Atria säljer Svensk Snabbmat för Storkök AB till Euro Cater A/S
Pressmeddelande Atria 070427

Atria Koncern Abp har undertecknat ett avtal om försäljning av sin ägarandel i
sitt svenska dotterbolag Svensk Snabbmat för Storkök AB till den ledande
nordiska Food Service företag Euro Cater A/S.

Euro Cater A/S, som äger Dansk Cater A/S, ägs till 50 % av Dansk Caters ledning
och till 50 % av Altor Fund II. Som en del av transaktionen säljer ledningen i
Svensk Snabbmat sina aktier i Svensk Snabbmat till Euro Cater och blir ägare i
Euro Cater.

Svensk Snabbmat för Storkok AB är en närpartihandel för restaurangsektorn, som
har 18 verksamhetsställen runt om i Sverige. Atrias innehav i Svensk Snabbmat
utgjorde 57,2 procent av den totala aktiestocken. De resterande aktierna i
Svensk Snabbmat innehas av bolagets ledning. År 2006 uppgick bolagets omsättning
till 147,1 miljoner euro och perioden Q1/2007 till 47,4 miljoner euro.

Svensk Snabbmat införlivades med Atriakoncernen år 1997 i samband med förvärvet
av Lithells AB. Bolaget har varit mycket framgångsrikt som dotterbolag inom
Atriakoncernen och har växt strakt förbättrat sin lönsamhet de senaste åtta
åren. I Atriakoncernens ägo har bolaget även stärkt sin ställning inom
partihandeln för restaurangsektorn genom att aktivt delta i konsolideringen inom
branschen. Svensk Snabbmat förvärvade Matgruppen för Storkök i Norrs
affärsfunktioner år 2006 och i och med detta utvidgades Svensk Snabbmats
affärsfunktioner till att omfatta hela Sverige.

Partihandeln för restaurangsektorn genomgår en kraftig strukturförändring i
Sverige och i de övriga nordiska länderna, där små företag förenas till större
enheter genom företagsförvärv. För att kunna bedriva verksamhet i branschen
förutsätts deltagande i denna utveckling. Svensk Snabbmats affärsverksamhet hör
emellertid inte till Atrias kärnaffärsverksamhet. Atria har även tidigare
uppgett sig vara villigt att avstå från Svensk Snabbmat om man lyckas förvärva
en ersättande kärnaffärsverksamhet i Sveriga. Denna vår köpte Atria det svenska
livsmedelsföretaget AB Sardus, vilket ledde till beslutet att avyttra Svensk
Snabbmat. Samtidigt drar Atriakoncernen nytta av värdestegringen som Svensk
Snabbmat har upplevt sedan det införlivades med Atriakoncernen. Atria bokför en
vinst på 34 miljoner euro för affären.

Företagsaffären mellan Atria och Euro Cater är en del av den ovan nämnda
strukturförändringen, där Euro Cater eftersträvar att uppnå en betydande
ställning inom partihandeln för restaurangsektorn i Sverige och i Norden. År
2006 förvärvade Euro Cater likaså en andel i den danska bolagsgruppen Dansk
Cater som är den danska marknadsledare inom partihandelsverksamhet för
restaurangsektorn. Euro Cater är grundat år 2006 och det ägs till 50 % av
ledningen i Dansk Cater och till 50 % av Altor Fund II. Ledningen i Svensk
Snabbmat blir som en del av transaktionen ägare i Euro Cater A/S.

För att företagsaffären skall kunna slutföras, förutsätts att Euro Cater
beviljas tillstånd för affären från konkurrensmyndigheten i Sverige. Detta
beräknas ske före den 31 maj 2007. Svensk Snabbmat ingår i Atriakoncernens
konsoliderade rapportering fram till det att affären genomförs.

I affären har HSH Corporate Finance fungerat som Atrias ekonomiska rådgivare och
Roschier som juridiska rådgivare.