Konkurrensverket i Sverige har godkänt förvärvet av majoriteten av aktierna i Sardus
Pressmeddelande Atria 070402

Konkurrensverket i Sverige har idag beslutat godkänna förvärvet genom vilket Atria Koncern Abp:s indirekt helägda dotterbolag Atria Meat & Fast Food Aktiebolag (”Atria”) förvärvade sammanlagt 5 976 900 aktier och således majoriteten av aktierna i Aktiebolaget Sardus (publ) (”Sardus”) enligt avtal ingånget den 16 februari 2007. Således har Sardus blivit Atrias dotterbolag.

Atria offentliggjorde förvärvet av aktiemajoriteten i Sardus i ett meddelande daterat den 19 februari 2007 samtidigt som Atria meddelade om sitt ovillkorade kontanterbjudande enligt reglerna om budplikt till aktieägarna i Sardus.

Per den 27 mars 2007 hade Atria förvärvat sammanlagt 8 387 806 aktier i Sardus vilket utgjorde 80,2 procent av aktierna och rösterna i Sardus efter full utspädning.

Enligt villkoren för erbjudandet kommer acceptperioden att löpa ut den 4 april 2007. Atria har förbehållit sig rätten att förlänga acceptperioden. Atria kommer att offentliggöra resultatet av erbjudandet och eventuella andra därtill relaterade ärenden i enlighet med villkoren för erbjudandet.