EU-stöd till ägg- och fjäderfäsektorn

Pressmeddelande EU 060329

Kommissionen föreslår att EU ska kunna ge stöd till fågeluppfödare och äggproducenter som drabbats av den fallande konsumtionen och det kraftiga prisraset till följd av fågelinfluensan

Enligt nuvarande bestämmelser kan EU bara ge bidrag till gårdar som direkt drabbats av fågelinfluensan eller till jordbrukare som inte kan flytta sina fjäderfän till följd av restriktioner från en veterinär. Kommissionens nya förslag innebär att EU skulle stå för 50 procent av kostnaderna för marknadsstöd för att kompensera den sjunkande konsumtionen av ägg och fjäderfän. Ärendet ska nu vidare till Europaparlamentet och rådet och kan förhoppningsvis antas i april.

Fågelvirusets mest aggressiva variant H5N1 har med Danmark som senaste tillskott nu drabbat elva av EU:s medlemsländer.

Läs mer: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/400&format=HTML&aged=0&language=SW&guiLanguage=en