Stor framtidstro bland Sveriges bönder
Pressmeddelande LRF Konsult 070419

Framtidstron bland bönderna är den högsta på många år. Hela 84 procent tror att lönsamheten blir oförändrad eller bättre nästa år och andelen som vill satsa på förnybar energi har ökat med 50 procent på bara ett år.

Det visar årets Lantbruksbarometer som är den största årliga kartläggningen av tillståndet i svenskt lantbruk. Totalt har nästan 4 000 bönder intervjuats av SIFO på uppdrag av LRF, LRF Konsult och Swedbank.

Det är högtryck i det svenska jordbruket. Alla kurvor pekar uppåt, trendbrottet i fjol har blivit ny huvudtrend med ökande investeringar i byggnader och nysatsningar i nya verksamheter som komplement till jordbruket.

Stigande råvarupriser är en delförklaring, men också ett växande självförtroende bland bönderna själva och en allt större insikt om att svenska konsumenter har ett allt större förtroende för Sveriges bönder.

Nytt i årets Lantbruksbarometer är en mätning av oron för klimatförändringar.

Nästan varannan bonde, 46 procent, är oroliga för klimatförändringarna. Var femte bonde vill också investera i produktion av förnybar energi.

Nedan följer Lantbruksbarometern i kort sammanfattning:

Lönsamheten allt bättre
* 37 procent av bönderna anser att lönsamheten var ganska eller mycket god under 2006. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med 2005.
* En klar majoritet är fortfarande missnöjd med lönsamheten även om andelen krympt. 61 procent anser att lönsamheten var ganska eller mycket dålig under 2006 mot 71 procent år 2005.
* Lönsamheten har stärkts inom alla produktionsinriktningar. Mest nöjda med lönsamheten under 2006 var grisproducenterna. Hela 54 procent ansåg att lönsamheten var ganska eller mycket god under året. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med 2005.
* 84 procent tror att lönsamheten förbättras eller blir oförändrad nästa år.

Det är en ökning med 13 procentenheter sen i fjol och med 30 procentenheter sen 2005. Andelen som tror att lönsamheten blir sämre har halverats från fjolårets 25 procent till 12 procent i år.

Fler investerar i byggnader
* Andelen bönder som planerar att göra väsentliga investeringar i byggnader ökar i år för tredje året i rad. Mer än var fjärde, 26 procent, tänker investera i byggnader i år mot 24 procent i fjol och 21 procent för två år sedan.

* Hela 43 procent av de svenska bönderna vill utveckla nya verksamheter på sina gårdar. 19 procent vill satsa på entreprenadverksamhet, 18 procent vill satsa på förnybar energi. Hästar och turism lockar 10 procent medan förädling och gårdsförsäljning lockar 9 procent av bönderna.

* Lantbrukets samlade låneskuld har de senaste fem åren ökat med i genomsnitt 7 miljarder kronor per år och uppgick vid årsskiftet 2006/2007 till nästan 136 miljarder.

* Trenden fortsätter mot större men färre mjölkgårdar. 19 procent av mjölkbönderna planerar att utöka sin produktion, 45 procent tänker fortsätta som förut och 22 procent tänker upphöra inom en treårsperiod.

Av dem som slutar tänker 56 procent gå över till produktion av nötkött.

Nästan var femte vill satsa på energi
* 46 procent är ganska eller mycket oroad över klimatförändringarna. Mest bekymrade är bönderna i Kronoberg som drabbades hårt av stormen Gudrun. Här är 60 procent av bönderna oroade varav 17 procent mycket oroade.

* Andelen bönder som vill producera förnybar energi har ökat med 50 procent sen i fjol. I år vill 18 procent av lantbrukarna bli energiproducenter mot 12 procent i fjol.
* Fler bönder känner konsumenternas stöd

* 74 procent känner att de har konsumenternas förtroende mot 64 procent förra året. 66 procent vill rekommendera jobbet som lantbrukare till den yngre generationen. Också det är en ökning med 10 procentenheter från i fjol.

* 96 procent av bönderna trivs med jobbet som bonde.

3 922 lantbrukare har intervjuats av SIFO under perioden 3 – 31 januari 2007