Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: --Det är bra tryck på den svenska marknaden och särskilt bra efterfrågan är det på skinka. Exporten av skinka minskade den här veckan och minskar ytterligare nästa vecka. Svenska marknaden blir ännu viktigare framöver, när priset stabiliserar sig i Sverige och priserna sjunker i Tyskland. Både priserna på karré och andra detaljer sjunker kraftigt i Europa. Det kommer fram fler grisar till slakt nu, vilket trycker priserna. Samtidigt får vi ökat tryck från importen. Efterfrågan på charkråvara har sjunkit något.
-Partiprishöjningen i veckan ger för Swedish Meats del 17 öre på avräkningspriset. Sedan tillkommer styckningsdetaljerna, som kryper uppåt. Vi har dock inte 50-öreshöjningen i hamn ännu.
-Prissänkningen på köttdetaljerna i Tyskland indikerar fortsatt sänkning av tyska slaktsvinsnoteringen, utöver den som skedde idag.

SLP
Peter Johansson:-Efterfrågan är bra och vi hoppas får igenom sista delen av den planerade prishöjningen nästa vecka. Det är på kontrakt som går ut. Men vi ropar inte hej, förrän nästa vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är fortfarande bra försäljning, hela sortimentet.

Ugglarp
Thomas Olander: -Tillgången på slaktsvin är ett problem och därför är försäljningen inget problem. Vi har för låg tillförsel av grisar. Charken går fortsatt på höga volymer.

Nyhléns & Hugosons
Mikael Hugoson: -Älgjägare vill ha rikligt med mat i ryggsäcken och bra mat. Veckan före älgjakten är därför en bra försäljningsvecka, som t o m slår påsken. Framför allt är det rökta och saltade produkter som älgjägarna äter under och efter jakten.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Både slaktsvin och suggor höjs med 2 cent, nära 20 öre. Det är en effekt av prishöjningarna i Europa, men finländska marknaden är mer trögrörlig än den är i andra länder.
-Vi har ett bättre marknadsläge, som gäller hela svinsortimentet.
På frågan om finska grisuppfödarna trycker på för att få högre pris, dvs om svenska grisupproret har nått Finland, säger Stefan:
-Inga kommentarer.

Danish Crown
På nästan alla marknader för skinka resulterade ökat utbud och höjd prisnivå, att pressen för prissänkningar ökat. Marknaden för bog kom också under press och både priser och volymerna föll. Annan charkråvara höll ställningarna. Karré faller starkt i pris i Tyskland och kotletterna är under press. Baconmarknaden är stabil. Övriga marknadsområden är oförändrade.
/LG

Nyheter
Swedish Meats blir danskt!? Är det Danish Crown som blir Swedish Meats partner? Ryktena har kommit igång i Danmark, sedan Danish Crown utlyst ett extra möte med sina fullmäktige 21 september.
Det är Danske Svineproducenter som gör offentlighet åt ryktena. Och man säger, som man sagt tidigare, att svenska grisproduktionen är inte välkommen in i Danish Crown. Danish Crown har redan nu problem nog, utan att dra på sig även de svenska problemen!
-Det politiska klimatet i Sverige är inte positivt för grisproduktion, konstaterar Danske Svineproducenter i sitt veckobrev. Protektionismen och skräcken för salmonella kväver industrin. Det är visserligen synd om våra svenska kolleger, men vi har tillräckligt med problem själva att slåss mot och behöver inte ta bekymmer om svenskarnas.
-Om vi ska knappa in 30 öre på avståndet till tyska slaktsvinsnoteringen, är det inte ökade kostnader som ska stå på dagordningen för våra fullmäktige vid extramötet i Danish Crown, säger man hos Danske Svineproducenter. Om svenskarna vill gå med i Danish Crown, bör de hellre bli medlemmar i Danish Crown på helt normala villkor och skicka grisarna till slakt på Själland. Det spelar ingen roll om slakteriet i Ringsted slaktar grisar från Fyn eller Sverige. Källa. Danske Svineproducenter. /LG 060907
-Vion har varit i förhandlingar med Swedish Meat, men har nu inga kontakter, enligt en direktör i Vion, säger Hans Aarestrup, Danske Svineproducenter. Smithfiels vill inte etablera sig i ett land, där det är höga kostnader för grisuppfödningen och där det finns politiskt motvilja mot grisproducenter, redan innan Smithfield kommer. Sverige är inte Smithfields profil. Tönnies är inte heller intresserad, tror han. /LG 060908

Swedish Meats inte på dagordningen
-Swedish Meat står inte på dagordningen vid Danish Crowns representantskap 21 september, men frågan kan ju komma upp ändå. Vi ska diskutera Danish Crowns strategi för utveckling på 5 års sikt och på 10 års sikt. Frågan kan vara med där, säger fullmäktige Jens H Pedersen, Vadum, Danmark.
-Men vi får inget underlag till frågorna på representantskapsmötet förrän dagen före mötet, säger han. Så jag vet ingenting nu och kan inte heller förbereda mig på sådana frågor.
-Vid den strategiplan som drogs upp för fem år sedan fanns engagemanget i Polen med. /LG 060908

Kommentar
Konceptet är Östersjöområdet?
Danish Crown har åtskilliga gånger sagt att Sverige är vår hemmamarknad. Man har också sagt att engagemanget ska öka kring Östersjön (danska grisuppfödarna tycker att man ska utnyttja det europeiska marknadsområdet mer och minska i Asien). DC och finska HK heläger tillsammans polska Sokolow. HK Ruokatalo har verksamhet i de tre baltiska länderna (118 milj euro).
Dagens Industri spekulerade nyligen om att Swedish Meats partner kunde finnas i Finland, hos Atria eller HK. När Danish Crown nu kommer på tal, igen, behöver finlandsryktena inte strida mot ryktena från Danmark.
Både när det gäller spekulationerna om partner i Finland eller i Danmark, har grisuppfödare i Sverige frågat sig vad man kan uppnå med ett sådant partnerskap. Vill man ha högre slaktsvinspris, så finns inget att hämta, varken i Finland eller i Danmark. Tvärtom. Att gå samman med Danish Crown är vad gäller noteringen för slaktsvin som om en blind leder en blind. Detsamma gäller en finsk lösning.
Men ett stort företag runt Östersjön med Swedish Meats, Danish Crown, HK och Sokolow, kan vara något annat. Dessa företag tillsammans kan bli dominerande nog i området för att matcha Ica, Coop och Axfood och få upp priset på grisköttet, så att slaktsvinsnoteringen stiger. Öst är också en växande marknad.
Problemet är dock vad vi i Sverige gör med våra höga svenska kostnader. Vad gäller industrin, så är det givet att förädlingen hamnar i öst. Den är redan på väg. Men det är inte lika roligt om grisproduktionen gör det också! /LG 060908

Två nya delägare i Ugglarp med 10 friska miljoner
Som vi meddelade i fredags skulle en förändring ske i Ugglarps Slakteri denna vecka. Två nya aktieägare träder in med tillsammans 30 % av aktiekapitalet, som ökas genom nyemission på 10 mkr. De två nya aktieägarna är Hans Bergengren, Hjularöds Gods, Hörby, som efter nyemissionen äger 20 % av Ugglarps Slakteri AB, samt Sten Dennow, som äger 10 %. Tommy Olsson förblir huvudägare med sina 70 %. Hans Bergengren har en betydande grisproduktion, 5 - 6000 slaktsvin, som så småningom väntas gå till Ugglarp. /LG 060905
Läs pressmeddelande
Läs intervju med styrelsens ordförande Jan Persson.

Norge och Danmark satsar på könsseparering
Norsvin har inlett banbrytande projekt om separering av grissperma tillsammans med Dansk Svineproduktion. Projektet leds vetenskapligt att det brittiska företaget Ovasort, sprunget ur universitetsmiljön i Bristol.
Den nya tekniken bygger på principen om att identifiera könsbundna proteiner på sädescellernas yta och med specifika molekyler klumpa samman de honliga X-kromosomerna. De hanliga y-kromosomerna kan därefter filtreras bort från sädesvätskan. Direkt efter upplösning av klumparna igen, är sperman klar att inseminera. -För Norsvin och norska grisuppfödare är detta ett mycket spännande projekt, säger vd Harald Gjein, Norsvin. Könssepareringen kan vara lösningen på problemen med hangrisarnas lukt. Med könsseparering kan man välja att få sogrisar i griskullarna.
Norsvin har säkrat rättigheterna till användningen av denna metod för könsseparering, i samarbete med Dansk Svineproduktion. Tekniken kan utvecklas vidare även för nötkreatur och andra djur.
-Om projektet med könsseparering blir lyckad, ska vi även sörja för att metoden kan användas i Sverige, säger Harald Gjein. /LG 060908

Ingen dispens för svanskupering
Boarps Gård AB har fått avslag från Djurskyddsmyndigheten på sin begäran om dispens för svanskupering. Per Karlsson har endast fått beskedet muntligt och vet inte ännu motiveringen till avslaget.
-Beskedet är beklagligt, säger Per. Vi får inte föda upp våra grisar så de går att sälja export. Men vi blir inte kompenserade för detta i Sverige genom högre pris. Vid offentlig upphandling tar myndigheterna inte hänsyn till djurskyddslagen, utan köper griskött från andra länder där man inte har våra produktionshinder, de som Djurskyddsmyndigheten ställer upp.
-Ett krav från näringen måste vara att myndigheterna vid upphandling tar hänsyn till vad svenska myndigheter ställer för krav på djurhållningen, annars stänger man våra produktionsmöjligheter från alla håll.
-Jag ska studera motivet till avslaget och undersöka hur jag ska gå vidare. /LG 060908

Risk för dålig halm och spannmål
Det dåliga skördevädret i södra och mellersta Sverige har medfört stora risker för att halm och spannmål har svampskador. Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, LRF, Svensk Mjölk, Djurhälsovården, SLU och foderindustrin bevakar gemensamt läget och analyserar prover från skörden. Mer detaljerade råd om hantering av angripen spannmål och halm kommer att lämnas om resultaten visar att det finns risker för mögelgifter som är skadliga för djur och människor. Berörda myndigheter och organisationer hjälper till med råd, om du är tveksam om kvaliteten.
Kolla extra noga att spannmålen är ordentligt torkad, speciellt om den innehåller grönskott. Dålig halm bör inte användas. /LG 060904

Företagsnytt
Mafa mångdubblar sina lokalytor
-Alla tre affärsområdena lantbruk, industri och bioenergi går som tåget. Bränslepellets och spannmål för eldning ska vi inte tala om, det är en explosionsartad ökning, säger Mats Andersson, Mafa. Vi brukar bygga ut vart fjärde år, och har tänkt bygga för 3 200 kvm, men i år har vi bytt fastighet och fått tillgång till 10 000 kvm under tak, undantaget en butiksdel i huset på 1 800 kvm. Så nu har vi att växa i under många år framåt på Framtidsgatan i Ängelholm.
-Det byggs för grisproduktion, men Lantmännens kampanj för att förbättra silostandarden, har gett affärsområde lantbruk en rejäl skjuts, säger Mats. Våra problem ligger nu i att klara efterfrågan, när plåtleverantörerna inte bara höjer priserna kraftigt, utan även kvoterar hur mycket plåt vi ska få köpa. Vi har vuxit med över 50 % de senaste 1,5 åren.
-Försäljningen av Skiolds kvarnar har också ökat. Vi har nog ökat skioldförsäljningen väsentligt, sedan vi övertog agenturen.
-Expansionen utomlands var tidigare inriktad på Norge och Baltikum och Irland, när det gäller bränsle. Nu kommer flera andra länder. /LG 060908.

Lantmännen ersätter 50 man med ny teknik
Lantmännen ska spara 20 mkr per år genom att från januari 2007 och 2 år framåt effektivisera fodertillverkningen. Ny teknik och nya arbetssätt ska ersätta 50 av de200 medarbetarna. Källa: Pressmeddelande.

Agenda
Allan Simonsson-seminarium 28 september, Ultuna
Allan Simonsson gick i pension 1 augusti, efter ett långt yrkesliv som rådgivare, forskare och lärare vid SLU. En stor del av Allans insatser har varit riktade mot den praktiska grisproduktionen. Han har bl a under 20 år varit verksam som statskonsulent i svinproduktion.
Allans insatser vid SLU uppmärksammas vid ett seminarium i sal J, Undervisningshuset, Ultuna, 28 september 14 – 17, med titeln Rådgivning till grisproducenter i går, i dag och i morgon. /LG
Hela programmet

Studieresa till Herning 24 - 26 oktober
24 - 25 oktober hålls danska svinproducenternas kongress i Herning. På hemvägen gör vi ett studiebesök som Paw Mathiesen ordnar. LRF-konsult, länstyrelsen och grisföreningarna i Västra Götaland arrangerar resan och den finansieras inom miljöprogrammet för ökad djurvälfärd. Deltagarna behöver endast betala för kongress, kost och logi, totalt ca 2800 dkk. Mer info: www.kompass.lrf.se utbudskod:4836.

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 8 september 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ny minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 11 sep 10,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90
Senaste nytt
Skövde höjer slaktsvinspriset med 15 öre
Skövde Slakteri höjer slaktsvinspriset idag, måndag, med 15 öre till 13,55. Även smågrispriset höjs, liksom hos de flesta slakterier.

Grispriserna vecka 37

Ginsten plussar på med 25 öre
Ginsten är hittills ensam om att höja slaktsvinspriset nästa vecka och plussar på med 25 öre till 13,65 kr. Då fattas det 5 öre till veckans listvinnare Dalsjöfors med 13,70. Spotpriserna ligger dock högre.
-Vi tar 25 öre i taget, så räcker det roliga längre, säger Bengt Göran Bengtsson, Ginsten, med en antydan att det kanske kommer fler höjningar.
Ginsten höjer även suggpriset med 25 öre till 8,10 kr och Ugglarp höjer 50 öre till 6.90 kr.
I Finland höjer Österbottens Kött slaktsvinspriset med 2 cent, nära 20 öre. /LG 060908


Tyska slaktsvinspriset föll mer än 1 kr idag
Det tyska slaktsvinspriset föll med 11 cent idag, 1,03 kr efter dagens eurokurs 9,35. Nya noteringen blir 1,60 euro, 14,96 kr.
-Prissänkningen på slaktsvin i Tyskland ska ses som en normalisering av marknaden, efter en extremt hög notering, säger Hans Aarestrup, Danske Svineproducenter. 1,60 euro är en mer normal nivå för Tyskland. /LG 060908

Starkt försvagad krona
Svenska kronan har genomgått en betydande försvagning senaste tiden. Vecka 33 var kursen 9,19, idag är den 9,35 kr.
Tror inte penningmarknaden på ett bra val?

Svenska spotpriset fortsatt 14,80, men tyska priset sjunker
-Det var väldigt roligt att svenska spotmarknaden fungerade redan från första veckan, säger Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga. Två köpare av slaktsvin hade anmält kvantitet och förutbestämt pris och några säljare av slaktsvin anmälde sig redan under helgen. De grisar som såldes på svenska spotmarknaden levererades och slaktades under veckan. En säljare hade för låga slaktvikter och väntar till denna vecka.
-Nästa vecka finns köpare i Sverige som erbjuder samma pris som den gångna veckan, 14,80 kr.
-De svenska slaktgrisarna som exporteras går till två tyska slakterier. Jag har varit engagerad i två transporter, om ca 220 slaktsvin, men det är nu fler som exporterar i egen regi, så jag har ingen total överblick över omfattningen, säger Per.
-Nu sjunker priset i Tyskland till nästa vecka, så då går kanske fler slaktsvin till svenska slakterier. Det är så det ska fungera, den som betalar bäst ska ha grisarna, säger han. Några bilar är dock bokade för export.
Per vill inte ange vilka slakterier som köper och inte vilka uppfödare som säljer. Omfattningen vill han endast ange ungefärligt. Det ska inte gå att härleda vilka som gör affärerna.
-Förutom en väldig mediauppvaktning har jag fått ett stort antal brev, mail och fax, förutom telefonsamtal, om både grisaktionen, tysklandsexporten och spotpriserna. Nästan undantagslöst har det varit positiva kommentarer. Jag kommer aldrig att hinna svara på den post jag fått, så jag vill därför här och nu säga tack till alla, säger Per. LG 060908

Spotpris även för smågrisar
Intresset och förfrågningarna om en spotmarknad för slaktsvin har varit väldigt stort, men det är inte så många som efterfrågar samma möjligheter att sälja och köpa smågrisar, säger Per Karlsson, Boarps Gård. Dock finns en köpare och ev ytterligare en och därför går vi ut med pris även här. Köparen är villig att betala 590 kr för en 30-kilosgris. Övervikt + 6 kr, undervikt –8 kr per kg. Fritt säljarens gård. Det är 19,66 kr per kg. /LG 060908 Mer info
0701-749012, fax 035-43077, ap.karlsson@swipnet.se

Norska smågrisen kostar 500 nkr på måndag
Det norska smågrispriset fortsätter falla, på måndag kostar en 25-kilos helsegris 500 nkr, 570 skr, eller 22,80 kr per kg. Priset har på endast en vecka gått ned 60 nkr och det börjar kännas i smågrisproducenternas plånböcker. Lönsamheten är nu på samma bottennivå som hösten 2004.
Norge har ett program för att minska överskottet på griskött. Där ingår slakt av smågrisar, med stöd från norska regleringskassan. /LG 060908

Danska slaktsvinen och suggorna oförändrade
De danska slaktsvins- och suggpriserna är oförändrade nästa vecka, 10,10 dkr, resp 7,80 dkr. Smågrispriserna har ändrats något. /LG 060906

Ökat utbud trycker Europas slaktsvinspriser
Rapporter från flera olika europeiska länder talar om ökad tillförsel av slaktsvin och ökade slaktvikter. Efterfrågan är inte tillräckligt hög för att suga upp det ökade utbudet och därför faller priserna över hela Europa. De korrigerade priserna faller med 5 cent i Frankrike och Belgien och i Spanien, Holland och Tyskland 4 cent. Situationen i Tyskland förvärras dessutom att en del uppfödare skickar underviktiga grisar (kanske för att sälja medan priset är högt?).
Det ökade utbudet på griskött har pressat priserna senaste dagarna och särskilt karré har varit en utmaning när det gällt att få ut ett bra pris.
Prognosen är att utbudet även de kommande dagarna är större än efterfrågan, vilket sätter press på slaktsvinspriserna. Starten på en ny månad, samt goda väderutsikter, gör att förväntningar på en stabilisering av marknaden är att vänta lite längre fram. Källa: ISN. /LG 060905


Norrmännen oroliga för Harry-skinkan
De norska bönderna gläds åt svenska grisupproret. De tycker det är bra att svenska grisarna säljs till Tyskland, för då blir det inte så mycket skinka över att sälja vid norgegränsen. Men i norska medierna för man konsumenternas talan och konsumenterna är oroliga för att mista Harry-skinkan.
Harry-skinka i fare, skriver flera tidningar med rubriker i krigs-stilar. Svenske svinebønder kjører grisene sine til EU for slakt. Det gir tomme kjøledisker langs grensen før jul. Men Gilde kan glede seg.
Kommentar: Harry är i Norge ett lite nedsättande ord för något folk gör, som i allmänhet inte ses med så blida ögon. Benämningen Harry-skinka myntades av förre jordbruksministern Lars Sponheim om den svenska skinka som såldes billigt vid svensknorska gränsen. /LG 060908


Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 37 v 36 v 35 v 34
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,80 14,80 -
Spotpris, Tyskland* 84-102 14,66 15,43 -
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,70 13,70 12,70 12,70
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13,65 13,40 12,90 12,90
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,55 13,30 12,80 12,80
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,55 13,40 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 12,05 11,90 11,20 11,20
Dahlbergs 71-94,9 13,50 13,50 12,70 12,70
KLS Nya leverantörer 64-94,9 13,25 13,25 12,75 12,75
KLS 64-94,9 11,75 11,75 11,25 11,25
SLP Avtal 70–94,9 13,20 13,20 12,70 12,70
SLP 70–94,9 12,70 12,70 12,20 12,20
Swedish Meats Avtal 73-92,9 13,00 13,00 12,50 12,50
Swedish Meats 73-92,9 11,50 11,50 11,00 11,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 12,30 12,30
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,50 11,50 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,50 11,50 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Sedan svenska grisuppfödare börjat skicka slaktsvin till Tyskland har det bildats ett pris för leverans på export.
** Svenska slakterier vill köpa grisar på den fria marknaden och därmed har det bildats ett svenskt spotpris.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, liksom intresseanmälningarna från säljare och köpare av slaktsvinen. Han nås via 0701-74 90 12, fax 035-430 77, ap.karlsson@swipnet.se Mer info


Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 37 v 36 v 35
12,42 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 10,10 10,10 10,10
22,10 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 19,05 19,05 19,05
11,00 Österbottens 70 – 86 euro 1,23 1,21 1,21
12,00 Snellman 78–105** euro 1,31 1,31 1,31
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
28 aug Enl ZNGV
15,54 Tyskland - 1,67 1,72 1,68 1,67
5 sep korrigerade*
15,76 Spanien 1,693 1,731 1,731 1,731 1,731
15,73 Italien 1,690 1,690 1,690 1,614 1,614
15,41 Tyskland 1,656 1,696 1,696 1,656 1,656
15,12 Belgien 1,625 1,674 1,625 1,588 1,588
14,98 Österrike 1,610 1,640 1,640 1,620 1,620
14,95 England 1,606 1,592 1,592 1,592 1,564
14,89 Holland 1,600 1,639 1,629 1,561 1,561
14,82 Frankrike 1,592 1,642 1,626 1,559 1,572
13,58 Danmark 1,459 1,459 1,432 1,432 1,432
13,24 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
--
14,76 Tjeckien 1,586 1,560 1,580
14,15 Polen 1,520 1,520 1,517
14,15 Irland 1,520 1,520 1,482
Eurokurs 9,31 kr.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.Detta gäller dock inte nästa vecka, eftersom tyska noteringen ligger stilla på 16,15 skr trots höga avslut vid auktionen.
Auktionsdag
-
30 aug
23 aug
9 aug
Utbud
-
690
1060
535
Sålda
-
alla
alla
alla
Medelpris, euro
-
1,76
1,81
1,75
Lägst
-
1,76
1,80
1,74
Högst
-
1,77
1,82
1,75
Medelpris, skr
-
16,24
16,70
16,15Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 37 v 36 v 35 v 34
Göran Eriksson fri vikt & klass 9,00 9,00 9,00 9,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 8,10 7,85 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 7,40 7,40 6,90 6,90
Ugglarps 140,1 kg- 6,90 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,90 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,90 6,40 6,40
Skövde 140- 6,90 6,90 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,00 7,00 7,00 7,00
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd - - 2,65 2,65
Skövde oflådd 2,15 2,15 - -

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 37 v 36 v 35
9,60
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,80 7,80 7,60
16,10
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr 12,24 12,94 12,94
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,47 0,47 0,47
4,33
Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47
Tyskland
12,00
ZNVG 56 % euro - 1,30 1,30
Galtar
8,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,80 6,80 6,60
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Pund 13,77 13,80 13,61 13,50 13,63 13,58 13,51
Dollar 7,35 7,25 7,22 7,16 7,19 7,20 7,27
Euro 9,35 9,28 9,21 9,19 9,19 9,21 9,23
Dansk 1,25 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,14 1,16 1,17 1,16
Yen 6,32 6,18 6,17 6,17 6,23 6,25 6,30

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 37 v 36 v 35 v 34
SLP
SLP+ 18,55 18,45 18,30 18,30
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
KLS
KLS Smågris 18,30 18,20 18,05 18,05
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,51 18,30 18,14 18,14
SwedeHam 17,04 16,85 16,69 16,69
Vita 15,89 15,71 15,57 15,57
Dahlbergs
Särklass D 18,60 18,40 18,15 18,15
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 18,05 17,95 17,80 17,80
Bas, 23 kg 16,60 16,50 16,40 16,40
Nyavvanda, 9 kg 36,00 35,70 35,55 35,55
KRAV, 23 kg 24,30 23,70 23,50 23,30
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,95 17,95 17,80 17,80
Svenskt spotpris per gris
Boarps Gård 30 kg** 590 - - -
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 18 200 18 700 19 000 19 000
Ugglarps Slakteri 1 000 1 000 1 000 brist
Skövde Slakteri - 1 700 2 100 800
SLP - balans - 1 000
KLS brist brist balans balans
Dahlbergs 500 500 - -
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Det är bra anmälan och normal försäljning. I fjol den här tiden var det 34 000 smågrisar i brist.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
295
Basis 7 kg 238 240 239 234 234
498
Basis 30 kg 402 398 399 391 391
301
SPF+Myc 7 kg 243 245 244 239 239
504
SPF+Myc 30 kg 407 403 404 396 396
306
SPF 7 kg 247 249 248 243 243
509
SPF 30 kg 411 407 408 400 400
989
Økologi 30 kg 798 798 794 787 787
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
604
25-kilos 500 530 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
544
ZNVG 28 kg - 59 59 59 58

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.