Senaste nytt om priser
och marknaden


Det som står här är arbetskopia, fram tills jag skickar sidan som email på fredagskvällen. Det kan tillkomma uppgifter även senare. Uppdatera gärna innan du läser.


Slutsålt direkt under första värmeböljan
Ginsten kommer nästa vecka upp på 16-kronorsnivån med höjningen av priset på slaktgrisar med 30 öre. Dalsjöfors höjer 25 öre till 14,30 kr. Danmark höjer 20 øre, Atria i Finland med 1 cent, medan Tyskland inte höjer.
Allt går att sälja, som kan grillas, nu när vädret äntligen blivit det rätta för att sitta ute i trädgårdarna.
-Det är en väldig efterfrågan och vi har kunnat sälja mycket mer, om vi haft att leverera, säger Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten. Några lager finns inte.
Vädret är vackert även övriga Nordeuropa. Även om inte det tyska priset påverkades, så gick i alla fall priset upp på den tyska internetauktionen till 1,72 €, alltså 4 cent mer. Det indikerar att officiella grispriset kan gå upp om någon vecka.
Gotlänningarna har förhandlat klart om sina gemensamma grispriser. Det blev fortsatt leverans till Gotlands lokala slakteri, när allt fick vägas samman. Det var säkert ett mycket delikat beslut, med tanke på att valet av KLS Ugglarp har äventyrat det gotländska slakteriets fortbestånd.
Svensk grisproduktions fortbestånd kan vi alla påverka genom att vara med och lämna remiss om utredningen om djurskydd. Vi tål inte fler särregler i Sverige. Kolla HÄR för vägledning och läs vad Per Karlsson skriver under Spotmarknaden.

Positiv stämning på EUs marknader
Det är nu en positiv atomsfär på EUs marknader för slaktgrisar. Tydligast ser vi det i Tyskland, där priset gick upp med 5 cent. Efterfrågan på grillkött har förbättrats, samtidigt som de volymer slaktgrisar som utbjuds har minskat kraftigt jämfört med tidigare veckor. Trycket uppåt på de tyska priserna har fortplantats till Holland med 5 cent, Belgien 3 cent och Österrike 3 cent.
Efter 11 veckor med oförändrade priser, blev det en prishöjning till slut i Spanien. Där gick priset upp med 2 cent. I Frankrike väntar man fortfarande på stimulanser. Priset gick visserligen upp med 1 cent, men priserna ligger fortfarande mycket lägre än i grannländerna. Inga prisändringar har rapporterats från Danmark ännu, men även här sägs efterfrågan vara livligare igen. Dessutom är exporten till tredje land fortfarande god. Prishöjningar kan därför inte uteslutas i Danmark nästa vecka.
Trend för tyska marknaden: De kvantiteter slaktgrisar som bjuds ut täcker inte alltid efterfrågan. Med tanke på det goda vädret, kan vi hoppas på goda köttaffärer över Pingst. Slakteriernas efterfrågan väntas vara hög. Detta bör som minimum resultera i stabila eller höjda priser. ISN 120523
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Fortsatt något lägre anmälan, men vi slaktar enligt plan.
Varierande försäljningen, bra efterfrågan på detaljer till grillsortimentet, dock fortsatt låg efterfrågan på picnic.
Vi höjer smågrisnoteringen med 5 kr till 540 kr, marknadstillägget är oförändrat.

KLS Ugglarps
Marknaden är något förbättrad jämfört med föregående vecka, tack vare det fina vädret. När nu vårvärmen äntligen har kommit på allvar, så ökar också efterfrågan snabbt på våra grillprodukter. Glädjande är att vi även nu håller vår höga leveranssäkerhet och tillgodoser våra kunders behov på bästa sätt. .

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Nu kan vi inte klaga på försäljningen. Det är full rulle på grillprodukterna och vi har kunnat sälja mycket mer, om vi haft att leverera. Och vi har inga lager.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Bra försäljning där grillprodukterna givetvis är tillbaka på normala nivåer, medan färserna tappar i motsvarande grad.
Noteringen höjs 25 öre. Balans i slakt o smågris.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Kommentar till Djurskyddsutredningen
Det är nu endast 14 dagar kvar till 8 juni, som är sista dagen att lämna yttrande över djurskyddsutredningen.
Om utredningen skulle gå igenom som den ligger i förslaget, kommer Sverige gå andra vägar än övriga EU (som vanligt). Exempel: Senast 2015 ska kastreringsfrågan vara löst i Sverige, för övriga EU gäller 2018.
200 remissinstanser har fått utredningen för yttrande. Statliga och kommunala såväl som av landstinget drivna instanser, som är utsedda som remissinstanser och har skyldighet att lämna yttrande. Medan varje medborgare har rätt att lämna yttrande.
Av de 200 remissinstanserna är det näst intill endast Sveriges Grisföretagare och LRF som har koppling till branschen. Dvs inget grisföretag är med på remissförteckningen! Varje remissvar klipps samman punktvis och det skapas en statistik över yttrandena. Om exempelvis remissinstanserna Barnombudsmannen, Datainspektionen, Kemikalieinspektionen och Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar yttrande – inget att erinra mot betänkandet - innebär det i realiteten att utredaren har fått stöd.
DÄRFÖR är det oerhört viktigt att så många som möjligt lämnar ett yttrande! HÄR hittar ni exempel på yttrande i world som ni själv kan anpassa och komplettera med vem ni är och vilken koppling ni har till grisbranschen. Ni hittar också hur ett yttrande ska vara uppställt, samt djurskyddslagens betänkande.
Yttrandet ska skickas i form av World-dokument, PDF, samt undertecknat original.
Vill ni ha hjälp finns också undertecknads mailadress – vi hjälper er, hör av er – det handlar om överlevnad!
8 juni – sista dagen, men det är helt ok att göra det redan nu!


Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Nu har våren exploderat och värmen påskyndar försäljningen av grillprodukter.
-Vi höjer priserna på både slaktgrisar och suggor med 1 cent, medan smågrisarna är oförändrade.
-Det är balans i slakten, men underskott på smågrisar.
-Vi tror på fortsatt positiv utveckling av köttnäringen. Konsumtionen av kött stiger, samtidigt som utbudet från Europa minskar.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -

Danish Crown
Så kom sommaren till norra Europa och med den en bättre stämning på marknaden.
Skinka och framändar säljs fortsatt oförändrat, men pressen på priserna har lättat. Kotlett och bröstfläsk säljer bra och understöds av stark försäljning på tredje land. Detta begränsar utbudet i Europa.
Karré säljer bra nu under grillsäsongen, medan marknaden för biprodukter är oförändrad.
På tredje land säljs stabila volymer till Kina, men rykten på marknaden om överutbud pressar priserna.
Japan går fortsatt bra, medan Ryssland bromsat upp.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Små förändringar på vår egen marknad. Börsen i Frankfurt räknar med att smågrisen är på väg ner, medan slaktgrisen är på väg upp, dock rätt så marginella förändringar. Ett IMPA-möte som har ägt rum i veckan där 11 medlemsländer i EU var representerade och jag själv fick äran och vara med, beskriver en ganska osäker och tuff framtid för många av länderna i Europa. En stor del av oron grundas i kraven på lösgående suggor 2013. Spanien har 159 % i självförsörjningsgrad och har idag ca hälften av suggorna lösgående, men räknar med att klara övergången till 2013. Danmark har det också tufft ekonomiskt med en minskad slakt, mest beroende på ökad smågrisexport. Danmark är i princip klara för 2013.
I England har produktionen för första gången ökat sedan 2002 och dom är helt klara för 2013. Tysklands enorma positiva utveckling börjar plana ut. De kommer att vara klara med omställningen till 2013. Österrike, som är ganska likvärdigt Sverige i volym, kommer också att klara kraven till 2013 och har dessutom kraven att börja omställningen med lösgående suggor även i grisningsboxen.
Portugal är det landet som har störst problem med stora slakterier som går i konkurs och inga lantbrukare som vill släppa suggorna lösa, när dom inte har garantier för att dom får täckning för merkostnaderna. Frankrike har en minskad slakt och har svårt för att gå över till lösgående suggor, men räknar med att klara det. Belgien är ganska stabilt och kommer att klara övergången till 2013. Där har man stora problem med att handeln säger nej till kastrerade grisar och lägger därmed enorma resurser på att försöka hitta en lösning. Holland är också ganska stabilt och kommer att klara övergången till 2013. De har stora problem med att klara myndigheternas höga krav på minskad användning av antibiotika, så som många av de stora länderna har.
Angående hälsoläget i Europa är man bekymrad över MRSA. I många länder börjar man få större respekt för antibiotika och jag har för första gången hört utländska veterinärer säga att "har vi inte en smitta i våran svenska produktion, ska man tänka efter både en och två gånger innan man gör något som riskerar att den kommer in". Där finns lantbrukare som har det tufft i Europa och som får ett utbrott av PRRS och detta blir då spiken i kistan för detta företaget.
Jag trodde själv aldrig att jag skulle säga detta, men ska det importeras djur från annat land, ska det göras på ett mycket säkert och kontrollerat sätt. Jag tror att detta kommer att behövas göras, framförallt om vi ska få fart på bl a ett annat avelsmaterial.

Debatt
Dags att lägga ner delar av SLU!
Söndagen den 20/5 sände Rapport ett inslag om leksaker till grisar. Rapports Bodil Appelqvist intervjuade professor Lena Lidfors som tror att grisarna växer bättre av att ha leksaker och större ytor. Om lagstiftare och konsumenter tycker likadant så kan man införa detta i djurskyddslagstiftningen. Svensk grisproduktion har redan en av världens hårdaste djurskyddslagstiftningar. Vid EU-inträdet -95 hade vi 105 % självförsörjningsgrad av griskött som nu är nere på drygt 60 % och stadigt sjunkande. Ökade kostnader kommer inte att vända den utvecklingen.
Av en person med professorstitel måste man kunna förvänta sig en bättre verklighetsförankring. Hur vore det om man från SLUs sida istället forskade på hur man får konsumenterna inkl stat, kommun och landsting att betala för de kostnaderna vi redan har idag i svensk produktion förorsakade av befintlig djurskydds- lagstiftning?
Rapports Bodil Appelqvists påstående i reportaget att lantbrukarna idag fyller stallet till bristningsgränsen kan bara kommenteras med att: det är ett bekymmer med onyanserade journalister (som ev har en egen agenda).
Jag är nyligen hemkommen från USAs mellanvästern, där jag bl a besökte en grisuppfödare som var i full färd med ett nybygge för slaktgrisar. Helspaltboxar med 25 mm spaltöppning. Gödselbehållare under stallen. Amerikansk lag medger 0,66 m2 totalyta per gris, men det är inte ovanligt med 5 - 10 % överbeläggning. Detta att jämföra med Sveriges 0,92 m2 per gris. Där kan man tala om bristningsgränsen. Byggkostnad 270 - 280 dollar per grisplats = ca 2000 kr.
Så lägg ner avdelningen där Lena Lidfors jobbar och lägg samtidigt ner veterinärutbildningen på SLU där man utbildar veterinärer som säger sig vägra att avliva djur. Anlitar själv 2 st utlandsutbildade veterinärer och konstaterar att de slår det mesta inom sin bransch.
Torgil Bertilsson
Kristianstad

Bloggat:
Grisgeneralen
Se upp med avtalen!
Vad ska man göra när en part säger upp avtalet för omförhandling, t ex om att köpa eller sälja grisar? Något måste alltid göras och om affärsmässighet handlar veckans inlägg.

Gunnelas blogg
Kan jag få en Doggy Bag?
Kan jag få en Doggy Bag, sa jag på restaurangen. Javisst, sa servitrisen, som dock inte var förberedd på frågan, men kom med en biff (inte min halvätna, men en biff) i en glasburk.
På KSLAs seminarium behandlades den globala köttexplosionen och riskerna med rött kött för hälsan och klimatet. Kocken Johan Jureskog deklarerade att han älskar kött. Han driver bl a krogen AG, där man har som mål att ta vara på hela djuret. Samt gjort Doggy Bag som en "grej" för att minska matsvinnet.
Men det har inte slagit igenom på alla krogar, som beskrivs inledningsvis.
”Produktion och djuromsorg i samklang”, var budskapet vid invigningen av SLUs nya Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur på Lövsta 24 maj. Rektor gjorde en markering att avelsforskning är viktig – kanske som en släng till grisnäringen, som nu helt släpper inhemsk avel.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 25 maj 2012
Senaste uppdatering gjord 28 maj 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Grispriserna vecka 22

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
21,72 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 22 v 21 v 20 v 19
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 15,70 15,70 15,70
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,50 15,50 15,30 15,30
Dahlbergs 71-96,9 14,75 14,75 14,75 14,75
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,30 14,05 14,05 14,05
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,80 13,80 13,60 13,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 22 v 21 v 20
13,43 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 11,10 10,90 10,90
26,66 Nortura 71,1–90,0a nkr 22,41 22,41 22,47
13,48 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,50 1,50 1,50
13,21 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,47 1,47 1,47
13,21 Atria Premium+ 78 – 96 euro 1,47 1,46 1,46
12,76 Österbottens 78 – 96 euro 1,42 1,41 1,41
13,75 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
25 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,10 Tyskland 1,68 1,68 1,63 1,63 1,68
22 maj jämförbara**
16,34 England - 1,818 1,796 1,801 1,794
15,57 Spanien - 1,733 1,713 1,713 1,713
15,26 Tjeckien - - - 1,698 1,686
14,45 Polen - - - 1,608 1,617
14,40 Danmark - 1,602 1,601 1,601 1,600
14,61 Tyskland - 1,626 1,576 1,576 1,626
14,11 Holland - 1,570 1,522 1,522 1,561
14,21 Belgien - 1,581 1,544 1,544 1,569
13,62 Italien - - 1,516 1,538 1,576
13,84 Österrike - 1,540 1,509 1,509 1,561
13,45 Irland - 1,497 1,497 1,459 1,459
13,51 Frankrike - 1,503 1,490 1,499 1,516
9,34 Sverige - 1,039 1,052 1,062 1,062
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
13 maj Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr euro euro euro euro euro
14,88 EU, medelpris 1,629 1,627 1,638 1,639 1,631
-
17,18 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
16,54 Cypern 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810
16,42 England 1,797 1,751 1,751 1,738 1,715
16,34 Bulgarien 1,788 1,788 1,795 1,795 1,795
15,90 Lettland 1,740 1,746 1,749 1,690 1,736
15,84 Tjeckien 1,734 1,748 1,754 1,758 1,764
15,49 Slovakien 1,695 1,733 1,725 1,731 1,738
15,38 Spanien 1,683 1,683 1,684 1,684 1,682
15,29 Luxemburg 1,673 1,707 1,709 1,721 1,714
15,27 Ungern 1,671 1,708 1,655 1,655 1,641
15,26 Portugal 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670
15,24 Litauen 1,668 1,678 1,660 1,690 1,681
15,19 Tyskland 1,663 1,683 1,714 1,714 1,714
15,16 Rumänien 1,659 1,653 1,635 1,635 1,625
15,11 Estland 1,654 1,652 1,638 1,643 1,641
15,09 Polen 1,651 1,676 1,687 1,687 1,664
15,02 Grekland 1,644 1,644 1,629 1,629 1,644
14,92 Österrike 1,633 1,676 1,678 1,681 1,681
14,87 Italien 1,627 1,645 1,709 1,728 1,728
14,78 Finland 1,618 1,561 1,604 1,587 1,573
14,57 Slovenien 1,595 1,641 1,648 1,648 1,660
14,38 Sverige 1,574 1,568 1,559 1,564 1,552
13,92 Belgien 1,523 1,548 1,572 1,572 1,566
13,90 Irland 1,521 1,517 1,517 1,517 1,510
13,80 Danmark* 1,510 1,472 1,472 1,472 1,429
13,59 Holland 1,487 1,548 1,546 1,546 1,548
13,25 Frankrike 1,450 1,490 1,500 1,500 1,500
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
23 maj
9 maj
2 maj
25 april
Utbud
2220
2190
1810
1630
Sålda
2040
1450
1200
1630
Medelpris, euro
1,72
1,66
1,72
1,73
Lägst
1,71
1,64
1,71
1,71
Högst
1,73
1,67
1,72
1,74
Medelpris, skr
15,46
15,17
15,25
15,36

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 22 v 21 v 20 v 19
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 10,60 10,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 7,25 7,25 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 21 v 20 v 20
9,80
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,10 8,10 8,10
19,34
Nortura Fri vikta nkr 16,26 16,26 16,33
Finland
7,64
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,84
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,48
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,60 0,60
5,39
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
11,50
ZNVG 56 % euro 1,28 1,28 1,28
Galtar
8,59
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Pund
11,21
11,47
11,10
10,92
10,86
10,80
10,79
Dollar 7,15 7,18 6,88 6,75 6,71 6,74 6,77
Euro 8,99 9,14 8,91 8,87 8,88 8,84 8,90
Dansk 1,21 1,23 1,19 1,19 1,19 1,18 1,19
Norsk 1,19 1,19 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17
Yen 8,99 8,94 8,64 8,41 8,27 8,27 8,36
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 23 v 22 v 21 v 20
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,80 20,80 20,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 540 535 530
Marknadstillägg/avdrag - 20 20 20
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 550dkr 550dkr 550dkr 550dkr
Dansk smågris 7 kg6 335dkr 335dkr 335dkr 335dkr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
279
Basis 7 kg 231 225 225 227 227
469
Basis 30 kg 388 380 380 384 384
285
SPF+Myc 7 kg 236 230 230 232 232
475
SPF+Myc 30 kg 393 385 385 389 389
290
SPF 7 kg 240 234 234 236 236
480
SPF 30 kg 397 389 389 393 393
1079
Økologi 30 kg 892 885 885 883 883
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
916
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
445
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
620
Klass S40, 30 kg* 69 69 69 67 67
Tyskland
548
ZNVG 28 kg 61 61 61 61 64
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
13 maj Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr euro euro euro euro euro
456 EU, medelpris 49,99 51,05 51,59 51,76 51,29
-
731 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
664 Italien 72,67 72,99 73,06 73,01 73,01
663 Sverige 72,61 74,87 73,67 74,39 76,19
631 Slovakien 69,14 46,08 64,56 67,94 64,03
577 Tjeckien 63,17 52,80 57,87 57,87 60,58
543 Tyskland 59,50 62,30 62,30 62,40 62,40
514 Finland 56,31 55,96 51,79 55,67 52,46
513 England 56,17 55,53 56,00 56,00 55,66
475 Ungern 52,07 54,97 68,95 68,95 48,87
434 Belgien 47,50 49,50 49,50 50,00 50,00
423 Spanien 46,31 46,30 46,90 46,90 46,97
406 Holland 44,50 47,50 47,50 47,50 47,50
403 Estland 44,14 38,60 38,20 37,78 44,39
401 Danmark* 43,96 43,96 42,88 42,88 42,88
401 Polen 43,92 44,74 44,02 44,02 43,82
361 Luxemburg 39,50 49,60 45,30 46,50 46,60
358 Frankrike 36,60 39,80 40,80 40,80 40,80
274 Portugal 30,00 32,00 32,00 32,00 31,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga suggor
Köpare betalar Ålder v 22 - - -
Spotmarknaden 12 veckor 3000 - - -