Senaste nytt om priser
och marknaden

Slagsmålet om grisarna är på allvar nu!
-Slagsmålet om grisarna är nog på allvar nu!
Det säger Magnus Lagergren om Dalsjöfors höjning med 25 öre nästa vecka. Den går nog inte att motivera med bättre marknadsläge för grisköttet, som är relativt oförändrat. I varje fall hos Dalsjöfors.
Scan har höjt grispriset med 1 kr på fyra veckor, alltså sedan vecka 34. Scan hänvisar till bättre marknadsläge, men om det är hela sanningen eller inte, det framgår inte. Vi vet ju att det är många avtal som ska skrivas om inom kort.
Höjningarna får komma ur vilken kassa som helst, de är lika välkomna som behövliga. Att vi närmar oss grisens stora högtid brukar traditionellt höja grispriset. Att svensk charkråvara efterfrågas mer kan mycket troligt bero på att svenskmärkningen av charkprodukter börjar få effekt. De som förklarat sig trogna det svenska grisköttet, måste förse sig med råvara för att uppfylla sina åtaganden.
Euron är 30 öre dyrare idag än förra veckan. Exporten av griskött blir allt lönsammare, både i Sverige och EU. Både Kina och Ryssland efterfrågar framför allt det billigaste på grisen. Det höjer priset på korvsmeten, den som varit så otroligt billig tidigare i år och har tryckt ner hela grispriset.
De flesta parametrar pekar således f n åt rätt håll, så visst ska grispriset stiga!
Största höjningen svarar spotmarknaden för. Där är köpare villiga att betala 16.20 kr för slaktgrisar nästa vecka. Även detta tyder på slagsmål om slaktsvinen. 16,20 kr är det inte alltför många som får via avtalen för grisarna, men det är de facto någon slaktare som vill betala det priset nu.
Tänk på det när du förhandlar om nya avtal. Grisar kan bli hårdvaluta framöver! Alla slakterier behöver även just dina grisar nästa år. Så har det inte varit varje år tidigare. /LG 110916

Fortsatt balans i EU och oförändrad prisnivå
Även den är veckan är marknaden för slaktgrisar väl balanserad i EU. Därmed behålls nivån av oförändrade priser i många länder. Från många länder kommer rapporter om goda exportaffärer, främst vad gäller grisens billigaste delar. Samtidigt har man på sina håll problem på den inhemska marknaden med detaljerna av högre kvalitet.
Inga ändringar rapporteras från de mest svinrikaste länderna i Europa. Valutakurserna förändrar dock priserna i länder med egna valutor, såsom Sverige och England. I Frankrike gick priset ned med 1,5 cent under förra måndagens auktion, med prispress på skinka som orsak. På torsdagen stabiliserades priset igen.
I Spanien har den traditionella prishöjningen under turistsäsongen uteblivit i år, men detta har fört med sig att den traditionella prissänkningen under september också uteblivit. Det spanska grispriset är stabilt, trots att de flesta semesterfirare lämnat landet.
Förbättrad försäljning av kött kan ses i Österrike, som ett resultat av kampanjer som startats av dagligvaruhandeln.
Trend för tyska marknaden: Under de två veckorna innan förra veckan var antalet slaktade djur på hög nivå, men samtidigt sågs en något vikande trend. De kommande dagarna spår marknadsförarna ett större antal grisar på marknaden. För att grisuppfödarna ska få en starkt efterlängtad prishöjning, krävs att marknaden först stimuleras. ISN 110915

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
25 öre till vecka 38 på gris!!!
Vi höjer noteringen ytterligare 25 öre per kg på gris och sugga vecka 38. Försäljningen rullar på och det är positivt för alla våra grisproducenter att vi har affären till ytterligare en höjning.
Vi har nu på 3 veckor höjt avräkningspriset 1 krona på slaktsvin, vilket skickar positiva signaler till primärproduktionen. Jag vet att det är en bit kvar till tillräcklig lönsamhet i både vår och er verksamhet, men jag tycker ändå att signalerna är positivare än på länge!
.
KLS Ugglarps
Marknaden för svenskt griskött förbättras löpande. Vi ser att minskningen av produktionen börjar ge en viss ökad efterfrågan, speciellt på charkråvara. Samtidigt är det så att efterfrågan alltid stiger vid den här tiden på året.
Detaljhandeln är inne i en mellanvecka i väntan på nästa lön och har haft ett trögt 2011 så här långt. ”Löneveckorna" har fått allt större betydelse för vår försäljning. Vi ser dock med tillförsikt på marknaden för svenskt griskött. 

Ginsten Slakteri
Bengt: Göran Bengtsson -Det rullar på rätt bra på marknaden, ungefär som vi räknat med.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Försäljningen av griskött är relativt oförändrad på marknaden. Vi höjer 25 öre, men det är tveksamt om den höjningen kan motiveras av förbättrad marknad. Den får mer hänföras till slakteriernas fight om grisarna. Höjer några, måste alla hänga med.
-Vi ser nu att volymen grisar till slakt minskar. Det är väl ingen som har den totala överblicken, men det är branschens uppfattning att grisarna till slakt blir färre. Det ser vi även hos oss. Minskat antal grisar att slakta triggar till en högre prisbild.
-Slagsmålet om grisarna är nog på allvar nu!

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Ingen större förändring sedan förra veckan, kanske något trögare. Det brukar vara så i september.
-Grisköttet har gått betydligt bättre senaste tiden, mest beroende på exporten. Vi är bra inne i Ryssland.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Sällan har svenskt lantbruk och livsmedelsföretagande fått så mycket uppmärksamhet i Dagens Industri som denna vecka. Inte mindre än tre dagar har dessa frågor uppmärksammats där livsmedelsföretagens rapport i idag och ledaren igår är de mest framträdande.
-Livsmedelsföretagens rapport visar med all önskvärd tydlighet att priset på mat är en extremt viktig kvalitetsparameter. Priset är den parameter som från november 2010, då den förra undersökningen gjordes, den faktor som ändrat sig mest mätt i volymviktade andelar fram till augusti 2011.
-Slutklämmen på ledaren är komplett i analysen, ett citat återges här: I stället för att erövra Europa borde nog regeringen lägga mer krut på att återta hemmamarknaden. Det finns en enkel metod att kickstarta särskilt den småskaliga livsmedelsindustrin: Att fortsätta demonteringen av de byråkratiska regelverken som lägger en våt filt över entreprenörsandan i branschen. Slut citat.
-Det är enkelt att hålla med. Tänk om de som tagit på sig arbetet att driva lantbrukets frågor varit med på tåget och drivit linjen att få bort fördyrande djurskyddsregler och allt annat kostnadsdrivande som urholkar svensk livsmedelsproduktions konkurrenskraft.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är en normal höstmarknad för grisköttet, där det efterfrågas mest basprodukter, såsom malet kött. Det är balans både för slakten och smågrisarna.
-Ca 95 % av skörden av spannmål är bärgad. Det som återstår är mest vete. Rybsen är oftast oskördad. .

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson:-Allt är oförändrat, men vi sänker viktklasserna. Slakten är i balans, men det är fortfarande något för många smågrisar på marknaden.
-Det mesta börjar bli skördat. Det finns en del oskördade arealer norrut pga regnen. Kvantiteten är bra, men kvaliteten skiftande.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade sedan förra veckan. Vi ser fortsatt trög efterfrågan på skinka och framändar, medan charkråvara och andra biprodukter flyter på bättre.
Karrésäsongen är över och vi ser lägre efterfrågan till lägre priser. Det är normal efterfrågan på kotlett och marknaden för bacon i England är tillfredsställande.
På marknaderna i tredje land ser vi stabil efterfrågan i Japan och Australien. Kina är åter i god utveckling med mycket attraktiva priser.
Suggorna säljs till oförändrad prisnivå.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Noteringen i USA på griskött är på väg upp igen efter ett litet tapp. Det är Kinas stora efterfrågan av griskött från USA som driver.
-I Europa är efterfrågan begränsad vilket gör att många europeiska länder avvaktar med att höja sina noteringar i väntan på en bättre efterfrågan.
Prisbilden på fodermarknaden är i stort oförändrad.

Se över dina avtalsvillkor!
Det är hög tid att se över dina villkor inför smågrisinköpen, där grisarna ska slaktas nästa år.
Jag vill med detta inte säga att smågrispriserna ska sänkas, utan att du skaffar sådana prisgarantier att slaktsvinsledet går med vinst.
Du vet idag rätt bra vad foderkostnaderna blir de närmaste 4 månaderna, dina stallkostnader, värme, hyra och övriga rörliga kostnader. Totalt rör det sig om 750 - 900 kr + smågriskostnad + riskpremie (vinst).
Dividera detta med din slaktvikt så har du erforderligt avräkningspris.
Avtalen framöver bör vara korta och antingen avse specificerad tid eller antal grisar.
Vid tvist skall du absolut inte gå med på skiljedomsförfarande, utan tvist skall avgöras i domstol. Lycka till!
Sven Jerpdal

Jönköpingsmötets resultat?
Det har nu gått drygt 3 månader sedan vi, en grupp grisbönder, höll möte i Jönköping, five eleven (11 maj).
Vi överlämnade det dokument som mötet utarbetade till styrelsen för Sveriges Grisföretagare vid dess årsstämma i Falkenberg i början av juni. Hittills är allt utan resultat. Grisföretagarna skulle i första hand ägna sig åt våra marknadsfrågor, som skall syfta till att vi som grisföretagare skall bli mindre beroende i våra affärer med slakterierna. Föreningen har haft mycket att göra med andra viktiga frågor som berört regeringen. Vi får hoppas att styrelsen med kraft kan ta sig an marknadsfrågorna nu.
De övriga frågorna, såsom tidigare publicering av avräkningspriserna, seriösa och korrekta avtal, har alla slakterier helt ignorerat. En sådan nonchalans är uppseendeväckande och frågorna måste drivas vidare av oss.
Inskränkningar i förskottslevererade slaktgrisar har haft viss effekt och måste fortsätta. Vissa slakterier har ökat ersättningarna för förskottsleverans till 100 kr per gris, för en vecka förtida leverans.
Avtalsfrågorna har Sven i viss mån redan skrivit om, och det kommer mera.
I det fall slaktgrisköparna visar ovilja att komma oss till mötes, så kan vi ju alltid kalla till ännu ett, och större möte.
Några leverantörer ropar efter leveransbojkott mot vissa slakterier och veckor.
För Jönköpingsmötet
Bertil, Stellan, Sven

Maila också du
dina kommentarer till gris@agrar.se.
Läs alla tidigare kommentarer från grisuppfödare genom att klicka på den här länken.

Kalkyler över svensk och tysk produktion. Kostnaden för att ta fram en smågris.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 16 september 2011
Senaste uppdatering gjord 22 september 10,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 38

Partipriset
Scans partipris är från 4 juii
20,22 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 38 v 37 v 36 v 35
Spotmarknaden Sva 75-100 16,20 14,00 14,00 14,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,75 14,75 14,75 14,50
Dahlbergs 71-96,9 13,85 13,85 13,85 13,65
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,80 13,80 13,80 13,60
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,70 13,45 13,45 13,20
Skövde Slakteri 72-96,9 13,20 13,20 13,20 13,20
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,50 12,50 12,50 12,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-93,9 11,75 11,50 11,50 11,25
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 38 v 37 v 36
12,42 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,10 10,10 10,10
24,92 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,12 21,12 21,12
12,36 HK Agri rybsgris 74 – 92,5b euro 1,45 1,45 1,39
12,07 HK Agri grund 72 – 92,5b euro 1,31 1,31 1,29
12,07 Österbottens 73 – 91 euro 1,31 1,31 1,31
13,64 Snellman 80–101 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
HK Agri V 37 - 41 + 5 cent -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
16 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,10 Tyskland 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
13 sep jämförbara**
16,84 Italien - 1,827 - - 1,842
14,96 Spanien - 1,623 1,623 1,623 1,638
14,49 Tjeckien - - - 1,572 1,584
14,44 England - 1,567 1,532 1,556 1,571
13,74 Danmark - 1,491 1,490 1,490 1,490
13,47 Frankrike - 1,462 1,469 1,474 1,479
13,60 Tyskland - 1,476 1,476 1,476 1,476
13,32 Polen - - - 1,445 1,477
13,32 Belgien - 1,445 1,445 1,445 1,445
12,98 Holland - 1,408 1,408 1,408 1,408
12,91 Irland - 1,401 1,401 1,401 1,401
12,87 Österrike - 1,396 1,396 1,396 1,396
11,00 Sverige - 1,194 1,163 1,139 1,074
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
7 aug Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr euro euro euro euro euro
14,42 EU, medelpris 1,564 1,560 1,570 1,576 1,575
-
16,78 Cypern 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
16,29 Italien 1,767 1,746 1,736 1,723 1,720
16,28 Grekland 1,766 1,766 1,757 1,738 1,608
15,95 Malta 1,730 1,820 1,770 1,820 1,820
15,75 Bulgarien 1,709 1,710 1,707 1,707 1,711
15,70 Lettland 1,703 1,886 1,709 1,675 1,724
15,54 England 1,687 1,682 1,687 1,692 1,659
15,54 Slovakien 1,686 1,674 1,663 1,634 1,611
15,35 Rumänien 1,665 1,656 1,642 1,624 1,640
15,30 Portugal 1,660 1,660 1,660 1,670 1,670
15,26 Spanien 1,656 1,654 1,654 1,658 1,653
15,05 Tjeckien 1,633 1,646 1,638 1,614 1,604
14,76 Estland 1,601 1,591 1,580 1,592 1,594
14,57 Tyskland 1,581 1,571 1,601 1,642 1,622
14,41 Luxemburg 1,563 1,577 1,632 1,622 1,603
14,48 Ungern 1,571 1,598 1,619 1,603 1,616
14,36 Polen 1,558 1,561 1,568 1,579 1,622
14,21 Slovenien 1,542 1,543 1,552 1,560 1,529
14,19 Österrike 1,540 1,539 1,569 1,571 1,532
13,72 Finland 1,489 1,476 1,474 1,468 1,480
13,65 Sverige 1,481 1,484 1,471 1,460 1,472
13,59 Irland 1,474 1,475 1,472 1,473 1,467
13,46 Frankrike 1,460 1,450 1,450 1,450 1,440
13,20 Litauen 1,432 1,458 1,467 1,462 1,574
13,05 Danmark* 1,416 1,416 1,415 1,415 1,414
13,01 Belgien 1,412 1,415 1,458 1,454 1,451
12,00 Holland 1,410 1,413 1,442 1,453 1,451
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
15 sep
7 sep
31 aug
24 aug
Utbud
2155
1810
1860
1580
Sålda
1205
1810
1860
1200
Medelpris, euro
1,56
1,57
1,57
1,56
Lägst
1,55
1,54
1,55
1,54
Högst
1,57
1,58
1,57
1,57
Medelpris, skr
14,38
14,02
14,28
14,27

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 38 v 37 v 36 v 35
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,20 7,20 7,20 7,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,00
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 6,00 5,50
Scan 140- 6,10 5,85 5,85 5,45
KLS Ugglarps 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 6,00 5,75 5,75 5,75
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,50 5.00 4,50 4,50
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 38 v 37 v 36
8,97
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,30 7,10
20,40
Nortura Fri vikta nkr 17,29 17,29 17,29
Finland
5,99
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,16
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,83
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,04
ZNVG 56 % euro 1,09 1,09 1,09
Galtar
7,74
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Pund
10,59
10,25
10,30
10,35
10,49
10,53
10,44
Dollar 6,72 6,42 6,34 6,32 6,35 6,50 6,41
Euro 9,22 8,93 9,10 9,11 9,15 9,28 9,09
Dansk 1,23 1,19 1,22 1,22 1,22 1,24 1,22
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,16 1,17 1,18 1,18
Yen 8,76 8,29 8,25 8,19 8,29 8,50 8,31
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 39 v 38 v 37 v 36
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 17,50 17,50 16,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,50 16,50 16,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 16,25 16,25 15,75
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 15,10 15,10 15,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 470 470 470
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 420 409 409
Bis Plus 30 kg, marknads - 420 409 409
Bas 30 kg, beräknad - 385 374 374
Bas 30 kg, marknads - 385 374 374
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 425 425 450 500
Finsk smågris 30 kg - - - -
Dansk smågris 30 kg6 513 513 513 513
Dansk smågris 7 kg6 275 275 275 275
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
261
Basis 7 kg 213 213 214 204 204
445
Basis 30 kg 362 362 362 354 354
268
SPF+Myc 7 kg 218 218 219 209 209
451
SPF+Myc 30 kg 367 367 367 359 359
273
SPF 7 kg 222 222 223 213 213
456
SPF 30 kg 371 371 371 363 363
1022
Økologi 30 kg 831 815 819 820 820
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
767
25-kilos 650 680 700 700 700
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
387
25-kg, Priimuus 42 42 42 42 42
Snellmans
543
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
405
ZNVG 28 kg 44 44 44 44 44
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
5 jun Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr euro euro euro euro euro
345 EU, medelpris 37,92 39,26 40,63 42,09 42,30
-
728 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
558 Italien 61,39 61,67 61,76 61,76 61,76
522 Slovakien 57,38 51,54 68,75 65,34 53,11
518 Sverige 56,98 57,24 56,43 56,36 55,54
473 England 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
473 Estland 52,05 52,62 52,12 51,54 50,09
443 Tjeckien 48,71 45,35 45,57 56,89 46,76
418 Finland 45,99 45,32 45,73 46,15 48,94
414 Tyskland 45,60 46,30 49,10 53,20 53,60
369 Danmark* 40,64 41,57 41,57 41,58 41,57
364 Belgien 40,00 40,00 41,00 43,50 44,50
303 Frankrike 33,40 34,60 35,60 36,40 35,80
297 Ungern 32,71 47,05 36,38 36,49 37,76
271 Luxemburg 29,80 28,60 33,50 33,60 27,90
259 Holland 28,50 30,00 32,50 35,50 36,00
258 Polen 28,46 28,96 29,74 28,94 29,21
254 Portugal 28,00 31,00 32,00 32,00 32,00
351 Spanien 27,68 30,33 33,15 33,96 35,58
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 34 v 33 v 32 v 31
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -