats Avtal 73-92,9 12,50 12,50 12,50 12,50
Swedish Meats 73-92,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Inkl teckningspremie före 15 juli, övriga 12,70 kr.Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 30 v 29 v 28
12,17 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,90 9,70 9,70
22,10 Norsk Kjött 55,1–75,0* nkr - 19,05 19,05
11,00 Österbottens 72 – 90 euro - 1,19 1,19
12,00 Snellman 78–105** euro - 1,31 1,31
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.Slaktsvin, Europa
Skr Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
29 jun grundpriser euro euro euro euro euro
12,85 Frankrike ** ** ** ** 1,394
15,02 Tyskland ** ** ** ** 1,630
11,61 Belgien ** ** ** ** 1,260
11,24
Italien ** ** ** ** 1,220
25 juli korrigerade*
15,95 Spanien 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731
14,89 Tyskland 1,626 1,596 1,576 1,536 1,576
14,67 England 1,592 1,592 1,592 1,592 1,578
14,64 Belgien 1,588 1,588 1,526 1,464 1,575
14,37 Frankrike 1,555 1,558 1,544 1,543 1,574
14,30 Holland 1,551 1,532 1,532 1,493 1,542
14,30 Italien - 1,551 1,551 1,589 1,608
13,83 Österrike 1,500 1,550 1,550 1,550 1,550
13,12 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,261
12,95 Danmark 1,405 1,405 1,405 1,432 1,432
--
14,15 Tjeckien 1,535 1,517 1,510
13,66 Irland 1,482 1,482 1,482 1,482
12,91 Polen 1,401 1,385 1,365
Eurokurs 9,22 kr.
**Grundpriserna är officiella noteringar enl Henton Børsmæglerselskab. Jämför inte med svenska exakt, se trenderna. Henton har uppehåll med grisnoteringarna p g a omorganisation.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Juli * - 1,537 1,523 1,583 1,553
Aug - - 1,540 1,504 1,535 1,530
Sep - - 1,485 1,468 1,486 1,490
Okt - - 1,419 1,420 1,422 1,428
Nov - - 1,409 1,408 1,418 1,428
Dec - - 1,400 1,400 1,425 1,429
Jan - - 1,330 1,330 1,330 1,330
Feb - - 1,383 1,383 1,383 1,368
Mars - - 1,395 1,395 1,395 1,370
April - - 1,410 1,410 1,410 1,390
Maj - - 1,425 1,425 1,425 1,410
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 29 juni, enl Henton Børsmæglerselskab.
* Henton gör f n ett uppehåll i noteringen av futurepriser, m m, p g a organisationsförändring.Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 30 v 29 v 28 v 27
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,70 8,70 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,70 6,70 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 2,65 2,65 2,65 2,65

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 31 v 30 v 29
8,24
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,40
16,10
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr - 12,94 12,94
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,46 0,46
4,33
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
10,80
ZNVG 56 % euro - 1,18 1,18
Galtar
7,00
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,40
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Pund 13,49 13,35 13,17 13,30 13,44 13,59 13,46
Dollar 7,30 7,26 7,17 7,26 7,27 7,33 7,30
Euro 9,22 9,19 9,16 9,22 9,22 9,28 9,24
Dansk 1,23 1,23 1,22 1,24 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,16 1,16 1,15 1,16 1,16 1,18 1,18
Yen 6,24 6,26 6,23 6,33 6,33 6,39 6,41

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 30 v 29 v 28 v 27
SLP
SLP+ 18,45 18,30 18,25 18,20
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
KLS
KLS Smågris 18,05 17,90 17,80 17,80
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,14 18,14 17,90 17,80
SwedeHam 16,69 16,69 16,47 16,38
Vita 15,57 15,57 15,36 15,28
Dahlbergs
Särklass D 18,15 18,00 18,00 17,75
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,80 17,65 17,55 17,45
Bas, 23 kg 16,40 16,25 16,15 16,10
Nyavvanda, 9 kg 35,55 35,25 35,05 34,95
KRAV, 23 kg 23,15 23,00 22,90 22,70
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,55 17,55 17,55 17,45
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 3 000 2 500 7 000 9 000
Ugglarps Slakteri balans 270 270 500
Skövde Slakteri 300 250 balans 300
SLP balans 100 balans 100
KLS balans brist brist brist
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist

* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris, en sänkning med 10 kr.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
290
Basis 7 kg 236 230 230 230 236
481
Basis 30 kg 391 383 383 383 391
296
SPF+Myc 7 kg 241 235 235 235 241
487
SPF+Myc 30 kg 396 388 388 388 396
301
SPF 7 kg 245 239 239 239 245
492
SPF 30 kg 400 392 392 392 400
969
Økologi 30 kg 788 781 770 770 777
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
649
25-kilos - 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
542
ZNVG 28 kg - 59 60 60 60

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Datera upp för senast inlagda uppgifter!