@-GRIS 9 november 2012
Senaste uppdatering gjord 9 november 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Inga prishöjningar i Sverige v 46
Det är helt lugnt på svenska marknaden för slaktgrisar v 46. Slaktarna säljer allt de kan få fram, säger de själva. Det är därför konstigt att det är slaktgrisar överstående i bl a Uppland och Västergötland. Och samtidigt som Spotmarknaden säljer till priser som ingen med de överstående grisarna får. V 46 är spotpriset 18,70 kr. Fortsätt rapportera om du har överstående slaktgrisar och dessutom vill jag ha koll på till vilket slakteri spotgrisarna går! Kan det vara samma slakteri som har överstående grisar lite här och där? Det måste vara bra för förhandlingarna om man visar att man inte behöver så många grisar!?
Vad jag förstår av flera grisuppfödare, är man ganska försiktiga med att skriva nya avtal för 2013. Orsaken är att prisnivån anses för låg och att ny statistik visar att svensk grisproduktion är fortsatt starkt nedåt. Likaså att produktionens volym i Europa är osäkra siffror för 2013. Det bör i varje fall inte bli minskad efterfrågan på svenskt griskött nästa år. Optimismen bland grisuppfödarna för 2013 är således större än hos slaktarna. Vi ska också ha i minnet att koncernen HKScan i rapport efter rapport skyller det dåliga resultatet, och då främst i Sverige, på att råvarukostnaderna är för höga. Dvs slaktgrisarna är för dyra. Det är klart att SLS försöker avhjälpa detta "problem" som HKScan har, men i slutändan torde det bli priset på slaktgrisar som avgör till vilket slakteri grisarna går. Det är m a o säljarens marknad.
Resultatet, har jag hört, är att man tecknar kortare avtal som endast omfattar första kvartalet, eller halvåret. Därefter vet man bättre, hoppas grisföretagarna.
Sammanfattningen av några telefonsamtal är att Scan lägger sig på runt 17,30 för helåret, med början på runt 16,80 och som vi indikerat tidigare 18,50 kr i slutet. Ingen har erbjudits noteringen 10,27, tack och lov.
Av samma källor kommer indikationen att den gamla s k privatslakten lägger sig runt 50 öre upp. Alla tar givetvis in bud från alla slaktare, för att få så bra pris som möjligt, när nu inte noteringarna har någon större funktion hos vissa slakterier.
Uppgifterna kommer huvudsakligen från södra Sverige. Närheten till Kristianstad kan påverka prisbilden.
Statistiken över slaktade grisar i Sverige är ingen uppbygglig läsning. Nedgången i svensk slakt kvartal 3 är 9,3 %, jämfört med samma kvartal i fjol. Det är ungefär samma som för de tre gångna kvartalen i år, jämfört med de tre kvartalen i fjol. Minskningen är 9,6 %.
Scan i Kristianstad har minskat mest, 16,8 % kv 3 och summan för de tre kvartalen är minus 17 %. Däremot har Scan i Skara ökat 6,9 % och i Skara-siffrorna brukar ligga en del KLS-grisar. Det är i Skara rapsgrisarna slaktas. Alla andra slakterier visar minskningar, utom Ginsten som ökat 4,2 % och under de tre kvartalen 8,5. Det är väl snyggt jobbat i dessa nedgångstider!
Om Scan slaktar lika många grisar kvartal 4 som tidigare kvartal i år, blir slakten 1,17 milj grisar. 2011 slaktade man 1,34 milj på helåret. Scan är på god väg att förverkliga målet 1 milj grisar 2013, som det talats om! Och detta vare sig man vill eller inte.
Skövde har tappat 14,3 % kv 3, Dalsjöfors 8,6. Gamla KLS-slakteriet har tappat 6,6 och Ugglarp 2,2. Under de tre kvartalen har Ugglarp tappat hela 10,1 %. Norrlandsslakten kan vi snart glömma. Minskningen vid Alviksgården ligger på 15 %. Samma gäller Gotland med minus 15,5 %.
Som synes är det ingen tillväxt alls inom svensk grisproduktion. Största problemet i Sverige är det minskande grisantalet och de höga priserna, skriver HKScan ofta i kvartalsrapporterna. Alla har det svårt på en vikande marknad, med överkapacitet och därmed onödigt dyr slakt. Vi väntar på vad HKScan ska göra i Sverige. Hittills går det mest rykten och spalten här skulle bli full om jag skulle skriva om dessa spekulationer.
En ny kvartalsrapport från HKScan, för kvartal 3, har kommit. HKScan har fått ordning på de flesta av sina marknader och det är nu Scan som är problembarnet. Omsättningen ökade något, liksom vinsten. Resultatet per aktie blev 2 cent bättre än kvartal 3 2011.
Det sägs inte så mycket nytt om framtiden för Scan, utöver det som nämnt i olika pressmeddelanden. Det är den stora "tsunamin" vi väntar på. /LG 121109Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar enligt plan och vi har fått bra respons på planeringsanmälan.
Vi kör på för fullt med skinkan och laddar inför julen med charkråvara, i övrigt så är det inget ”större drag under galoscherna” på marknaden.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad, jämfört med föregåede vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:-Det flyter på bra nu i försäljningen med de flesta produkterna. Vi väntar fortsatt bra försäljning de närmaste veckorna.
-Frågetecknen är de sänka priserna utomlands, som kan pressa våra priser. Jag känner också viss oro för det allmänna ekonomiska läget, med de många permitteringarna. De kan göra konsumenterna försiktigare.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Relativt oförändrad där julen alltmer påverkar vår dagliga affär i Sverige,  medan den fördjupade finanskrisen lägger sordin på övriga Europa.
Viktigt är att alla våra leverantörer skickar grisarna innan jul, så att vi framförallt undviker överskott efter jul på marknaden.
Till nästa vecka sänker vi nedre viktgräns med 2 kg. Det är balans i slakten och för smågrisarna.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Det har varit en riktigt trevlig att vara på firman den här veckan. Vi är riktigt nöjda med försäljningen. Nästan allt går åt, som från hand i mun. Det är endast kotletter och karré som inte direkt rusar iväg. Skinka och charkråvara är mycket lättsålt.
-Exporten går fortsatt bra, men det finns inte så mycket att sälja. Vi gör en del leveranser av fett och kotletter för att upprätthålla goda kundkontakter, men annars säljs ju allt här hemma. Exporten till Nya Zealand har Scan letat upp och gått under mina priser, men det finns som sagts inte så mycket över som inte säljs här hemma.
-Vi har brist på smågrisar, även om den inte är akut. Men den del smågrisar mer, behöver vi.
-Grispriset är oförändrat nästa vecka. Våra leverantörer har bra priser nu, med tilläggen, så nu är det dags för oss att konsolidera i slakten.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Låt svenskt lantbruk minska statens underskott
Statens underskott för oktober månad uppgick till 14,2 miljarder kronor. Räknat på grisens totala förädlingsvärde motsvarar det knappt 2,4 miljoner grisar.
Varje gris producerad i Sverige påverkar handelsbalansen med ca 600 SEK i positiv riktning. Hade Sverige producerat hela den inhemska konsumtionen hade handelsbalansöverskottet ökat med ca 1 miljard och underskottet i statens finanser minskat med ca 2,5 miljarder, dvs hela 1,5 % på årsbasis om alla 12 månaderna är jämförbara med oktober.
Att en enda liten del av livsmedelsproduktionen skulle kunna minska statens underskott med 1,5 % vid en produktionsökning upp till självförsörjningsgrad borde rimligtvis få de flesta politiker att se möjligheter med svensk livsmedelsproduktion.
Hur mycket skulle det inte bli om hela svenska produktionen gavs samma möjligheter som övriga EU.
Kontakta en politiker nu, du hittar dem HÄR

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normal höstvecka, men med traditionella julförberedelser.
-Och så har vi en stundande stor mathelg, Fars Dag, när man äter lite finare.

Danish Crown
Vi ser en stabil marknad i Europa på oförändrad nivå i förhållande till senaste veckan. Det är god efterfrågan på skinka, framdelar och kotlett.
På engelska marknaden för bacon har vi god avsättning till oförändrade priser. Försäljningen till tredje land är stabil till Japan och Kina, medan Ryssland fortsatt ligger lite under förväntningarna.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Debatt
Byt ut VD:n i LRF
Matlandet Sveriges pris till årets spjutspets har tilldelats ett köttföretag som importerar mer än 50 % av det man säljer. I priskommittén sitter 3 personer bl a Eskil Erlandsson samt LRF:s VD Anders Källström.
En stor del av köttimporten kommer från produktionsförhållanden som bryter mot svensk djurskyddslag. Likaså avlivningen (halal) kan ske med lägre strömstyrka än vad svensk djurskyddslag föreskriver. EU föreskriver ingen bestämd strömstyrka, den är däremot minimum 0,12 amp för en kyckling i Sverige enligt SJVs hemsida.
Hur kan de här båda personerna rättfärdiga detta? I tidningen Fjäderfä finns flera artiklar med Qibbla Halal Kött AB, som företaget heter. Där anges skälet till den omfattande importen, som är brist på svensk råvara (eller brist på rätt pris).
Brist på svensk råvara är samma skäl som Anders Källström använder när jag ringer honom för en förklaring. Han borde ju veta att om vi inte haft denna digra svenska särlagstiftning så hade vi haft en mycket högre självförsörjningsgrad. Särlagstiftning på skatter, miljöområdet, om salmonella, växtskyddsmedel. Vi har världens mest omfattande djurskyddslag, olika kontroller, m m, som i slutändan kokar ner till en högre produktionskostnad än den våra konkurrenter har.
Det är inte nyckeltalen i den svenska produktionen det är fel på, utan villkoren för primär produktionen i Sverige!
Det allvarligaste i Anders Källströms handlande är att han i egenskap av LRFs VD ger legitimitet åt den bedrövliga jordbrukspolitik som förts i Sverige i decennier och som gett oss en sjunkande självförsörjningsgrad som passerat 50 % och är på väg ner ytterligare med oroväckande fart. Det finns beräkningar som visar att bara sedan alliansregeringen tillträdde för 6 år sedan har ca 25 000 arbetstillfällen gått förlorade inom svensk livsmedelsproduktion.
Jag har efter 30 år som medlem i LRF meddelat mitt utträde, i väntan på en VD som tillvaratar svensk primärproduktions intressen.
Torgil Bertilsson
Kristianstad

Bloggat:
Grisgeneralen
Grattis till rapsgrisjulskinkan!
Scan verkar ha fått en fullträff med julskinkan tillverkad av rapsgris. Det är mycket bra.
Konsumentsnacket i Stockholm är däremot kraftigt romantiserande. Man tror att grisarna går på rapsfält och äter och att grisarna får raps redan från födsel.
Jag förstår hur sådana rykten uppstår, när jag får se Scanss produktblad till handeln. Produktbladet består av knapphändig och summarisk information som ger utrymme för olika typer av tolkningar.
Rapsskinkan ska tydligen säljas för ett rekommenderat pris om 99 kr per kg. Man borde utan vidare kunna ta 30 kr högre pris per kg. Det är återigen Scans dåliga priskurage som kommer fram.
Uppfödarnas vinst per kg är som jag tidigare beskrivit ca 1 % av merpriset hos konsumenten. Hur kan driftiga grisproducenter nöja sig med så låg avans? En bra produkt ska man få tjäna lite extra pengar på!
Rapsgrisuppfödarna ska ha ett speciellt möte i ”sin”grupp den 21 denna månad. Där bör man ställa höga krav på Scan. Utan kunniga uppfödare ingen rapsgris!
Nu drar jag vidare till matmässan i Älvsjö i Stockholm. Jag vill se hur mycket svenskt kött som är representerat där?

Gunnelas blogg
Skamligt och olagligt att grisar berövas svansen
I alla stora grisproducerande länder inom EU bryts mot gällande djurskyddsdirektiv (2008/120/EG). Direktivet anger att svanskupering inte får ske rutinmässigt, vilket är precis det som sker i exempelvis Danmark, Tyskland, och Holland. En eloge till Bo Algers som lyckades lyfta frågan till att bli en huvudnyhet i radions Ekot.
Jag har tidigare skrivit om grissvansen som en av de bästa indikatorerna på djurvälfärd. Man klipper av svansen på grisen, inte bara för att inte provocera de grisar som i brist på sysselsättning börja gnaga på svansen på griskompisen i boxen. Genom att klippa av svansen gör man den också känslig, vilket gör att den gris som blir angripen också flyr sin angripare.
En gris med hel svans har en bra miljö, inte för trångt, sysselsättning, ett bra foder och mindre stress. De som ropar på att vi ska anpassa våra grismiljöer till europeiska förhållanden, får inse att det sannolikt tar bort grisknorren som ett av de bästa argumenten för att främja svensk grisuppfödning.
Det finns förslag om att i djurvälfärdsstandarder behålla två tredjedelar av svansen. Men då har man missuppfattat frågan. För det första behåller man ingreppet i sig och för det andra är det fortfarande ett ingrepp som åtgärdar symtomen på en dålig djurmiljö och inte åtgärdar orsakerna till problemen med svansbitning.
I Sverige är i stort sett alla grisar som levereras till svenska slakterier certifierade enligt standarden GRIS grund. I den ingår kontroll av att grisarna inte är kuperade. De som funderar på att importera smågrisar från exempelvis Danmark, kan ju fundera på om man kan försvara att grisarna är svanskuperade.

Forskning och utbildning kräver människor
------
Det finns uppenbara meningsskillnader mellan ledning och forskare vid SLU. Detta får jag bekräftat häromkvällen när jag träffar några veterinärvänner från SLU, som med all rätt är allvarligt oroliga och upprörda över SLUs lednings hantering av fakulteten. Läs debattinlägget i veckans Land Lantbruk, där samtliga prefekter på fakulteten uppmärksammar den oroande utvecklingen och att det finns stor risk att man måste skära bort delar av utbildningen. Risken är att man bygger tempel, men inte har personella resurser att bedriva varken forskning eller undervisning i dessa magnifika lokaler Ska vi klara dagens och framtidens utmaningar kring svensk djurhållning är utbildning och forskning en förutsättning..

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 46

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 46 v 45 v 44 v 43
Spotmarknaden Sva flexibla 18,70 18,00 18,00 18,00
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,65 16,65 16,65 16,65
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,50 16,50 16,50 16,50
Dahlbergs 71-91,9 15,90 15,70 15,70 15,70
Dalsjöfors Kvalitet 70-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Skövde Slakteri 72-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 73-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 46 v 45 v 44
13,91 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 12,10 12,10 12,40
26,65 Nortura 67,1–90,0a nkr 22,98 22,98 22,98
13,32 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml -
13,07 HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml -
13,40 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,56 1,56 1,56
14,60 Snellman 80–105 euro 1,70 1,70 1,67
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
26 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,71 Tyskland 1,83 1,83 1,83 1,85 1,90
30 okt jämförbara**
18,20 Italien - - 2,119 2,190 2,190
16,81 England - - 1,957 1,929 1,944
16,08 Spanien - - 1,873 1,923 1,949
15,45 Danmark - - 1,799 1,825 1,825
15,25 Tyskland - - 1,776 1,796 1,846
14,80 Frankrike - - 1,724 1,777 1,834
15,60 Tjeckien - - - 1,817 1,890
16,16 Polen - - - - 1,882
14,85 Belgien - - 1,729 1,779 1,840
14,55 Österrike - - 1,694 1,735 1,786
14,72 Holland - - 1,714 1,743 1,781
14,35 Irland - - 1,671 1,671 1,671
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
28 okt Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr euro euro euro euro euro
15,96 EU, medelpris 1,858 1,893 1,915 1,925 1,920
-
20,10 Cypern 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340
18,41 Italien 2,144 2,178 2,187 2,188 2,184
18,21 Malta 2,120 2,160 2,070 2,070 2,070
18,15 Grekland 2,114 2,114 2,117 2,117 2,127
17,50 Bulgarien 2,038 2,012 1,989 1,966 1,938
16,90 Slovakien 1,968 1,963 2,005 1,980 1,957
16,76 Tjeckien 1,952 1,961 1,964 1,952 1,933
16,70 Rumänien 1,945 1,945 1,955 1,971 1,962
16,69 Litauen 1,944 1,926 1,925 1,923 1,874
16,66 Portugal 1,940 1,970 1,970 1,970 1,970
16,61 Lettland 1,934 2,003 1,989 2,004 1,986
16,44 Österrike 1,914 1,914 1,943 1,946 1,943
16,34 England 1,903 1,903 1,901 1,896 1,895
16,21 Luxemburg 1,888 1,926 1,955 1,964 1,951
16,16 Polen 1,882 1,946 1,968 1,974 1,943
16,20 Tyskland 1,887 1,928 1,958 1,979 1,969
16,02 Ungern 1,877 1,918 1,926 1,911 1,898
15,97 Spanien 1,860 1,903 1,928 1,935 1,984
15,86 Slovenien 1,847 1,891 1,914 1,905 1,914
15,67 Sverige 1,825 1,827 1,826 1,841 1,836
15,67 Estland 1,825 1,825 1,831 1,844 1,749
15,10 Danmark* 1,759 1,759 1,759 1,759 1,735
14,91 Belgien 1,756 1,814 1,835 1,834 1,835
15,01 Finland 1,748 1,758 1,755 1,745 1,764
14,86 Frankrike 1,730 1,780 1,840 1,880 1,890
14,69 Holland 1,711 1,759 1,790 1,789 1,790
14,60 Irland 1,700 1,700 1,701 1,697 1,698
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
31 okt
24 okt
18 okt
10 okt
Utbud
3345
2540
1880
2410
Sålda
3165
1770
1260
2085
Medelpris, euro
1,88
1,85
1,90
1,97
Lägst
1,86
1,83
1,88
1,96
Högst
1,89
1,86
1,91
1,98
Medelpris, skr
16,07
16,03
16,35
16,96

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,55 kr, galtar 5,55 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 46 v 45 v 44 v 43
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,55 9,55 9,55 10,00
Dalsjöfors 58% 9,75 9,75 9,75 9,75
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
KLS Ugglarps 140- 8,70 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Skövde 140- 8,00 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,55 5,55 5,55 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 46 v 45 v 44
10,46
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,10 9,10 9,20
16,73
Nortura Fri vikta nkr 14,43 14,43 14,43
Finland
7,55
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,85
5,51
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml -
5,23
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
5,15
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
12,11
ZNVG 56 % euro - 1,41 1,41
Galtar
9,31
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,10 8,10 8,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Pund
10,70
10,69
10,71
10,59
10,73
10,72
10,66
Dollar 6,70 6,62 6,66 6,56 6,70 6,65 6,58
Euro 8,55 8,59 8,67 8,61 8,62 8,61 8,48
Dansk 1,14 1,15 1,16 1,15 1,15 1,15 1,13
Norsk 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,15 1,14
Yen 8,38 8,28 8,32 8,30 8,59 8,47 8,48
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 47 v 46 v 45 v 44
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 570 570 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 680 680 680 680
30 kg5, köpare betalar 520 520 520 520
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans balans brist
Skövde Slakteri - brist balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - - brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
274
Basis 7 kg 239 239 249 255 255
471
Basis 30 kg 410 410 424 432 432
280
SPF+Myc 7 kg 244 244 254 260 260
477
SPF+Myc 30 kg 415 415 429 437 437
285
SPF 7 kg 248 248 258 264 264
481
SPF 30 kg 419 419 433 441 441
1005
Økologi 30 kg 874 874 884 914 914
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
846
25-kilos 730 730 730 730 730
HK Agri euro euro euro euro euro
426
25-kg, Priimuus heml heml - - -
Snellmans
635
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
489
ZNVG 28 kg 57 57 57 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
28 okt Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr euro euro euro euro euro
404 EU, medelpris 47,14 47,41 47,16 46,67 46,08
-
733 Malta 85,40 87,24 85,40 85,40 85,40
705 Sverige 82,18 79,42 81,49 80,96 86,04
595 Slovakien 69,37 77,55 79,81 71,04 48,52
557 Tjeckien 64,94 71,23 70,99 67,64 67,40
544 Italien 63,44 62,71 61,56 60,99 60,37
502 Finland 58,49 57,38 58,55 59,81 59,54
481 Tyskland 56,00 56,00 56,30 55,90 56,10
435 England 50,67 50,67 50,43 49,80 49,09
422 Danmark* 49,20 49,20 49,21 49,22 48,55
380 Spanien 44,33 43,53 42,53 41,72 40,61
408 Luxemburg 47,50 43,70 46,50 44,20 44,00
389 Polen 45,36 45,59 45,28 45,21 44,86
373 Belgien 43,50 44,50 45,00 44,00 44,00
325 Estland 37,92 36,60 42,20 37,60 37,91
305 Ungern 35,62 46,26 36,22 35,46 32,89
296 Holland 34,50 34,50 36,00 36,00 36,00
292 Portugal 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
273 Frankrike 31,80 32,60 32,60 32,20 30,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 46 v 45 v 44 v 43
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000