@-GRIS 24 maj 2013
Senaste uppdatering gjord 27 maj 11,35
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser
Sänkta grispriser v 22, trots grillvädret
Trots att grillsäsongen inletts, dock lite trevande, sänker KLS Ugglarps och Ginsten priserna på slaktgrisar och suggor v 22. Det är importen som trycker på, bl a som en följd av att grillintresset är svagt pga det kyliga vädret i nordvästra Europa. Framför allt är det dock charkråvaran som är bekymret för priset, när billig råvara väller in i Sverige.
-Vi hade hoppats att inte behöva sänka, men vi är nu tvingade, säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten. Det är bara att hoppas att svackan blir kortvarig.
Det börjar nu även vara överskott på smågrisar och som framgått av pristabellen har några slakterier sänkt till nästa vecka. KLS Ugglarps har sänkt en hel krona på tre veckor.
Förutom bättre grillväder i EU och framför allt Sverige, får vi hoppas att ryska marknaden förbättras. Det finns tecken på detta. För första gången sedan augusti 2012 har grispriserna stigit i Ryssland, men uppfödarnas situation är fortsatt svår, skriver ISN i en notis i veckan. Orsaken till ryska griskrisen är att Ryssland gick med i WTO, samt sviterna efter svinpesten.
Jag fick in ett par prisuppgifter i veckan i de nya tabellerna om avtal och benchmarking, men fortfarande är det alldeles för dålig inrapportering. Kolla dina avräkningar och meddela mig, likaså om du förhandlar och får bud och avslut. Vi måste hjälpas åt att få koll på prisläget, när inte slakterierna själva talar om vad de betalar. Endera ska vi ha ärliga priser i de tabeller där slakterierna lämnar uppgifter, annars måste vi ta in priserna via uppfödarna. Det är en angelägenhet för alla grisuppfödare att få veta vad grisarna är värda.
Det är nu dags att förhandla för kvartal 3 och 4, om du lagt om förhandlingsperioderna så. I många avtal står att förhandlingar ska ske före maj månad, men jag har hört att slakterierna inte lever upp till sina avtal särskilt väl. Vi är nu i slutet av maj. /LG 130524


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi har bra efterfrågan på grilldetaljer av gris, precis som på nöt och lamm. Vi har säsongsmässigt överskott på charkråvara.
Har du frågor eller funderingar så kontaktar du oss på SLS 0771-500 500. Kom ihåg att en bra uppgörelse med våra kunder börjar med en stabil och förutsägbar prognos. Detta gäller alla våra djurslag!

KLS Ugglarps
Marknadsläget har försämrats ytterligare. Stora mängder billig import, framför allt charkråvara, pressar den svenska marknaden och vi tvingas sänka noteringen.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är skrämmande att marknaden är som den är, men vi har efter moget övervägande sänkt slaktgrisar och suggor med 30 öre och smågrisarna får den här gången också en sänkning med 50 öre.
-Vi trodde vi skulle stå emot, men trycket från importen är för stor. Jag hoppas att sänkningen inte blir för långvarig.
-Vi har fortfarande ett par dagars slaktkö och för tillfället har vi ett mindre överskott på smågrisar.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är oförändrad sedan förra veckan.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Priserna, liksom situationen på marknaden och försäljningen är som en kopia av förra veckan.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -

Danish Crown
Skinka har stabila priser denna vecka. Framdelar, bog och trimningskött är fortsatt under press, som följd av att sommaren fortfarande inte visat sig i Nordeuropa. Karré och filé är oförändrade.
Kotlett säljs tillfredsställande på en något mer positiv marknad, medan bacon är under press i England. Marknaden för bröstfläsk är tillfredsställande.
I tredje land är avsättningen oförändrad, med stabil försäljning till Kina och Japan, medan Ryssland visar förbättring, men fortsatt under förväntad nivå.

ISN, Tyskland
Marknaden är i balans – priserna i stort sett oförändrade
I huvudsak är priserna på slaktgrisar oförändrade i EU. Oförändrat rapporteras från Tyskland, Danmark, Holland, Belgien, Österrike och Irland. I Spanien är priset också oförändrat efter de senaste veckornas sänkningar. En svag positiv trend rapporteras från Frankrike och England.
Totalt sett är utbud och efterfrågan ganska väl balanserad. Den saknade slaktdagen vid annandag pingst, en helgdag de flesta länder har kvar, orsakade ingen slaktpuckel. I Österrike har de rekordhöga slaktvikterna gått ner från 98 kg till 97 kg på högst två veckor. Det spanska priset gjorde som sagts halt i prisnedgången och väntas vända uppåt igen när de många konsumenter som semestrar i Spanien ökar konsumtionen. Samtidigt klagar spanska exportörer på att efterfrågan från andra länder är låg. De ryska hindren att importera ställde till problem, det stigande antalet producerade grisar i Sydkorea efter mul- och klövsjukan, de kraftigt fallande grispriserna i Kina, samt den svaga japanska valutan Yen samverkar till minskad spansk export.
Tendens på tyska marknaden: Efter pingst är slakteriernas efterfrågan på slaktgrisar fortsatt god. Dock visar väderutsikterna endast kyligt väder. Sammantaget väntar marknaden som minst stabila priser. ISN 13021

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Tufft för grisen, noteringen går ner på vissa håll nästa vecka. Trots att det finns en viss optimism så har marknaden mycket svårt att komma igång. Under senare tid har det varit smågrisproducenten som har legat bäst till prismässigt. Man kan dock inte säga att ekonomin generellt har varit mycket god. Slaktgrisen har det tufft med stora variationer i olika besättningar, främst beroende på de enskilda företagets foderkostnad. Råvarupriset på foderråvaror har gått ner, men det är tyvärr inget som kommer den svenska marknaden till förfogande i dagsläget.
Enkel räknat för en slaktgrisföretagare som köper en gris för 760 kr + 600 foderkostnad + 200 kr i arbete, underhåll, m m, blir kostnaden 1560 kr per producerad gris. 1560 kr/85 kg gris ger nollsummespel, när noteringen är över 18 kr.
Problematiken kommer in när en produktionskostnad för en 30-kilosgris är över 700 kr. Det finns tre alternativ; sänk foderkostnaden, sänk produktionskostnaden, höj avräkningspriset. Jag tror att en kombination mellan  sänkt produktionskostnad och bibehållen eller högre notering är den bästa lösningen. Att foderkostnaden kan gå ner är fullt möjligt att tro, men det är det vi minst kan påverka. Man kan räkna på många sätt, men hur man än gör så är det en tuff affär idag. Denna problematik finns i hela Europa idag. Det är en klen tröst, men det är inte bara vi som lider. Hela den problematiska situationen kommer att diskuteras på Sveriges Grisföretagares stämma. Har ni inte anmält er så gör det på www.sverigesgrisforetagare.se

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Scan har en hemlig agenda
Enligt välinformerade källor inom Scan har jag erfarit att Scan endast kommer att köpa in 1 miljon grisar till slakt för sitt Scanmärke. Det är ungefär 25 % av Sverigemarknaden. Övrigt kött som man ska processa, t ex emv och Hansa kommer att köpas rentav som import, bara det är billigt.
Vidare vill man minska på den öppna smågrisförmedlingen till förmån för integrerad och externintegrerad slaktgrisproduktion.
Att få producenterna närmare slakterierna visar de uppgjorda leveransavtalen. Ju närmare slakteriet desto högre pris. Just nu ligger deras avtal och avtalsförslag mellan 18 till 18,50 kr per kilo om man levererar nära Kristianstad.
Slutsatsen blir att den svenska slakten av Scans grisar kommer att ske i Skåne och att man utan vidare kan slå igen Skaraslakteriet. Det skulle dessutom betyda att KLS-Ugglarp tappar slaktmöjlighet i Skara.
För grisnäringen totalt betyder det att vi fort nog kan komma under 2 milj producerade grisar i Sverige. Fler anläggningar blir tomma.
Detta är den kalla verkligheten och vem kan tro på att vi inom några år ska producera 4 milj grisar med lönsamhet. Det framstår tyvärr mera som ett önsketänkande.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
När får vi EU-pengar till suggpremier?
Förr, när vi hade gamla jordbrukspolitiken, fanns tre experter i Sverige som förstod sig på alla reglerna. Idag verkar det som om det inte finns någon som förstår sig på EUs alla regler om jordbruk. Vi har varit med i EU i 20 år, men kunskapen om innebörden av medlemsskapet är så dålig vid svenska myndigheter att vi inte kan få till stånd en rättvis fri marknad. Varför slog vi inte vakt om hemmamarknaden då vi tog ledartröjan i djurskyddsracet utan drömde yrvaket om grisexport efter dansk modell? Kanske hade alla vunnit på om det på 80-talet varit färre veterinärer i kretsen kring Astrid Lindgren och fler krasst tänkande ekonomer.
Även universiteten utvecklas och upplever nya tider. Den gångna veckan installerades 23 nya professorer vid SLU, Uppsala och 13 vid SLU Alnarp. På min tid var professur unik slutstation på den akademiska karriären och det fanns totalt färre än det antal nya som nu installerades.
Det hölls vid installationen många intressanta föreläsningar inom ämnen som jag hade lite svårt att förknippa med de gamla högskolorna för jordbruk, skog och veterinärmedicin, som fanns före 1977, då SLU kom till. Landskapsarkitekturens miljöpsykologi, fåglar och insekters närvaro i jord och skog, liksom hundar och katters hälsa är nog så viktigt i det moderna samhället. Men det nya ämne som vi som älskar grisar kan vänta oss mest av är nog Christer Bergstens "Tekniska system för animalieproduktion". Bergsten har gjort internationell mycket uppmärksammade insatser för att förbättra mjölkkors klövhälsa. (Jag noterade att betesgång inte hade visat sig ha den förväntade positiva effekten på klövarna).
Bergsten förutskickade i sin föreläsning liknande framtida projekt för suggor med smärtsamma klövbesvär. Låt oss hoppas att det då finns blågula suggor kvar att forska på! Suggpremier med EU-pengar kan kanske bromsa avvecklingen.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Djuren ute eller nära?
Riksdagens djurskyddsforum ordnade i går i riksdagen ett seminarium kring djur i utedrift. Forskare från SLU och SVA redovisade både för och nackdelar med att djur vistas ute. För visst finns det utmaningar även med att ha djur ute – olämpliga betesmarker, parasiter och smittor som campylobacter hos kyckling. Den ekologiska djurhållningen har också sina problem.
”Djuren verkar ha det lika dåligt inne som ute” var Helena Leanders (MP) slutsats av seminariet. Men det var väl ändå en onödigt onyanserad tolkning av svensk djurhållning.
Själv pratade jag för Sveriges Konsumenter och hade valt rubriken ”Ute eller Nära?”

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Klicka på annonsen!

Grispriserna vecka 22

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 22 v 21 v 20 v 19
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,60 16,90 16,90 16,90
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,60 15,90 15,90 15,90
Dahlbergs 71-96,9 14,70 15,00 15,00 15,00
Skövde Plus** 72-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,70 14,00 14,00 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- - överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
2 dag överst överst balans
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 22 v 21 v 20
12,19 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,70 10,70 10,70
23,41 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,91 20,91 20,91
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,08 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,53 1,53
14,96 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
24 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,66 Tyskland 1,60 1,60 1,60 1,60 1,64
21 maj jämförbara**
16,31 England - 1,911 1,891 1,871 1,878
14,97 Spanien - 1,754 1,754 1,775 1,809
13,47 Polen - - - 1,578 1,617
13,44 Irland - 1,574 1,574 1,574 1,613
13,35 Danmark - 1,564 1,563 1,563 1,603
13,61 Tjeckien - - 1,594 1,615 1,633
13,62 Italien - - 1,595 1,595 1,595
13,41 Frankrike - 1,571 1,565 1,554 1,564
13,20 Tyskland - 1,546 1,546 1,546 1,586
12,65 Belgien - 1,482 1,482 1,482 1,532
12,64 Holland - 1,481 1,481 1,481 1,519
12,45 Österrike - 1,458 1,458 1,458 1,499
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
22 maj
15 maj
8 maj
3 maj
Utbud
2210
2205
2490
2280
Sålda
2110
1445
1920
1880
Medelpris, euro
1,64
1,63
1,63
1,62
Lägst
1,63
1,62
1,62
1,60
Högst
1,64
1,63
1,64
1,64
Medelpris, skr
14,00
14,01
13,93
13,85

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,40 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 22 v 21 v 20 v 19
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,40 9,40 9,40 9,40
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,90 8,90 8,90
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,80 8,80 8,80
Dahlbergs 140- 8,00 8,00 8,00 8,00
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 8,50
Skövde 140- 6,00 6,00 6,00 7,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 6,25 6,25 6,25 6,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 22 v 21 v 20
7,86
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,90
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,17 13,17 13,17
Finland
7,55
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
4,95
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,58 0,58
Tyskland
9,71
ZNVG 56 % euro 1,11 1,13 1,10
Galtar
6,72
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,90 5,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Pund
10,01
10,16
10,13
10,10
10,09
9,92
9,80
Dollar 6,61 6,68 6,56 6,50 6,58 6,51 6,39
Euro 8,54 8,60 8,55 8,55 8,59 8,49 8,36
Dansk 1,14 1,15 1,14 1,14 1,15 1,13 1,12
Norsk 1,14 1,14 1,13 1,12 1,12 1,12 1,11
Yen 6,44 6,52 6,49 6,68 6,63 6,64 6,42
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 22 v 21 v 20 v 19
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 22,50 23,00 23,00 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,10 21,60 21,60 22,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22,20 22,20 22,80 22,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 21,50 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 580 580 580 580
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev brist brist brist brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans brist brist
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten överst balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
232
Basis 7 kg 204 204 204 204 213
413
Basis 30 kg 363 363 363 363 374
238
SPF+Myc 7 kg 209 209 209 209 218
419
SPF+Myc 30 kg 368 368 368 368 379
242
SPF 7 kg 213 213 213 213 222
424
SPF 30 kg 372 372 372 372 383
868
Økologi 30 kg 762 762 762 762 771
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
632
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
453
ZNVG 28 kg - 53 53 53 56
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.