Proxyn är anordningen under stativet. Överst syns elmotorn.
Gylle blir guld värd med Proxy

Gylle blir guld värd. Det är den slogan som Proxy Sweden ska använda i sin monter K-8406 vid Agromek, när man visar sin Proxy. Kort sagt blandar Proxyn in miljoner av mycket små luftbubblor i flytgödseln, vilket gör att lukten försvinner och kvävet bevaras.

Proxyn har testats i Danmark sedan mars i fjol hos Bernhard Mortensen, Grindsted, en av Danmarks störste grisuppfödare. Den första behandlade gödseln spreds i höstas. Lukten var kraftigt reducerad, men höstspridningen ger inte mycket information om hur mycket kväve som kommer växtligheten till godo. Försöken fortsätter och efter spridningen av gödseln i vår, ska effekten på grödorna utvärderas.

-Av svenska försök vet vi att gödsel behandlad med Proxyn ger 10 % ökad avkastning på en spannmålsgröda, säger Proxy Swedens vd Thomas Odell. Det visar försök både vid Mycklinge gård i Västmanland och försök utförda av länets hushållningssällskap.

Försöken i Danmark utförs tillsammans med Agrotech, som är ett företag ägt av Landscentret, alltså Dansk Landbrugsrådgivning. De utför försök med olika utrustningar för lantbruket. Proxyn är med i ett treårigt försök med olika utrustningar för reducering av lukt och ammoniak i gödsel.

Agrotech har sammanställt en första försöksrapport som blir klar före Agromek. Man har bl a använt luktpaneler, som med mänskliga näsor bedöma förändringarna av lukten i gödseln.

-Agrotech kom fram till att lukten reducerades avsevärt och ammoniakavgången också, men att gödseln ändå avger onödigt mycket ammoniak i processens slutfas. En nyhet är därför att Proxy Sweden samarbetar med Foder & Spannmål i Helsingborg. I Danmark lanseras luktborttagning med Proxy och stabilisering av ammoniaken i gödseln med GylleFresh. GylleFresh ökar kostnaden något, jämfört med gödsel endast behandlad med Proxy, men gör att det blir mer kväve för växterna att ta upp. Gyllen, gödseln, blir således ännu mer värd med både Proxy och GylleFresh.

-Grundat på fältförsöken i Sverige, vet vi dock att lönsamheten i att behandla gödseln är väldigt hög. Mervärdet av ammoniaken i gödseln kan uppskattas till ca 600 kr per hektar. På en gård med 200 hektar blir mervärdet i gödseln 120 000 kr. Handelsgödseln stiger dessutom i pris, så lönsamheten bara ökar.

-I Danmark är det väldigt värdefullt att få bort lukten från flytgödseln, särskilt i samband med spridning. Danskt fokus är därför luktreduceringen. Hittills har gödseln ofta setts som ett problem och en kostnad, något som dock förändras med de stigande priserna på handelsgödsel. I Sverige har vi haft mer fokus på att sänka kvävekostnaderna och sett flytgödseln som en tillgång. Då får vi luktreduktionen på köpet, säger Thomas.

-Jag tror att Danmark och andra länder med stor grisproduktion blir en bra marknad för oss. Vi har sålt ytterligare en Proxy i Danmark, som ska monteras i januari – februari, och vi har två företag i Danmark som ska sälja Proxyn, AgroBase ApS, som bygger bl a gödsellaguner, samt Agrometer, som säljer gödselpumpar, spridarvagnar, m m.
Proxyn kan användas till mycket mer än gödsel. En av de senaste och lite udda projekten är inom gruvindustrin, där vi via flotationsteknik plockar metall ur malm. Det är idag en stor och kostbar process, som med Proxyn kan bli billigare. /LG 080108

Läs tidigare artikel i GRIS nr 2 2002 sid 8

Läs tidigare artikel i GRIS nr 3 2005 sid 16

Läs tidigare artikel i GRIS nr 2 2006 sid 30

Se principskiss