@-GRIS 18 november 2016
Senaste uppdatering gjord 18 november 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Tyskland och Danmark höjer v 47!
Tyskland höjer grispriset med 2 cent till 1,54 € (15,06 kr) och Danmark med 20 danska öre till 10,20 skr (13,46 kr). I Sverige syns ännu inget spår av att vi närmar oss julen i pristabellerna, men slakterierna rapporterar ökande aktiviteter för julvarorna. Man börjar också diskutera grillprodukter med kunderna. Handeln är tidig med sina planer och både Skövde och Moab, som förädlar Dahlbergs grisar, säger att man börjar planera för våren.
Bankerna börjar intressera sig för grisnäringen igen. Det beror säkert på att det ekonomiskt går bra för grisproducenterna. Man har upptäckt att grisproduktion är en säker produktion. Alla ska ju ha mat och grisarna produceras väldigt kontrollerat, inte minst av statens myndigheter.
Det är Tommy Ögren, Skövde Slakteri, som fått del av information från Swedbank i västra Sverige. Man tänker satsa helhjärtat på grisnäringen, har han fått veta och det ska hållas flera möten för att utveckla en strategi. Men man vill ha slakterierna med på satsningen.
På Deutsche Fleisch Kongres i Frankfurt har Danish Crown deltagit och presenterat sin OUA-produktion (uppfödning utan antibiotika. Det var stort intresse bland grisuppfödarna, men mindre bland de konkurrerande slakterierna, skriver DC. /LG 161118

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Stabilt läge och vår plan inför julen rullar på bra! Tack för att ni bidrar genom att göra en planeringsanmälan. Vi har inga tak i anmälningssystemet utan ber alla att göra en så exakt och aktuell anmälan som det bara går. Noteringen vecka 47 oförändrad.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Samma höga priser v 47. Bra balans. Nu väntar vi stora ruschen.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .-


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Priserna är oförändrade och det är balans.
-Det är fullt pådrag i produktionen och vi jobbar över som vanligt. Det är överskott på karré och likaså revbenen, men dessa går åt längre fram. Vi förbereder typiska julprodukter som tårtpastej, julkorv med extra kryddor, lagda pressyltor, o dyl.
-Vi pratar redan lite grillprodukter till våren. Ett stort företag diskuterar att i stället för EMV satsa på vårt varumärke Gudruns. Det gläder oss mycket, eftersom de tror på en merförsäljning med Gudruns.
-Ett mycket glädjande samtal i veckan är att bankerna vill satsa mer på grisproduktionen. I varje fall säger man på Swedbank, att man vill satsa helhjärtat. En av våra leverantörer har haft en ingående diskussion med en lokal bank i Västsverige, vilket lett till fler diskussioner längre upp i bankledet. Där har man konstaterat att grisproduktion är säkra projekt att satsa på, eftersom livsmedel har säker avsättning.
-Bankerna har gott om pengar och man letar säkra projekt för investeringar. De vill att slakterierna ska vara med för att stärka säkerheten. Sjukdomar kan vi aldrig utesluta, men annars är grisproduktion en väldigt säker produktion och väl kontrollerad under hela produktionskedjan, inte minst av myndigheterna. Nya diskussioner kommer att följa med bl a Hans Agné, Köttföretagen.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Priserna är oförändrade v 47.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -Inläggningen av den skinka vi sålde i början av året är klar och nu börjar vi diskutera med kunderna om grillprodukterna. Så vi är redan känna av våren!


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Det blåser milda vindar över den europeiska marknaden för färskt griskött. Stämningen på marknaden den senaste veckan har blivit mer och mer optimistisk.
-Det är riktigt fin efterfrågan just nu och vår omedelbara tro är att det är produktionen av julvaror som redan driver marknaden. Det är något tidigare än vanligt. Det blir intressant att följa utvecklingen de kommande veckorna säger Søren Tinggaard, underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
Mycket av aktiviteten kommer från styckningsindustrin, så försäljningen av framändar, bröstfläsk och till viss del skinkor är ganska bra.
-Det mest utmanande området just nu är kotletterna, som fortfarande rör sig trögt på marknaden. Det smittar helt naturligt även av sig på marknaden för backs till produktionen av bacon i England. Men detta är inte onormalt, då efterfrågan på kotlett normalt sätter fart säsongen för julmat satt igång, säger Søren Tinggaard.
Till marknaderna utanför Europa är det stabil efterfrågan till Japan och ganska god försäljning till Kina, där vi närmar oss deadline för leveranser innan det kinesiska nyåret.

ISN, Tyskland
-

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Euro-Tier 2016
Kort rapport till mina läsare ifrån mässan Euro-Tier i Hannover i Tyskland. Mässan är gigantisk och Elmia kan slänga sig i väggen. Under denna vecka har denna utställning pågått och jag var där onsdag.
Då mässan är stor så koncentrerade jag mig på det som i huvudsak berörde grisproduktionen. Ett flertal avelsbolag fanns där och hade i huvudsak samma budskap fast med resp företags avelslinjer. Man talar inte ens om det vi håller på med i Sverige dvs alternerande återkorsningar pga av att smågrisarna blir av mycket ojämn kvalité och tillväxtförmåga.
På inredningssidan fanns massor med lösningar med snälla spaltgolv som vi inte får ha i Sverige. Kina är ett land på frammarsch med sina inredningar och utrustningar som inte såg så tokiga ut.
Vad gäller utfordringsutrustningar så verkar det som att man i Europa alltmer lämnar blötfoder och med hjälp av ny mer sofistikerad teknik så finns det många olika lösningar för torrfoder.
Diverse mindre hjälpmedel för slaktbedömning såsom vågar och scanningutrustning ifrån Japan såg intressant ut. Eldrivna kadaverkärror är annat nytt. Uppgradering av olika datafoderprogram för fjärrstyrning via telefon är annat som kan vara bra.
En sak som var helt lika med Elmia var att bönderna även på denna mässa stod i vägen i stora klungor och snackade, varför det kunde vara svårt att ta sig fram utan vassa armbågar.
Jag återkommer mer angående vad som fanns i ”foderladorna”.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Ytlig forskning skapar osäkra beslut
Trumps för många oväntade seger har åter lett till diskussion om i vad mån man kan lita på resultaten av forskningsrapporter och statistiska undersökningar. Att prognoserna i USA-valet slog helt fel tycks förvånande nog i hög grad bero på att man gjorde några mycket elementära fel; hade för litet och ofullständigt urval av personer man tillfrågade (hur många landsbygdsbor tillfrågades?), dålig källkontroll (svarade de tillfrågade ärligt), otillräcklig bortfallsanalys (vilka var det som inte svarade) och därför drog generella slutsatser från föga representativa data. Tyvärr tycks vi här ser en allmän tendens som förskräcker; forskningen förflackas. Tidskriften Teknik & Tillväxt nr 3 i år skriver om en svensk forskning i kris och trycker bl a på att man bryter mot det fundamentala kravet på reproducerbarhet, dvs man ska beskriva och redovisa sina experiment så att en annan forskare kan upprepa och kontrollera försöket. Detta syndar man mot t o m i doktorsavhandlingar från SLU.
Nyligen hade svenska dagstidningar en mycket kritisk artikel om konsumtionsundersökningar, där man menade att dessa var helt otillfredsställande därför att de bl a bröt mot de ovan nämnda principerna rörande urval, bortfallsanalys, etc. Varken Livsmedelsverket, Konsumtionsverket eller Jordbruksverket vill emellertid kännas vid denna kritik.
God forskning ska bygga på tidigare publicerade och analyserade resultat och föra dessa vidare. Allt för många av dagens unga forskare missar detta och startar projekt där man bildligt talat försöker uppfinna hjulet, ovetandes om att det redan är uppfunnit och att det finns belägg i den vetenskapliga litteraturen. Ett sådant olyckligt exempel av intresse för oss i den gröna sektorn är det omskrivna projektet "Säkert bondförnuft", där man inbillade sig själv och andra att man skulle kunna minimera lantbrukets arbetsolyckor genom upplysning, trots att det var väl känt att det också krävs insatser på flera andra områden för att nå varaktiga resultat. Efter slutredovisningen av detta mångåriga, starkt resurskrävande projekt har olyckorna tyvärr snarare ökat än minskat (Land nr 23, 2016). Här skulle den handledning från äldre forskare och mentorer, som försummas i dag, inte minst i den gröna sektorn, varit av värde. Vi äldre arbetsmiljöforskare som "la oss i " och hänvisade till vad man redan visste, blev närmast ärekränkta av en för projektet ansvarig SLU-professor och en agronomie studerande och offentligt uthängda i pressen som "onda" och avundsjuka för att vi inte fick delta i projektet (Land nr 7. 2015).
Ett annan viktigt kännetecken på god forskning är "timingen", dvs resultaten ska komma vid rätt tidpunkt för att kunna utnyttjas praktiskt. Här ser jag ett för vårt intresseområde aktuellt bekymmersamt exempel: Stiftelsen Lantbruksforskning ska nu bl a satsa pengar på området "Skadeförebyggande golvytor". Mycket lovvärt, men problemet är att forskningspengarna kommer först nu, när två av SLUs internationellt uppmärksammade golvforskare går i pension. Man får hoppas att de yngre som nu tar vid inte försöker uppfinna hjulet utan tar råd av "de gamle" och bygger vidare på det som redan är känt.
Inom den svenska skolan tycks det finnas lika många åsikter om skolstart, läxor, betyg, klassernas storlek, m m, som det finns professorer i pedagogik.
Förklaringen är naturligtvis att rekommendationerna grundas på forskningsresultat som inte håller måttet vad gäller, urval, analys av bortfall, omfattning i tid och rum och annat som berörts ovan.
Ett allvarligt problem i USA var tydligen att "mediaeliten" i Washington inte kunde eller ville tala med vanligt folk (bönder. arbetslösa bil-och gruvarbetare, etc) i landsorten och småstäderna och därför missade en stor del av verkligheten.
Vi vet att det i vårt land finns motsättningar i synen på djurhållning och livsmedelsfrågor mellan en högljudd stockholmselit och "lantisarna" på landsbygden. Denna motsättning måste arbetas bort genom bättre forskning och utbildning av båda parter. Strävanden försvåras emellertid av en tilltagande misstro och minskande tillit mellan olika samhällsklasser framkallad av den bristande etik och utmanande arrogans i beteendet som nyligen avslöjats hos generaldirektörer, överläkare, revisorer och annan överhet.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Den 18 november är antibiotikadagen
I fem år har ansvariga myndigheter i första hand Folkhälsomyndigheten bjudit in till antibiotikaforum den 18 november. Syftet är att samla intressenter från alla sektorer för att utbyta kunskap och erfarenheter för att föra kampen mot ökad antibiotikaresistens. Egentligen är hela veckan ägnat åt att påminna om kampen mot antibiotikaresistens. Mycket lägligt visas då på TV2 dokumentären kring kampen mot MRSA, multiresistenta staphyllococcus aureus i Danmark och Norge. I första hand avslöjas hur chefsveterinären på danska livsmedelsverket i flera år vägrar att undersöka danska svinavelsbesättningar. Danska LRF, Landbrug och Födovarer talar om stora ekonomiska konsekvenser om man konstaterar MRSA i danska svinavelsbesättningar. Prevalensen av MRSA hos danska slaktsvin har ökat kraftigt under senare år och är nu orimligt hög. Man talade om 70 % smittade slaktsvin. Till slut tröttnade danske livsmedelsministern och avelsbesättningarna provtogs. Besättningarna var inte fria från MRSA! Jag var i Oslo i onsdags och talade då med lantbruksrepresentanter om den norska strategin för att bekämpa MRSA i norska svinbesättningar. I Norge gäller nolltolerans. Man slår ut och sanerar smittade besättningar. Och det är man stolt över.
Sverige gjorde en screening av svenska avels- och uppförökningsbesättningar 2014. Undersökningen leddes av dåvarande Svenska Djurhälsovården med dess chef Sten-Olof Dimander. Stene lämnade oss hastigt och tragiskt i januari 2015. 2014 hittades inga grisar med MRSA i Sverige. Men hur är läget när det gäller MRSA hos svenska grisar i dagsläget? Frågan kom upp redan förra året när Jordbruksverket och SVA samlade sitt nätverk. Men det finns fortfarande ingen plan hur man ska hantera fynd av positiva grisar. Att inte vilja leta efter MRSA är inte bra. Man kan inte sticka huvudet i sanden och endast hänvisa till vår låga antibiotikaförbrukning. Speciellt eftersom man från grisnäringen använder den danska MRSA- situationen som argument för den säkra svenska grisuppfödningen. Vi vet att risken för livsmedelssmitta är mycket liten. Men det finns ändå stor anledningen att säkerställa att vi inte har smittan hos svenska grisar – åtminstone inte i toppen av avelspyramiden.
EU ställer krav på vilka djurslag och vilka livsmedel som ska provtas för kontroll av resistens. Vartannat år provtas fjäderfä och vartannat gris och nötkreatur. För sällskapsdjur kommer många isolat till SVA 3731 jämfört med 440 förlantbrukets djur. Kritiska frågor i Sverige är fortfarande att vi inte fullt ut kan rapportera förbrukningen av antibiotika till djur p g a svagheter i apoteksredovisningen. Dessutom kan vi trots att frågan varit aktuell i 20 år inte redovisa antibiotikaförbrukningen uppdelat per djurslag eller använda benchmarking mellan gårdar. Jag har skrivit om detta i tidigare blogg. Jordbruksverket säger sig prioritera frågan kring djursjukdata. Frågan är om det fortfarande finns inrapporteringsproblem?

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 47Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 47 v 46 v 45 v 44
Ginsten Slakteri 70-96 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 70-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 47 v 46 v 45
13,46 Danish Crown 68,0–90,9 dkr 10,20 10,00 10,00
28,18 Nortura 67,1–85,0a nkr 26,34 26,34 26,34
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
16 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,06 Tyskland, 56 % 1,54 1,52 1,52 1,52 1,52
- D:o svenska*** - - - - -
15 nov jämförbara**
18,36 Italien - 1,835 1,853 1,903 1,954
17,17 England - 1,787 1,733 1,691 1,680
15,08 Spanien - 1,508 1,522 1,544 1,569
14,87 Danmark - 1,501 1,501 1,502 1,502
14,86 Frankrike - 1,499 1,499 1,502 1,549
14,35 Polen - - - 1,452 1,449
14,55 Irland - 1,469 1,469 1,507 1,507
14,52 Tyskland - 1,466 1,466 1,466 1,466
15,10 Tjeckien - - - 1,524 1,539
14,14 Österrike - 1,427 1,427 1,427 1,427
13,83 Belgien - 1,396 1,396 1,396 1,396
13,64 Holland - 1,386 1,377 1,377 1,377
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
11 nov
11 nov
4 nov
28 okt
Utbud
1762
2830
2250
1730
Sålda
1562
1830
1890
1550
Medelpris, euro
1,60
1,59
1,56
1,55
Lägst
1,58
1,56
1,55
1,54
Högst
1,62
1,61
1,56
1,55
Medelpris, skr
15,71
15,75
15,44
15,06

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 47 v 46 v 45 v 44
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 47 v 46 v 45
9,37
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 6,90 6,90
16,08
Nortura Fri vikta nkr 15,03 15,03 15,03
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,07
VEZG 56 %b euro 1,23 1,20 1,20
Galtar
8,05
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 5,90 5,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Pund
11,41
11,25
10,98
10,99
10,85
10,79
10,93
Dollar 9,19 9,06 8,90 8,91 8,84 8,85 8,59
Euro 9,82 9,91 9,90 9,72 9,69 9,75 9,63
Dansk 1,32 1,33 1,33 1,30 1,30 1,31 1,29
Norsk 1,08 1,09 1,09 1,07 1,08 1,07 1,07
Yen 8,41 8,80 8,67 8,53 8,53 8,52 8,30
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 47 v 46 v 45 v 44
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans Överst Överst Överst
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
303
Basis 7 kg 230 225 225 225 225
516
Basis 30 kg 391 382 382 382 382
310
SPF+Myc 7 kg 235 230 230 230 230
522
SPF+Myc 30 kg 396 387 387 387 387
315
SPF 7 kg 239 234 234 234 234
528
SPF 30 kg 400 391 391 391 391
1405
Økologi 30 kg 1065 1058 1058 1077 1077
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
898
25-kilos Helsegris 840 840 840 840 840
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
505
VEZG 28 kg 51,50 51,40 51,40 52,00 53,50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.