Senaste nytt om priser
och marknaden


Det som står här är arbetskopia, fram tills jag skickar sidan som email på fredagskvällen. Det kan tillkomma uppgifter även senare. Uppdatera gärna innan du läser.


Suggorna blir värda pengar!
Det händer inget alls med priserna på slaktgrisar och smågrisar vecka 20, varken i Sverige eller de närmaste omländerna. Men för suggor händer det. Priset i Danmark går ner nästa vecka med 50 øre. Och Knorrevången höjer priset en hel krona vecka 20 och 21, med ett marknadstillägg. Eftersom Knorrevången redan betalar bäst i Sverige, 9,60 kr, innebär det nya priset hela 10,60 kr. Alltså mer än Scans officiella pris på slaktgrisar. -Vi har en kund som vill ha fram mer suggkött, förklarar Inge Larsson. Då är priset sättet att öka tillförseln.
Marknadens lagar fungerar tydligen snabbt och väl för suggor. Ökad efterfrågan = höjt pris på direkten.
Jag har länge förvånats över att suggköttet värderas så lågt hos en del slakterier. En del smågrisuppfödare har betraktat suggorna som en avfallsprodukt, som efter alla avdrag nästan haft ett negativt värde. Likaså har jag varit förvånad över att inget slakteri specialiserat sig på suggkött. Det finns i vissa andra länder. Det ser ut som om Knorrevången nu fyller upp det tomrummet på svenska slaktkartan.
I veckan kom två viktiga nyheter, båda från Scan. Ena negativ, andra positiv. Att Scan skulle presentera ett dåligt resultat för kvartal 1, det var väntat. Men så katastrofalt dåligt var både tragiskt och förvånande. Redan tidigare har en kraftfull översyn av företaget aviserats, men ännu är det inte mycket sagt om vad som ska ske.
En sak sägs indirekt i delårsrapporten. Där sägs att HKScan ska kraftigt minska det bundna kapitalet. Bundet kapital ligger i anläggningar och inventarier. Därmed pekar man indirekt på att delar av anläggningarna kanske säljs ut, vilket inte torde undgå Sverige och Scan. Det är väl inte realistiskt att tro att man ska sälja och leasa, och på den vägen minska det bundna kapitalet. Formuleringen kan tyda på att någon konkurrent får ta över del av slakten, eller hela slakten. Resultatet ska förbättras med 20 milj € per år, 175 mkr, vilket är mycket pengar. Eftersom Sverige är problemområdet, ligger fokus troligen här.
Tidigare liknande försök till storreparation av företaget har gjorts via inköp av konkurrent, men formuleringen i delårsrapporten tyder inte på detta. Snart får vi besked.
Den andra nyheten är en ny form av leveranskontrakt, som ska ge grisföretagaren garanterade och mer pengar. Alla nya och bra initiativ är välkomna, om de kan tillföra näringen pengar. Det är säkert ganska många som vill utveckla sina gårdar med grisar, men idag är det ofta bankerna som bestämmer. Långa kontrakt som harmoniserar med investeringskalkylen, är säkert något en bankman ser mycket positivt på.
Jag har själv haft kontakt med uppfödare med byggtankar och nyckeln till beslut om utbyggnad ligger dels i bedömningen av näringens framtid i stort, men också i långa stabila kontrakt som ger så säkra pengar som möjligt, sett ur bankens synvinkel.
Men i grunden är det inte bara nytt i Scans förslag. Det finns redan Tillväxtsatsningen, som egentligen endast behöver ökas ut med ett garanterat grispris. Bättre pris än andra, det har nog en del nysatsande uppfödare redan fått, men troligen inte garantipris på det sätt som beskrivs nu. Den efterfrågade insynen i grisföretagets ekonomi finns redan i Tillväxtsatsningen, bl a med ägarandel och ledamöter i styrelsen.
Billigare foder, som också nämns, klarar nog inte Scan av att köpa, särskilt inte av Lantmännen, som är en allierad part som också vill tjäna mer pengar. Visserligen kan det bli volymer, men alla har sin modell på foderberedning och foderstat. Saken vore enklare om alla hade färdigfoder.
Jag vill också veta vad det är för fel just nu på LRF Konsult som ekonomisk rådgivare och om Scan verkligen har mer kvalificerade rådgivare? Jag måste också fråga mig om Scan/SLS har de resurser i övrigt som krävs för ett sådant här projekt? Och vad de nyinköpta resurserna i så fall kostar och belastar de grispriser som ska betalas av andra leverantörer? Det är inte länge sedan Peter Rasztar lade ner Scans rådgivning.
Mitt intryck är i stället att SLS behöver rationaliseras och få sina kostnader sänkta, till gagn för grispriserna. Det måste finnas enklare betalningssystem, som kostar väsentligt mindre personella resurser än det som används idag. Titta på betalningssystemen vid Lövsta, Ginsten, Knorrevången! De slakterierna har nog inte några stora kostnader för inköp av grisarna! En jämförelse mellan de olika slakteriernas kostnader för inköp av grisar skulle vara mycket intressant att se.
För många aktiva grisuppfödare är nog förslaget till nytt kontrakt tveksamt, särskilt sett ur historisk synvinkel. Och här kommer en ev koppling mellan de två nyheterna. De mycket hårt kritiserade treårskontrakten kom väl, om jag minns rätt, inför en förestående försäljning av Swedish Meats? Dvs, SM hade garanterade leveranser att sälja till en ny ägare, under den första känsliga tiden efter försäljningen. Historien förskräcker!
Ytterligare en sak: Med så nära samarbete mellan Scan och leverantör, då hamnar Scan i en ansvarig ställning i grisföretaget. Till varje pris (som går ut över övriga leverantörer) måste Scan hålla sina nya partners under armarna. Det blir som att Scan själv äger grisföretaget. Varför då inte ta det steget direkt? Det finns gott om konkursfärdiga grisföretag att köpa!?
För inte länge sedan, när det var omöjligt att placera slaktgrisar, frågade jag slaktföretagen om man, som man gjort tidigare, tänkte arrendera stallar för att sätta in grisar.
-Aldrig i världen, sa alla slaktare. Det har alltid kostat oss mycket pengar att ha egna grisar.
Det nya förslaget till kontrakt är snäppet intill ett ekonomiskt ansvar. Men varför inte?! Då gäller att grisföretagaren får skriva sin del av kontraktet!
För övrigt tycker jag inte det är märkligt om något snart händer i fråga om slakteristrukturen. Jag minns mycket väl dåvarande vd i HKScan som talade om samarbete kring Östersjön. Det kanske är dags nu?
Just nu verkar allt mycket osäkert, vilket dessvärre sätter sin prägel på hela svenska slakten. Scan är en viktig spelare i Sverige och det som händer i Scan berör alla. Vad alla behöver är ett Scan som fungerar och går bra, liksom att grisproduktionen går bra.
Det behövs många nya tag! /LG 120511

Vion tryckte ner tyska grispriset
Efter det tydliga prisfallet i Tyskland, har det blivit tryck på priserna även i de angränsande länderna. I Österrike var sänkningen hela 5 cent. Priset gick ner 4 cent i Holland och med 3 cent i Belgien. Även i Frankrike sjönk priset, men med 2 cent.
8 maj var allmän helgdag i Frankrike, vilket också lade tryck på slaktgrisarna, eftersom det blev en slaktdag mindre. 8 maj firas till minne av att andra världskriget slutade.
Den spanska marknaden kände dock inte av prissänkningarna i länderna norrut. De spanska priserna har i flera veckor stått på distans från övriga länder. I Danmark har priserna också varit oförändrade. Här betecknas exporten till Kina som god och försäljningen till Ryssland och Japan stabil.
Trend för tyska marknaden: Tills nu har efterfrågan på griskött varit stabil och varken eftersläpningar eller pucklar i utbudet har synts till. Sett från producenternas sida har marknaden varit väl avvägd och helt i balans. Men även om marknaden varit stabil, meddelade Vion skriftligen förra torsdagen att de tänkte sänka priserna med hela 8 cent. Flera andra stora slaktföretag meddelade att man tänkte följa efter.
Vion uppnådde sin ambition att få ner tyska grispriset kraftigt och den officiella noteringen anpassades. Redan i början av det här året såg vi liknande försök att trycka ner priset, från det näst största tyska slakteriet. Från ISNs sida anser vi det är ett fullständigt oacceptabelt sätt att påverka hela värdekedjan på ett tydligt och negativt sätt.
I början av den nya veckan fungerar verksamheten åter bra och de kvantiteter som finns tillgängliga kan säljas lätt. Sett ur dagens perspektiv kan priserna förväntas stabiliseras på den lägre nivån. ISN 120511
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Fortsatt något lägre anmälan, men vi slaktar enligt plan.
Försäljningen är relativt oförändrad gentemot föregående vecka. Det är fortsatt låg efterfrågan på picnic och skinka, varav skinkan beror på lägre försäljning av flintastek. Vilket beror på det uteblivna grillvädret.
Marknadsläget på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vädret är inte bra och det har betydelse, men försäljningen rullar ändå på riktigt bra.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -.Stabil marknad, där efterfrågan på grillprodukter är relativt svag pga vädret.
När vi summerar årets första fyra månader är vi relativt nöjda. Vi har en kraftig tillväxt
i rätt säljkanaler, samt en tillförselsituation som är något över plan.
Detta sammantaget med en fungerande produktionsapparat och organisation gör att vi är redo för nya utmaningar framåt, där vi ska utveckla vår gemensamma affär tillsammans med leverantörerna.
-Noteringen är oförändrad. Smågrisar mindre underskott. Slaktsvin balans.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Djurskyddslagen är den enskilt viktigaste frågan för mycket lång tid framåt.
Alla som har grisar har närmast en skyldighet att skicka in yttrande senast 8 juni. Skulle utredarens förslag gå igenom som det ligger, decimeras svensk grisproduktion mycket snabbt ner till nivån runt 1 miljon grisar, där köpviljan möter prisbilden/volymen.
Beslutet kommer att påverka produktionen för lång tid framåt. Det är nog nu, en harmonisering till EUs lagstiftning är den enda möjliga utvecklingen, om det i Sverige ska kunna produceras nämnvärt över 1 miljon grisar. Därför – ta er tid och läs igenom betänkandet – det handlat om överlevnad!
Djurskyddslagens betänkande och hur ni svarar på en remiss hittar ni HÄR!
Under veckan har det framkommit att det på vissa håll tolkats som att importerade smågrisar som slaktgrisar ska betalas mindre än svenskfödda grisar. Idag prissätts svenskfödda slaktgrisar efter den som tillhandahåller det enskilt största utbudet, importen. Dvs, svenska grisar prissätts inte i Sverige och har inte gjorts på flera år, annat är de 23 % som säljs som färskt svenskt griskött. Detta visade sig extremt tydligt när den så kallade dioxinskandalen härjade i Tyskland i början av 2011. Sverige var det land i Europa som tillsammans med England drabbades hårdast av sänkta priser.
Anledningen är att Sverige och England har så låg inhemsk produktion att det är andra som sätter grispriset i dessa länder, samtidigt som de höga produktionskostnaderna omöjliggör export. Så frågan handlar inte om att utlandsfödda grisar ska betalas lägre, utan att svenskfödda ska betalas högre. Sannolikt blir det också så vid en större smågrisimport, av två orsaker:
1. Den svenskfödda grisen differentieras från andra grisar.
2. De importerade grisarna späder ut industrins kostnader och därmed behöver inte de svenskfödda grisarna bära hela kostnadsmassan.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Konsumtionen av griskött är fortsatt inriktad på basprodukter, eftersom det är kallt och regnigt och säsongen för grillade produkter förskjuts framåt.
-Slakten är normal, medan det är underskott på smågrisar.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Ännu är det inget grillväder i Finland. Det är knappast något sått, eftersom det varit för kallt och åkrarna har inte torkat upp. Sådden har börjat den här veckan.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade denna vecka. Vädret i Europa visar sig fortsatt inte från den varma sidan och detta påverkar efterfrågan och därmed priserna på griskött.
Vi må samtidigt erkänna, att vi nu är så långt inne på våren, att det drag i priserna som en god grillsäsong kan ge, som högst kommer att bli verklighet på en något lägre nivå.
Priserna på skinka är oförändrade, men låga. Priserna på framändar är goda, medan priserna på bog sjunker. Kotlett säljer tillfredsställande, gott hjälpt av en stark försäljning på tredje land, samt god försäljning av bacon.
Situationen för bröstfläsk är stabil och på tillfredsställande nivå. I tredje land säljer Kina bra och det är gott intresse från japanska kunder. Försäljningen till Ryssland är stabil.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Det råder inget optimalt grillväder i Europa. Både i Tyskland och Holland har priserna gått ner något, danskarna ligger oförändrat, medan den svenska marknaden höjer priserna. Det var bara en vecka sedan som Tyskland förväntade sig höjning, men på grund av vädret har denna uteblivit.
I Sverige beror de senaste höjningarna troligen tyvärr på att det råder brist på råvara. En brist på råvaran i ett litet land som Sverige är inte positivt på lång sikt. Man kan inte låta bli att komma in på ämnet ”konkurrens på lika villkor”, när en marknad ser ut som den gör hos oss idag.
FAOs köttprisindex visar den gångna veckan nytt rekord. Det tyder då på, att aldrig förr har priserna på kött varit så höga som dom är just nu. I de länder i Europa där grisproduktionen knäar, ställer man sig givetvis frågan varför inte grispriset i Europa rusar i höjden?
Gynnsam nederbörd i Västeuropa sänker priserna på foderspannmål, medan soja fortsätter upp. Att se några prissänkningar på foder av betydelse är svårt inom den närmsta tiden. Fodermarknaden har överraskat många, när man för bara 6 månader sedan bedömde att foderpriserna skulle gå ner.

Bloggat:
Grisgeneralen
Ta betalt för förskottsgrisar!
I allmänhet gäller noteringsgaranti + 30 kr per gris, när slakterierna tar in slaktgrisar i förskott. Det är på tok för dåligt, när marginaleffekten är 55 kr med köttillväxt 5 kg och tomtid för 10 - 15 kr per vecka + del i slakteriernas vinst på tidiglagda slakten. Kräv 70 - 75 kr/vecka!

Ett år efter Jönköpingsmötet
Det är ett år sedan ett femtiotal grisföretagare, representerade 500 000 slaktgrisar, hade ett opinionsmöte i Jönköping och enades om ett antal punkter att åtgärda för svensk grisproduktion.
• Tidigare publicering av grisnoteringarna struntar slakterierna helt i.
• Förbättrad och fristående förmedling av smågrisar och försäljning av slaktgrisar gick vidare till Sveriges Grisföretagares stämma i Falkenberg. Inget verkar hänt och LRF, Sveriges Grisföretagare, samt Sveriges Djurbönder, verkar bara titta på och tro att framtiden löser sig själv.
Positivt är att vi delvis fått en annan förhandlingsordning vad gäller leveranskontrakten. Allt fler samordnar och diskuterar kontrakten.
Äntligen från 1 juli kommer en ny redovisningsgrund för avräknat slaktgrispris från de största slakterierna. Nästa önskan är att varje slakteri enskilt redovisar avräknat pris. Då får vi jämförelser.

Gunnelas blogg
KSLAs seminarium tydliggjorde att det finns ett samband mellan konsumtion av rött kött och processat kött och tjocktarmscancer. Flera faktorer i kött kan utlösa detta. Uppseendeväckande nog verkar hemjärn ha en effekt. Speciellt blodpudding provocerar fram tumörtillväxt hos försöksmössen – och då har man alltid argumenterat för kött som järnkälla.
Men vi äter inte några 85 kg kött per år, som man kan tro av Jordbruksverkets statistik. Enligt SLVs mätningar ligger konsumtionen snarare på 40 kg på tallriken, varav 21 kg rött kött. Männen äter 27 kg och kvinnor 16 kg. Då ligger konsumtionen av rött kött nära rekommendationen från WCRF (World Cancer Research Foundation) på 500 g per vecka (26 kg per år). Men sedan tillkommer chark, som WCRF avråder ifrån..

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 11 maj 2012
Senaste uppdatering gjord 16 maj 13,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Grispriserna vecka 20

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
21,72 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 20 v 19 v 18 v 17
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,70 15,70 15,40 15,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,30 15,30 15,05 15,05
Dahlbergs 71-96,9 14,75 14,75 14,50 14,50
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,00 14,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,05 14,05 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,60 13,60 13,35 13,35
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Marknadstillägg med 1kr/kg
under vecka 20 – 21
Utöver ordinarie priset!
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 20 v 19 v 18
12,97 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,90 10,90 10,90
26,28 Nortura 71,1–90,0a nkr 22,47 22,47 22,47
13,36 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,50 1,50 1,50
13,09 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,47 1,47 1,47
13,00 Atria Premium+ 78 – 96 euro 1,46 1,46 -
12,56 Österbottens 78 – 96 euro 1,41 1,41 1,41
13,63 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
11 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,52 Tyskland 1,63 1,63 1,68 1,68 1,68
8 maj jämförbara**
16,04 England - 1,801 1,794 1,786 1,750
15,26 Spanien - 1,713 1,713 1,713 1,713
15,06 Tjeckien - - - 1,691 1,699
14,44 Polen - - - 1,621 1,601
14,26 Danmark - 1,601 1,600 1,573 1,573
14,04 Tyskland - 1,576 1,626 1,626 1,626
13,75 Belgien - 1,544 1,569 1,581 1,593
13,70 Italien - 1,538 1,576 1,582 1,589
13,56 Holland - 1,522 1,561 1,570 1,570
13,44 Österrike - 1,509 1,561 1,561 1,561
13,35 Frankrike - 1,499 1,516 1,541 1,542
12,99 Irland - 1,459 1,459 1,459 1,459
9,46 Sverige - 1,062 1,062 1,070 1,063
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 maj Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr euro euro euro euro euro
14,49 EU, medelpris 1,627 1,638 1,639 1,631 1,630
-
16,75 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
16,12 Cypern 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810
15,99 Bulgarien 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795
15,60 England 1,751 1,751 1,738 1,715 1,699
15,57 Tjeckien 1,748 1,754 1,758 1,764 1,763
15,55 Lettland 1,746 1,749 1,690 1,736 1,727
15,44 Slovakien 1,733 1,725 1,731 1,738 1,716
15,21 Ungern 1,708 1,655 1,655 1,641 1,649
15,20 Luxemburg 1,707 1,709 1,721 1,714 1,714
14,99 Tyskland 1,683 1,714 1,714 1,714 1,703
14,99 Spanien 1,683 1,684 1,684 1,682 1,684
14,93 Polen 1,676 1,687 1,687 1,664 1,652
14,93 Österrike 1,676 1,678 1,681 1,681 1,680
14,95 Litauen 1,678 1,660 1,690 1,681 1,693
14,87 Portugal 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670
14,72 Rumänien 1,653 1,635 1,635 1,625 1,632
14,71 Estland 1,652 1,638 1,643 1,641 1,639
14,65 Italien 1,645 1,709 1,728 1,728 1,752
14,64 Grekland 1,644 1,629 1,629 1,644 1,644
14,62 Slovenien 1,641 1,648 1,648 1,660 1,663
13,97 Sverige 1,568 1,559 1,564 1,552 1,566
13,90 Finland 1,561 1,604 1,587 1,573 1,576
13,79 Belgien 1,548 1,572 1,572 1,566 1,586
13,79 Holland 1,548 1,546 1,546 1,548 1,538
13,51 Irland 1,517 1,517 1,517 1,510 1,519
13,27 Frankrike 1,490 1,500 1,500 1,500 1,500
13,11 Danmark* 1,472 1,472 1,472 1,429 1,429
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 maj
2 maj
25 april
11 april
Utbud
2190
1810
1630
1990
Sålda
1450
1200
1630
1270
Medelpris, euro
1,66
1,72
1,73
1,73
Lägst
1,64
1,71
1,71
1,72
Högst
1,67
1,72
1,74
1,73
Medelpris, skr
14,79
15,25
15,36
15,39

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 20 v 19 v 18 v 17
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 7,25 7,25 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 20 v 19 v 18
9,63
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,10 8,60 8,60
19,10
Nortura Fri vikta nkr 16,33 16,33 16,33
Finland
7,57
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,79
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,34
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
5,34
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
11,35
ZNVG 56 % euro 1,28 1,33 1,33
Galtar
8,44
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,10 7,60 7,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Pund
11,10
10,92
10,86
10,80
10,79
10,63
10,59
Dollar 6,88 6,75 6,71 6,74 6,77 6,69 6,60
Euro 8,91 8,87 8,88 8,84 8,90 8,80 8,87
Dansk 1,19 1,19 1,19 1,18 1,19 1,18 1,19
Norsk 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16
Yen 8,64 8,41 8,27 8,27 8,36 8,13 8,05
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 21 v 20 v 19 v 18
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,80 20,80 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 530 530 525
Marknadstillägg/avdrag - 20 20 25
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 550dkr 550dkr 550dkr 550dkr
Dansk smågris 7 kg6 335dkr 335dkr 335dkr 335dkr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist balans brist
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
267
Basis 7 kg 225 227 227 221 221
452
Basis 30 kg 380 384 384 376 376
273
SPF+Myc 7 kg 230 232 232 226 226
458
SPF+Myc 30 kg 385 389 389 381 381
278
SPF 7 kg 234 236 236 230 230
462
SPF 30 kg 389 393 393 385 385
1053
Økologi 30 kg 885 883 883 877 877
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
900
25-kilos 770 770 770 770 790
HK Agri euro euro euro euro euro
441
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
596
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 67
Tyskland
543
ZNVG 28 kg 61 61 64 64 64
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 maj Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr euro euro euro euro euro
454 EU, medelpris 51,05 51,59 51,76 51,29 51,04
-
712 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
667 Sverige 74,87 73,67 74,39 76,19 73,96
650 Italien 72,99 73,06 73,01 73,01 73,01
555 Tyskland 62,30 62,30 62,40 62,40 62,50
498 Finland 55,96 51,79 55,67 52,46 55,02
494 England 55,53 56,00 56,00 55,66 55,45
489 Ungern 54,97 68,95 68,95 48,87 47,67
470 Tjeckien 52,80 57,87 57,87 60,58 48,80
441 Luxemburg 49,60 45,30 46,50 46,60 46,60
441 Belgien 49,50 49,50 50,00 50,00 50,00
423 Holland 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50
412 Spanien 46,30 46,90 46,90 46,97 46,97
410 Slovakien 46,08 64,56 67,94 64,03 70,75
398 Polen 44,74 44,02 44,02 43,82 42,93
382 Danmark* 42,88 42,88 42,88 42,88 42,47
354 Frankrike 39,80 40,80 40,80 40,80 41,00
343 Estland 38,60 38,20 37,78 44,39 39,95
285 Portugal 32,00 32,00 32,00 31,00 31,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.