Innehåll nr 1, 2002
3 Duroc växer bättre än pietrain.
3 Japaner korsar grisar med spenat.
3 Vacciner i nytt läkemedelsföretag.
3 Siljans Chark ska slakta åt Swedish Meats.
6 Salmonellabakterier kan bli resistenta av vanliga medel för desinfektion?
6 De knäckta kanylnålarnas tid är förbi! Injektionsspruta med högtrycksstråle.
8 Krubba för vått och torrt från avvänjning till slakt.
8 Silo med reservfoderkammare. Allt gammalt foder rinner ut.
10 Rengjorda boxar, kylning av gödseln minskar ammoniakavgången i stallet.
10 GylleFresh binder kväve och minskar lukt.
12 Forskningen ger grisen historisk upprättelse. Kloning ger intressant spin off.
14 30 % ökad grisköttkonsumtion i icke muslimska världen på 10 år.
16 Griskris höll på att knäcka Hyfarm. Nu blomstrar verksamheten igen.
18 Minska fodergivan före grisning Häll vatten i tråget till suggan.
20 Extra mjölkersättning till smågrisar ger klar förbättring av tillväxten.
21 Mjölkersättning även positivt vid varmt väder.
22 Arbeta med head-hunders är intressant .Lugnare dansk jordbrukspolitik.
22 Halva omsättningen vinst från norsk avel på export!
24 Djur som utsätts för läckande el kan stressas och ändra beteende.
24 Musik i suggstallet ökar smågrisdödligheten.
25 Smågrisarnas tarmlängd ökar 1 meter första levnadsdygnen.
25 Ny bitkulventil från AquaGlobe.
26 Utebliven aptit efter avvänjningen kan ge negativa förändringar i tarmen.
26 Ingen svenskmonter på Euro Tier. Satsning på Danmark kanske bättre.
28 Swedish Meats söker nya grisuppfödare. ”Nysatsning” efter tillväxtsatsning.
28 Expertgrupp ger förslag till stopp för de grymma djurtransporterna från EU.
29 Kött- och Charkföretagen ny organisation för all slakt och chark.
29 Snabb organutveckling hos smågrisarna.
30 Jordbruksverket negativt till import av galtar.
30 60 – 70 % av danska svingårdarna kan ha PRRS.
32 Integrerad besättning med PRRS kan förlora 2 500 kr per årssugga.
34 Vågar svenska uppfödare inseminera med dansk sperma vid rädsla för PRRS?
36 Vid nystart är poolsuggor ekonomiskt fördelaktigt.
Visa politisk vilja, begär elskatten åter!

Innehåll nr 2, 2002
3 Nya salmonellaersättningar väntas träda i kraft 1 april.
6 Enzymer i grisfodret ökar foderutnyttjandet.
8 Västsverige förstärkt med VetErik, veterinärer med hög svinkompetens.
10 Larm i alla grisstallar 2004, mer plats vid fodertrågen 2006.
12 Vilka lärdomar kan vi dra av Englands mul-och klövsjukekatastrof?
13 Slutkastrerat i Norge 1 augusti, dispens med hjälp av veterinärer.
13 Dansk besättning med 8 000 suggor startar vid St Petersburg.
14 Svinförmansklubben nytt erfa-forum. Plattform för statushöjning.
14 Tunna Skivor ger tjock plånbok i SLP.
16 Bättre tb med bladsaftanalys så grödan får rätt näringsmängd.
18 Dubbla kvävemängden kvar i flytgödseln och minskad gödsellukt.
20 Rapporteringen till grisregistret gör att smittkällor snabbt kan spåras.
20 Torv i botten i ströbädden ger bättre miljö.
21 Investerade du 1,25 mkr i din grisproduktion i fjol? Danskar gjorde det!
21 Dansk ska sälja svenskt griskött utomlands.
21 Alla veterinärer skyldiga anmäla när djur far illa.
22 Goda skratt åt Svenska Modellen vid Bondepraktikernas svinkurs.
22 Funki slutar tillverka ventilation. Köper in från danska Turbovent.
24 Fermenterat korn i blötfoder gav 96 kronor mer per grisplats.
24 Säkra dieseltankarna mot läckage och tjuvar!
24 Finsk-norskt samarbetsavtal om avelsarbete.
26 Fler silor har reservfoderkammare.
26 Ny gödselspridare från Jeantil.
26 Tulip AB nytt Sverigebolag för danskt kött.
28 Har vi rätt produktionsmodell? En helhetsbild kan ge svaret!
28 Finsk-norskt samarbetsavtal om avelsarbete.
30 Kerstin får tillbaka 30 gånger insatsen på starthjälp till svagfödda.
30 Att ge spädgrisarna immunämnen och energi kan generera stort netto.
31 Torkad råmjölk från kor ger spädgrisar livschans.
31 Rekordsuggan har nu fått 48 smågrisar på 5 månader.
32 Diplomerade svinkursen gav inspiration och infallsvinklar.
33 Endast 15 danska uppfödare har mer än 20 000 grisar.
34 Reducerad fosfornorm till dräktiga suggor vid tillsättning av fytas.
35 Dansk skrift om gödsel visar på smittrisker.
36 Annicas nya stall fyra veckor försenat.
37 Antibiotikaförbud 2006 i hela EU.
37 Peter Rasztar: Vi måste upp i danskt avräkningspris!
39 Madsorask firar 50 med ventilation. 60-talsutrustning kan uppgraderas.

Innehåll nr 3, 2002
3 Reglerna om salmonellakontroll trädde i kraft 15 april.
3 Jättegrillparty 1 – 8 juni vid Stockholms 750-årsjubileum.
3 EU har fått nya befogenheter förbjuda olämpliga livsmedel.
3 Ergo Miljös ventilationstvätt tvättar även tak och väggar.
3 Större EU kräver strängare livsmedelslagstiftning.
3 Salmonella DT 104 kostade Danske Slagterier 43 mkr.
6 Ekomavit ökar antalet födda i kullen med 1,5 grisar.
6 Minskat droppsvinn från köttet med skonsam djurbehandling.
7 Varannan ungersk grisuppfödare slutar vid EU-inträde.
8 Hangrisars köttighet undervärderas och tb är sämre än för kastraterna.
10 Uppfödning av hangris i Norge gav också för höga skatolhalter.
10 Hangrisuppfödningen långt ifrån utredd ännu.
10 Multisite ökar i Danmark.
10 Stall med gårdsdass bra och billigt koncept för grisar.
12 Grisproducenterna nöjda med fjolåret, nästan varannan bygger i år.
14 Allt fler har samverkan och köper in råvaror tillsammans.
14 Fermenterad majs negativt som foder till smågrisar.
16 Lantmännen gör datakunskapsbank om serogrisproduktion.
18 Suggorna ”har hoppat” in i nya stallet, dansk rådgivning har problem.
20 Bakteriellt DNA i vaccin kan stimulera immunförsvaret.
20 Världens svinproduktionen ökar, prisuppgången kan dröja.
21 PRRS-negativa SPF-smågrisar i Danmark tio kronor mer värda.
21 Fruktade svinsjukdomen PMWS har blommat upp i Danmark.
22 Spån i bädden i betäckningsavdelningen kan försämra resultaten.
22 Effektiva bromsar nödvändigt, du ska stanna efter 19,8 meter.
24 Verkning av suggornas klövar lönsamt, djurlidandet minskar.
26 Fortsatt bättre smågrisresultat, 0,85 fler sålda per kull 2001.
26 Zink (i olagliga mängder) fortfarande oöverträffat.
26 Karin Jonsson ny djuromsorgschef.
27 Finska böndernas Atria Oy köper in sig i svenska bondeföretag.
27 Bondeslakten tittar söderut, vidareförädlingen norrut.
27 Förebygg produktionsstörningar redan vid odling av fodersäden.
27 Svenska avelsdjursavtalet med Taiwan avslutas.
28 5 – 6 öre merpris för gårdshämtad spannmål.
30 Dyrare för dig att köpa spannmål av grannarna?
30 Friland A/S ökade 33 % och gav 6 milj dkr i vinst.
30 FEsv och FEdr ersätter FEs i dansk fodervärdering.
31 Tyngre slaktgrisar, samma köttprocent.
31 Köttbranschen går dåligt i Norge, men bra i Sverige.
32 Tvärvetenskapligt forskningsprogram om ekologisk svinproduktion.
34 Medelköttprocenten utplanad. Privatslakten ökade 4,6 procentenheter.
35 Hans Højer Staldbyg har köpt in sig i Stallsystem i Dalby.
35 Djurskyddsmyndigheten ska inte handha grisar.
36 Inälvorna tas ut automatiskt med nyutvecklad slakterimaskin.
36 Slakterifusionen i Danmark godkänd, men med förbehåll.
36 EUs bönder tjänade 3,3 % mer 2001, svenska 5 proc, danska 12,3.
36 Grisfoder kan vara orsak till BSE-fall i Danmark.
37 Ett djursjukhus på varje svingård bra för djur och marknadsföring?
38 Första Svanen-märkta värmepannan, ved och pellets ger små utsläpp.
38 Norges Storting oroas över ekologiskt ökar för sakta.
39 KLS köper charkföretaget Dendu.

Innehåll nr 4, 2002
3 Avtal i Danmark om maximalt 8 timmars suggtransport.
3 Slakt vid närmaste slakteri i Danmaark?
6 Rostfri inredning i stall i Västergötland, väntas hålla byggnaden ut.
8 En foderplats per slaktsvin räcker inte. Inte ens vid fri tillgång på foder!
8 SLP-bolag har bytt namn.
8 Big Dutchman inleder samarbete med NOJ Serviceverkstad AB.
10 Vapnö Gods sprider 150 kubikmeter flytgödsel per timme med släpslang.
12 Lönsamt att höja kullstorleken om detta medför fler grisningar.
13 Priserna på griskött i EUs länder lättare att jämföra.
13 Fler grisar på samma gödselareal i Danmark.
14 Stark resultatförbättring med nytt betäckningsstall.
16 Viktigt att ta konsekvenserna av boxar i stallet som inte fungerar.
18 E-vitamin stärker djurens immunförsvar. Optimal status inte tillräckligt utredd .
20 Misstag att köpa spannmål i höstas.
20 Jag väntar lite till med sojainköpen.
22 Kadmium från grisfodrets tillsatser störst orsak till ansamling i åkerjorden.
22 Simia öppnar två nya kontor i östra Sverige.
22 Ännu högre kadmiumhalter hos ekologiskt uppfödda grisar.
22 Nya danska fodervärderingen nu beskriven på internet.
23 Slovenien köper 46 avelsgrisar.
23 Myrbys ätbås kan öppnas med tryckluft.
24 Grovt betonggolv sliter suggklövarna visar inventering av Djurhälsovården.
26 Små forskaranslag ger ofullständiga svar.
28 Orego-Stim återställde hälsan, slut med antibiotikabehandlingen.
30 Mobil slakt kan ge griskött mervärde. Förenkling av EU-direktivet väntas.
30 LRS slutar tillverka svininredningar.
31 JTI studerar bästa miljö för ekologiska slaktsvin.
31 Gårdstillverkning av foder ska kontrolleras av SJV.
31 Utbrott av svinpest sydväst Hamburg.
32 Gråkjær Staldbyg bygger i flera länder, förordar standardisering av stallarna.
34 Utbyggnad från 200 till 650 suggor minskade dödligheten till hälften .
36 Grisköttet kan bli ännu nyttigare med foder som ger mer omega 3 och 6.
39 Leptospiros undersökt i doktorsavhandling.

Innehåll nr 5, 2002
3 Tb på slaktsvin i Danmark nu samma som våren 2000.
3 Förslag om djurskyddsmyndighet lämnat till riksdagen.
3 Danskt grisfoder salmonellafritt.
3 Norsk grisrådgivning startar på internet.
6 Boxarna med det rörliga golvet snart klara för marknadsföring.
8 Golvmatta av rostfritt ersätter gummimattan.
10 Sista ”skitjobben” på väg försvinna.
12 Försäljning av nyavvanda grisar underlättar arbetet veckan efter.
14 Ett koncept som ger både säljare och köpare fördelar.
14 Norska jordbruksdepartementet stöttar mobil slakt.
16 Stärkelse och brist på enzymer kan ge smågrisen energibrist.
17 Internationellt samarbetsprojekt om forskning om svansbitning.
18 Minst 10 000 dkr, kanske 100 000 för tillstånd att bygga smågrisstall.
18 Grisproduktionen stora vinnare vid ev avveckling av EU-stöden.
20 Svenskarna äter mest ekomat i världen, men fortfarande lite griskött.
20 Svinpest och mul- och klövsjuka i flera länder, tänk på smittskyddet!
20 Mer än en foderplats för 16 slaktsvin.
21 Ny dansk testmetod kan avslöja infektiöst ledlidande hos grisar.
22 Duktiga svenska grisuppfödare lika effektiva som duktiga danska.
22 Ny flexibel jordbruksutbildning på Vreta-Västerbyskolan.
23 Våg med digitalt våginstrument möjligt att ansluta till datorn.
23 Mått på galtbox ska avgöras i Danmarks högsta domstol!
23 Norskt charkföretag flyttar verksamhet till Sverige.
24 Att minska luktolägenheterna är en nödvändig goodwillåtgärd.
24 Reducerar lukten även i hönsgödsel.
24 Mer styckning vid slakterierna ger högre avräkningspris.
26 Syra-luft-blandning i pumpbrunnen minskar ammoniakavgången.
26 Fällning tar bort nästan all fosfor ur gödseln.
26 Ammoniak tar syret för grisarna i stallet.
26 Bästa avelsbesättningarna 2001.
28 Avelsframstegen fortsätter i QG, alla parametrarna förbättrade.
30 Kullstorleken med semin störst höstmånader.
31 ”Richterskala” för matlarmen så konsumenterna kan riskgradera?
31 Plattformsvåg för tuffa miljöer.
31 QG öppnar för privatslaktens leverantörer att köpa sperma.

Innehåll nr 6, 2002
3 Utställningen Space i Rennes, Frankrike, 10 - 13 september.
3 Tulip öppnar säljkontor i Japan.
3 Pernilla Nilsson ny vid Avelspoolen.
3 ”Bollplank” för bönder i Kalmar som tänker bygga för grisar.
3 20 % lägre dollarkurs närmaste två åren?
6 Nya TV-stallet på Dalsgård har perfekt funktion och bra miljö.
10 Ny generation transponderstationer minskar arbetet och ökar lönsamheten.
13 Bröder fick toppresultat med transpondertekniken.
14 Årets SSI-pris till SLPs Tunna Skivor.
14 Rekryterar medarbetare och skapar PR med ny internetportal.
14 Temadag om att vårda och laga betonggolv.
16 Tillväxt och hälsokontroll med Datamix boxvågsystem.
17 Genomfärgade boxmellanväggar i kulörerna grönt, rött och gult.
17 Penac blir Penergetic.
18 Tunetanken är specialiserad på glasfiberarmerad plast.
20 När spannmålen ligger i silon är hanteringen avslutad.
21 Hans Lundergard har lång erfarenhet av gastätt lagrad spannmål.
22 Energislöseri när spannmålen först torkas och sedan blöts upp.
22 Värme från gödselrännorna ger blötfodret lägre pH.
24 Danskt stallsystem bäst, eller svenskt? Stallsystemet man är van vid är bäst!
25 QG vill inleda samarbete med Avelspoolen om yorkshire.
26 Pengar är inte allt, hälsan är viktigare säger Göran och funderar på tvättrobot.
28 PROTECT SaltBalans Flyt+ nyhet från Lactamin.
28 Nu säljer Skov ventilation direkt till uppfödarna.
30 Avelspoolen om aveln: Helhetslösning är bäst.
31 Peter Rasztar: Swedish Meats ska fokusera på slakten.
31 Inga konkreta förslag om rådgivningens organisation i framtiden.

Innehåll nr 7, 2002
3 Swedish Meats svinrådgivning väntas få ny huvudman
3 Sören Persson ny vd för Svenskt Sigill.
6 Fermentering av foder ger förluster, men spannmål vinst.
8 SLP och Ugglarp höjer grispriset 20 öre till 11.30 kr. Både SLP och Ugglarp betalar från denna vecka ett marknadstillägg, som höjer det generella avräkningspriset mer än hos andra.
8 Ny moduluppbyggd svinvåg i rostfritt.
10 Svenska kostnader högre än danska, tekniskt är vi bra. Danske Slagterier har jämfört parametrar i olika länder som är viktiga för konkurrenskraften.
12 Utvecklingen sedan 2000 stärker Sveriges position.
13 Swedish Meats och Scan Foods slås samman.
14 Gödselmyllare som myllar även i hård och stenrik jord.
16 Lupin bra proteinkälla till ekologiska grisar.
18 PigWin visar tekniska förbättringar i hela produktionskedjan.
20 Rummas grisar lika bra som serogrisar.
22 Tvättar med varmvatten och boxgolven kalkas.
22 Mila i Malmö hålls 5-8 februari.
24 Välmående suggor med alternerande återkorsning.
25 Bygger för gödselseparation, torrdelen tål längre transporter.
25 PRRS kan överföras via luften.
25 50 öre upp per kilo för GMO-fria danska grisar.
25 Strö i boxarna minskar svansbitning.
26 Drömmen om den globala grisen.
28 Låga grispriser i Danmark, men billig spannmål.
30 Ny kraftfull hetvattentvätt.
30 Lugnare hundar med nytt preparat.

Innehåll nr 8, 2002
3 Märkesfloran för välfärdsgrisar saneras i Danmark?
3 Kineser mycket nöjda med svenska grisar.
3 Fettfattigt är en megatrend.
6 Maximas rådgivning tas över av LRF Konsult 1 november.
8 Skov lanserar biologisk luftrening. Reducerar lukt, damm, ammoniak.
10 Sänk slaktvikterna och tjäna mer pengar!!
10 Syra i dricksvattnet kan hjälpa mot mag- tarmstörningar.
10 Jordbrukskonferensen , SLU, Ultuna, 19 – 20 november.
12 Rostproblemen är lätta att lösa! Förbehandla enkelt, måla på rosten.
16 Ökad monopolrisk efter KFK-affären i Danmark, allt fler köper foder i Tyskland.
18 Mögel i halm kan orsaka skador och kostnader.
18 Seminbeställningen från QG via internet upphörde 10 september.
19 Martin Wierup gästprofessor i Dublin.
21 Bra halm – under tak, bra recept på djurhälsa.
22 Kvalitetssäkra halmen med start redan vid växtföljdsplaneringen.
22 Desinfektion i husdjursproduktionen hjälpreda för rätt medel och teknik.
22 Medansvarsavgift på 20 dkr för ”danska pappersgrisar”.
22 Köttätare mår bättre än vegetarianer.
24 Nu hänger sig inte fodret längre i fodersilon hos Göran.
24 Dysenteribakterier överlever länge i både jord och gödsel.
24 ”Fettfattiga” pålägg fetare och dyrare än vanliga pålägg.
26 Spannmålskvaliteten viktig för ekonomisk djuruppfödning.
26 Nytt svinpestutbrott i Tyskland, vildsvinen vaccineras.
28 Börja planeringen nu för nästa skördesäsong.
28 Använd årets sparade torkningskostnad till bättre beredskap för nästa blötår!
28 Elmia Lantbruk - Maskin & Fält 23 - 26 oktober.
29 Polackerna använder mer semin och snabbar på avelsframstegen.
29 Kom ihåg öka fodergivan till suggor i kall lösdrift!
30 Kvarnbyfoders nya premixsortiment gör det lättare att utfodra rätt.
30 Ökad cancerfrekvens bland slaktare ska kartläggas i dansk undersökning.
30 Charkgrisarna på väg. Dansk durocsperma inseminerad på svensk LxY.
31 Swedish Meats lämnar efterlikvid 15 öre/kg slakt för januari – augusti.
31 Internationell Agronomics-konferens: Sverige - En del av världsmarknaden.
32 Danska DLG med andelsföreningar har köpt störste konkurrenten KFK.
32 Danska grisuppfödarna kritiska till affären.
32 Förhandlingar om försäljning av Svenska Foder
32 Danska böndernas DLG är nu ägare till stora grisfarmer
32 Hög temperatur och vattenhalt förkortar lagringstiden.
33 Atria vill köpa fler förädlingsföretag. Egen slakteriverksamhet inte aktuellt.
33 Mer lawsonia på spaltgolv.
33 Videokamera ska visa grisarnas vikt.
33 Tufft program mot PRRS i Schweiz.
33 Smithfield i London 24 - 27 november.
34 Svenska skinkan räcker till alla i jul. Varannan svensk köper färdigkokt.
34 Hudaryd seminstation byggs ut för ytterligare 60 galtar.
34 Småskaliga slakteriers situation ses över.
35 Nytt system för spårning och administration.
35 Gödseltunna med myllare.
35 Hemmablandat foder ökar i Danmark.
36 Jyden introducerar glasfiber som material i stallinredningar.
37 Abetong Precon blev – Abetong!
38 Osynligt elstängsel för husdjur hindrar inte människor och fordon.
39 Magnus Arbell ny vd i Sveaverken.
39 Automatisk uttagning av inälvor ger bättre slakthygien.

Innehåll nr 9, 2002
3 Danska grisuppfödarnas timlön endast 80 dkr i år, i fjol var den 232.
3 Finsta Naturbruksgymnasium läggs ner, svinstallarna sålda.
3 Fler utmärkelser för Tunna Skivor.
3 Djurhälsovårdens Monica Löfstedt fick Guldtackans forskarpris.
6 Golv av rostfritt stål i grisningsboxar skonsamt för smågrisarnas knän.
6 SLP bygger för 35 miljoner, den största investeringen hittills.
6 Minskat antal djur inom lantbruket.
8 Proxy-metoden gör flytgödseln till luktfri, gulbrun klar vätska.
10 Svämtäcke behövs inte med Proxy.
10 Ammoniakutsläppen betydande från svenska djurproduktionen.
10 Ammoniakavgången kan reduceras.
15 Färre grisar i Holland.
16 Förmansklubben i Skåne jobbar för att få duktiga medarbetare.
16 Viktiga parametrar för jobb i svinnäringen.
18 Annica: 2.50 dkr mindre för grisköttet i år. Bra hemsidor för jobb och råd.
20 Storslaget och småskuret i grissektorn.
22 3.50 – 4 kr är bidrag från EU av grisköttpriset i Finland.
22 Svensk planerad produktion syns ha god effekt mot PMWS.
22 Produktkalkylator för hygienåtgärder i svinstallarna.
24 Pelplast Utveckling AB, utvecklar lagningsprodukter för slitna golv.
24 Gamla beprövade produkter och flera nya miljövänliga.
25 Bättre resultat för Swedish Meats.
25 Genombrott för danskt ekologiskt griskött i Japan.
25 Catarina Offe ny informatör vid Svensk Köttinformation.
26 Släta golv i gödselrännorna minskar friktionen och slitaget.
27 Värme och vatten i djurbilen ger komfort vid transporterna.
29 Nordiskt bolag för svinavel kan bli verklighet redan före nyår.

Innehåll nr 10, 2002
2 Klart att DLG får köpa KFK, men med villkor.
3 Danskar köper helst dansk mat.
3 Första halalkorvmojen i Köpenhamn.
3 Ramstas tvättrobot nominerad till innovationspris.
3 Exportbidrag och lagring av griskött diskuteras i EU.
6 Doserare för våta mineraler och vitaminer i torrfoder.
6 Ny fart åt flytande mineraler och vitaminer.
8 Ingen sedimentering i Wedas nya blötutfodringsrör.
8 Ultraviolett ljus i blötutfodringen ny teknik för tankdesinfektering.
8 Modul för klimatoptimering och spårning och dokumentation.
10 Åtgärdade smågrisproblem ger högre avvänjningsvikt.
10 Avtagande daglig tillväxt i samband med utslaktning.
12 Stor efterlikvid, men svag lönsamhet.
12 85 öre/kg efterlikvid från Danish Crown,men TiCan efterbetalar mer.
13 Genombrott för danskt ekologiskt griskött i Japan.
13 Alla livsmedel i EU som varit i beröring med GMO bör märkas.
14 Spädgrisdödlighet och dess orsaker, förebyggande åtgärder.
14 Djurtransportutredningen överlämnas 8 januari.
15 Fytas förbättrar fosforutnyttjandet.
15 Lägre proteinhalt i spannmålen men bättre proteinkvalitet.
16 Avvänjningsdiarréer vid Dömestorp botas med syra i dricksvattnet.
17 Torrdesinfektionsmedel effektivt mot patogener.
18 Lågt pH på stallytor och i gödsel minskar emissionerna.
18 Länsstyrelserna föreslås ta över Livsmedelsverkets tillsyn.
20 Premix för behandling av luftvägsinfektioner.
20 Fodrets kvot treonin:lysin 0,64.
20 595 utställare på Agromek 2003 och 100 på väntelistan.
20 Privatslaktens marknadsandel just nu över 30 %.
20 Fass Vet i ny utgåva.
21 Proteinsensorer hjälp till bättre utnyttjande av spannmålsproteinet.
22 Gödselseparering på frammarsch.
23 Ny regelansvarig hos KRAV.
23 Kastrering senast vid sju dagars ålder efter årsskiftet.
23 Nu finns ännu fler förbud mot utfodring av matavfall.
23 Gödselbehandlingssystemen dyra och börjar inte vid källan.
24 Torka nära knäcka Australiens grisproduktion.
26 Inget fiskmjöl i Lantmännens nya smågrisfoder.
26 Mer E-vitamin i suggornas foder.
26 höjer smågrisarnas E-vitaminstatus.
28 Så här stiger förbrukningen av foder med stigande vikt.
28 Höjd E-vitamininblandning värd pengarna.
29 Danska SEA exporterade 30 000 avelsdjur.
30 Information om produktionen nödvändig för framtiden.
31 Bra svinkurser en bristvara, näringen bör ta kostnaderna.
31 Rekord i nötköttskonsumtion, men även grisköttet ökar!
31 Bidragen i Finland är nationella.
31 Tyskar ska kunna köpa danska livsmedel på internet nästa år
31 E-vitaminnivå på 2 mg/l serum är önskvärt.
31 Biacton i försök till smågrisar.
31 Analysera din spannmål för framgångsrik optimering.
31 Ökad dansk livsmedelsexport till Sverige.
32 Rätt uppfödning av gyltor viktigt för fortsättningen.
33 Scanna tidigast 24e dagen.
33 Utfodringen under digivningen viktig.
33 Avelspoolens riktlinjer för reproduktion/produktion.
33 Smittrisk flytta gris från sugga med juverinflammation.
34 Titta inte på klockan i betäckningsavdelningen!
35 Svag lönsamhet i de stora grisländerna på exportmarknaden.
35 Danska bondeorganisationerna gick samman i Dansk Landbrug.
35 Allt fler suggor dör i danska besättningar.
35 Ingen ersättning i England vid ev nytt utbrott av mul- och klövsjuka.
36 Digital kamera i stallet väljer ut slaktgrisarna.
37 Lantmännens foder 30 mkr billigare att tillverka.
38 Håkan Appeltofft, Fjärdhundra, ny säljare för Infomatic.
38 Dansk livsmedelsindustri satsar på export till Mexico.
39 Swedish Meats får ny informationsdirektör.

Innehåll nr 11, 2002
3 Svackan i grispriskurvan väntas bli kortvarig.
3 Utmärkelse för hållbarhetsredovisning.
3 Erika Bengtsson ny ansvarig i Swedish Livestock Trading.
6 Djurvälfärd i fokus på utställningen EuroTier i Hannover.
8 Luftrening nytt hett produktområde.
10 Rostfritt på stark frammarsch.
10 Vill ha in vildsvin i Danmark.
12 Grisproduktionen rör på sig, semiemigranterna satsar stort.
12 Brasilien har ökat grisköttexporten med 75 % i år.
14 Hygienförbättringar nytt mål för innovationer inom grisnäringen.
16 Vet du vad grisarna får i tråget? Näringsinnehållet ofta felaktigt!
16 Distriktsveterinärerna bör avvecklas anser riksdagens revisorer.
16 Jan Rundqvist ny vd på Teknosan och Spannex.
18 Generiska preparat ger billigare läkemedel.
18 Fjädrande inredningar ointressanta för grisar?
19 Jordbruksverket beviljar 2,5 mkr till bränning av animaliskt avfall.
19 Lägre avgifter för småskaliga slakterier.
20 Suggdödligheten i Danmark stiger med besättningsstorleken.
21 Cryotosporidium ny zoonos som smittar även mellan människor.
21 Maskomal döljer dålig lukt från bl a svinstallarna.
21 Halmbortförseln från marken minskar kol:kväve-kvoten.
22 Ring in det nya svinåret med hoppfull håg och fantasi!
24 Nya spannmålsprissättningen i Örebro län klarar jämförelse.
24 Allt större andel spannmål körs direkt till slutanvändare.
26 Köp spannmålen på hösten och lagra hos Lantmännen.
28 Välstädat ökar konsumentförtroendet.
28 Ny forskning kan ge vaccin mot juverinflammation?
28 Suggpoolen i Gärsnäs ska endast ha en satellit.
29 Tunga grisar olönsamt med nuvarande viktgränser.
29 1 % av Danmarks befolkning äger 63 % av arealen.
30 EUs mat och landsbygdspolitik ska ge oss säker, hälsosam mat.
30 EU-parlamentarikern Marit Paulsens syn på sund djurhållning.
31 Gemensamma minimikrav för matkvalitet och säkerhet.
31 Landsbygden, stadsbornas lunga.
32 Minskning av EU jordbrukets stödnivåer.
33 Minimikrav för djurskydd och transporter transporter av kött.
33 Miljöstöd och stöd till kollektiva nyttigheter.
33 Swedish Meats balansräkning städad efter aktieförsäljning.
34 Ett nytt temporärt stödsystem djurbidrag som arealstödet.
34 Certifierade gårdar kan få ett försprång.
35 Efterlikvid från Swedish Meats och Skövde.
35 Svackan blir mindre än väntat, EU stödjer lagring av griskött.
36 Produktionsökningarna i Danmark planar ut.
38 AvestaPolarit i Degerfors har köpt AIS Stallförnyaren.
38 25 % billigare rödsjukevaccin från nyår.
38 Danske Svineproducenter rasar mot vildsvinsbeslut.
39 Beslut om nordiskt avelsbolag.

Innehåll nr 12, 2002
3 Margareta Helander marknadschef för alla djurfoder inom Lantmännen Sverige.
3 Elisabeth Söderström marknadschef vid Lantmännen HBK.
3 Danske Svineproducenter rasar mot vildsvinsbeslut.
3 ICA väljer Västerås för köttsatsning.
3 100 hann ansöka före finska byggstoppet.
3 KLS Grund, nytt namn på KLS-grisarna .
6 Dyrare och svårare transportera djur. Många krav från transportutredning.
7 Första charkgrisarna är födda.
8 8 timmarsregeln kan klaras även för livdjur i de flesta fall.
8 Svensk slakt ställer upp på utredningens krav.
8 Ingen privatisering av distriktsveterinärerna, enligt Jordbruksverket.
8 Gödselbehandlingsutrustningen Manura får en lillebror, Minura.
10 Många stora nyheter för svinproduktionen vid årets Agromek i Herning.
10 Slät silo med regnkrage utan genomgående bultar.
10 Box som är lätt att seminera i.
10 Naturliga E-vitaminer.
10 Sprayar suggor som saknar ID-märke.
10 Sima i Paris 23 - 27 februari.
12 Doserar vitaminer och medicin till utvalda våtutfodringsventiler.
12 Rengöring av blötutfodringar.
12 Utomhussilo till mineraler som separerar.
12 Registrerar ammoniak och koldioxid.
14 Reducerar avgången av ammoniak från stall, lagertank och gödselspridning.
14 Trådlös scanner för öronmärken.
15 Foder under digivningen.
15 Krabbstyrd sväng- och teleskoplastare.
16 Låser ätbåsen.
16 Ny gödselseparator.
16 Mineraler i bar till grisar som biter.
17 Slät betonspalt med droppnäsa och slät ränna minskar ammoniaken.
17 Dator optimerar stallklimatet.
18 Gödsel och annan biomassa blir biogas och gödsel att sälja.
19 Nya rekord för dansk avelsexport med 30 000 exporterade avelsgrisar.
19 10 proc av USAs svinproduktion har gener från danska avelssvin.
20 Skovs luftrenare tar bort mycket lukt och ammoniak.
20 Optimalt klimat hos smågrisarna med infraröd mätning av grishuden.
20 Öljäst minskar infektionerna av colibakterier.
22 Tar bort 90 proc ammoniak damm och 50 – 60 proc lukt.
22 Frekvensomriktare till fläktar kan spara upp till 75 % el.
22 Ny prissättning på livsvin inom Swedish Meats från 1 januari.
23 Fodret en nyckel till lönsamhet i KRAV-grisproduktionen.
24 Klövskador troligen multifaktoriella. Boxar med halm ger minst skador.
25 Försök med suggors behov av biotin behövs.
26 Punktliga leveranser av förnödenheter viktigt för de allt större svinenheterna.
26 52 och lägre, lägsta köttprocentbetalning i KLS efter nyår.
28 Slaktavräkningens grundpris räcker inte för lönsamhet.
28 Bekämpa gaserna en av vägarna till bättre produktionsekonomi.
28 Svavelväte och koldioxid tunga gaser.
30 Föreningssparbankens e-bokföring nu tillgänglig för alla.
30 Swedish Meats näringspolitiska bevakning till LRF.
30 Antalet grisar fortsätter minska i USA.
31 Djurtransporterna långa inom EU. CATRA-projektet klart i februari.
31 Färre grisar i USA ger stigande världsmarknadspriser.
31 Svenska tak på danska brunnar.
31 Tips om sökvägar via internet om bl a transporter.