Marknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden för griskött är oförändrad sedan föregående vecka, med bra försäljning och prisnivå.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Marknaden för griskött är relativt hyfsad. Denna vecka stiger efterfrågan, eftersom det är avlöning.

Ugglarp
Thomas Olander: -Det är ingen större skillnad från föregående vecka. Bra avsättning för styckat, bra för skivad chark. Både EMV och ViktVäktar-produkterna har hög volym.

Boarps Gård
Per Karlsson: -1 200 slaktsvin har nu sålts på nyetablerade svenska spotmarknaden. Efterfrågan på slaktsvin är stor och priset har höjts 20 öre.
-Det är inte konstigt att vi ligger klar i botten på pristabellen om griskropparna som går i handeln går upp med 1 kr och uppfödarna enbart får 50 öre.
-Prissänkningarna i Tyskland gör det inte intressant med export.

SLP
Peter Johansson: -Vi har gott om slaktgrisar just nu och får några överstående. Ev slaktar vi undan dem genom att slakta en dag extra längre fram.
-Försäljningen är ganska ok och vi har t o m tagit lite på fryslagren. Efterfrågan är dock inte så stor så vi kunnat höja priserna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Jag är inte nöjd, men det är hyfsade priser på allt griskött och vi säljer allt som produceras. Vi gynnas av att ha stor försäljning på stockholmsmarknaden. Mycket litet går på export.
-Vi har i kväll fest för leverantörerna på Sägnernas Hus, mellan Falköping och Mullsjö. 1 000 personer äter, dricker och dansar. Antalet ökar för varje år, i fjol kom 800.

Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Marknaden är normal för årstiden, karrén är problematisk, som för alla.
-Vädret gör att det är lugnt bland lantbrukarna. Alla skördar eller är ute på fälten med höstarbetena.

Danish Crown
Som följd av ökad tillförsel av grisar både i Tyskland, Holland och Danmark, pressades priserna nedåt på de flesta marknader. Värst gick det ut över karrén, vilket är säsonsmässigt normalt, samt kotlett. Även skinkan berördes av prispressen, medan charkråvaran och bröstfläsket såldes till i stort sett oförändrade priser.
Danmark undgår prissänkningarna bättre än andra länder, eftersom vi har ett annat avsättningsmönster, med bra avsättning i Ryssland och även i Japan och Australien. Det gör oss mindre sårbara för de mest utsatta produkterna.
Engelska baconmarknaden är oförändrad. En begynnande press från Holland och Tyskland för kotlett börjar märkas.
Det är fortsatt vår uppfattning, att den nuvarande turbulensen är en justering först och främst av den tyska marknaden och att det snart blir ro på marknaden igen.
/LG

Nyheter
Danska smågrisar importeras till Halland på måndag
Orrebergs Lantbruks AB, Laholm, har registrerat sig hos Jordbruksverket för att importera smågrisar från Danmark. Det är första gången import sker från Danmark, som inte har lika bra hälsostatus hos grisarna som man har i Finland och Norge. Anders Månsson hänvisar till bristen på smågrisar i Sverige.
-Bristen på smågrisar i Sverige gör att jag kör mina stallar på 65 % kapacitet. Det är förödande för oss grisföretagare att inte få utnyttja stallarnas kapacitet, samtidigt som alla kostnader tickar på för fullt, säger Anders. Danskarna exporterar snart 5 milj smågrisar och kan erbjuda smågrisar som motsvarar våra svenska krav.
-Jag har noga satt mig in i den danska smågrismarknaden. Min uppfattning är att danskarna ligger före oss och är mycket noggranna och vet vad de gör och vilka sjukdomar de har. Jag litar på de danska veterinärerna, att jag får smågrisar som motsvarar mina krav, medan jag vid diskussion med svenska veterinärer mest fått höra hot om vad som kan hända om jag importerar.
-Att importen kommer just nu är mest en tillfällighet och jag gör importen inte bara för min egen skull, utan för hela svenska grisproduktionens skull. Jag vill få saken om import av smågrisar från Danmark prövad, så vi kommer till rätta med smågrisunderskottet och får köra våra anläggningar med full kapacitet.
Både SVA, Djurskyddet och flera andra tycker att riskerna är stora vid import av smågrisar från Danmark. Bl a är PRRS ett problem för det ännu smittfria Sverige.
Orrebergs Lantbruk AB har inte begärt någon form av dispens, utan endast att bli registrerade som importör. Därmed är det fritt fram för import, om man följer bestämmelserna. De är bl a att djuren ska stå i karantän och provtas.
-Bäst är att göra provtagningen i Danmark, eftersom djuren riskeras bli avlivade om man upptäcker smittan i svensk karantän, säger Lena Hult, Jordbruksverket. /LG 060924
Läs SJVs beslut

Yorkshiresperma till Norge inom ett par veckor
Norska lantrasgaltar finns redan på svenska seminstationer, men inom ett par veckor kommer även svensk export av yorkshiresperma igång till Norge.
-Det finns nu teknik för att kontrollera att sperman inte för med sig circovirus, säger Johan Andersson, QG, just hemkommen från ett möte i Norge med Norsvin om det gemensamma avelsarbetet. Metoden är mycket säker. Sperman tappas i Eskilstuna, transporteras till Norge, samtidigt som prover för analys körs till SVA. När sperman ska användas är också analyserna klara.
-Nu ska vi öka upp populationen yorkshire i Sverige. Vi har 2 500 kullar och ska ha 4 400. Intresserade besättningar inbjuds höra av sig, säger Johan.
-Det är nu ett år sedan vi startade avelssamarbetet och under den tiden har vi prioriterat att få samma avelsmål för yorkshire och lantras, säger Harald Gjein, Norsvin. Målet är att avelsframgångarna ska bli lika stora för de två raserna. Inom två år ska populationerna vara lika stora. Vid veckans möte med avelsrådet har även Avelspoolen och Finnpig deltagit.

Circovirus i sperma avslöjas med Realtids-PCR
SVA och SLU är klara med metoden att undersöka om det finns circovirus i sperma. Man använder Realtids-PCR för att kvantifiera virusförekomsten.
Grisar får inte PMWS utan att ha circovirus. PMWS finns i Sverige, men inte i Norge (drabbade besättningar har slagits ut). En förutsättning för att svensk yorkshiresperma ska få levereras till Norge är att sperman inte för med sig circovirus.
-Vi blev klara med proverna förra veckan, säger Per Wallgren. SVA. 20 galtar i Sverige och 20 i Sverige, hälften var av unga och gamla galtar, undersöktes. Alla var fria, vilket också är en intressant nyhet, eftersom vi tidigare inte känt till smittnivån i Sverige. I Canada visar första rapporterna 3 %.
Under testerna i laboratorium har sperma smittats med circovirus, för att utvärdera metoden.
-Det är inte möjligt att göra testerna på seminstationerna, så spermaproverna måste transporteras till SVA för analys, säger Per. Vi behöver en dag för att göra den.
-En effekt av kontrollen av exportsperman är att galtar som ev har viruset, inte heller används i Sverige. Vi får således säkrare semin även i Sverige. /LG 060922

Tiotal personer förhandlas bort inom köttbesiktningen
Effektiviseringen av köttkontrollen, etapp 2, är i sin slutfas med fackliga förhandlingar om uppsägning av övertalig personal, ett tiotal anställda. Totalt arbetar 100 assistenter och 50 veterinärer med köttbesiktningen. 1 april sänktes kostnaderna för landets 24 slakterier med 12 – 13 %, tack vare branschens och Livsmedelsverkets samarbete om att effektivisera arbetet. Det är 11 mkr på årsbasis.
-Exakt hur många övertaliga som sägs upp är inte klart, men vi kommer att kunna spara ytterligare miljoner till slakterierna, säger Åke Rutegård, Kött- och Charkföretagen. Eftersom statligt anställd personal har lång uppsägningstid, upp till ett år, dröjer det innan besparningen får effekt.
-Vi har således varit mycket framgångsrika i vårt lobbyarbete, säger Åke. De sparade pengarna kan direkt komma djuruppfödarna till godo. Vi jobbar även med att få ned kostnaderna för BSE-provtagningen. Även här kan mycket pengar sparas, bl a genom att få ner provkostnaderna från 670 till 200 kr och att slakteriernas egen personal får ta proverna.
-Vi ska fortsätta hålla tummen på ögat på myndigheterna, säger han. /LG 060922

Slakteribullret ute på remiss
Djurskyddsmyndigheten har frångått sina krav på bullergräns vid 65 dB i slakterierna och gått med på 75 dB. Det är en fördubbling, eftersom skalan är logaritmisk. Bestämmelserna är nu ute på remiss.
Gränsen 65 dB skulle bli mycket dyrt för slakterierna att åstadkomma. Källa: KCF.

Inget om Swedish Meats på Danish Crowns fullmäktige
Enligt vad vi erfar, kom inte frågan om samarbete med Swedish Meats upp på Danish Crowns fullmäktigemöte. I Danmark spekulerades det om att den frågan skulle diskuteras på årets möte.

Alla får lika lön vid nytt danskt slakteri
Danish Meat Company i Vrå betalar alla samma lön 150 dkr per timma, när slakteriet startar i mitten av oktober. Det säger Egon Oldenburg, slakteriets direktör, som dock inte har samma lön. -Alla är lika värda och var och en behövs för att slakten ska fungera, säger han. Inga ackord eller andra tillägg förekommer, mer än för övertid.
Efter ett år ska man dock kunna välja månadslön, utan avdrag vid sjukdom och semester. Medarbetarna ska också kunna köpa aktier, som de dock måste förbinda sig att sälja om de slutar. En del av överskottet ska delas lika mellan medarbetarna.
Slakteriet får full kapacitet 7 000 grisar per vecka i mars, april och då ska antalet anställda vara 100 – 120. Källa: NNF.

Företagsnytt
Danish Crown och HK expanderar i Polen med nytt köp
Danish Crown och finska HK har genom polska dotterbolaget Sokolow köpt Pozmeat S A, som ligger nära Poznan i västliga Polen. Pozmeat är ett modernt grisslakteri med styckning och förädling och byggdes så sent som 2001, men gick i konkurs. Nystart väntas vid årsskiftet. Källa: Danish Crown.

Agenda
Seminarium om fermentering av foder 10 oktober
Danske Svineproducenter håller ett seminarium om fermentering av foder 10 oktober på Pejsegården i Brædstrup 10 oktober. Flera experter och grisproducenter med erfarenheter deltar.
Ni är mycket välkomna från Sverige, hälsar vd Hans Aarestrup. Mer info: www.danskesvineproducenter.dk

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 22 september 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 28 sep 18,30
gris@agrar.se 019-57 60 90
Senaste nytt
Danska suggpriset stiger 20 öre
De danska grisnoteringarna är oförändrade vecka 40, utom, för suggor och galtar, som stiger 20 danska öre, ca 25 svenska. Suggnoteringen blir 7,80 dkr.

Nytt brev från Halland till slakterierna
Grisuppfödarna i Halland har sänt ett nytt brev till de slakterier som inte höjt slaktgrisnoteringen minst 1 kr och frågar vilken förklaring man har till att höjningen av partipriset med 1 kr inte till fullo slagit igenom på noteringen.
Hela höjningen av helfallspriset ska ut till uppfödarna, understryker de. Hallands Grisproducenter frågar även om handelns inställning till att hela höjningen inte gått ut till uppfödarna.
Det halländska grisupproret startade med ett brev till alla slakterier om att slaktsvinsnoteringen måste höjas med minst 1 krona. Endast ett slakteri har höjt hela kronan, Dalsjöfors Slakteri i Dalsjöfors. Dalsjöfors har inte fått hallandsbrev nr 2. /LG 060927
Läs nya skrivelsen

KLS i djupsamarbete med ICA
KLS och Ica ska inleda ett djupgående samarbete, där Ica förbinder sig att köpa viss avtalad volym kött och chark och ta anatomiskt ansvar för avsättningen, dvs man köper samtliga detaljer som styckas av grisen. Charkanläggningen i Göteborg utvecklas, medan anläggningen i Billesholm säljs till förre ägaren Olle Karlsson. /LG 060926

Jan-Erik Johansson blir vd för KLS
Styrelsen för KLS har utsett Jan-Erik Johannsson till vd. Han är f n tillförordnad vd.
Resultatet för KLS januari - augusti är minus 9,7 mkr. Även halvårsresultatet väntas bli negativt p g a kostnaderna för avveckling av anläggningarna i Linköping och Mantorp och K-pack i Kalmar. /LG 060926

Sverige betalar bättre än Danmark
Svenska slaktsvinspriset är inte längre lägst i Europa, det är nu danska, enl ISN. I övrigt är de europeiska priserna ganska stabila, med samling runt 1,50 euro, 13,85. Flertalet länder har oförändrade priser. Spanien, som toppat listan hela sommaren, har halkat ned till tredje plats, efter Italien och Tyskland. Den spanska grisfesten är slut, sedan turisterna börjar vända hemåt.
Utbudet av slaktsvin har åter minskat senaste tiden och det är inga ökade volymer som trycker grispriserna. Efterfrågan på griskött är också bra. Situationen har dock inte påverkat priserna uppåt.
Prognosen är fortsatt minskat utbud av slaktsvin i Europa. Som minimum förväntas stabila priser, i bästa fall stigande. Källa: ISN /LG 060926

Inga danska smågrisar till Halland, den här gången
Anders Månsson, Orrebergs Lantbruks AB i Halland, har dragit tillbaka sin beställning av smågrisar från Danmark. Han har låtit sig övertalas.
-Det är olika omständigheter som gör att jag avstår från import just nu. Övertalning är en, säger Anders. Men importregistreringen gäller ett år och jag ska fortsätta undersöka frågan. Jag tror inte mindre på danska smågrisar i dag än i går.
-Helst vill jag ha svenska smågrisar, men när de inte går att få, måste jag tänka i andra banor.
-Bland alla som är emot importen hör Jordbruksverket, som ställer stora krav för att importera. Hur det går ihop med den fria rörligheten i EU, förstår jag inte. Men både Jordbruksverket och Djurskyddsmyndigheten bör ta sig en ordentilg funderare på vad de ställt till med för den svenska grisproduktionen, när man åstadkommit den här smågrisbristen, säger Anders. /LG 060925

Djurhälsovården: Vi ska undersöka import i ordnade former
-
Djurhälsovården är emot att danska smågrisar importeras, eftersom riskerna för nya smittor är stora. Men Anders har fått många av oss tjänstemän att fundera och därmed har han trots allt nått något resultat. Jag håller med om att smågrisbristen är ett stort problem för uppfödarna av slaktsvin.
-Vi ska nu gå ett varv till och diskutera importfrågorna tillsammans med experter vid bl a SVA i Sverige, och tillsammans med Norge och Finland. Vi måste vara överens i de nordiska länderna i bedömningen av smittriskerna, när vi ska samarbeta i avelsfrågorna. /LG 060925

Tyska grispriserna oförändrade
Varken priserna på slaktsvin, suggor eller smågriar har förändrats i Tyskland denna vecka. /LG 060925

Grispriserna vecka 39
Svenska spotmarknadspriset stiger 20 öre efter stor efterfrågan
Enda prishöjningen på slaktsvin denna vecka är svenska spotmarknadspriset, som går upp 20 öre till 14,40 kr.
-Det är stor efterfrågan på slaktsvin i Sverige, säger Per Karlsson, Boarps Gård, som administrerar svenska spotmarknaden. Däremot finns inget intressa att exportera till Tyskland efter prissänkningarna. Veckan som gått har inga slaktsvin gått till Tyskland. Spotpriset är fritt slakteri. /LG 060922

Norska smågrispriset närmar sig svenska
Norska smågrispriset har fallit med ytterligare 40 kr till 460 nkr. Det är 20,40 skr per kg och priset börjar allt mer närma sig det svenska. /LG 060922

Danska grispriserna fortsätter nedåt, med ytterligare 20 danska öre
Danska slaktsvinspriset sänks med ytterligare 20 danska öre på måndag. Nya noteringen är 9,70 dkr, 12,02 skr. Smågrisnoteringen sänks också, men däremot inte för suggorna. /LG 060921

Mediadebatt om dåligt kött tryckte ned tyska grispriset
Förra veckan verkade det som om priserna på slaktsvin skulle stabiliseras. Belgiska priset vände uppåt igen. När tyska noteringen sattes i fredags blev stämningen snabbt sämre.
Trots att utbjudna slaktsvinen lätt avsätts på marknaden, säger köttindustrin att det är motstånd från handeln. Det skylls en debatt i massmedierna om att gammalt kött, med utgånget datum, sålts i fler länder och konsumenterna blir försiktiga med köttinköpen. Det handlar mestadels om andra köttslag än griskött, men debatten spiller över även på grisköttet och handeln är inte sena med att använda situationen för att trycka ner priset på griskött.
Situationen förvärras även av att större slakteriföretag försöker lätta på lagren när man ser försäljningstrenden.
Marknaden är balanserad. Det är osäkert om diskussionen om ”gammalt kött” får någon ytterligare påverkan på marknaden. Med hänsyn till den nu lägre prisnivån torde priserna fortsätta vara stabila. /LG 060919


Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 39 v 38 v 37 v 36
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,40 14,20 14,80 14,80
Spotpris, Tyskland* 84-102 14,20 14,20 14,66 15,43
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13,65 13,65 13,65 13,40
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,55 13,55 13,55 13,30
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,55 13,55 13,55 13,40
Skövde Slakteri 75-94,9 12,05 12,05 12,05 11,90
Dahlbergs 71-94,9 13,50 13,50 13,50 13,50
KLS Nya leverantörer 64-94,9 13,25 13,25 13,25 13,25
KLS 64-94,9 11,75 11,75 11,75 11,75
SLP Avtal 70–94,9 13,20 13,20 13,20 13,20
SLP 70–94,9 13,20 12,70 12,70 12,70
Swedish Meats Avtal 73-92,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Swedish Meats 73-92,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,50 11,50 11,50 11,50
Ystad Slakteri 71–95 11,50 11,50 11,50 11,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Sedan svenska grisuppfödare börjat skicka slaktsvin till Tyskland har det bildats ett pris för leverans på export.
** Svenska slakterier vill köpa grisar på den fria marknaden och därmed har det bildats ett svenskt spotpris.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, liksom intresseanmälningarna från säljare och köpare av slaktsvinen. Han nås via 0701-74 90 12, fax 035-430 77, ap.karlsson@swipnet.se Mer infoSlaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 39 v 39 v 38
12,02 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 9,70 9,70 9,90
21,15 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 19,06 19,06 19,05
11,34 Österbottens 70 – 86 euro 1,23 1,23 1,23
12,26 Snellman 80–101** euro 1,33 1,33 1,33
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Kilopriset sjunker sakta efter 101 kg, varför grisens totalvärde är högst vid 105 kg. Priset inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
18 sep Enl ZNGV
14,00 Tyskland - 1,52 1,52 1,57 1,67
26 sep korrigerade*
15,46 Italien 1,677 1,677 1,677 1,690 1,690
14,55 England 1,578 1,578 1,620 1,606 1,592
13,91 Spanien 1,509 1,566 1,630 1,693 1,731
13,79 Tyskland 1,496 1,496 1,546 1,656 1,696
13,64 Österrike 1,480 1,480 1,510 1,610 1,640
13,59 Holland 1,474 1,474 1,503 1,600 1,639
13,47 Frankrike 1,462 1,496 1,489 1,592 1,642
13,38 Belgien 1,452 1,477 1,477 1,625 1,674
13,12 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
12,95 Danmark 1,405 1,432 1,459 1,459 1,459
--
14,79 Tjeckien - - 1,605 1,643 1,610
14,01 Irland - 1,520 1,520 1,520 1,520
13,33 Polen - - 1,446 1,452 1,494
Eurokurs 9,22 kr.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Sep 1,565 - - - -
Okt 1,506 - - - -
Nov 1,491 -
Dec 1,478 - - - -
Jan 1,410 - - - -
Feb 1,420 - - - -
Mars 1,430 - - - -
April 1,425 - - - -
Maj 1,455 - - - -
Juni 1,465 - - - -
Juli 1,465 - - - -
Aug 1,445 - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover 20 september, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.Detta gäller dock inte nästa vecka, eftersom tyska noteringen ligger stilla på 16,15 skr trots höga avslut vid auktionen.
Auktionsdag
13 sep
30 aug
23 aug
9 aug
Utbud
670
690
1060
535
Sålda
670
alla
alla
alla
Medelpris, euro
1,64
1,76
1,81
1,75
Lägst
1,63
1,76
1,80
1,74
Högst
1,65
1,77
1,82
1,75
Medelpris, skr
15,12
16,24
16,70
16,15Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 39 v 38 v 36 v 36
Göran Eriksson fri vikt & klass 9,00 9,00 9,00 9,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 8,10 8,10 7,85 7,85
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 7,40 7,40 7,40 7,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,90 6,90 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,40 7,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Skövde 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,00 7,00 7,00 7,00
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 3,65 3,65 - -
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 40 v 39 v 38
9,42
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,80 7,60 7,60
14,36
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr 12,94 12,94 12,24
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,47 0,47 0,47
4,33
Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47
Tyskland
11,76
ZNVG 56 % euro - 1,26 1,26
Galtar
8,18
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,80 6,60 6,60
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Pund 13,74 13,68 13,77 13,80 13,61 13,50 13,63
Dollar 7,26 7,25 7,35 7,25 7,22 7,16 7,19
Euro 9,22 9,22 9,35 9,28 9,21 9,19 9,19
Dansk 1,24 1,24 1,25 1,24 1,23 1,23 1,23
Norsk 1,11 1,11 1,14 1,14 1,14 1,14 1,16
Yen 6,20 6,17 6,32 6,18 6,17 6,17 6,23

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 39 v 38 v 37 v 36
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,03 18,75 18,51 18,30
SwedeHam 17,51 17,20 17,04 16,85
Vita 16,33 16,09 15,89 15,71
SLP
SLP+ 18,90 18,70 18,55 18,45
Dahlbergs
Särklass D 18,75 18,75 18,60 18,40
KLS
KLS Smågris 18,65 18,45 18,30 18,20
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,40 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,40 17,40 17,15 17,15
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 18,40 18,20 18,05 17,95
Bas, 23 kg 16,90 16,75 16,60 16,50
Nyavvanda, 9 kg 36,70 36,25 36,00 35,70
KRAV, 23 kg 24,60 24,40 24,30 23,70
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,40 18,20 18,05 17,95
Svenskt spotpris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 590 590 590 -
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 16 900 15 500 18 200 18 700
Ugglarps Slakteri - 400 1 000 1 000
Skövde Slakteri - 2 000 - 1 700
SLP - balans - balans
KLS brist brist brist brist
Dahlbergs - 500 500 500
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Normal tillgång och efterfrågan, underskottet väntas minska framöver.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 40 v 39 v 37 v 37 v 36
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
280
Basis 7 kg 226 226 238 238 240
477
Basis 30 kg 385 385 402 402 398
286
SPF+Myc 7 kg 231 231 243 243 245
483
SPF+Myc 30 kg 390 390 407 407 403
291
SPF 7 kg 235 235 247 247 249
488
SPF 30 kg 394 394 411 411 407
959
Økologi 30 kg 774 774 798 798 798
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
510
25-kilos 460 460 500 500 530
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
526
ZNVG 28 kg - 57 58 58 59

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Bidra till bästa möjliga information i @-GRIS!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!