Atria innehar 97,8 procent av aktierna och rösterna i Sardus Pressmeddelande Atria 070405

Den 19 februari 2007 offentliggjorde Atria Koncern Abp, genom sitt indirekt
helägda dotterbolag Atria Meat & Fast Food Aktiebolag (”Atria”) ett offentligt
obligatoriskt kontanterbjudande (”Erbjudandet”) på 115 kr per aktie till
innehavarna av aktier i Aktiebolaget Sardus (publ.) (”Sardus”). Erbjudandet är
ovillkorat och har rekommenderats av styrelsen i Sardus.

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 4 april 2007. Totalt har
1.724.940 aktier, motsvarande 16,5 procent av aktiekapitalet och röstetalet i
Sardus efter full utspädning, lämnats in i Erbjudandet. Utöver aktierna
förvärvade inom ramen för Erbjudandet har Atria förvärvat totalt 8.209.800
aktier på marknaden, motsvarande 78,5 procent av aktiekapitalet och röstetalet i
Sardus efter full utspädning. Samtliga förvärv av aktier har skett till 115 kr
per aktie. Därtill har Atria förvärvat 297 750 teckningsoptioner i Sardus,
motsvarande 2,8 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Sardus efter full
utspädning. Sammanlagt innehar Atria 9.934.740 aktier och 297.750
teckningsoptioner i Sardus, motsvarande 97,8 procent av aktiekapitalet och
röstetalet i Sardus efter full utspädning.

I syfte att möjliggöra för de aktieägare i Sardus som inte ännu accepterat
Erbjudandet att lämna in sina aktier har Atria beslutat att förlänga
anmälningsperioden till den 13 april 2007 kl 15.00 (svensk tid). Redovisning av
likvid avseende aktier som lämnats in under den förlängda anmälningsperioden
kommer att ske omkring den 19 april 2007.

Atria har beslutat att inom kort begära tvångsinlösen av resterande aktier i
Sardus samt att i samband härmed verka för att aktierna i Sardus avnoteras från
Stockholmsbörsen. Atria avser att förvärva ytterligare aktier i Sardus på
marknaden.