Swedish Meats-affären med HK Ruokatalo Group kräver ändring av stadgan
– extra stämma genomförs den 21 december
Pressmeddelande Swedish Meats 061213

Vid en extra stämma idag beslutade Swedish Meats att fullfölja den planerade affären med HK Ruokatalo Group med villkoret att ändamålsparagrafen i stadgan för Swedish Meats ekonomisk förening ändras. En klar majoritet av stämman ställde sig positiv till den planerade affären.

För att genomföra affären omgående var en enhällig stämma tvungen att ställa sig bakom en ändring av ändamålsparagrafen i stadgan vid första omröstningen. Enhällighet gick inte att uppnå avseende stadgeändringen varför en extra stämma kommer att genomföras den 21 december.

Extrastämman den 21 december kommer endast att votera om ändring av ändamålsparagrafen eftersom stämman redan med majoritet godkänt affären med HK Ruokatalo Group. För att genomföra den föreskrivna ändringen av stadgan krävs att minst två tredjedelar av stämman bifaller föreslagen ändring.

__________________

Om Swedish Meats
Swedish Meats är en av Sveriges största livsmedelskoncerner. Koncernen ägs av svenska bönder och svarar för huvuddelen av all slakt i landet samt är marknadsledande inom styckning och charkuteritillverkning. Koncernen har 3 500 medarbetare och en omsättning som uppgår till 9 miljarder kronor.
Många konsumenter känner oss genom våra produkter och varumärket Scan, som är ett av Sveriges mest omtyckta varumärke och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet.

Om HK Ruokatalo Group
HK Ruokatalo Group är en internationell livsmedelskoncern med enheter i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. I Finland är dess mest kända märken HK och Kariniemen. 2005 omsatte koncernen 883,3 miljoner euro och hade en rörelsevinst på 24,1 miljoner euro. Antalet anställda i Finland och Baltikum är ca 4 300. Dessutom har det samägda företaget Sokolów i Polen ca 5 000 anställda.