@-GRIS 25 november 2016
Senaste uppdatering gjord 25 november 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
KLS Ugglarps och Dalsjöfors höjer 20 öre v 48
Äntligen en svensk höjning, det var åtta veckor sedan sist och det var när Ginsten höjde 20 öre. KLS Ugglarps och Dalsjöfors har nu också fått vittring på julen och höjer 20 öre. Nu väntar vi på de övriga slakterierna!
Senast KLS Ugglarps och Dalsjöfors höjde var vecka 20, för 28 veckor sedan!
Vid den tiden var svenskt griskött redan mycket starkt på marknaden, men slaktarna klagade på tyska konkurrensen när tyska grisen kostade 1,42 € och euron stod i 9,35. Tyska priset var därmed 13,27 skr. Nu är tyska priset 1,56 € och euron står i hela 9,79. Nu kostar tyska grisen därmed 15,27 skr.
Det borde alltså funnits utrymme för någon prishöjning under de 28 veckorna!? Pengarna finns väl kvar i slakteriernas kassor.
Höjningen sitter väl i alla fall fint när grisnäringens lönsamhet ska upp på högsta nivå i Swedbank inom kort. Tommy Ögren, Skövde Slakteri, berättar att han och Hans Agné, Köttföretagen, ska träffa en hög tjänsteman i Swedbank i Stockholm, på initiativ av Swedbank i Skövde. Som Tommy berättade förra veckan är banken nu äntligen intresserade av att satsa på grisproduktionen. Andra banker kommer säkert efter och upptäcker näringen.
Tänk om det varit som förr när bankerna lyssnade på kunderna, bl a grisproducenterna. Då har det varit många stallar nybyggda och i full produktion, nu när konsumenterna efterfrågar svenskt griskött.
Hur var det Anders Sundström, Swedbanks sparkade ordförande, sa i Svenska Dagbladet? Jag förstår inte varför folk är missnöjda med Swedbank. Och jag skrev: Han har inte upplevt gamla Föreningssparbanken, med sina lokalt förankrade styrelser, lokala kreditkommittéer och nära kontakt med näringen. Och då de duktigaste rådgivarna i lantbruket toppade sin karriär och blev bankernas lantbruksansvariga.
Tänk så mycket pengar lantbruksnäringen förlorat på oförstående banker. Det är detta som ska repareras, i den mån det går, vid det förestående toppmötet på Swedbank.
Grisnäringen strider även med Livsmedelsverket, som vill höja kontrollkostnaderna vid slakterierna med 15 % nästa år. Dock inte för småskaliga slakterierna. 15 % är många miljoner kr, som Livsmedelsverket vill höja konsumenternas kostnader för svenskt kött med, alternativt sänka grispriset med om höjningen inte kan tas ut av handeln. 15 % är oerhört mycket, särskilt när inflationen är runt 0 %.
Nästa vecka hålls Agromek i Herning, 29 november till 2 december, den för Sveriges lantbruk viktigaste utställningen, om man ser till innehållet och vad som finns att se. Liksom vid Elmia i år hålls ett seminarium i olika ämnen före mässan, anordnat av NJF 28 - 29 november i kongresscentret i Herning.
Grattis Grisgeneralen! Sven Jerpdal har nu bloggat i fem år och vi har blogginläggen nedtill i den här spalten. /LG 161125

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Julproduktionen rullar på. Tack för att ni bidrar genom att göra en planeringsanmälan. Vi har inga tak i anmälningssystemet, utan ber alla att göra en så exakt och aktuell anmälan som det bara går. Notering vecka 48 oförändrad.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka för försäljningen. Den rullar på bra nu.
-Vi har gått ner i vikterna, så det är mycket slakt. Vi har några slaktgrisar överstående, dom vi inte hunnit med.
-Priserna är oförändrade och det är balans för smågrisar.

KLS Ugglarps och Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: .-


Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Vi jobbar över som vanligt och producerar för julförsäljningen, dvs det som vi beräknar kunna sälja. Det är förbokade volymer, prognoser och vad vi kunde sälja tidigare år.
-I år är det ovanligt få helgdagar både kring jul och nyår. Om folk kommer att äta mer eller mindre pga de färre helgdagarna är frågan. Jag tror man kommer att äta mer. Man håller igång kroppen och kräver därför mer mat.
-För oss i industrin är det bra med ett fåtal helgdagar. Det blir fler arbetsdagar och det blir färre grisar överstående.
-Frågan i förra @-GRIS om bankernas engagemang i grisproduktionens utbyggnad har nu nått en högre nivå. Den lokala Swedbank-chefen i Skövde har tagit upp frågan med huvudkontoret i Stockholm. Vi ska ha ett möte inom närmaste tiden med en hög chef vid Swedbank. Från grisnäringen deltar jag och Hans Agné.
-Livsmedelsverket har aviserat att man ska höja slakteriernas kontrollavgifter med hela 15 % 2017. Det är orimligt och vi måste stoppa detta. Småskaliga slakterier slipper höjning. Hans Agné jobbar nu hårt med att få ner avgifterna och mötena avlöser varandra. Det har varit två viktiga möten bara idag.
Priserna är oförändrade och det är balans både för smågrisar och slaktgrisar.


Dahlbergs Slakteri
Glenn Jönsson: -Priserna är oförändrade v 48. Det är balans både för smågrisar och slaktgrisar.
.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Danish Crown
Julförsäljningen till industrin för förädling i Europa är nu i full gång och det ger grogrund för prishöjningar.
-Det är generellt sett god efterfrågan just nu. Förädlingen köper in för julhandeln och när de rycker, så handlar det i mycket hög grad om att kunna leverera de rätta produkterna och på avtalad tidpunkt, säger Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdeling.
-Säljet av framändar, bog och bröstfläsk går riktigt bra för ögonblicket. Efterfrågan på kotlett är stigande, medan skinkorna haltar en smula.
-På både kotlett och skinka märker vi en viss konkurrens från speciellt de spanska slakterierna, som slaktar riktigt mycket nu när temperaturen är lägre och grisarna därför växer markant snabbare. Samtidigt kommer efterfrågan på speciellt kotletterna normalt senare än på de delar av grisen som industrin typisk efterfrågar, säger Søren Tinggaard.
Exporten till länder utanför Europa är fortsatt på en tillfredsställande nivå, med stabil avsättning till både Japan och Kina.

ISN, Tyskland
Efterfrågan ökar och priserna stiger i EU
Den här veckan är marknaden för slaktgrisar i EU positiv och priserna stiger i flera länder. Initiativet kommer från Tyskland, där priset gick upp 2 cent. Även i Holland, Danmark, Belgien och Österrike steg priset i ungefär samma nivå. Som följd av den senaste höjningen ligger Danmark på 1,53 € och i spetsen för de fem EU-länderna med flest grisar.
Spanska priset, som tidigare legat högst, är nu förvisat till andra plats. Spanien befinner sig nu i en prissvag period, som är typsik för denna årstiden pga av den svaga turismen. Likaså visade Frankrike och Irland oförändrade priser.
Tendens på tyska marknaden: Det är en positiv stämning på marknaden i början av veckan. Efterfrågan ligger på hög nivå. De partier som kommer ut på marknaden säljs snabbt och utan problem. På vissa ställen är efterfrågan inte helt fylld. Med bakgrund av den goda efterfrågan och förra veckans långsamma prishöjning, finns en uppdämd efterfrågan och det finns utrymmer för fortsatt höjning.

Debatt
Danmark kan inte hantera MRSA
Det finns ett gammalt uttryck som brukar tillämpas på isolerade folk. Detta kan med anledning av filmen ”När antibiotikan slutar verka” nu skrivas: ”Är du dum på riktigt eller är du bara dansk?”
Filmen är oerhört intressant och deprimerande. Den aktualiserar ett antal frågor och konstateranden. Minst två danska myndigheter och intresseorganisationer bör ifrågasättas för folkrättsbrott genom att under minst 10 års tid in absurdum för pekuniära skäl ha skyddat ett varumärke trots bättre vetande. Brottet dokumenteras av att Danmark idag uppenbarligen tappat kontrollen av MRSA-spridningen och att denna spridning pga kända mekanismer via varu- och personalmigration hotar andra länder.
Danmark har valt ett djurhanteringssystem som man med egna jämförande studier under 60- och 70-talet visade vara ur sjukdomssynpunkt värsta tänkbara, helspaltgolv. Man behöver inte vara ett geni för att förstå att en varm djurkropp suger upp luft underifrån, alltså från gödsellagret under spaltgolvet, där diverse skarpa gaser bildas som t.ex. ammoniak och svavelväte, vilka öppnar slemskyddet i luftvägarna för bakterier, virus och fungi.
Väljer man helspaltgolv för djurhantering har man medvetet valt ett system som kräver antibiotikaanvändning. 70 % av Danmarks antibiotika för lantbruk lär gå till svin.
För att göra helspaltgolvet helt oanvändbart har danskarna infört en teknik som kallas ”trekk og slip”. Detta innebär att man har relativt grunda gödselbassänger som tvingar fram utgödsling var 10 – 20 dag. Då går personal in och rycker upp och står och håller upp ”proppar” över ett rör, så att gödsel kan rinna ut, Under tiden avges stora mängder gödselgaser som hotar både djurs och personals liv. Med gasskadade luftvägar är dessa vidöppna för infektioner. Smittor sprids via både djur och personal.
Principen betyder också att stallet kommer att arbeta mellan två karaktärer, veckovis varierande mellan aerobt resp anaerobt tillstånd, mellan ammoniaktryck och svavelvätetryck, vilket ytterligare stör djurens förmåga att hantera infektioner. Danska försök med specifikt sjukdomsfria djur visade hur lätt djur går från friskt till sjukt via luftkvalitet. Danmark vet men vägrar förstå!
Danska stallar har nästan uteslutande väggventiler för tilluft. Med helspaltgolv innebär det att inkommande kall luft tar sig ner under spalt nära vägg för att söka sig in mot stallets mitt, där den kommer upp mättad med fukt och gödselgaser. Med helspaltgolv finns inga möjligheter att ventilationstekniskt klara djuren från gödselgastrycket.
Med djur på helspaltgolv kommer djuren att utsättas för riskabelt stora energiförluster pga kroppen omgivande gasflöden, vilket sätter ner motståndskraft mot sjukdom. Detta kräver därför betydligt högre lufttemperaturer än normalt. Danska stallar är inte precis nerlusade med tillskottsvärme.
Danmark sitter i skiten upp över öronen! Måtte andra länder börja förstå att djurens sjukdomstryck och antibiotikaanvändning står och faller med stallarnas utformning. Insikterna är ytterst begränsade och beskrivs enklast med att medveten ventilation i djurstall fortfarande, världen över, handlar om luft ovanför djuren, medan emissionerna finns under djuren.
Vidare gäller att ekofantasierna och djurrättsfrågorna handlar om att allt hårdare tvinga djur att leva i fekalier. Detta är inte hållbart varken i Danmark eller i något annat land med avseende på såväl antibiotika som antihelmintika (antimaskmedel).
Att sanera ett stall med helspaltgolv är dessutom nästan ogörligt.
Sture Larsson
Agronom och tidigare försöksledare på institutionen för lantbrukets byggnadsteknik, avd. miljö och därefter företagare med inriktning på djurmiljö under ett helt yrkesliv.

-----

Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Grisgeneralen 5 år
Det har nu gått 5 år sedan jag startade Grisgeneralen. Under den tiden har generalen besökts mer än 53000 gånger och 267 publicerade inlägg.
Flera inlägg har upprört några slaktare och befattningshavare. Meningen har varit att påtala felaktigheter och framhålla det som är bra. Bankerna verkar att inte förstå kritik.
Det är mycket som har blivit bättre inom slakterierna främst beroende på att slaktarna måste anstränga sig lite mera nu för att köpa slaktdjur. Informationen ifrån slaktarna vad gäller det som är aktuellt är fortfarande knapphändig och tom saknas hos framförallt KLS-Ugglarp-Dalsjöfors som i egenskap av att vara marknadsledare måste öppna sig mera. Överlag är alla hemsidor utom Scans synnerligen inaktuella.
Det som förvånar mig är att så många grisproducenter är passiva. Det är nu som man måste utveckla och förändra sin produktion. Potentialen är betydande, vilket jag bl.a. såg på EURO-tier i förra veckan och att de som vill se mera mässa så är det Herning i Danmark i instundande.
Grisgeneralen kommer att nöta på ett tag till.
Svenskt kött ger jobb och öppna landskap i SVERIGE!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Djurskyddskonferens
I måndags anordnade Djurskyddet Sverige en mycket välbesökt djurskyddskonferens i Stockholm. I publiken fanns bl a folk från djurskyddsorganisationer och länsstyrelser och representanter från lantbruksnäringen. Det var en bra konferens med kompetenta föreläsare. Men det som uppfattades som bra av stora delar av publiken kritiserades bl a av representanter för djuruppfödarna. Moderatorn angav en ton som mest handlade om djurskyddsproblem i lantbrukets djurhållning och avslöjande reportage. Ingenting framkom som talade om att djurskyddet hos lantbrukets djur i stort sett fungerar väl och vi har ett internationellt sett mycket gott djurskydd. Jag förstår deras kritik, men dagen handlade f f a om den kommande djurskyddslagen och vad som är viktigt i anslutning till denna. Dessutom måste man från lantbruksnäringen förstå att de signaler som skickats ut från vissa bonderepresentanter har skapat berättigad oro och behov av att markera. Uttalanden som att man vill sänka djurskyddet i Sverige till EUs nivå, att man fortsätter att driva att man vill fixera suggor och ta bort det svenska beteskravet skapar dåliga förutsättningar för en konstruktiv dialog. En gång i tiden var jag stolt över att representera LRF och kunna säga i Bryssel, att i Sverige sitter vi ned tillsammans bönder och djurskyddsorganisationer och diskuterar gemensamma problem. De förutsättningarna finns inte längre – tyvärr. Detta trots att vi/jag uppmanat till dialog i flera år – senast i Almedalen 2015.
Johan Beck-Friis talade om djurskyddslagsutredningen SOU 2011:75. Han tog inte upp det, som jag och många med mig kritiserat d v s att med krav på flexibilitet lämnas stora delar av lagstiftningen över till Jordbruksverket. Per Jensen och Bo Algers utvecklade elegant kunskapen och principerna kring djurs naturliga beteende. Helena Röcklinsberg kommenterade med skärpa bl a de begrepp som förekommer i debatten; Förenkling, flexibilitet och funktion. ”Det finns goda skäl att eftersträva en djurskyddslagstiftning som sätter en miniminivå som motsvarar de förväntningar medborgare har på gott djurskydd – där de inte behöver ta ansvar i varje val i butiken, utan att djur de facto behandlas som kännande varelser med individualitet och lust att leva väl” sa Helena. Helena Elofsson, Jordbruksverket deklarerade vad Jordbruksverket redan nu gjort i avvaktan på ny djurskyddslag. Hon betonade att det är Jordbruksverkets uppdrag att främja ett gott djurskydd. Förslaget om ett vetenskapligt råd skulle kunna hjälpa verket i riskvärderingen.
Den politiska debatten blev inte så upplyftande. Kristina Yngwe ( C ) uteblev. Varken Åsa Coenraads( M ) eller Isak From (S) ville förbjuda vilda djur på cirkus eller total fixering av suggor. Jag lyfte frågan om det politiska ansvaret och fick stöd av Jens Holm (V). Jag vill citera Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm i paneldebatten på Jordbruksverkets djurskyddskonferens i januari ”Lägg inte djurskyddet i konsumenternas knä. Det måste finnas ett bra djurskydd som grund och en tillit vid förändringar”. Intressant att lyssna på Isak From (S) som å ena sidan ansåg sig kompetent nog att avgöra att det var tveksamt att förbjuda fixering av suggor och å andra sidan hävda att forskning och ny kunskap skulle förhindra att politikerna tog ställning. Bo Algers betonade att EFSA sammanställt all forskning kring fixering av suggor och spädgrisdödlighet och inte har funnit stöd för att fixering av suggan räddar spädgrisar. Ett exempel på att det skulle vara väl motiverat att ha en grundläggande djurskyddsutbildning av riksdagsledamöter inför beslut om ny djurskyddslag.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 48Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 48 v 47 v 46 v 45
Ginsten Slakteri 70-92 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,60 16,40 16,40 16,40
Dalsjöfors 70-99,9 16,60 16,40 16,40 16,40
Skövde Plus ** 73-102,9 16,40 16,40 16,40 16,40
Dahlbergs 76-98,9 16,20 16,20 16,20 16,20
HKScan Agri *** 70-99,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 48 v 47 v 46
13,62 Danish Crown 68,0–90,9 dkr 10,40 10,20 10,00
28,18 Nortura 67,1–85,0a nkr 26,34 26,34 26,34
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,43 1,43 1,43
? Snellmans** 85 – 105 euro 1,51 1,51 1,51
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.
**Priset är utbetalat medelpris inklusive utvecklingstillägg.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
23 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,27 Tyskland, 56 % 1,56 1,54 1,52 1,52 1,52
- D:o svenska*** - - - - -
22 nov jämförbara**
18,05 Italien - 1,844 1,835 1,853 1,903
17,58 England - 1,796 1,787 1,733 1,691
14,96 Danmark - 1.529 1,501 1,501 1,502
14,76 Spanien - 1,508 1,508 1,522 1,544
14,67 Frankrike - 1,499 1,499 1,499 1,502
14,54 Tyskland - 1,486 1,466 1,466 1,466
14,17 Polen - - - 1,448 1,452
14,38 Irland - 1,469 1,469 1,469 1,507
14,87 Tjeckien - - 1,519 1,519 1,524
14,17 Österrike - 1,448 1,427 1,427 1,427
13,78 Belgien - 1,408 1,396 1,396 1,396
13,75 Holland - 1,405 1,386 1,377 1,377
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
25 nov
11 nov
11 nov
4 nov
Utbud
2654
1762
2830
2250
Sålda
2494
1562
1830
1890
Medelpris, euro
1,63
1,60
1,59
1,56
Lägst
1,61
1,58
1,56
1,55
Högst
1,64
1,62
1,61
1,56
Medelpris, skr
15,95
15,71
15,75
15,44

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 48 v 47 v 46 v 45
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,25 10,25 10,25 10,25
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dalsjöfors 58% 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 9,50 9,50 9,50 9,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,25 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 48 v 47 v 46
9,69
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,40 7,10 6,90
16,08
Nortura Fri vikta nkr 15,03 15,03 15,03
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
12,43
VEZG 56 %b euro 1,27 1,23 1,20
Galtar
8,38
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,40 6,10 5,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Pund
11,55
11,41
11,25
10,98
10,99
10,85
10,79
Dollar 9,29 9,19 9,06 8,90 8,91 8,84 8,85
Euro 9,79 9,82 9,91 9,90 9,72 9,69 9,75
Dansk 1,31 1,32 1,33 1,33 1,30 1,30 1,31
Norsk 1,07 1,08 1,09 1,09 1,07 1,08 1,07
Yen 8,23 8,41 8,80 8,67 8,53 8,53 8,52
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,80 24,80 24,80 24,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 22,25 22,25 22,25 22,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22.00 22.00 22.00 22.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 660 660 660 660
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 630 630 630 630
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Scan 0 0 0 0
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans Överst Överst
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
309
Basis 7 kg 236 230 225 225 225
522
Basis 30 kg 399 391 382 382 382
315
SPF+Myc 7 kg 241 235 230 230 230
529
SPF+Myc 30 kg 404 396 387 387 387
320
SPF 7 kg 245 239 234 234 234
534
SPF 30 kg 408 400 391 391 391
1395
Økologi 30 kg 1065 1065 1058 1058 1077
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
898
25-kilos Helsegris 840 840 840 840 840
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
518
VEZG 28 kg 53,00 51,50 51,40 51,40 52,00
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.