KLS satsar för framtiden
Pressmeddelande KLS 20060620
Årets stämma pekade entydigt på medlemmarnas starka tro på KLS som ett
självständigt företag. I den strukturomvandling som sker inom slaktnäringen får KLS
en allt starkare roll. KLS styrelse har, med stöd av stämman, vidtagit kraftfulla
åtgärder för att dels avskilja olönsam verksamhet dels investera i basverksamheten,
slakt och styckning. Med den nu pågående strukturförändringen i branschen kan
styrelsen konstatera att marknaden har förbättrats och vi ser redan idag en ökad
lönsamhet i verksamheten och tillsammans med egna vidtagna åtgärder är det
styrelsens övertygelse att KLS kommer att redovisa vinst 2007.
KLS har fått ett starkt stöd från flera olika håll och många har framfört att de vill bidra till att
bevara KLS framtida självständighet, både av lojalitet, för närheten till slakteriet och för att
det ska finnas kvar flera affärsalternativ på marknaden. Genom en förstärkning av KLS
kapitalbas visar medlemmarna för banker, konkurrenter och nya leverantörer som KLS för
närvarande förhandlar med att KLS förblir ett starkt lokalt och fortsatt bondeägt slakteri. Det
är nu som medlemmar och andra kan göra en verklig insats för KLS. Därför erbjuder KLS
både ägare och övriga intressenter att teckna vinstandelslån bundna i 5 år med 5 % årlig
ränta samt koppling till föreningens resultat.
- Vi har tagit fram detta erbjudande för att ta vara på det starka engagemang för KLS
som uttalats från många olika håll säger KLS ordförande Mats Olsson. Det är en
möjlighet för den som vill vara delaktig i föreningens framtidssatsning genom att
stärka KLS kapitalbas och samtidigt få en god avkastning på sitt egna kapital.