Senaste noteringsnytt
Danska noteringen oförändrad v 37
Både slaktgrisar, suggor och smågrisar har oförändrad notering i Danmark v 37. /LG 070906

Dansk, tysk och holländsk notering visas rätt i jämförelser
Visar jämförelserna av ländernas noteringar rätt, frågar du dig kanske. Danske Svineproducenter har analyserat danska och tyska noteringar och menar att danska inte är undervärderade. Läs mer. /LG 070905

Stigande noteringar i EU, ökad tysk export till Kina väntar
Slaktgrisnoteringarna stiger i de flesta länder. Det beror på att industrisemestrarna är över och folk handlar på hemmaplan igen. Samtidigt förbättras exportmöjligheterna. Utbudet av slaktgrisar kan således avsättas utan problem.
Som en konsekvens av detta stiger noteringarna i flera Nord- och Centraleuropeiska länder, såsom Danmark, Frankrike, Belgien, Österrike och Tyskland. I Spanien har turisterna lämnat landet, grisfesterna är över, konsumtionen sjunker och de höga sommarpriserna kan inte behållas. Priset sjönk därför till korrigerade priset 1,46 euro.
Enligt rapporter från slakterierna har inte köttförsäljningen inte gått så bra som väntat senaste dagarna, men totalt sett har den positiva trenden ändå kunnat behållas. Den stigande danska noteringen beror på att ökad export kommit igång till Ryssland och Japan.
Prognosen är att utbudet av slaktgrisar ökar de närmaste veckorna och avsättningen på exportmarknaderna väntas bli goda.
Stora förväntningar riktas även mot World Porc Congress i Kina i september. Tyskland väntas i samband med arrangemangen där underteckna en överenskommelse på det veterinära området, som kan innebära ökade exportaktiviteter. Källa: ISN. /LG 070905

Ginsten höjer slaktgrisarna 25 öre, Skövde 30, Dahlbergs 25, Dalsjöfors 30 vecka 36
Ginsten Slakteri räknar med brist på slaktgrisar under september och höjer noteringen med 25 öre till 13,45 kr.
-En prishöjning ligger i luften. Därför höjer vi redan nu, säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten.
Skövde Slakteri höjer 30 öre till 13,40 kr.
-Vi måste få upp priset hela vägen till handeln för att kompensera de höjda priserna på spannmål, säger Cato Gustafsson, Skövde Slakteri.
-Priset är på våg upp, så vi höjer 25 öre, även om vi får ta av marginalerna till att börja med, säger Per-Olof Dahlberg, Dahlbergs Slakteri.
-Vi har fått upp priset på grisköttet lite, då är det inte mer än rätt att leverantörerna får del av prisuppgången, säger Peter Johansson, Dalsjöfors Slakteri. Det är också en signal till uppfödarna att fortsätta sätta in smågrisar. Priserna är på väg upp. /LG 070904

Tyskland, Danmark och Snellmans och HK i Finland höjer
Tyskland höjer med nära 20 öre, Danmark med 25, Snellman, samt LSO som samlar grisar för HKScan i Finland, höjer med nära 20 öre.
I Sverige höjs spotpriserna, det svenska till 14,40 skr. I övrigt är noteringarna oförändrade hos alla slakterier som satte priserna idag, men flera väntar med att sätta priserna till på måndag.
Scan antyder i sin marknadskommentar att prishöjningar är att vänta inom kort.
Överskottet på smågrisar börjar vara ett problem både i Finland och i Sverige, som en följd av det låga grispriset. Undantaget tycks vara Dalsjöfors, som har balans nu, men räknar med att inom kort behöva köpa ca 2 000 smågrisar under en fyrveckorsperiod. Det lär inte bli svårt att få tag på dem. /LG 070902

Nu är det slaktgrisuppfödarens marknad!
Det är nu väldigt stor brist på slaktgrisar, vilket spotpriset även visar. En del slakterier tar in grisar i förväg och ska inte heller slakta alla dagar i veckan.
Idag ringde en grisuppfödare och berättade att han bjöds 14 kr för sina slaktgrisar, utan några som helst föregående förhandlingar. Det har sannolikt blivit mer efter förhandlingar, men vad jag förstod var han lite försiktig i diskussionerna med hänsyn till gällande kontrakt.
Det förvänar mig ibland att många tror att det är notering och standardavtal som alltid gäller.
Tidigare i veckan fick jag höra samma prisnivå från annat håll.
Det är nu verkligen grisföretagarens marknad och därmed finns viss möjlighet att kompensera sig för de höjda foderpriserna! /LG 070831

Norska smågrispriset ner 20 nkr
Norturas smågrisnotering sänks från 3 september med 20 nkr och blir 690 nkr för en 25-kilos hälsogris. Priset sänks för att möta den lägre noteringen på griskött i december. Källa: Norsvin. /LG 070831

Danska slaktgrisarna stiger 20 öre
smågrisarna sjunker 29 resp 33 dkr
Slaktgrisnoteringen i Danmark stiger 20 danska öre på måndag till 9,10 dkr. Suggorna är oförändrade.
Smågrisarna sjunker hela 29 dkr för 7-kilos och 33 för 30-kilos.
Den stora sänkningen beror på ändrade foderpriser för september. Sänkningen för höjda foderpriser är 42 dkr, men det höjda slaktgrispriset minskar fallet med 9 dkr. Ekologiska går upp 13 dkr. Läs mer /LG 070830

Exportförväntningar kan hålla europeiska grispriserna uppe i höst
Grisköttpriserna är på rätt väg nu, efter att ha varit oförändrade över hela europeiska grismarknaden senaste veckan. Noteringarna i Frankrike och Tyskland började gå upp försiktigt. Som en följd steg priserna i Österrike, Holland och Belgien. Priserna i Danmark och Spanien blev oförändrade.
I England föll noteringen något. Restriktionerna i samband med mul- och klövsjukan stoppade upp slakten och slaktkön ska nu minskas, med ökat utbud som följd.
Förutom att utbudet av slaktgrisar minskar, förbättras marknaden för export. Danish Crown, t ex, rapporterar genombrott för leveranser till Kina. Tills nu har Kina endast varit intresserad av biprodukter, som inälvor, fötter och öron. Men nu, säger danskarna, frågar kineserna även om det vi tycker är ädlare produkter, som bog och karré.
Trenden senaste dagarna är förbättrad atmosfär på marknaden för slaktgrisar. Den traditionella sänkningen av grispriserna på hösten kan undgås i år om experternas tro på ökad export håller streck. Källa: ISN. /LG 070829Lettland betalar bäst i EU, 15,45 skr i snitt!
Mindre än 40 mil från Sverige betalas 15,45 skr i snitt för slaktgrisar. Lettland hade v 32 EUs bäst betalda grisar och slog Bulgarien med en ettöring.
Nu är det m a o nära till ett bra grispris!
/LG 070824

Ny tabell:
Faktiskt utbetalt belopp per kg griskött i europeiska länder
Noteringen på slaktgrisar är som bekant en sak, utbetalt belopp per kilo en helt annan. Så är det i Sverige och i de flesta länder. I Sverige, t ex, har vi många tillägg, både officiella och mer personliga. I Danmark redovisar man sedan några veckor bruttonotering (optimal notering), som det sedan görs avdrag från.
I en ny tabell visar vi faktiskt utbetalt belopp för slaktgrisarna, inrapporterat från de fem största slakterierna i varje land, dividerat med antal slaktade kilo.
Man kan ha olika meningar om noteringar och tillägg, rättvis betalning, m m, men den här tabellen visar på ett bättre sätt slakteriernas förmåga att betala för grisköttet. De svenska slakterierna kommer i klart bättre dager än när enbart officiella noteringarna jämförs.
I den här tabellen behövs inga korrigeringar för olika klassning och andra skillnader mellan länder. Inte heller om transport till slakteriet ingår i noteringen, eller om den debiteras separat. Det är utbetalda pengar och levererade kilo som är de två parametrarna.
EU försöker likrikta slakten, så det inte blir någon stor skillnad mellan att slakta en gris i Sverige och t ex Tyskland. Ändå vet vi att det blir lite mindre pengar om vi i Sverige skickar grisar till Tyskland. Det beror bl a på att man i Tyskland rensar mer i halsen på grisarna än i Sverige. Tar man bort ca ett kilo vid ett slakteri, så får uppfödaren ca 15 öre mindre betalt per kilo. I Sverige övervakar Jordbruksverket att alla slakterier putsar lika.
Det kan även finnas andra smärre skillnader, men i huvudsak kan ländernas slakteriers betalning enligt tabellen jämföras med varandra.
Att notera är att jämförelserna i tabellen är gris utan huvud, medan vi i Sverige avräknar med huvud. Samt att efterlikvider och bonusar urbetalade separerade från noteringen inte är inräknade. I Danmark var Danish Crowns efterbetalning i fjol 63 danska öre, som inte fångas upp av siffrorna i tabellen. /LG 070817

Ofullständig @-GRIS?
Misstänkter du fel, eller saknas uppgifter som brukar finnas med i @-GRIS, uppdatera mailet. Rättelse eller tillägg kan ha gjorts efter att @-GRIS sändes ut som email på fredagskvällen.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Kvoten foder/grispris under 7
• Musik för grisarna vid avlivningen
• Nortura bygger nya slakterier
• Lantmännen bygger ny foderfabrik
• Danish Crown väntas köpa mer
• Foderpriset sänker dansk smågris


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Ökad efterfrågan i Europa påverkar även Sverige. Situationen för vår primärproduktion är just nu tuff och prisökningar på marknaden är ett måste. Grisköttsmarknaden är denna vecka fortsatt oförändrad med en hård konkurrens. Vi anar dock svagt stigande priser i Europa nu när industrisemestern är slut och produktionen åter tar fart. En prisstegring som vi hoppas även ska speglas på den svenska marknaden inom snar framtid. Vår notering är denna vecka oförändrad. Källa: Våra Affärer.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Jag hade väntat mig att hela prisnivån på griskött skulle höjas idag, när Danmark och Finland höjer och oron är stor i leden av svenska grisuppfödare. En höjning måste ligga i luften. Vi får fundera över noteringen till måndag.
-Försäljningen flyter på bra nu, när barnen börjat skolan och folk börjat jobba.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Styckade volymerna rullar på normalt för årstiden. I charken är det höga skivade volymer och förvånansvärt hög korvvolym, som jag inte vet orsaken till.
-Vi för diskussioner med handeln om prishöjningar p g a högre foderkostnad.
-Överskottet på smågrisar börjar kännas och det finns visst motstånd att sätta in grisar i slaktgrisstallarna. Det är nödvändigt med högre notering för att få fart på insättningarna.
-Vi har i dagarna slutbesiktning av senaste investeringarna i kylar, som bl a innebär att vi kan leverera produkter med lägre temperatur.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det har åter varit en bra vecka och vi har tagit ut ur frysarna det lilla som fanns.
-Vi har fått igenom höjninar på nötkött, 1 kr kor och 50 öre på ungnöt. Även uppfödarna av nöt har behov av täckning för ökade foderkostnader.
-Det är nu stora volymer som strömmar igenom våra anläggningar. Vi var nu uppe i 3 000 grisar, vilket är rekord.
-Vi fick ett nytt miljötillstånd i somras, men vi är redan oroliga för att slå i taket på nya volymen.
-Utbyggnaden av styckningen är klar och har kunnat ta emot de utökade volymerna. Trots stor slakt har hela kedjan fungerat och även försäljningen.
-Projekteringen för nya slakteriet i Bjuv är nu i fasen miljökonsekvensutredning och upptaktsmöten med berörda.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi är stora på mellankalv. Där har vi nu fått igenom en prishöjning på det sortimentet med 2 kr rakt igenom hela ledet fram till handeln, vilket täcker in en betydande del av den ökade kostnaden för foder.
-Nu måste vi få upp priset på grisskött. Jag tror höjninar kommer ganska snart och sedan fortsatt under hösten. Jag ser på den internationella marknaden att prisnivån är på väg upp.
-Vi kan inte montera ner svensk grisproduktion. Så det gäller för uppfödarna att hålla ut en tid. Danska aviseringen om 1,50 dkr mer under nästa år, tror jag kommer tidigt under året. Jag tror också att det svenska priset kan höjas motsvarande ännu tidigare än i Danmark.
-Marknaden för griskött är ganska bra nu. Det är inte gott om grisar i Sverige. Alla slakterier har brist på grisar, vilket borde driva upp noteringen ganska snart. -Utbyggnaden vid slakteriet i Skövde är i full gång och ska vara klart i februari - mars. Det blir som tidigare sagts större kylar, maskinrum och en ny avdelning för styckning på ca 1 600 kvm. Maskinrummet för kylmaskinerna har kommit längst. Där ska kylmaskinerna snart monteras.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Skillnaden mellan svenska spotpriset och marknadsledarens notering är för en 90-kilosgris nu mer än 160 kr. Då detta inte är mer än sanktionskostnaden för att inte leva upp till (slav)kontraktet, måste det nu en gång för alla brytas på bred front.
-Det statliga bidraget till Finlands uppfödare av slaktgrisar är lika stort som sanktionsavgiften i Sverige till dem som inte levererar till bästa pris. I ena landet får HKScans leverantörer bidrag med ett belopp, i andra landet hotas de med lika stora böter om man inte levererar.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka.

LSO (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Höjningen av noteringen med 2 cent nästa vecka beror på höjningen foderpriserna och de höjda kostnaderna över huvud taget. Det är en början på en väntad prisuppgång.
-Just nu förhandlar vi med handeln om priserna på griskött för nästa avtalsperiod och det är kvartal 1 2008. Det är alltså en lång framförhållning när priserna på griskött förhandlas i Finland. Vi utgår från att prishöjningarna på spannmål, m m, ska slå igenom i priserna från januari.
-Det är nu mycket diskussion kring de stigande spannmålspriserna i Finland och det är ansträngt för grisuppfödarna.
-Dessutom pågår diskussion om de bidrag grisuppfödarna får från staten. De är knappa 15 euro för slaktsvinsplats och 140 euro per hållen sugga. Förslaget från finska staten till EU-kommissionen är att bidraget ska fasas ut till 2010 och i stället läggas som arealbidrag.
-Både högre foderpriser och minskade bidrag blir tufft för finska uppfödarna.

Danish Crown
Det kunde genomföras prisökningar på nästan alla skinkmarknader, som följd av bättre efterfrågan i samband med återstarten av charkindustrin i Sydeuropa efter industrisemestern.
Även för bog kunde mindre prisökningar genomföras. Däremot inte för annat produktionskött, som blev oförändrat. Späck och annat fett kunde handlas till något bättre priser.
Karrésäsongen är nu förbi och på tyska marknaden noteras fallande priser. Det är dock goda orderingångar från Japan och Ryssland.
Baconmarknaden är god och det finns förväntningar på prishöjningar för september månad och resten av året.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 31 augusti 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 6 september 17,00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 36

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 36 v 35 v 34 v 33
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,40 14,25 14,25 14,25
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,97 13,79 13,53 13,52
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,65 13,35 13,35 13,35
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,45 13,20 13,20 13,20
Skövde Slakteri 75-94,9 13,40 13,10 13,10 13,10
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,35 13,10 13,10 13,10
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,45 12,45 12,45 12,45
SLP Avtal 70–96,9 12,50 12,50 12,50 12,30
KLS 64-94,9 12,45 12,45 12,45 12,25
Scan avtal 75-96,9 12,20 12,20 12,20 12,00
SLP ej avtal 70–96,9 12,00 12,00 12,00 11,80
Scan ej avtal 75-96,9 10,70 10,70 10,70 10,50
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,70 10,70 10,70 10,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 37 v 36 v 35
11,46 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *9,10 *9,10 *8,90
24,50 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,12 21,12
11,34 LSO (HK) 77 – 92,5b euro - 1,23 1,21
11,63 Österbottens 74 – 92 euro - 1,24 1,24
12,19 Snellman 80–101 euro - 1,30 1,28
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 35 v 34 v 34 v 33 v 32
31 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
13,97 Tyskland 1,49 1,47 1,44 1,44 1,50
11,86 Frankrike - 1,265 1,257 1,24 -
10,31 Belgien - 1,100 1,080 1,08 -
10,78 Italien - 1,150 1,150 1,06 -
4 sep korrigerade*
13,95 England 1,488 1,488 1,516 1,544 1,544
13,89 Italien 1,468 1,468 1,481 1,354 1,354
13,70 Spanien 1,461 1,525 1,525 1,528 1,535
13,46 Tyskland 1,436 1,416 1,386 1,386 1,446
- Tjeckien - - 1,570 1,584 1,568
- Polen - - 1,440 1,456 1,425
13,44 Frankrike 1,433 1,427 1,417 1,416 1,418
13,41 Österrike 1,430 1,410 1,390 1,390 1,450
13,38 Belgien 1,427 1,403 1,378 1,378 1,403
13,36 Irland 1,425 1,406 1,387 1,387 1,348
13,09 Holland 1,396 1,377 1,328 1,338 1,348
12,13 Danmark 1,294 1,267 1,267 1,267 1,267
12,10 Sverige 1,290 1,290 1,290 1,269 1,269
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

OBS! Ny tabell med utbetalat belopp per kilo
Slaktsvin, faktisk betalning (utbetalt belopp/slaktade kg)
Skr Land v 33 v 32 v 32 v 31 v 30
26 aug euro euro euro euro euro
13,74 EU, medelpris 1,465 1,461 1,465 1,469 1,470
-
15,39 Bulgarien 1,641 1,646 1,651 1,656 1,662
15,38 Portugal 1,640 1,640 1,640 1,650 1,660
15,12 Tjeckien 1,612 1,619 1,605 1,606 1,584
15,09 Lettland 1,609 1,647 1,630 1,459 1,562
14,66 Italien 1,563 1,453 1,463 1,450 1,421
14.60 England 1,557 1,571 1,575 1,587 1,591
14,52 Spanien 1,548 1,548 1,550 1,573 1,594
13,96 Tyskland 1,489 1,480 1,501 1,531 1,539
13,91 Polen 1,484 1,509 1,494 1,446 1,419
13,83 Österrike 1,475 1,477 1,537 1,531 1,539
13,42 Sverige 1,431 1,412 1,425 1,431 1,431
13,36 Estland 1,425 1,413 1,400 1,402 1,394
13,22 Frankrike 1,410 1,410 1,414 1,400 1,390
12,73 Finland 1,358 1,355 1,352 1,356 1,356
12,66 Belgien 1,350 1,367 1,395 1,393 1,430
12,36 Irland 1,318 1,312 1,294 1,286 1,282
12,21 Holland 1,302 1,302 1,320 1,358 1,370
11,54 Danmark* 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Avblodade, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 27 aug 23 aug 15 aug - -
Sep 1,515 1,487 1,448 - -
Okt 1,445 1,421 1,383 - -
Nov 1,449 1,419 1,376 - -
Dec 1,448 1,420 1,390 - -
Jan 1,391 1,357 1,338 - -
Feb 1,483 1,455 1,422 - -
Mars 1,490 1,478 1,449 - -
April 1,539 1,515 1,478 - -
Maj 1,621 1,615 1,550 - -
Juni 1,635 1,620 1,550 - -
Juli 1,640 1,622 1,531 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
-
22 aug
15 aug
9 aug
Utbud
-
500
660
640
Sålda
-
500
600
640
Medelpris, euro
-
1,50
1,47
1,48
Lägst
-
1,49
1,46
1,47
Högst
-
1,51
1,48
1,48
Medelpris, skr
-
13,90
13,61
13,70

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 36 v 35 v 34 v 33
Ginsten 140,1 kg- 7.00 7,00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 37 v 36 v 35
8,19
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50
19,24
Nortura Fri vikt nkr - 16,59 16,59
Finland
4,22
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
4,87
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,52 0,52
4,87
Snellmans Klass E euro - 0,52 0,52
Tyskland
9,00
ZNVG 56 % euro - 0,96 0,96
Galtar
6,68
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,30 5,30

Valutor
Fredagar idag v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Pund
13,84
13,83
13,83
13,71
13,69
13,77
13,61
Dollar 6,86 6,91 7,01 6,79 6,71 6,75 6,64
Euro 9,38 9,38 9,40 9,28 9,21 9,26 9,16
Dansk 1,26 1,26 1,26 1,24 1,24 1,24 1,23
Norsk 1,18 1,18 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15
Yen 5,93 5,98 6,22 5,76 5,69 5,69 5,42

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 36 v 35 v 34 v 33
Dahlbergs
Särklass D 17,50 17,50 17,50 17,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,75 16,75 16,75
SwedeHam 15,75 15,75 15,75 15,75
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75 17,20 17,20 17,20
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,85 16,85 16,85 16,85
SLP
SLP+ 16,80 16,80 16,80 16,50
Dalsjöfors Slakteri
Smågris 30 kg*** 439 439 439 439
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 436 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 375 375 395 395
Bas 30 kg, mellangårds. 402 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 340 340 360 360
Nyavvanda 9 kg 299 299 299 299
KRAV 30 kg 732 732 729 729
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 460 470 470 470
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor
Ugglarps Slakteri översk översk balans balans
Skövde Slakteri 400 balans balans balans
SLP - balans balans -
KLS översk översk ngt över balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri 500 100 - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
Kommentarer
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdraget höjs 15 kr till -20 kr/smågris.

Smågrisar, utland
Vecka v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
214
Basis 7 kg 170 170 199 199 199
388
Basis 30 kg 308 308 341 341 341
220
SPF+Myc 7 kg 175 175 204 204 204
394
SPF+Myc 30 kg 313 313 346 346 346
225
SPF 7 kg 179 179 208 208 208
399
SPF 30 kg 317 317 350 350 350
1021
Økologi 30 kg 811 811 798 798 790
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos - 690 710 710 710
LSO (HK) euro euro euro euro euro
459
25-kg, Priimuus - 0,49 0,49 0,49 0,49
Snellmans
553
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
375
ZNVG 28 kg - 40 40 40 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.