Sämre smittberedskap och sämre djurskydd
Jordbruksverket kommenterar veterinärutredningen 070403

Idag har utredaren Bo Jonsson lämnat sitt betänkande över veterinär fältverksamhet och viss veterinär myndighetsutövning. Jonsson föreslår bl.a. att landets distriktsveterinärer, som idag ligger under Jordbruksverket, ska privatiseras. Ett viktigt skäl har varit att skapa en större konkurrensneutralitet på veterinärmarknaden. Jordbruksverket tycker att förslaget är alldeles för långtgående och drastiskt. Den marginella vinst man kan uppnå i konkurrenshänseende förloras i samhällsnytta. Priset blir en sämre smittberedskap, ett sämre djurskydd och en dyrare samhällsekonomisk lösning.

Jordbruksverket menar att det istället går att utveckla och förändra dagens organisation för att bättre värna konkurrensneutraliteten. Jordbruksverket förordar därför att intresserade privata veterinärer i större utsträckning än idag ges möjlighet att delta i de statliga uppdragen, t.ex. i smittberedskap och joursamarbete. När det gäller hälso- och sjukvård för sällskapsdjur och häst bör man tydligare definiera på vilken nivå distriktsveterinärerna ska arbeta.

- Utredningens organisation är inte realistisk och genomförbar om nuvarande smittskydd och djurskydd ska kunna behållas i hela landet, anser Leif Denneberg, chefsveterinär på Jordbruksverket. Skulle förslaget bli verklighet slås en prövad och väl fungerande veterinär smittberedskapsorganisation sönder. Att utveckla befintlig organisation är en bättre väg om samhället vill slå vakt om flera goda värden som annars går förlorade.

Den internationella hotbilden att få in nya smittor i landet har ökat de senaste åren. Utbrotten av fågelinfluensa är ett exempel på det fortsatta behovet av en bibehållen hög beredskap. Jordbruksverket ser stora risker, inte minst samhällsekonomiskt, om staten inte längre skulle förfoga över en tillräckligt styrbar och snabbt mobiliserbar smittbekämpningsorganisation. Dagens system garanterar också djurägare veterinär service dygnet runt, året runt i hela landet. Samma funktionalitet blir svårt att uppnå i det föreslagna systemet. Det finns stor risk att djurskyddet försämras, framför allt på kvällar och helger.

För att smittberedskap och joursamarbete ska fungera föreslår utredaren att införa nya regleringar i form av pliktlagar och sanktionssystem, kombinerat med olika avtals- och bidragslösningar för att binda upp privata veterinära aktörer. Detta leder till en ökad administrativ börda som från ett småföretagarperspektiv är principiellt tveksamt, anser Jordbruksverket. Ett sådant komplext system blir också dyrt och arbetskrävande för staten att upprätta och underhålla. Utredningens förslag medför inga besparingar. Jordbruksverkets bedömning är att det är en dyrare lösning.


Se jordbruksdepartementets utredares förslag