Senaste noteringsnytt
Grispriserna stiger i hela Europa, men inte Sverige
Hela den europeiska grismarknaden präglas av stigande priser den här veckan. Tvärtemot vad olika aktörer på marknaden väntat sig, har den svaga marknaden i januari uteblivit i Europa 2010. I de flesta europeiska länder har priserna t o m stigit i januari och den första veckan av februari. I Sverige och Frankrike har dock ökningarna av priserna uteblivit och de ligger kvar på en oförändrad nivå. Priset föll något i Storbritannien.
De prishöjningar som rapporteras från Spanien, Holland, Danmark, Belgien, Österrike och Tyskland tillskrivs det ihållande vintervädret, samt en mycket god efterfrågan på griskött. Österrike höjde mest, med fem cent. Endast 85 % av det kött som efterfrågas kan levereras i Österrike just nu. Den lite lägre höjningen med två cent i Spanien, beror på de tidigare svaga marginalerna slakterierna har när de säljer till handeln.
Prognos: Det bjuds inte ut särskilt många slaktgrisar i Europa och det är inga problem att sälja de grisar som slaktas. Därför väntas som minimum stabila priser denna vecka. ISN 100202

Tyska suggorna nu på 1,02 €
Tyska suggorna suggorna följde med slaktgrisarna upp i pris v 5 med 4 cent. Nya priset är nu 1,02 €, 10,41 skr.
Tyska smågrisarna steg till 510 skr. /LG 100202

Tyska grispriset stiger 4 cent v 5 till 1,34 €
Det tyska grispriset gör ett rejält hopp uppåt v 5, med 4 cent, ca 40 öre. Nya priset är 1,34 €
Orsaken till höjningen är knapp tillgång på slaktgrisar, samtidigt som det råder stor efterfrågan på kött. Slakterierna klagar dock över svaga marginaler, men vem vill stå utan kött att sälja?
Kommentaren är inte min egen, utan är hämtad från en tysk förening för grisuppfödare. /LG 100129

Sänkningen v 2 allt mer obegriplig, KLS Ugglarps drar
Titta på tyska priserna från efter jul till nu, titta på flera andra länders priser. Det har varit helt marginella sänkningar under januari. Men i Sverige sänktes priserna v 2. Vilka länder har rätt, vi eller de övriga?
Den här veckan skriver tyska ISN att vi slipper den fruktade svackan hos grispriserna i januari. Vintervädret har gjort att priserna hållits uppe.
Nästa vecka höjer KLS Ugglarps priset med 20 öre. Ginsten hänger på med också 20 öre. Danska slakterierna höjer med 20 danska öre.
Det börjar nu vara ganska uppenbart att det svenska priset sänktes av tradition, i stället för p g a tryck från importen. Klart att handeln försöker få det till att vara en given sak att priset ska ner i januari (utom i butikerna). Fundera själva över rimligheten i den svenska prissänkningen, när du jämför med andra länders prisserier!
KLS Ugglarp korrigerar inför februari och det är beklagligt att inte Scan hängde med. Scans pris kan rimligtvis inte vara rätt, när KLS Ugglarps drar ifrån så mycket att skillnaden mellan Scan och KLS Ugglarps grundnotering blir 80 öre v 5 och skillnaden till Topp blir hela 1,50 kr. Jo, du läste rätt, skillnaden i betalning är 80 öre resp 1,50 kr! Det är otroligt mycket, särskilt när det gäller två slakterier med samma höga tillägg över notering.
I det här läget tycker jag att Scan ska ompröva grispriset för v 5 och höja det i efterhand på måndag. Alla vet att det är stenhård konkurrens mellan slakterierna och att priset är det viktigaste konkurrensmedlet. Precis som i livsmedelsbutikerna och i all annan handel, måste priset ändras när det blir helt fel i förhållande till konkurrenterna. Det är för lång tid att vänta en vecka med en sådan här stor skillnad på betalningen för samma gris!
Att det är något snett med Scans notering, verifieras även av den ekonomiska rapport som kom idag (se grisportalen.se). Det har skett en anmärkningsvärd förbättring av resultatet kvartal 4 och hela 2009 visar en stark vinstökning. Förbättringarna har i huvudsak skett i Sverige.
Det sparprogram som Scan har aviserat har inte medverkat till förbättringen. Än så länge är det mest kostnader för omställningen. Kv 4 belastas just med omställningskostnader på nära 60 mkr. Kv 3 belastades med 28 mkr.
I stället ska vi räkna med att vinstökningen kommer från främst låga inköpspriser för grisarna. Reservation dock för vad den intensiva produktutvecklingen gett i resultat i nya och mer lönsamma produkter 2009. Processade produkter lär ha gått bra och i pressmeddelandet säger Scan att det varit en bra julförsäljning. Kort sagt: Scan borde inte ha lägre grispriser än övriga slakterier! I varje fall inte mycket lägre än KLS Ugglarps. /LG 100128

Även danska grispriset vänder uppåt
Priset på slaktgrisar och suggor vänder uppåt med 20 danska öre v 5. /LG 100128

KLS Ugglarps höjer slaktgrisar 20 öre
Svenska grispriset har vänt uppåt igen, i varje fall hos KLS Ugglarps. V 5 stiger priset 20 öre till 13,55 för Topp och 12,85 för Grund.
Scan har oförändrat pris v 5. /LG 100128

Fruktade januarisvackan uteblir i EU i år
Den här veckan är marknaden för slaktgrisar stabil över hela Europa, som tidigare, med oförändrade priser. I Spanien kunde dock priset höjas med 1 cent. De brittiska och svenska priserna fortsatte också vara oförändrade, men p g a valutaändringar steg den brittiska och svenska sjönk när valutorna räknats om till euro.
Från Holland, Danmark, Frankrike, Belgien, Österrike och Tyskland rapporteras balans mellan utbud och efterfrågan. Den typiska svackan för priserna i januari kan vi nu konstatera ha uteblivit i år. Det är det ihållande vintervädret som hållit ett stabilt grepp om marknaden och hållit priset uppe. I Spanien har slakterierna större efterfrågan på kött än tillgång och resultatet är en mindre prisuppgång. Det är det ihållande vintervädret som påverkat marknaden.
Trend: De kvantiteter slaktgrisar som bjuds ut är helt klart ganska stort, men de slaktade grisarna säljs utan problem. I några regioner är efterfrågan på slaktgrisar särskilt stor, därför att slakterierna vill utnyttja slakteriernas kapacitet. Därför väntas som minst att priserna fortsätter vara stabila. ISN 100128

Tyska suggorna vände upp med 50 öre v 4
Suggpriset i Tyskland vände uppåt igen v 4 och steg från 0,93 till 0,98 €, 9,94 skr, alltså 5 cent, drygt 50 öre. Därmed kan vi hoppas att utförsbacken är till ända för suggorna den här gången. 0,98 € är samma pris som före jul, vecka 50.
Vecka 41 2009 var suggpriset 1,08 €, men vi önskar oss givetvis tillbaka till v 38 2008, då priset på suggor var 1,46 €, som med dagens eurokurs är 14,82 skr. /LG 100128
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Det kalla vädret i Europa håller i sig och utbud av griskött är detsamma som föregående vecka. Den internationella handeln är fortsatt stabil.
Vi har en fortsatt bra anmälan till SLS, vilket ger ett levandelager.
Efterfrågan på svenskt kött är fortsatt bra och vi har en balanserad försäljning på de flesta detaljer. Prispressen på skinka är dock fortsatt stor. Noteringen är oförändrad.

KLS Ugglarps
Marknadsläget är positivt och vi har god tillgång på slaktgrisar. Vi ser nu en förbättrrad internationell marknad och en säsongsässigt god efterfrågan på griskött.
Vi höjer därför priset på slaktgris med 20 öre medan övriga priser är oförändrade. Smågrispriset sätts på fredag.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det flyter på bra med både slakt och försäljning.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Marknaden är stabil och utan extra ordinära händelser. Priserna är oförändrade.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det rullar på bra både med slakt och försäljning. Vi slaktar nu 6000 grisar vaje vecka, vilket är mycket för oss.
-Vi slaktar väldigt många suggor nu. Orsaken till detta vet jag inte. Det är så mycket att det trycker marknaden. Suggorna sänks med 50 öre.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Det är positivt att KLS Ugglarps tog initiativet att höja priserna igen. Även den långa resan börjar med ett litet steg.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vintervecka, utan större skillnad mot tidigare år. Det är balans för smågrisarna.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det har varit en normal vecka, bortsett från trubbel med maskinerna i slakten i början av veckan. Detta medförde viss försening i slakten.
-Det är brist på smågrisar.

Danish Crown
Vintervädret håller priserna uppe. De europeiska marknaderna är fortsatt stabila med oförändrade volymer. Det kalla vädret i Europa fortsätter och därmed har ökningen av slakten fortfarande uteblivit. Det håller det tyska grispriset och tyska köttpriserna på en högre nivå, än vi väntade i prognoserna. Färska detaljer säljs till stabila priser och baconmarknaden är likaledes stabil.
Den ryska marknaden är mycket stark med god efterfrågan till goda priser. Marknaderna i Fjärran Östern är oförändrade.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 29 januari 2010
Senaste uppdatering gjord 4 februari 9.15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 5

Partipriset
Scans partipris är från 14 december 18,62 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 5 v 4 v 3 v 2
Skövde Slakteri 70-96,9 a13,70 a13,70 a13,70 a13,70
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,70 13,50 13,50 13,50
KLS Ugglarps topp*** 70-96,9 13,55 13,35 13,35 13,35
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,35 13,35 13,35 13,35
Dahlbergs Slakteri 71-96,9 13,15 13,15 13,15 13,15
Spotmarknaden* 73-94,9 12,90 12,90 11,00 11,00
KLS Ugglarps grund 70-96,9 12,85 12,65 12,65 12,65
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,30 12,30 12,30 12,30
SLP 70-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
Scan 75-96,9 12,05 12,05 12,05 12,05
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-96,9 24,55 24,55 24,55 24,55
Scan Ekologisk 73-96,9 23,55 23,55 23,55 23,55
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 5 v 4 v 3
11,23 Danish Crown 70,0–85,9 dkr 8,20 8,00 8,00
24,53 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,79 19,79 19,79
11,74 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,15 1,15 1,17
12,25 Österbottens 76 – 93 euro 1,20 1,20 1,20
13,47 Snellman 80–101 euro 1,32 1,32 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
29 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,68 Tyskland 1,34 1,30 1,30 1,30 1,30
26 jan jämförbara**
15,70 England - 1,538 1,530 1,488 1,454
14,67 Italien - 1,437 1,437 1,424 1,424
13,88 Spanien - 1,360 1,349 1,347 1,347
12,72 Tyskland - 1,246 1,246 1,246 1,246
13,31 Tjeckien - - - 1,304 1,299
12,66 Österrike - 1,240 1,240 1,240 1,240
12,56 Holland - 1,231 1,231 1,231 1,202
12,18 Belgien - 1,193 1,193 1,193 1,193
12,57 Polen - - - 1,232 1,219
12,10 Frankrike - 1,186 1,185 1,180 1,184
12,00 Irland - 1,176 1,176 1,176 1,176
11,84 Danmark - 1,160 1,161 1,161 1,161
11,75 Sverige - 1,151 1,159 1,150 1,171
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand och vid ändrad valutakurs. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
24 jan Land v 3 v 2 v 1 v 53 v 52
Skr euro euro euro euro euro
13,34 EU, medelpris 1,307 1,307 1,307 1,307 1,307
-
18,58 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,39 Grekland 1,704 1,726 1,704 1,724 1,713
17,13 Bulgarien 1,678 1,678 1,678 1,680 1,683
16,06 Rumänien 1,573 1,581 1,580 1,545 1,563
15,95 Italien 1,563 1,554 1,551 1,556 1,553
15,74 England 1,542 1,511 1,504 1,499 1,509
14,49 Cypern 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420
14,29 Portugal 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
14,22 Slovakien 1,393 1,407 1,410 1,399 1,413
14,21 Finland 1,392 1,392 1,391 1,402 1,388
14,15 Estland 1,386 1,372 1,380 1,430 1,419
14,14 Ungern 1,385 1,403 1,397 1,384 1,381
13,79 Luxemburg 1,351 1,344 1,344 1,356 1,355
13,75 Litauen 1,347 1,387 1,368 1,380 1,378
13,65 Tyskland 1,337 1,337 1,337 1,338 1,338
13,58 Spanien 1,331 1,316 1,333 1,334 1,330
13,57 Tjeckien 1,330 1,335 1,338 1,339 1,350
13,53 Lettland 1,326 1,294 1,379 1,373 1,393
13,44 Sverige 1,317 1,310 1,328 1,335 1,325
13,05 Slovenien 1,279 1,269 1,298 1,292 1,295
12,77 Österrike 1,251 1,254 1,253 1,252 1,255
12,63 Polen 1,238 1,267 1,266 1,241 1,253
12,39 Belgien 1,214 1,210 1,207 1,207 1,213
12,05 Holland 1,181 1,181 1,154 1,157 1,160
11,99 Irland 1,175 1,175 1,175 1,203 1,201
11,94 Frankrike 1,170 1,170 1,170 1,170 1,180
11,11 Danmark* 1,089 1,089 1,088 1,088 1,088
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
27 jan
20 jan
12 jan
6 jan
Utbud
535
491
470
465
Sålda
535
491
470
465
Medelpris, euro
1,38
1,35
1,36
1,33
Lägst
1,38
1,34
1,35
1,32
Högst
1,39
1,36
1,36
1,33
Medelpris, skr
14,08
13,70
13,87
13,55

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,80 kr, galtar 4,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 6 v 5 v 4 v 3
Ginsten 140,1 kg- - 8,00 8,00 8,00
Skövde 140- - 7,20 7,70 7,70
KLS Ugglarps 140- - 7,30 7,30 7,30
Dahlbergs 140- - 7,25 7,25 7,75
SLP 140,1 kg- - 7,25 7,25 7,25
Scan 140- - 7,25 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,25 7,25 7,25
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,25 7,00 7,00 7,00
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% - 6,75 6,75 7,75
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 4,10 4,10 4,10
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 5 v 4 v 3
7,67
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,60 5,40 5,40
20,01
Nortura Fri vikt nkr 16,14 16,14 16,14
Finland
4,79
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
5,00
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,63
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
10,41
ZNVG 56 % euro 1,02 0,98 0,93
Galtar
6,30
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,60 4,40 4,40

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Pund
11,82
11,70
11,42
11,32
11,71
11,75
11,54
Dollar 7,28 7,21 7,01 7,09 7,33 7,25 7,11
Euro 10,21 10,15 10,20 10,19 10,46 10,45 10,45
Dansk 1,37 1,37 1,37 1,37 1,40 1,40 1,40
Norsk 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25 1,24 1,23
Yen 8,06 7,87 7,64 7,65 8,00 8,08 8,06
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 6 v 5 v 4 v 3
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 18,60 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 18,65 18,65 18,65
Dito PMWS-vaccinerade - 19,50 19,50 19,50
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 500 500 500
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 520 520 520
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 478 478 478
Bis Plus 30 kg, marknad - 483 483 483
Bas 30 kg, beräknad - 444 444 444
Bas 30 kg, marknads - 449 449 449
Nyavvanda, 9 kg - 317 317 317
KRAV, 30 kg - 816 816 816
Scan Ekologisk - 773 773 773
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 585 615 615 615
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans - balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - - balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
246
Basis 7 kg 180 174 174 174 174
413
Basis 30 kg 302 294 294 294 294
253
SPF+Myc 7 kg 185 179 179 179 179
420
SPF+Myc 30 kg 307 299 299 299 299
258
SPF 7 kg 189 183 183 183 183
426
SPF 30 kg 311 303 303 303 303
902
Økologi 30 kg 659 646 646 646 646
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
537
25-kg, Priimuus 53 53 53 52 52
Snellmans
588
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
510
ZNVG 28 kg 50 48 47 46 45
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
26 jan Land v 3 v 2 v 1 v 53 v 52
Skr euro euro euro euro euro
423 EU, medelpris 41,47 38,83 38,21 38,02 38,24
-
816 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
641 Italien 62,87 61,47 58,94 57,83 56,93
587 England 57,58 55,95 55,22 54,82 54,49
583 Sverige 57,11 56,02 58,30 54,78 53,70
543 Slovakien 53,25 53,25 50,00 52,50 65,22
501 Finland 49,14 49,14 47,98 49,22 49,37
489 Tyskland 47,90 47,00 - - -
480 Luxemburg 47,10 48,10 48,10 45,10 42,60
466 Tjeckien 45,70 57,42 56,97 56,28 56,43
443 Ungern 43,42 39,26 39,45 36,80 41,96
417 Spanien 40,85 39,30 39,79 39,79 39,79
408 Portugal 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
393 Belgien 38,50 37,50 37,00 36,50 36,50
375 Estland 36,78 37,25 39,59 39,63 40,57
368 Polen 36,09 35,96 37,14 37,08 37,05
344 Danmark* 33,73 33,73 33,73 33,73 33,72
331 Holland 32,50 30,50 29,50 29,50 29,50
302 Frankrike 29,60 29,60 29,60 28,80 28,80
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.