FAO och OECD: Växande efterfrågan på biobränsle förstärker prisökningar på jordbruksvaror
Pressmeddelande FAO 070704

-Ökad efterfrågan på biobränslen orsakar genomgripande förändringar för jordbruksmarknader och kan driva upp världsmarknadspriserna på många jordbruksprodukter, enligt en ny rapport som publicerats av OECD och FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Rapporten ”The OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2016” uppger att tillfälliga faktorer såsom torka i veteproducerande regioner och sinande lager till stor utsträckning kan förklara nyligen inträffade dramatiska prisstegringar på jordbruksvaror. Men när fokus hamnar på långsiktiga effekter, kan strukturella förändringar vara under uppsegling som mycket väl skulle kunna upprätthålla relativt höga nominella priser på många jordbruksprodukter det närmaste årtiondet.

Minskade skördeöverskott och fallande exportstöd bidrar också till dessa långsiktiga marknadsförändringar. Men av större betydelse är den ökande användningen av sädesslag, socker, oljeväxter och vegetabiliska oljor i produktionen av substitut till fossila bränslen som etanol och bio-diesel. Detta höjer priser på grödor och indirekt, genom högre foderkostnader, även priser på boskapsprodukter.

I USA förväntas den årliga majsbaserade produktionen av etanol att fördubblas mellan 2006 och 2016. Inom EU kommer mängden oljeväxter (huvudsakligen raps) som används för att framställa bio-bränslen att växa från drygt 10 miljoner ton till 21 miljoner ton under samma period. I Brasilien beräknas den årliga produktionen av etanol att nå 44 miljarder liter år 2016, från de runt 21 miljarder liter som produceras idag. Den kinesiska produktionen av etanol förväntas stiga till 3,8 miljarder liter årligen, en ökning på 2 miljarder liter från nuvarande nivå.

Handelsmönster
Rapporten påpekar att högre varupriser är en särskild utmaning för länder som är nettoimportörer av livsmedel och även för fattiga i stadsområden. Samtidigt som högre priser på foder genom ökad produktion av bio-bränslen gynnar foderproducenter, kommer bönder som använder foder att drabbas av högre kostnader och lägre inkomst.

Rapporten framhåller även att handelsmönster förändras. Den allmänna produktionen och konsumtionen av jordbruksprodukter i utvecklingsländer kommer att växa snabbare än i industriländer, i synnerhet av nötkött, fläsk, mjölkpulver och socker. OECD-länderna förväntas tappa exportandelar för nästan alla de viktigaste jordbruksvarorna. Trots detta fortsätter de att dominera exporten av vete, den grupp jordbruksvaror som används till biobränsle, dvs sädesslag som majs, korn, råg, havre, sorghum och hirs, men även av mejerivaror.

Världshandeln av jordbruksprodukter, mätt i global import, förväntas stiga för alla de viktigaste varorna som rapporten behandlar. Denna kommer dock att vara mindre än för icke-jordbruksrelaterade produkter eftersom handelshinder antas fortsätta begränsa handeln. Likväl förväntas handeln av nötkött, fläsk och mjölkpulver att stiga med över 50% under de närmaste 10 åren. Handeln av den grupp jordbruksvaror som används till biobränsle kommer att stiga med 13% och handeln av vete med 17%. Handeln av vegetabiliska oljor beräknas öka med nästan 70%.

Läs mer: www.faonorden.se