jobb
Smågrisskötare söker jobb vid Varberg. Klicka här!

Senaste noteringsnytt
Äntligen prishöjningar och positivare marknadsbild!
Äntligen ser grispriset ut att röra sig uppåt i Sverige. De slakterier som satt priser idag för v 37 har höjt 20 öre. Kommentarerna från slakterierna är också positivare, att man ser ljusning på marknaden.
Per-Olof Dahlberg hade således inte fel när han höjde 20 öre v 34. Han låg bara ett par veckor före de övriga slaktarna på marknaden! Det kanske är de små slakterierna som är marknadsledare numera?
Tyska suggpriset fortsätter stiga även nästa vecka. Då blir priset 11 cent högre (denna vecka 12 cent) och Eriksson Transport följer med och höjer 1 kr på suggor och galtar även nästa vecka.
Kan det bli några suggor och galtar alls till de svenska slakterierna, när det skiljer 3 kr per kilo sugga och 3,85 kr per kilo galt mellan bästa och sämsta (Dalsjöfors) alternativet. Dessutom avräknas slaktsuggor och galtar till Tyskland rakt av, utan några avdrag för att de är för feta.
Orsaken till den stora höjningen på kort tid, har jag inte fått klarhet i. Men jag återkommer så snart jag får veta.
En förändring för tyska suggor är att tyska priserna från 2 september avräknas vid slakteriets dörr i stället för vid stalldörren. Men detta kan inte vara hela orsaken, för då har inte priserna i Sverige förändrats.
Fortsätter vi se tyska höjningen på ett positivt sätt, så ska vi tänka på att höjning av suggpriserna brukar förebåda höjningar av priset på slaktgrisar. Hoppas att detta slår in även den här gången! Och lika mycket!!
I dag har nyheterna i massmedierna förmedlat den glada nyheten att kött ska bli dyrare, därför att uppfödarna behöver kompenseras för de ökade kostnaderna. Hoppas att det även blir så, så att höjningarna inte stannar på vägen. Gamle Swedish Meats-vd Thomas Svaton, nu vd på branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel, har sagt i radion att prishöjningarna kan bli 4 - 6 % och att det kan bli kännbart för konsumenterna.
Det känns tydligen om karrén stiger från 29,90 till 31 kr! Tur att det inte känns när den nya bilen gått upp 4 - 6 %!? Det brukar det inte bli många inslag i medierna om. /LG 100910

Dalsjöfors startar ny handelsklass för smågrisar
Dalsjöfors Kvalitet är namnet på en ny handelsklass för smågrisar från v 37. Den ska matcha klassen Kvalitet för slaktgrisar, som ligger 50 öre per kg över Dalsjöfors grundnotering. Dalsjöfors Kvalitet för smågrisar ligger 15 kr över Bas och 3 kr över Extra.
-Vi skriver nu kontrakt med de uppfödare som vill leverera för den nya klassen, säger Peter Johansson. Kraven är ungefär som för leverantörer av slaktgris i klassen Kvalitet. Dvs man ska följa en checklista, m m.
-Därmed har vi hela kedjan klar i klassen Kvalitet, från smågris till slakt. /LG 100910

Mest oförändrade priser i EU v 36
Den här veckan har de flesta länder i EU oförändrade priser på slaktgrisar. De franska och danska priserna, som var oförändrade förra veckan, föll nu. Spanska föll med fyra cent. I Sverige och England blev priserna oförändrade, men i euro blev det ändringar pga svängningar i valutorna.
När säsongen för semestrarna var över i England, trodde man att efterfrågan på griskött skulle stiga. Men förväntningarna slog inte in. I Spanien förklarar man senaste sänkningen av priset vara ett resultat av stigande utbud på slaktgrisar. Det stabila priset i Holland förklaras av att utbudet är normalt och grisköttet kan placeras på marknaden.
Prognos: Det går bra att avsätta utbjudna volymer slaktgrisar, trots att de är ganska stora. Försäljningen till detaljhandeln svarar till utbudet. Priserna väntas därför bli stabilt. ISN 100910
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi är väl medvetna om den tuffa situationen på marknaden våra leverantörer står inför och vi arbetar aktivt med att försöka förbättra situationen. Tyvärr fortsätter lägre prisnivåer att pressa den svenska grisköttsmarknaden och det finns god tillgång på kött i Europa. Vi märker dock att våra kunder och konsumenter fortsätter efterfråga svenskt kött. Efterfrågan följer plan och Scan säljer slut på alla detaljer.
Smågrismarknaden är oförändrad med överstående djur. Även här jobbar vi för att hitta bra lösningar. Däremot har vi en bra efterfråga på livdjur. Vi ser en viss tendens på brist av dräktiga gyltor.
Notering: Slaktgris + 20 öre. Sugga oförändrad..

KLS Ugglarps
Vi ser en betydligt ljusare marknad, med bättre efterfrågan på en del detaljer. Vi höjer därför noteringen med 20 öre vecka 37.
 
Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det har varit en bra vecka, med mycket slakt av nöt och även gris.
-Nästa vecka kommer vi in i 10 nya Maxi Syd-butiker. Alltså i södra Sverige, som Ronneby, Karlskorna, Växjö, osv. Så även försäljningen går bra.

Skövde Slakteri
Peter Johansson: -Vi ser en något ljusare marknadsbild.
-Nästa vecka inför vi en ny klass för smågrisar, Dalsjöfors Kvalitet, som ska matcha klassen med samma namn för slaktgrisar.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Priserna på världsmarknaden stiger. Tyskland följer efter. Höjt suggpris är en indikation på höjda priser på slaktgrisar. Täckningen för våra ökade kostnader ser ut att komma.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo. -Normal slakt och litet överskott på smågrisar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det har varit en helt ok vecka. Slakten är i balans och vi närmar oss balans även för smågrisar.

Danish Crown
Marknaderna i Europa är fortsatt präglade av stort utbud på kött. Vi ser just nu god efterfrågan på skinka, kotlett och bacon och detta uppväger det stora utbudet. För trimningskött och karré ser vi fallande priser.
Vi kan också vänta oss, att priserna för de övriga färska produkterna i Europa kommer att falla om 1 - 2 veckor, när kunderna fyllt upp sina lager efter sommarens ledigheten.
Vår samlade intjäning på försäljningen förstärks av avsättningen i tredje land, där Kina, USA, Ryssland och Japan är de mest betydande marknaderna. Där är priserna oförändrade..

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Det diskuteras bland grisföretagare hur vida det är bra eller inte att iscensätta störningar i leveranser av slaktgrisar. Det har kommit mail efter förra veckans uppmaning att komma med synpunkter, men inte så många som förväntat. Den absoluta huvuddelen av mailen ställer sig bakom en aktion med leverans endast jämna veckor.
-Då det är helt avgörande med stor uppslutning, samt att slakterierna är förberedda och understödjer, är det viktigt att slakterierna är med på banan. Sveriges Grisföretagare kontaktar just nu slakterierna för att få deras syn på vilken påverkan det kan ha för branschen med leveransstörningar av slaktgrisar.
Det är tämligen meningslöst om inte slakterierna "deltar" i aktionen. Därför inväntas slakteriernas syn på frågan innan några leveransstörningar sätts i verket.
-Fortsätt skicka synpunkter till: per@boarpsgard.se

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 10 september 2010
Senaste uppdatering gjord 16 september 9,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 37

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 37 v 36 v 35 v 34
Spotmarknaden Sva) 73-94,9 15,00 15,00 14,00 14,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 14,25 14,05 14,05 14,05
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,80 13,60 13,60 13,60
Dalsjöfors Grund 75-96,9 13,75 13,55 13,55 13,55
KLS Ugglarps Topp*** 70-96,9 13,75 13,55 13,55 13,55
Dahlbergs 71-96,9 13,70 13,50 13,50 13,50
Skövde Slakteri 70-96,9 13,65 13,45 13,45 13,45
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - 12,85 12,85 12,85
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,05 12,85 12,85 12,85
SLP 70-96,9 12,45 12,25 12,25 12,25
Scan 75-96,9 12,45 12,25 12,25 12,25
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 24,95 24,75 24,75 24,75
Scan Ekologisk 75-96,9 23,95 23,75 23,75 23,75
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
a
) Grisarna går till danska slakterier.
** Fritt Hörby. Tillägg från andra orter. Gärna högre vikter.
OBS! Endast hongriisar. Kastrater kan inte exporteras förrän Sverige infört smärtlindring vid kastration.
*** Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris 2010 och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 37 v 36 v 35
11,90 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,60 9,60 9,80
23,25 Nortura 71,1–85,0a nkr 19,88 19,88 19,88
11,47 LSO (HK) 75 – 96,5b euro 1,24 1,24 1,24
11,28 Österbottens 79 – 99 euro 1,22 1,22 1,22
12,48 Snellman 80–101 euro 1,35 1,35 1,35
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
10 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,22 Tyskland 1,43 1,43 1,43 1,50 1,50
8 sep jämförbara**
14,06 Spanien - 1,521 1,582 1,626 1,664
14,73 England - 1,593 1,618 1,621 1,640
14,11 Polen - - - 1,526 1,540
14,28 Italien - 1,544 1,544 1,532 1,532
13,91 Tjeckien - - - 1,504 1,502
12,72 Tyskland - 1,376 1,376 1,446 1,446
12,57 Belgien - 1,359 1,359 1,433 1,433
13,17 Frankrike - 1,424 1,446 1,442 1,406
12,76 Danmark - 1,380 1,407 1,406 1,406
12,31 Holland - 1,331 1,331 1,398 1,398
11,87 Österrike - 1,284 1,284 1,355 1,355
12,07 Irland - 1,305 1,305 1,305 1,305
11,23 Sverige - 1,215 1,207 1,194 1,190
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
22 aug Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr euro euro euro euro euro
14,25 EU, medelpris 1,515 1,509 1,509 1,498 1,481
-
17,12 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,27 Portugal 1,730 1,730 1,730 1,710 1,710
15,90 Cypern 1,690 1,700 1,700 1,710 1,710
15,94 England 1,695 1,690 1,693 1,694 1,689
15,35 Spanien 1,632 1,641 1,641 1,641 1,641
15,47 Rumänien 1,644 1,646 1,636 1,642 1,616
14,67 Grekland 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559
14,47 Slovakien 1,538 1,537 1,552 1,523 1,555
14,93 Bulgarien 1,587 1,593 1,572 1,563 1,547
14,43 Tjeckien 1,534 1,540 1,543 1,537 1,534
14,48 Litauen 1,539 1,501 1,492 1,491 1,530
14,49 Lettland 1,540 1,473 1,424 1,478 1,505
14,53 Luxemburg 1,545 1,564 1,547 1,546 1,505
14,51 Tyskland 1,542 1,542 1,542 1,538 1,502
13,77 Estland 1,464 1,462 1,447 1,499 1,496
14,02 Sverige 1,490 1,489 1,499 1,488 1,483
14,31 Ungern 1,521 1,515 1,511 1,487 1,481
14,56 Polen 1,548 1,519 1,505 1,474 1,442
14,02 Österrike 1,490 1,481 1,478 1,478 1,428
13,76 Slovenien 1,463 1,461 1,467 1,461 1,427
14,52 Italien 1,544 1,499 1,499 1,451 1,425
13,12 Irland 1,395 1,413 1,413 1,412 1,410
13,15 Finland 1,398 1,398 1,393 1,380 1,396
12,89 Frankrike 1,370 1,360 1,370 1,370 1,390
12,90 Danmark* 1,371 1,372 1,372 1,345 1,345
13,13 Belgien 1,396 1,397 1,397 1,378 1,338
12,77 Holland 1,385 1,385 1,386 1,385 1,322
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
8 sep
1 sep
25 aug
18 aug
Utbud
840
530
740
686
Sålda
840
530
0
686
Medelpris, euro
1,46
1,46
-
1,54
Lägst
1,45
1,45
-
1,54
Högst
1,46
1,46
-
1,55
Medelpris, skr
13,50
13,63
-
14,58

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,60 kr, galtar 5,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 38 v 37 v 36 v 35
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 8,60 7,60 6,60
KLS Ugglarps 140- - 7,10 7,10 7,10
SLP 140,1 kg- - 7,05 7,05 7,05
Scan 140- - 7,05 7,05 7,05
Nyhléns & Hugoson 140- - 7,05 7,05 7,05
Ginsten 140,1 kg- - 7,00 7,00 7,00
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - 7,00 5,70 5,70
Dahlbergs 140- - 6,50 6,50 6,50
Skövde 140- - 5,75 5,75 5,75
Dalsjöfors 58% - 5,60 5,60 5,60
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt, klass** - 6,00 5,00 4,00
KLS Ugglarps oflådd - 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 37 v 36 v 35
8,43
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,80 6,50 6,70
19,41
Nortura Fri vikta nkr 16,59 16,59 16,59
Finland
6,01
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,53
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
6,01
Snellmans Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
11,65
ZNVG 56 % euro 1,26 1,13 1,01
Galtar
7,19
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,80 5,50 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Pund
11,25
11,23
11,53
11,48
11,52
11,35
11,27
Dollar 7,30 7,29 7,40 7,38 7,34 7,15 7,26
Euro 9,25 9,34 9,41 9,45 9,47 9,40 9,47
Dansk 1,24 1,25 1,26 1,26 1,27 1,26 1,27
Norsk 1,17 1,17 1,17 1,19 1,18 1,19 1,18
Yen 8,72 8,66 8,74 8,60 8,60 8,30 8,32
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 38 v 37 v 36 v 35
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
SLP
SLP+ 23 kg - 17,35 17,35 17,35
Dito PMWS-vaccinerade - 18,20 18,20 18,20
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,60M 16,60M 16,60M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 470 - -
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 435 427 452
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 455 447 472
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 455 450 450
Bis Plus 30 kg, marknad - 441 441 441
Bas 30 kg, beräknad - 421 416 416
Bas 30 kg, marknads - 407 407 407
Nyavvanda, 9 kg - 290 285 285
KRAV, 30 kg - 793 788 788
Scan Ekologisk - 750 745 745
Ej PMWS-vaccinerade4 -20 kr -20 kr -20 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 450 465 465 465
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 vecka 0,5 v 1 vecka
KLS Ugglarps - översk översk översk
Skövde Slakteri - översk översk 400
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - översk översk översk
Dahlbergs Slakteri - översk översk balans
Ginsten - översk översk översk
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 35 kr 35 kr 35 kr
Dahlbergs Slakteri - 30 kr 30 kr 30 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 20 kr 20 kr 20 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
249
Basis 7 kg 201 202 220 220 220
412
Basis 30 kg 333 334 360 360 360
255
SPF+Myc 7 kg 206 207 225 225 225
419
SPF+Myc 30 kg 338 339 365 365 365
260
SPF 7 kg 210 211 229 229 229
424
SPF 30 kg 342 343 369 369 369
974
Økologi 30 kg 786 787 793 793 793
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
725
25-kilos 600 600 620 620 620
LSO (HK) euro euro euro euro euro
481
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
370
ZNVG 28 kg 40 43 44 46 47
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
22 aug Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr euro euro euro euro euro
351 EU, medelpris 37,35 37,61 38,87 39,37 39,36
-
752 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
575 Sverige 61,19 61,41 62,60 62,31 61,69
551 England 58,66 59,68 61,00 61,42 62,32
533 Italien 56,74 57,89 57,89 59,34 59,34
477 Slovakien 50,75 48,06 63,02 63,23 53,27
466 Finland 49,54 49,40 50,35 49,26 49,12
432 Portugal 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
424 Tjeckien 45,16 45,16 52,96 55,54 55,54
410 Danmark* 43,62 43,62 43,62 42,41 42,40
406 Ungern 43,17 30,23 30,23 39,49 34,95
404 Tyskland 43,00 45,10 45,70 46,00 46,20
365 Estland 38,89 25,05 39,70 39,05 37,94
357 Belgien 38,00 39,00 39,00 39,50 39,50
334 Luxemburg 35,60 37,80 36,50 36,50 36,00
269 Spanien 28,63 28,76 31,97 32,19 32,41
263 Polen 28,04 28,87 29,34 29,24 28,96
246 Frankrike 26,20 27,20 28,40 29,60 30,40
242 Holland 25,75 26,75 26,75 27,00 27,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 37 v 36 v 35 v 34
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -